EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1028

Nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z  19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia

OJ L 186, 7.7.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 23–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 236 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 236 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1028/oj

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1028/2006

z 19. júna 2006

o obchodných normách pre vajcia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Obchodné normy pre vajcia môžu prispieť k zlepšeniu kvality vajec a následne uľahčiť ich predaj. Je preto v záujme výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov, aby sa na vajcia vzťahovali obchodné normy.

(2)

Skúsenosti získané počas uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia (2) ukázali zjavnú potrebu ďalších zmien a doplnení a zjednodušenia. Nariadenie (EHS) č. 1907/90 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(3)

Normy by mali byť v zásade uplatniteľné na všetky slepačie vajcia druhu Gallus gallus, s ktorými sa obchoduje na území Spoločenstva. Napriek tomu sa zdá rozumné poskytnúť členským štátom možnosť, aby oslobodili od ich uplatňovania niektoré formy priameho predaja vajec konečnému spotrebiteľovi zo strany výrobcu, pri ktorom ide o malé množstvá.

(4)

Je potrebné jasne rozlišovať medzi vajciami vhodnými na priamu ľudskú spotrebu a vajciami, ktoré na ľudskú spotrebu vhodné nie sú a ktoré sú určené na využitie v potravinárskom alebo nepotravinárskom priemysle. Z tohto dôvodu treba rozlišovať medzi dvoma triedami akosti vajec, A a B.

(5)

Spotrebiteľ by mal mať možnosť rozlišovať medzi vajciami rôznej akosti a hmotnosti a mal by mať možnosť zistiť použitú metódu chovu v súlade so smernicou Komisie 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES (3). Tejto požiadavke možno vyhovieť označovaním vajec a obalov.

(6)

Vajcia triedy A by sa mali označovať rozlišovacím číslom výrobcu podľa smernice 2002/4/ES s cieľom umožniť identifikovanie vajec umiestnených na trh na účely ľudskej spotreby. Aby sa predišlo podvodným praktikám, mali by sa označiť aj vajcia triedy B. Malo by sa tiež umožniť, aby sa vajcia triedy B označovali aj iným označením, ako je kód výrobcu, pokiaľ takéto označenie umožňuje rozlíšiť rôzne stupne kvality. V súlade so zásadou proporcionality by sa členským štátom malo povoliť stanovenie výnimiek v prípade, ak sa s vajciami triedy B obchoduje výlučne na ich území.

(7)

Aby sa zabránilo podvodným praktikám, musia sa vajcia označiť čo najskôr po znáške.

(8)

Triediarne schválené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4) by mali triediť vajcia podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia triediť vajcia podľa hmotnosti.

(9)

S cieľom zaistiť, aby boli triediarne primerane vybavené na triedenie vajec a balenie vajec triedy A, mali by mať oprávnenie príslušných orgánov a dostať kód triediarne, ktorý umožňuje identifikáciu vajec umiestnených na trh.

(10)

V záujme výrobcov i spotrebiteľov je nevyhnutné, aby vajcia dovážané z tretích krajín vyhovovali normám Spoločenstva. Pokiaľ je však zaručená zásada rovnocennosti právnych predpisov, môžu osobitné ustanovenia platné v niektorých tretích krajinách opodstatňovať výnimky z týchto noriem.

(11)

Členské štáty by mali určiť kontrolné útvary zodpovedné za dozor nad týmto nariadením. Postupy pri takomto dozore by mali byť jednotné.

(12)

Členský štát by mal stanoviť pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatnia za porušenie ustanovení tohto nariadenia.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uskutočňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú podmienky obchodovania s vajciami vyprodukovanými v rámci Spoločenstva alebo dovážanými z tretích krajín.

Tieto podmienky obchodovania sa vzťahujú aj na vajcia určené na vývoz mimo krajín Spoločenstva.

