EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0952

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

OJ L 178, 1.7.2006, p. 39–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 328–348 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 131 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 131 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 134 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/952/oj

1.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 952/2006

z 29. júna 2006

o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40,

keďže:

(1)

Uplatňovanie režimu kvót v sektore cukru si vyžaduje presné vymedzenie pojmov výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu v rámci podniku. Je potrebné obmedziť na špecifické prípady možnosti pridelenia časti výroby jedného podniku inému podniku, ktorý dal vyrobiť cukor na základe zmluvy.

(2)

Článok 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že členské štáty vydávajú na požiadanie schválenie podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu alebo inulínových sirup alebo podnikov zabezpečujúcich spracovanie týchto výrobkov na jeden z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia. Preto je potrebné stanoviť obsah žiadosti o schválenie, ktorú musia výrobcovia cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ako aj rafinérie predložiť príslušným orgánom členských štátov. Je potrebné vymedziť záväzky, ku ktorým sa musí podnik zaviazať v prípade jeho schválenia, a najmä povinnosti viesť aktualizovaný záznam o množstvách vstupných surovín, spracovaných polotovarov a výstupov v podobe konečných výrobkov.

(3)

Je potrebné stanoviť povinnosti členských štátov v oblasti kontroly schválených podnikov a stanoviť dostatočne odrádzajúci režim sankcií.

(4)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje informačný systém o praktizovaných cenách cukru. Článok 17 uvedeného nariadenia ustanovuje povinnosť pre schválené podniky poskytovať informácie o predaných množstvách bieleho cukru a príslušných cenách a podmienkach. Je potrebné vymedziť interval a obsah informácií o používaných cenách, ktoré musia výrobcovia cukru a jeho spracovatelia vypracovať a predložiť Komisii. Na účely získania orientačných údajov o krátkodobých perspektívach je užitočné, aby podniky tiež vypracovali a predložili predpokladané priemerné predajné ceny pre tri nasledujúce mesiace. Schválené podniky, ktoré používajú cukor na účely jeho spracovania na jeden z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, musia tiež na účely predloženia Komisii vypracovať cenu kúpeného cukru v rovnakých intervaloch a v rovnakom formáte ako výrobcovia cukru.

(5)

Na účely zabezpečenia uverejnenia cenových úrovní v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 a zachovávajúc zároveň dôvernosť informácií je potrebné stanoviť, aby Komisia informovala Riadiaci výbor pre cukor dvakrát ročne o priemerných cenách bieleho cukru predávaného na trhu Spoločenstva počas predchádzajúceho polroka, pričom rozlišuje cukor v rámci kvót a cukor mimo kvót.

(6)

Vypracuje sa správa o fungovaní cenového registračného a informačného systému ustanoveného v tomto nariadení a navrhnú sa vhodné zlepšenia, ako aj informatizovaný systém prenosu cien. Počas prechodného obdobia 2006 a 2007, kým nie sú k dispozícii tieto zlepšenia, musia byť ceny vypracované podnikmi zaslané priamo Komisii na informačné účely v rámci Riadiaceho výboru pre cukor.

(7)

V prípade uplatnenia článku 14 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 výrobca prevedie časť svojej výroby do nasledujúceho hospodárskeho roka s tým, že táto výroba bude pripísaná na účet tohto hospodárskeho roka. Pre takýto hospodársky rok je preto potrebné, aby výrobca uzatvoril dodávateľské zmluvy s minimálnou cenou za cukrovú repu iba vzhľadom na množstvo cukru v rámci svojej základnej kvóty, ktorá doteraz nebola vyrobená.

(8)

Na zabezpečenie správneho fungovania systému kvót je potrebné vymedziť pojmy „pred sejbou“ a „minimálna cena“, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006. Je potrebné zohľadniť špecifické agronomické a klimatické podmienky na pestovanie cukrovej repy v niektorých regiónoch Talianska prostredníctvom stanovenia iného koncového dátumu pre koniec sejby.

(9)

Článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že minimálna cena sa upravuje pomocou zvýšení a znížení cien zodpovedajúcich rozdielom kvality cukrovej repy vzhľadom na štandardnú kvalitu. Kvalita, a tým aj hodnota cukrovej repy závisia najmä od obsahu cukru. Najprimeranejšou metódou stanovenia hodnoty cukrovej repy, ktorej kvalita sa odlišuje od štandardnej kvality, je určiť stupnicu cenových zvýšení a znížení vyjadrených v percentách z minimálnej ceny.

(10)

Článok 8 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje pridelenie dodatočných kvót pre cukor. Toto pridelenie, ktorého cieľom je uľahčiť prechod z predchádzajúceho režimu kvót na súčasný režim, musí byť rezervované pre podniky, ktoré mali určenú kvótu v hospodárskom roku 2005/2006. Tiež je potrebné stanoviť, za akých podmienok je možné prideľovať kvóty v hospodárskom roku 2006/2007.

(11)

Článok 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje pridelenie doplnkových kvót na izoglukózu. Príslušné členské štáty musia prideliť tieto kvóty podnikom, pomerne podľa kvóty izoglukózy, ktorá im bola pridelená, bez akejkoľvek diskriminácie. Je potrebné stanoviť posledný dátum na uhradenie jednorazového odvodu uvedeného v článku 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(12)

Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 vymedzuje pojem výroby kvótovaného cukru ako množstvo vyrobené počas stanoveného hospodárskeho roka v rámci kvóty príslušného podniku a ods. 9 článku 2 vymedzuje pojem kvótovanej cukrovej repy ako cukrovú repu spracovanú na kvótovaný cukor. Preto je potrebné stanoviť podmienky týkajúce sa prideľovania výroby cukru pre stanovený hospodársky rok a zároveň nechať členským štátom priestor pre špecifické situácie, medzi ktoré patrí výroba cukru z jesennej cukrovej repy a výroba cukru z cukrovej trstiny.

