EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0461

2006/461/ES: Rozhodnutie Komisie z  26. júna 2006 o prideľovaní dodatočných dní rybolovu Spojenému kráľovstvu v rámci zóny VIIe Medzinárodnej rady pre výskum morí (International Council for the Exploration of the Sea, ďalej ICES) [oznámené pod číslom K(2006) 2438]

OJ L 180, 4.7.2006, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/461/oj

4.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. júna 2006

o prideľovaní dodatočných dní rybolovu Spojenému kráľovstvu v rámci zóny VIIe Medzinárodnej rady pre výskum morí (International Council for the Exploration of the Sea, ďalej ICES)

[oznámené pod číslom K(2006) 2438]

(Len anglické znenie je autentické)

(2006/461/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na ods. 9 prílohy IIC,

keďže:

(1)

V bode 7 prílohy IIC nariadenia (ES) č. 51/2006 sa ustanovuje maximálny počet dní (216), počas ktorých môžu byť plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac, ktoré na palube prevážajú siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm alebo väčšou alebo statické siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka 220 mm prítomné v zóne VIIe ICES v čase od 1. februára 2006 do 31. januára 2007.

(2)

V odseku 9 tejto prílohy sa Komisii umožňuje prideliť dodatočný počet dní rybolovu, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v rámci tejto oblasti, ak preváža na palube tieto vlečné siete alebo statické siete na základe trvalých vyradení rybárskych plavidiel z prevádzky, ku ktorým došlo od 1. januára 2004.

(3)

Spojené kráľovstvo predložilo údaje preukazujúce 5 % zníženie kapacity plavidiel flotily prítomných v oblasti za rok 2006, ktoré majú na palube vlečné siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka 80 mm alebo väčšou.

(4)

Vzhľadom na predložené údaje by sa Spojenému kráľovstvu malo prideliť 12 dodatočných dní na mori na obdobie od 1. februára 2006 do 31. januára 2007 pre plavidlá, ktoré majú na palube tieto vlečné siete.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maximálny počet dní, počas ktorých môžu byť vlečné plavidlá plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva s vlečnými sieťami s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm na palube, prítomné v zóne VIIe ICES, ako je stanovené v tabuľke I prílohy IIC k nariadeniu (ES) č. 51/2006, sa mení a dopĺňa na 228 dní ročne.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 26. júna 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2006 (Ú. v. EÚ L 167, 20.6.2006, s. 16).


Top