2.   Členské štáty môžu oslobodiť od požiadaviek tohto nariadenia, s výnimkou jeho článku 4 ods. 3, vajcia, ktoré výrobca predáva priamo konečnému spotrebiteľovi:

a)

na mieste produkcie alebo

b)

na miestnom trhovisku alebo podomovým predajom v regióne produkcie dotknutého členského štátu.

Ak sa takáto výnimka udelí, každý výrobca by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či ju uplatní. Ak sa takáto výnimka uplatní, nesmie sa použiť triedenie podľa akosti a hmotnosti.

Členský štát môže vymedziť podľa vnútroštátneho práva pojmy miestne trhovisko, podomový predaj a región produkcie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„vajcia“ sú vajcia v škrupine, ktoré nie sú rozbité, inkubované ani uvarené, ktoré zniesli sliepky druhu Gallus gallus, a sú vhodné na priamu ľudskú spotrebu alebo na prípravu výrobkov z vajec;

2.

„rozbité vajcia“ sú vajcia, ktoré majú rozbitú škrupinu a porušené podškrupinové blany a v dôsledku toho otvorený obsah;

3.

„inkubované vajcia“ sú vajcia od momentu, keď boli vložené do inkubátora;

4.

„obchodovanie“ je uchovávanie vajec na účely predaja vrátane ponúkania na predaj, skladovanie, balenie, označovanie, dodávka alebo akákoľvek forma prevodu, či už bezodplatne alebo za protihodnotu;

5.

„prevádzkovateľ“ je výrobca alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na obchodovaní s vajciami;

6.

„výrobné zariadenie“ je zariadenie na chov nosníc registrované v súlade so smernicou 2002/4/ES;

7.

„triediareň“ je triediarňou v zmysle nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorá je schválená podľa článku 5 ods. 2 tohto nariadenia a v ktorej sa vajcia triedia podľa akosti a hmotnosti;

8.

„konečný spotrebiteľ“ je posledným spotrebiteľom potravín, ktorý nevyužíva potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej obchodnej operácie alebo činnosti;

9.

„kód výrobcu“ je rozlišovacie číslo výrobného zariadenia podľa bodu 2 prílohy smernice 2002/4/ES.

Článok 3

Triedenie podľa akosti a hmotnosti

1.   Vajcia sa podľa akosti triedia takto:

trieda A alebo „čerstvé vajcia“,

trieda B.

2.   Vajcia triedy A sa triedia aj podľa hmotnosti. Triedenie podľa hmotnosti sa však nevyžaduje pri vajciach dodávaných do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

3.   Vajcia triedy B sa dodávajú len do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

Článok 4

Označovanie vajec

1.   Vajcia triedy A sa označujú kódom výrobcu.

Vajcia triedy B sa označujú kódom výrobcu a/alebo iným označením.

Členské štáty môžu od tejto požiadavky oslobodiť tie vajcia triedy B, s ktorými sa obchoduje výlučne na ich území.

2.   Označovanie vajec podľa odseku 1 sa uskutoční vo výrobnom zariadení alebo v prvej triediarni, do ktorej sa vajcia doručia.

3.   Vajcia, ktoré výrobca predáva konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovisku v regióne produkcie dotknutého členského štátu, sa označujú v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Členské štáty však môžu od tejto požiadavky oslobodiť výrobcov, ktorí chovajú menej než 50 nosníc za predpokladu, že sa na mieste predaja uvedie meno/názov a adresa výrobcu.

Článok 5

Triediarne

1.   V triediarňach sa vajcia triedia, balia a obaly sa označujú.

2.   Príslušný orgán vydá oprávnenie triediť vajcia triediarňam a pridelí kód triediarne každému prevádzkovateľovi, ktorého prevádzkové priestory a technické zariadenia sú vhodné na účely triedenia vajec podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia disponovať vhodným technickým vybavením na triedenie vajec podľa hmotnosti.

3.   Takéto oprávnenie sa môže kedykoľvek odňať, ak sa zistí, že sa prestali plniť požadované podmienky ustanovené vo vykonávacích pravidlách prijatých v súlade s článkom 11.