(13)

S cieľom zabezpečiť správne riadenie režimu kvót, stanoviť mesačnú spotrebu cukru a stanoviť odhad zásob je potrebné ustanoviť spôsob komunikácie medzi schválenými podnikmi a členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Komisiou na strane druhej. Komunikácie sa musia týkať skladových zásob, úrovne výroby a zasiatych plôch.

(14)

Článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovujú intervenčné opatrenia pre nákup cukru. Uplatnenie intervenčných opatrení Spoločenstva si vyžaduje prevzatie cukru intervenčnými orgánmi v stanovenom mieste. Preto je potrebné ustanoviť, že prevzatie sa bude týkať cukru, ktorý je v čase predloženia ponuky uskladnený v schválenom skladovacom priestore.

(15)

S cieľom umožniť prístup k intervencii v zónach, kde je to obzvlášť potrebné vzhľadom na množstvo výroby v týchto zónach, maximálne množstvo stanovené v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa musí najskôr rozdeliť medzi všetky vyrábajúce členské štáty v závislosti od ich výrobných kvót cukru. Je potrebné ustanoviť možnosť úpravy tohto rozdelenia na jednej strane pred každým novým hospodárskym rokom, berúc do úvahy zmeny, ktoré vykonal členský štát v pridelení kvót, a na druhej stane počas každého hospodárskeho roku pre prípadné prerozdelenie nevyužitých množstiev.

(16)

Pri vymedzení podmienok udelenia alebo odobratia schválenia skladovacích priestorov je potrebné zohľadniť požiadavky na správnu konzerváciu a ľahký odber cukru, ako aj kapacitu vyskladnenia.

(17)

Pri prijímaní intervencie je potrebné vylúčiť cukor, ktorého charakteristiky by mohli spôsobiť prekážku pri jeho neskoršom predaji a spôsobiť jeho znehodnotenie počas uskladnenia, a stanoviť minimálne požadované množstvo. Okrem toho je potrebné ustanoviť uzatvorenie zmluvy o uskladnení, ktorou je podmienený nákup intervenčného cukru, medzi intervenčným orgánom a predajcom.

(18)

S cieľom uľahčiť bežné riadenie intervencie je potrebné, aby bola ponuka cukru predložená v podobe zásielky, a presne vymedziť pojem zásielky, najmä stanovením množstva jednej zásielky.

(19)

Intervenčná agentúra musí byť schopná pri plnej informovanosti preskúmať, či ponuka zodpovedá požadovaným podmienkam. Na tieto účely jej musí ponúkajúci poskytnúť všetky potrebné informácie.

(20)

Článok 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že nákupná cena sa upraví, ak sa kvalita cukru odlišuje od štandardnej kvality. Preto je potrebné stanoviť sadzobník pre zvýšenie a zníženie ceny zohľadňujúci kvalitu ponúkaného cukru, ktorý bude platiť pre nákupnú cenu. Tieto sadzobníky a z neho vyplývajúce zníženie cien je možné stanoviť na základe objektívnych údajov, ktoré sa všeobecne používajú pri obchodných transakciách.

(21)

Predaj cukru, ktorý sa nachádza v držbe intervenčných agentúr, sa musí uskutočniť medzi nákupcami Spoločenstva bez diskriminácie a za najhospodárnejších podmienok. Tieto ciele je obyčajne možné dosiahnuť pomocou systému výberového konania. Aby sa zabránilo odpredaju cukru za nepriaznivých trhových podmienok, výberové konanie by malo podliehať predchádzajúcemu schváleniu. Za určitých okolností môže však byť vhodnejšie použiť iné postupy než výberové konanie.

(22)

Na účely zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so všetkými záujemcami v rámci Spoločenstva musia výberové konania organizované intervenčnými orgánmi spĺňať jednotné zásady. V tejto súvislosti je potrebné ustanoviť, aby sa cukor skutočne používal plánovaným spôsobom.

(23)

Na zistenie triedy bieleho cukru a výťažnosti predaného surového cukru je vhodné použiť rovnaké kritériá ako tie, ktoré sa ustanovili pre nákup cukru intervenčnými agentúrami. Rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami je možné zabezpečiť iba zavedením jednotných a presne vymedzených ustanovení týkajúcich sa podľa konkrétneho prípadu úpravy predajnej ceny alebo vývoznej náhrady, ako aj opravy vývozného povolenia v prípade zistenia, že cukor má inú kvalitu než tú, ktorá je uvedená vo výberovom konaní.

(24)

Z dôvodu zrozumiteľnosti je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1261/2001 z 27. júna 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzhľadom na dodávateľské zmluvy týkajúce sa cukrovej repy a zvýšenie a zníženie ceny vzťahujúce sa na cenu cukrovej repy (2), nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2001 z 27. júna 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami (3) a nariadenie Komisie (ES) č. 314/2002 z 20. februára 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému kvót v sektore cukru (4) a nahradiť ich novým nariadením.

(25)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 318/2006, najmä vzhľadom na stanovenie výroby, schválenie výrobcov a rafinérií, režimu cien a kvót, ako aj podmienok nákupu a predaja intervenčného cukru.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„surovina“ rozumie cukrová repa, cukrová trstina, čakanka, obilniny, cukor určený na spracovanie alebo akákoľvek iná prechodná podoba týchto výrobkov, ktoré sú určené na spracovanie na konečný výrobok;

b)

„konečný výrobok“ rozumie cukor, inulínový sirup alebo izoglukóza;

c)

„výrobca“ rozumie výrobný podnik konečných výrobkov, okrem rafinérií, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006;

d)

„skladovací priestor“ rozumie silo alebo sklad.

KAPITOLA II

STANOVENIE VÝROBY

Článok 3

Výroba cukru

1.   Pre účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba cukru“ rozumie celkové množstvo vyjadrené v bielom cukre:

a)

bieleho cukru;

b)

surového cukru;

c)

invertného cukru;

d)

sirupov patriacich do jednej z nasledujúcich kategórií, nazývaných „sirupy“:

i)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru s čistotou aspoň 70 % a výrobky vyrobené z cukrovej repy;

ii)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru s čistotou aspoň 75 % a výrobky vyrobené z cukrovej trstiny.

2.   Do výroby cukru nepatria:

a)

množstvá bieleho cukru vyrobené zo surového cukru alebo zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento biely cukor;

b)

množstvá bieleho cukru vyrobené zo surového cukru, sirupov alebo z cukrovej kŕmnej múčky, ktoré neboli vyrobené počas hospodárskeho roka, v ktorom bol tento cukor vyrobený;

c)

množstvá surového cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento surový cukor;

d)

množstvá surového cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené počas rovnakého hospodárskeho roka, v ktorom bol vyrobený tento surový cukor;

e)

množstvá surového cukru, ktoré sú spracované na biely cukor počas príslušného hospodárskeho roka v podniku, ktorý ich vyrobil;

f)

množstvá sirupov, ktoré sú spracované na cukor alebo na invertný cukor počas príslušného hospodárskeho roka v podniku, ktorý ich vyrobil;

g)

množstvá cukru, invertného cukru a sirupov vyrobené v súlade s režimom prepravy pre dokončovacie úpravy;

h)

množstvá invertného cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento invertný cukor;

i)

množstvá invertného cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené počas rovnakého hospodárskeho roka, v ktorom bol vyrobený tento invertný cukor.

3.   Výroba cukru sa vyjadruje v bielom cukre nasledujúcim spôsobom:

a)

pre biely cukor, nezohľadňujúc rozdiely v kvalite;

b)

pre surový cukor v závislosti od výťažnosti stanovenej podľa prílohy I bodu III k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

c)

pre invertný cukor použitím koeficientu 1 pre výrobu tohto druhu cukru;

d)

pre sirupy, ktoré sa považujú za medzivýrobky, v závislosti od ich obsahu vyťažiteľného sirupu, stanovené v zmysle odseku 5 tohto článku;

e)

pre sirupy, ktoré sa nepovažujú za medzivýrobky, v závislosti od ich obsahu cukru, vyjadreného v sacharóze v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 (5).

4.   Cukrová kŕmna múčka pochádzajúca z predchádzajúceho hospodárskeho roka vyjadrená v bielom cukre v závislosti od jej obsahu sacharózy.

5.   Čistota sirupov sa počíta vydelením obsahu cukrov súčtom obsahu sušiny.

Obsah vyťažiteľného cukru sa počíta odpočítaním od stupňa polarizácie príslušného sirupu súčinu koeficientu 1,70 a rozdielu medzi obsahom sušiny a stupňom polarizácie tohto sirupu. Obsah sušiny sa stanovuje aerometrickým alebo refraktometrickým spôsobom.

Obsah vyťažiteľného cukru je však možné stanoviť pre celý hospodársky rok na základe skutočného výťažku sirupov.

Článok 4

Výroba izoglukózy

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba izoglukózy“ rozumie množstvo výrobku získaného z glukózy alebo z jej polymérov s hmotnostným obsahom sušiny aspoň 10 % fruktózy, bez ohľadu na jej obsah fruktózy nad touto hranicou. Výroba izoglukózy sa vyjadruje v sušine a zisťuje spôsobom uvedeným v odseku 2.

2.   Výroba izoglukózy sa zisťuje hneď pri výstupe z procesu izomerizácie a pred akoukoľvek operáciou oddeľovania jej zložiek od glukózy a fruktózy a akoukoľvek operáciou zmiešania prostredníctvom fyzického merania objemu samotného výrobku v nezmenenom stave a stanovením obsahu sušiny pomocou refraktometrickej metódy.

3.   Všetky podniky sú povinné bez meškania oznámiť existenciu akéhokoľvek zariadenia, ktoré používajú na izomerizáciu glukózy a jej polymérov.

Toto oznámenie sa predkladá členskému štátu, na území ktorého sa toto zariadenie nachádza. Tento členský štát môže v tejto súvislosti od príslušného podniku vyžadovať akékoľvek dodatočné informácie.

Článok 5

Výroba inulínového sirupu

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba inulínového sirupu“ rozumie množstvo výrobku získaného po hydrolýze inulínu alebo oligofruktóz s hmotnostným obsahom sušiny fruktózy aspoň 10 % fruktózy v akejkoľvek podobe alebo v podobe sacharózy, bez ohľadu na jeho obsah fruktózy nad touto hranicou a s čistotou aspoň 70 %. Výroba inulínového sirupu sa vyjadruje v sušine ekvivalentu cukru/izoglukózy.

„Čistotou“ sa rozumie percentuálny pomer monosacharidov a disacharidov v sušine, stanovený metódou International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ďalej len „metóda Icumsa“ (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   Výroba inulínového sirupu sa skladá z celku nasledujúcich úkonov:

a)

fyzické počítanie objemu samotného výrobku okamžite po výstupe z prvého výparníka po každej hydrolýze a pred každou operáciou oddeľovania svojich zložiek glukózy a fruktózy alebo akýmkoľvek zmiešaním;

b)

stanovenie obsahu sušiny refraktometrickou metódou a meranie obsahu fruktózy v hmotnosti sušiny na základe denného reprezentatívneho odberu vzoriek;

c)

konverzia obsahu fruktózy vo výške 80 % hmotnosti sušiny vynásobením množstva stanoveného v sušine koeficientom predstavujúcim pomer medzi obsahom fruktózy nameraným v danom množstve sirupu a 80 %;

d)

vyjadrenie v ekvivalente cukor/izoglukóza uplatnením koeficientu 1,9.

3.   Všetky podniky sú povinné bez meškania oznámiť akékoľvek zariadenie, ktoré používajú na hydrolýzu inulínu, ako aj ročné množstvá a používanie výrobkov uvedených v odseku 1, ktorých čistota je však nižšia ako 70 %.

Tieto informácie sa predkladajú členskému štátu, na území ktorého sa toto zariadenie nachádza. Tento členský štát môže od príslušného podniku požadovať akékoľvek dodatočné informácie, najmä tie, ktoré poukazujú na to, že výrobky uvedené v prvom pododseku sa na trhu Spoločenstva nepoužívajú ako sladidlá určené na ľudskú spotrebu.