Článok 6

Dovoz vajec

1.   Komisia na žiadosť dotknutej krajiny zhodnotí obchodné normy pre vajcia, ktoré sa uplatňujú vo vyvážajúcich tretích krajinách. Toto hodnotenie sa týka aj pravidiel označovania, metód a kontroly chovu, ako aj vykonávania. Ak sa na jeho základe zistí, že uplatňované predpisy ponúkajú dostatočnú záruku rovnocennosti s právnymi predpismi Spoločenstva, vajcia dovážané z dotknutých krajín sa označia rozlišovacím číslom rovnocenným s kódom výrobcu.

2.   Komisia v prípade potreby vedie rokovania s tretími krajinami zamerané na nájdenie vhodných spôsobov poskytnutia záruk uvedených v odseku 1 a na uzavretie dohôd o takýchto zárukách.

3.   Pokiaľ sa neposkytnú dostatočné záruky, vajcia dovážané z tretích krajín sa označia kódom umožňujúcim identifikáciu krajiny pôvodu a označením metódy chovu ako „nešpecifikovaná“.

Článok 7

Kontrola

1.   Členské štáty určia kontrolné útvary, ktoré budú kontrolovať súlad s týmto nariadením.

2.   Kontrolné útvary uvedené v odseku 1 kontrolujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vo všetkých fázach obchodovania. Okrem náhodného výberu vzoriek sa konajú aj kontroly na základe analýzy rizík, pričom sa do úvahy berie druh a kapacita príslušného zariadenia ako aj predchádzajúce záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie obchodných noriem pre vajcia.

3.   V prípade vajec triedy A dovážaných z tretích krajín sa kontroly ustanovené v odseku 2 uskutočnia v čase colného odbavenia a pred prepustením do voľného obehu.

Vajcia triedy B dovážané z tretích krajín sa prepustia do voľného obehu len za predpokladu, že pri colnom preclení sa overí, že ich konečné miesto určenia je spracovateľský priemysel.

Článok 8

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 9

Oznámenia

Členské štáty a Komisia si vzájomne oznamujú informácie potrebné pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 10

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre hydinové mäso a vajcia.

2.   Pri odkaze na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Vykonávacie predpisy

Podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2, a týkajú sa najmä:

1.

frekvencie odberu, dodávok, konzervácie a manipulácie s vajciami;

2.

kritérií akosti, najmä vzhľadu škrupiny, konzistencie bielka a žĺtka a výšky vzduchovej bubliny;

3.

triedy hmotnosti vrátane výnimiek;

4.

označenia na vajciach a označení na obaloch vrátane iných výnimiek;

5.

kontroly;

6.

obchodu s tretími krajinami;

7.

oznámení uvedených v článku 9;

8.

metód chovu;

9.

záznamov a vedenia evidencie.

Článok 12

Zrušenie

1.   Nariadenie (EHS) č. 1907/90 sa zrušuje od 1. júla 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1039/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1907/90

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2

Článok 2 ods. 1

Článok 1 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 3

Článok 1 ods. 2

Článok 2 ods. 4

Článok 3

Článok 4

Článok 5 ods. 1 a 3

Článok 5

Článok 5 ods. 2

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 3

Článok 6 ods. 3

Článok 11

Článok 6 ods. 4 a 5

Článok 7 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 7 ods. 1 písm. b) a c)

Článok 6

Článok 7 ods. 1 písm. d)

Článok 11

Článok 7 ods. 2

Článok 8 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16 ods. 1 prvá veta

Článok 1 ods. 1 druhý pododsek

Článok 16 ods. 2 a 3

Článok 17

Článok 18

Článok 7 ods. 1 a 2

Článok 19

Článok 20

Článok 11

Článok 21

Článok 8

Článok 22 ods. 1

Článok 9

Článok 22 ods. 2

Článok 11

Článok 22a

Článok 23

Článok 12

Článok 24

Článok 13

Príloha

Príloha

Príloha II


Top