Príslušný členský štát poskytne Komisii najneskôr do 31. januára každého roku podrobnú správu obsahujúcu informácie týkajúce sa predchádzajúceho roku. Prvá správa sa predloží najneskôr do 31. januára 2007.

Článok 6

Výroba podniku

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu jedného podniku“ rozumie výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, podľa vymedzení uvedených v článkoch 3, 4 a 5 tohto nariadenia, ktoré v skutočnosti vyrobil daný podnik.

2.   Celková výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu jedného podniku pre daný hospodársky rok je výroba uvedená v odseku 1:

zvýšená o množstvo cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktoré bolo oznámené v tomto hospodárskom roku, a znížená o množstvo cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktoré bolo oznámené pre nasledujúci hospodársky rok, v zmysle článkov 14 a 19 nariadenia (ES) č. 318/2006,

zvýšená o množstvo vyrobené spracovateľom v rámci pracovnej zmluvy v zmysle odseku 3 a znížená o množstvo, ktoré podnik vyrobil pre príkazcov v rámci pracovných zmluvy v zmysle odseku 3.

3.   Množstvo cukru vyrobené v rámci pracovnej zmluvy jedným podnikom (ďalej len „spracovateľom“) v mene iného podniku (ďalej len „príkazca“) sa považuje za výrobu príkazcu, na základe písomnej a riadne podpísanej žiadosti adresovanej príslušnému členskému štátu obidvoma zúčastnenými podnikmi, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a)

celková výroba cukru spracovateľa je nižšia ako jeho kvóta;

b)

celková výroba cukru spracovateľa a príkazcu je vyššia ako suma ich kvót.

Celková výroba cukru, ustanovená v prvom pododseku písm. b) jedného podniku, je výroba uvedená v odseku 1, ku ktorej je pripojený prenos z predchádzajúceho hospodárskeho roka a množstvo vyrobené spracovateľmi v mene tohto podniku, v rámci spracovania na základe zmlúv, pričom sa zníži o množstvo vyrobené podnikom v mene príkazcu v rámci spracovania na základe zmlúv.

Namiesto skutočne vyrobených množstiev uvedených v druhom pododseku môžu príslušné orgány členských štátov, v prípade, že celkový výsledok je vyšší, ponechať výrobu odhadovanú na základe dodávateľských zmlúv uzatvorených medzi podnikmi.

4.   Ak sa závody príkazcu a spracovateľa nachádzajú v rôznych členských štátoch, žiadosť uvedená v odseku 3 sa podá v obidvoch zúčastnených členských štátoch. V tomto prípade sa zúčastnené členské štáty dohodnú na odpovedi a príjmu potrebné opatrenia na overenie dodržiavania podmienok uvedených vo vyššie uvedenom odseku.

5.   Množstvo cukru vyrobené spracovateľom je možné považovať za výrobu príkazcu, ak je prípad vyššej moci, ktorý uznáva členský štát a ktorý si vyžaduje spracovanie cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo melasy na cukor v inom podniku ako v podniku príkazcu.

KAPITOLA III

SCHVÁLENIE VÝROBCOV A RAFINÉRIÍ

Článok 7

Žiadosť o schválenie

1.   Schválenie môžu dostať podniky, ktoré o to požiadajú a ktoré vykonávajú činnosť:

a)

výrobcu cukru;

b)

výrobcu izoglukózy;

c)

výrobcu inulínového sirupu;

d)

rafinérie na plný úväzok v zmysle článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa predkladá príslušnému orgánu členského štátu alebo členských štátov, v ktorom(-ých) príslušný podnik vykonáva svoju činnosť.

Jeden podnik môže požiadať o schválenie v súvislosti s jednou alebo viacerými činnosťami uvedenými v prvom pododseku.

2.   V žiadosti o schválenie podnik uvedenie svoj názov, adresu, výrobnú kapacitu cukru, izoglukózy alebo inulínového cukru, a prípade počet výrobných závodov nachádzajúcich sa v členskom štáte s uvedením adresy a výrobnej kapacity pre každý závod.

3.   Podnik, ktorý požiada o schválenie v zmysle odseku 1 prvého pododseku písm. d), predloží dôkaz o tom, že zodpovedá definícii uvedenej v článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 8

Záväzky

1.   Na účely získania schválenia sa podnik písomne zaviaže, že:

a)

bez meškania oznámi príslušnému orgánu členského štátu akúkoľvek zmenu údajov uvedených v článku 7 ods. 2;

b)

má k dispozícii pre príslušný orgán členského štátu záznamy vedené podľa článku 9 a predajné ceny stanovené v súlade s článkom 13;

c)

oznámi informácie členskému štátu v zmysle článku 21;

d)

poskytne na žiadosť príslušného orgánu členského štátu akékoľvek informácie alebo dôkazové materiály týkajúce sa riadenia a kontroly.

2.   Schválenie sa vydáva v podobe listiny vydanej príslušným orgánom, ku ktorej je priložený podnikom podpísaný dokument obsahujúci záväzky uvedené v odseku 1.

3.   Schválenie sa odoberie v prípade zistenia, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 prestane byť splnená. Odobratie sa môže uskutočniť počas hospodárskeho roka. Nemá spätnú platnosť.

Článok 9

Záznamy

Príslušný orgán členského štátu stanoví záznamy, ktoré je povinný viesť každý podnik schválený podľa článkov 7 a 8 na úrovni každého výrobného závodu, ako aj pravidelnosť záznamov, ktorá musí byť aspoň mesačná.

Tieto záznamy podnik archivuje aspoň počas doby troch rokov nasledujúcich po bežnom roku a obsahujú aspoň nasledujúce prvky:

1.

množstvá získaných surovín s uvedením obsahu cukru pre cukrovú repu a cukrovú trstinu podľa údajov v deň dodávky do podniku;

2.

prípadne získané konečné výrobky alebo polotovary;

3.

množstvá získaných konečných výrobkov, ako aj množstvá vedľajších výrobkov;

4.

straty počas spracovania;

5.

zničené množstvá, ako aj zdôvodnenie ich zničenia;

6.

expedované množstva konečných výrobkov.

Článok 10

Kontroly

1.   Počas každého hospodárskeho roka príslušný orgán členského štátu vykoná kontroly v priestoroch každého schváleného výrobcu alebo rafinérie.

2.   Cieľom kontrol je zabezpečiť presnosť a úplnosť údajov záznamov uvedených v článku 9 a oznámení uvedených v článku 21, najmä prostredníctvom analýzy súvislosti medzi množstvami dodaných surovín a množstvami získaných konečných výrobkov, ako aj prostredníctvom priblíženia obchodných dokumentov alebo iných príslušných dokladov.

Kontroly obsahujú previerku presnosti vážiacich nástrojov a laboratórnych analýz použitých na stanovenie dodávok surovín a ich vstupov do výroby, získaných výrobkov a skladových pohybov.

Kontroly obsahujú previerku presnosti a úplnosti údajov používaných na stanovenie priemerných mesačných predajných cien podniku, na ktoré odkazuje článok 13 ods. 2.

Pre výrobcov cukru sa kontroly tiež vzťahujú na dodržiavanie povinnosti uhrádzať minimálnu cenu pestovateľom cukrovej repy.

Aspoň jedenkrát za dva roky kontroly obsahujú fyzickú previerku skladových zásob.

3.   Ak príslušné orgány členského štátu stanovia, že niektoré prvky kontroly môžu byť vykonané na základe vzorky, táto vzorka musí zaručiť spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly.

4.   Členský štát môže požadovať od schválených podnikov, aby využili služby certifikačného orgánu účtov, ktorého štatút je uznávaný v príslušnom členskom štáte, na účely vypracovania certifikácie údajov o cene uvedených v článku 13.

5.   Každá kontrola je predmetom správy o kontrole, ktorú podpíše kontrolór a v ktorej sú uvedené podrobnosti o rôznych prvkoch kontroly. Správa obsahuje najmä:

a)

dátum kontroly a prítomné osoby;

b)

obdobie kontroly a príslušné množstvá;

c)

použité kontrolné techniky, prípadne aj referencie na metódy odberu vzoriek;

d)

výsledky kontroly a prípadné požadované opravné opatrenia;

e)

vyhodnotenie závažnosti, rozsahu, stupňa stálosti a trvania prípadných zistených chýb a nedostatkov, ako aj všetkých skutočností, ktoré sa musia zohľadniť pri uplatňovaní sankcií.

Každá správa o kontrole sa archivuje a zachová aspoň počas troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola kontrola vykonaná takým spôsobom, aby boli ľahko prístupné kontrolnými útvarmi Komisie.

Článok 11

Sankcie

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí rozdiel medzi fyzickým skladovými zásobami a údajmi v záznamov uvedených v článku 9 alebo rozdiel medzi množstvami surovín a získaným konečnými výrobkami alebo medzi príslušnými dokumentmi a údajmi alebo oznámenými alebo zaznamenanými množstvami, stanoví alebo prípadne ohodnotí skutočné výrobné množstva a zásoby pre bežný hospodársky rok a prípadne pre predchádzajúce hospodárske roky.

Všetky množstvá, ktoré boli predmetom nesprávnych oznámení a ktoré majú za následok neoprávnené finančné výhody, podliehajú platbe 500 EUR na tonu predmetného množstva.

2.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že podnik nedodržal svoje záväzky ustanovené v článku 8 a v prípade nedostatku vhodných dokladových materiálov na splnenie cieľov kontroly uvedených v článku 10 ods. 2, kompetentný orgán vyrubí pokutu vo výške 500 EUR na tonu, ktorá sa uplatní na paušálne množstvo konečného výrobku stanoveného členským štátom v závislosti od vážnosti porušenia.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, že rozdiely alebo nedostatky údajov sú nižšie ako 5 % hmotnosti konečných oznámených alebo zaregistrovaných výrobkov, ktoré sú predmetom kontroly alebo síl, vyplývajú z opomenutí alebo jednoduchých administratívnych chýb, za podmienky prijatia opravných opatrení, ktoré zabránia opakovaniu týchto nedostatkov v budúcnosti.

4.   Sankcie ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade vyššej moci.

Článok 12

Oznámenia Komisii

1.   Členský štát oznámi Komisii:

a)

zoznam schválených podnikov;

b)

kvótu pridelenú každému schválenému výrobcovi.

Oznámenie sa vykonáva najneskôr 31. januára každého hospodárskeho roku. Pre hospodársky rok 2006/2007 sa prvé oznámenie vykonáva najneskôr do 31. júla 2006.

V prípade odobratia schválenia členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu.

2.   Členský štát oznámi Komisii najneskôr do 31. marca po príslušnom hospodárskom roku ročnú správu obsahujúcu vykonané kontroly podľa článku 10, ako aj všetky nedostatky zistené počas kontrol, vyvodené dôsledky a uplatnené sankcie.

KAPITOLA IV

CENA

Článok 13

Vypracovanie priemerných cien

1.   Podniky schválené podľa článku 7 a 8 tohto nariadenia, ako aj spracovatelia schválení podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 vypracujú každý mesiac zvlášť pre biely cukor v rámci kvóty a pre biely cukor mimo kvóty:

a)

pre predchádzajúci mesiac priemernú predajnú, prípadne nákupnú cenu, ako aj zodpovedajúce predané, prípadne kúpené množstvo;

b)

pre súčasný mesiac a dva nasledujúce mesiace plánovanú priemernú predajnú, prípade nákupnú cenu a zodpovedajúce množstvo uvedené v zmluvách alebo iných transakciách.

Cena týkajúca sa bieleho cukru, bez obalu, pri výstupe zo závodu a štandardnej kvality stanovenej v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   S cieľom umožniť kontroly ustanovené v článku 10 schválené podniky zachovajú počas doby aspoň troch rokov nasledujúcich po roku ich vypracovania všetky údaje, ktoré boli použité na stanovenie cien a množstiev uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Informácia o cenách

V júni a decembri každého roku Komisia informuje Riadiaci výbor pre cukor o priemerných cenách bieleho cukru počas súčasného prvého polroka hospodárskeho roka a druhého polroka predchádzajúceho hospodárskeho roka. Prvé údaje sa však pre obdobie od 1. júla 2006 do 31. marca 2007 poskytnú v júni 2007.

Cena je rozdelená na cenu pre biely cukor v rámci kvóty a mimo kvóty.

Informácie vychádzajú z váženého priemeru cien, ktoré boli stanovené podnikmi v zmysle článku 13 ods. 1 písm. a) a oznámené v zmysle článku 15.

Článok 15

Prechodné ustanovenia pre prenos údajov o cenách

Podniky schválené v zmysle článkov 7 a 8 tohto nariadenia, ako aj spracovatelia schválení podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 oznámia Komisii najneskôr do 20. októbra 2006, 20. januára 2007, 20. apríla 2007 a 20 júla 2007 ceny stanovené podľa článku 13 ods. 1 tohto nariadenia počas troch prechádzajúcich mesiacov.

Prijímanie, spracovanie a archivácia údajov Komisiou sa vykonávajú spôsobom, ktorý zaručuje dôvernosť týchto údajov.

Ostatní operátori sektora cukru, a najmä nákupcovia môžu oznámiť Komisii priemernú cenu cukru stanovenú podľa postupov uvedených v článku 13. Operátori uvádzajú svoje mená, adresu a obchodný názov.

Článok 16

Dodávateľská zmluva

1.   Na účely článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa za dodávateľskú zmluvu považuje zmluva uzatvorená medzi výrobcom cukru a predajcom cukrovej repy, ktorý predáva vlastnú dopestovanú cukrovú repu.

2.   V prípade, že výrobca prevedie podľa článku 14 alebo 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 časť svojej výroby do nasledujúceho hospodárskeho roka, kvóta tohto výrobcu sa považuje za zníženú o prevedené množstvo v uvedenom hospodárskom roku pre uplatňovanie ustanovení článku 6 ods. 5 uvedeného nariadenia.

3.   Len zmluvy uzatvorené pred ukončením celkovej sejby a vždy:

pred 1. aprílom v Taliansku,

pred 1. májom v ostatných členských štátoch

sa považujú za zmluvy uzatvorené pred sejbou

Článok 17

Zvýšenia a zníženia

1.   Na účely uplatňovania zvýšení a znížení ustanovených v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa minimálna cena cukrovej repy v rámci kvóty uvedená v článku 5 ods. 1 na 0,1 % obsahu sacharózy:

a)

zvýši minimálne o:

i)

0,9 % pre obsah vyšší ako 16 % a nižší alebo rovný 18 %;

ii)

0,7 % pre obsah vyšší ako 18 % a nižší alebo rovný 19 %,

iii)

0,5 % pre obsah vyšší ako 19 % a nižší alebo rovný 20 %;

b)

zníži maximálne o:

i)

0,9 % pre obsah nižší ako 16 % a vyšší alebo rovný 15,5 %;

ii)

1 % pre obsah nižší ako 15,5 % a vyšší alebo rovný 14,5 %.

Cena za cukrovú repu s obsahom sacharózy, ktorý presahuje 20 %, nesmie byť nižšia ako minimálna cena upravená pre cukrovú repu v súlade s písm. a) bodom iii).

2.   Dodacie zmluvy a dohody v rámci odvetvia, na ktoré odkazuje článok 6 nariadenia (ES) č. 318/2006, môžu v súvislosti so zvýšeniami a zníženiami uvedenými v odseku 1 tohto článku obsahovať:

a)

dodatočné zvýšenia pre obsah sacharózy vyšší ako 20 %;

b)

dodatočné zníženia pre obsah sacharózy nižší ako 14,5 %.

Tieto zmluvy a dohody môžu v prípade cukrovej repy s obsahom sacharózy nižším ako 14,5 % definovať cukrovú repu vhodnú na spracovanie na cukor, ak úprava o dodatočných zníženiach pri obsahu sacharózy nižšom ako 14,5 %, ale vyššom alebo rovnajúcom sa minimálnemu obsahu sacharózy stanovenému v tejto definícii je obsiahnutá v uvedených zmluvách a dohodách.

Ak definícia uvedená v druhom pododseku nie je súčasťou zmlúv a dohôd, príslušné členské štáty môžu takúto definíciu stanoviť. V tom prípade sa súčasne určia ďalšie zníženia uvedené v danom pododseku.

KAPITOLA V

KVÓTY

Článok 18

Dodatočné kvóty cukru

1.   Dodatočné kvóty cukru uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 318/2006 je možné prideliť len výrobcom cukru, ktorým už boli pridelené kvóty v roku 2005/2006.

2.   Podnik vo svojej žiadosti o dodatočné kvóty pre cukor uvedie, či chce využiť dodatočné kvóty z hospodárskeho roka 2006/2007 alebo 2007/2008.

Členský štát pri pridelení dodatočnej kvóty podniku uvedie hospodársky rok, od ktorého je táto kvóta platná. Avšak pridelenia po 1. januári 2007 nadobúdajú platnosť od hospodárskeho roka 2007/2008.

Článok 19

Dodatočné kvóty izoglukózy

1.   Taliansko, Litva a Švédsko prideľujú dodatočné kvóty pre izoglukózu stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 pre jeden alebo viacero hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 bez akejkoľvek diskriminácie zúčastnených prevádzkovateľov.

2.   Vyplatenie jednotnej čiastky stanovenej v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 vykoná každý príslušný podnik pred posledným dátumom, ktorý stanoví členský štát a ktorý nemôže byť neskôr ako 31. decembra hospodárskeho roka, od ktorého je dodatočná kvóta pre izoglukózu pridelená.

V prípade nevyplatenia jednotnej čiastky najneskôr v lehote uvedenej v prvom pododseku nebudú dodatočné kvóty pre izoglukózu považované za pridelené príslušnému podniku.

Článok 20

Pridelenie úrody cukrovej repy

Cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripisuje k nasledujúcemu hospodárskemu roku.

Avšak Španielsko, Taliansko a Portugalsko môžu za predpokladu použitia príslušného kontrolného systému rozhodnúť, že cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripíše k súčasnému hospodárskemu roku.

Španielsko, Taliansko a Portugalsko informujú Komisiu o svojom rozhodnutí v zmysle tohto článku najneskôr do 30. septembra 2006.

Článok 21

Oznamovanie informácií o výrobe a skladových zásobách

1.   Každý schválený výrobca alebo rafinéria cukru oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výroba alebo spracovanie pred 20. dňom každého mesiaca, celkové množstvo vyjadrené v bielom cukre cukrov a sirupov, ktoré sú stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a), b), c) a d):

ktoré sú v jeho vlastníctve alebo ktoré sú predmetom skladového listu;

ktoré boli voľne uskladnené na území Spoločenstva na konci predchádzajúceho mesiaca.

Tieto množstvá sú rozdelené podľa členského štátu, v ktorom sú uskladnené, na:

cukor vyrobený daným podnikom s uvedením množstiev v rámci kvót, mimo kvót alebo oznámených podľa článku 14 alebo 19 nariadenia (ES) č. 318/2006;

ostatné cukry.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii pred koncom druhého mesiaca nasledujúceho po predmetnom mesiaci množstvo uskladneného cukru na konci každého mesiaca v podnikoch uvedených v odseku 1, rozdelené podľa druhu cukru v súlade s druhým pododsekom uvedeného odseku.

V prípade uskladnenia v iných členských štátoch ako v členskom štáte, ktorý vykovaná oznámenie Komisii, tento členský štát informuje príslušné členské štáty pred koncom nasledujúceho mesiaca o uskladnených množstvách a miestach uskladnenia na ich území.

3.   Každý schválený výrobca izoglukózy alebo inulínového sirupu oznámi pred 30. novembrom príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa uskutočnila výroba, množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine alebo prípadne inulínového sirupu v ekvivalente bieleho cukru, ktoré boli vo vlastníctve a voľne uskladnené na území Spoločenstva na konci prechádzajúceho hospodárskeho roka, rozdelené na:

a)

izoglukózu alebo inulínových sirup vyrobené daným podnikom, s uvedením množstiev v rámci kvót, mimo kvót alebo oznámených podľa článku 14 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 a

b)

iné.

Každý členský štát oznámi Komisii pred 31. decembrom uskladnené množstvá izoglukózy a inulínového sirupu na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka, rozdelené podľa ustanovení prvého pododseku.

4.   Každý podnik vyrábajúci izoglukózu oznámi členskému štátu, na území ktorého sa výroba uskutočnila, pred 15. dňom každého mesiaca množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine, ktoré boli v skutočnosti vyrobené počas predchádzajúceho mesiaca.

Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pre každý mesiac a pred koncom druhého nasledujúceho mesiaca výrobu izoglukózy každého príslušného podniku.

Vyrobené množstvá v režime aktívneho zošľachťovacieho styku sa oznamujú osobitne.

Článok 22

Zhrnutia dodávok

1.   Pre každý hospodársky rok sa vypracuje zhrnutie dodávok cukru, izoglukózy a inulínového sirupu. Takéto zhrnutie sa vykoná na konci nasledujúceho hospodárskeho roka.

2.   Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pred 1. marcom predbežnú výrobu cukru a inulínového sirupu bežného hospodárskeho roku pre každý podnik nachádzajúci sa na ich území. Výroba cukru sa rozdelí na každý mesiac.

Pre francúzske departementy Guadelupe a Martinik, ako aj pre Španielsko v súvislosti s cukrom vyrobeným z cukrovej trstiny sa predbežná výroba stanoví a oznámi pred 1. júlom.

3.   Členské štáty oznámia Komisii pred 1. júnom plochy a výrobné množstvá na jednej strane cukrovej repy určenej na výrobu cukru, bio-etanolu alebo iných výrobkov a na druhej strane čakanky určenej na výrobku inulínového sirupu bežného hospodárskeho roka a na základe predpokladov na nasledujúci hospodársky rok.

4.   Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pred 30. novembrom konečné výrobné množstvá cukru a izoglukózy a inulínového sirupu za predchádzajúci hospodársky rok pre každý podnik nachádzajúci sa na ich území. Celková výroba cukru sa rozdelí na každý mesiac.

5.   Ak je potrebné zmeniť konečnú výrobou cukru na základe oznámených informácií uvedených v článku 4, z toho vyplývajúci rozdiel sa zohľadní počas stanovenia konečného výrobného množstva hospodárskeho roka, počas ktorého bol zaznamenaný rozdiel.

KAPITOLA VI

VEREJNÁ INTERVENCIA

ČASŤ 1

Intervenčná ponuka

Článok 23

Ponuka

1.   Intervenčná ponuka sa musí predložiť písomne intervenčnej agentúre toho členského štátu, na území ktorého sa ponúkaný cukor nachádza v čase ponuky.

2.   Intervenčná ponuka je prijateľná, len ak je predložená schváleným výrobcom v súlade s článkami 7 a 8 pre cukor pochádzajúci z jeho výroby v rámci kvóty bežného hospodárskeho roku, uskladneného osobitne v čase ponuky v schválenom skladovacom priestore v súlade s článkom 24.

3.   Na každý hospodársky rok môžu členské štáty na intervenciu prijať len maximálne množstvo, ktoré je pre každý z nich uvedené v prílohe. V prípade, že intervenčné ponuky presahujú maximálne množstvo, príslušný orgán členského štátu uplatní na ponuky jednotný koeficient zníženia takým spôsobom, aby sa celkové prijaté množstvo rovnalo dostupnému množstvu.

4.   Pred začiatkom každého hospodárskeho roka Komisia zmení a doplní množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu v závislosti od úprav stanovených v článku 10 nariadenia (ES) č. 318/2006 a v rámci celkového množstva stanoveného v článku 18 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sú stanovené prípadne počas posledného štvrťroka každého hospodárskeho roka, v závislosti od nepoužitých množstiev, v súlade s postupom stanoveným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 a v rámci celkového množstva stanoveného v článku 18 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 24

Schválenie skladovacieho miesta

1.   Schválenie sa vydáva na žiadosť výrobcu adresovanú intervenčnému orgánu pre akýkoľvek skladovací priestor spĺňajúci nasledujúce podmienky:

a)

je prispôsobený na uskladnenie cukru;

b)

nachádza sa na mieste, ktoré ponúka možnosti prepravy, ktoré sú potrebné na vyskladnenie cukru;

c)

umožňuje oddelené uskladnenie množstiev ponúknutých na intervenciu.

Intervenčné agentúry môžu požadovať dodatočné podmienky.

2.   Schválenie skladovacieho priestoru sa vydáva buď pre voľné skladovanie, alebo pre skladovanie v obale. Schválenie obsahuje množstevný limit skladovania zodpovedajúci maximálne päťdesiat násobku dennej kapacity vyskladnenia, ktorú sa žiadateľ zaväzuje uviesť k dispozícii intervenčnej agentúre. Schválenie uvádza celkové množstvo, pre ktoré bolo vydané, a dennú kapacitu vyskladnenia.

3.   Cukor musí byť uskladnený identifikovateľným a dostupným spôsobom. Ak je balený, musí byť umiestnený na paletách, s výnimkou balenia v „big bags“.

4.   Intervenčný orgán odoberie schválenie, ak zistí, že jedna z podmienok stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 nie je splnená. Odobratie súhlasu sa môže uskutočniť počas hospodárskeho roku. Odobratie nemá retroaktívne účinky.

Článok 25

Minimálna kvalita cukru

1.   Cukor ponúknutý na intervenciu musí spĺňať tieto podmienky:

a)

musí byť vyrobený v rámci kvóty v priebehu toho hospodárskeho roku, v ktorom bola predložená ponuka;

b)

musí byť v kryštalickej forme.

2.   Biely cukor ponúkaný na intervenciu musí byť bezchybnej, pravej a obchodovateľnej kvality, s obsahom vlhkosti rovnajúcej sa alebo nižšej ako 0,06 %, a musí sa voľne sypať.

3.   Surový cukor poskytnutý na intervenciu musí byť bezchybnej, pravej a obchodovateľnej kvality a s výťažkom vypočítaným v súlade s prílohou I bodom III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 najmenej 89 %.

V prípade surového cukru z cukrovej trstiny musí cukor mať bezpečnostný faktor, ktorý nie je vyšší ako 0,30.

V prípade surového cukru z cukrovej repy musí cukor mať:

v čase prijatia ponuky hodnotu pH najmenej 7,9,

obsah invertného cukru najviac 0,07 %,

teplotu, ktorá nespôsobuje riziko znehodnotenia;

bezpečnostný faktor najviac 0,45 pri stupni polarizácie 97 alebo viac alebo obsah vlhkosti najviac 1,4 % pri stupni polarizácie menej ako 97.

Bezpečnostný faktor sa určuje delením percenta obsahu vlhkosti v príslušnom cukre rozdielom medzi 100 a stupňom polarizácie toho cukru.

Článok 26

Zásielka

Všetok cukor ponúkaný na účely intervencie musí byť pripravený v zásielkach.

Na účely tejto časti „zásielka“ znamená minimálne množstvo 2 000 ton cukru, ktorý má rovnakú kvalitu, spôsob úpravy a nachádza sa na rovnakom mieste skladovania.

Článok 27

Obsah ponuky

1.   V ponuke predloženej intervenčnej agentúre musí byť uvedené:

a)

názov a adresa ponúkajúceho;

b)

skladovací priestor, v ktorom je cukor uskladnený v čase ponuky;

c)

zaručená kapacita vyskladnenia pre odvoz ponúkaného cukru;

d)

čisté množstvo ponúkaného cukru;

e)

druh, kvalita ponúkaného cukru a hospodársky rok, počas ktorého bol cukor vyrobený;

f)

spôsob prezentácie cukru.

2.   Intervenčná agentúra môže požadovať aj ďalšie informácie.

3.   K ponuke sa musí priložiť vyhlásenie ponúkajúceho osvedčujúce, že príslušný cukor nebol v predchádzajúcom období nakúpený na intervenčné účely, že ponúkajúce je jeho vlastníkom a cukor spĺňa požiadavky stanovené v článku 25 ods. 1 písm. a).

Článok 28

Preskúmanie ponúk

1.   Ponuka zostáva v platnosti tri týždne odo dňa jej predloženia. Počas tohto obdobia však môže byť so súhlasom intervenčnej agentúry stiahnutá.

2.   Intervenčná agentúra je povinná ponuky preskúmať. Intervenčná agentúra ponuku príjme najneskôr do konca obdobia stanoveného v odseku 1. Intervenčná agentúra však preskúmanie ponuky odmietne, ak jedna z požadovaných podmienok nie je splnená.

ČASŤ 2

Skladovanie

Článok 29

Zmluva o skladovaní

1.   Zmluva o skladovaní, ktorá sa najskôr uzatvorí pred prijatím ponuky medzi ponúkajúcim a príslušnou intervenčnou agentúrou, je na dobu neurčitú.

Zmluva o skladovaní nadobudne účinnosť päť týždňov po dni prijatia ponuky a jej účinnosť končí na konci dekády, počas ktorej sa ukončí odobratie daného množstva cukru.

Na účely tohto článku sa pojmom „dekáda“ rozumie pre každý kalendárny mesiac jedno z období od 1. do 10., od 11. do 20. a od 21. do konca mesiaca.

2.   Zmluva o skladovaní musí obsahovať najmä:

a)

ustanovenie, podľa ktorého jej platnosť končí v zmysle podmienok ustanovených v tomto nariadení na základe výpovede s lehotou aspoň desať dní;

b)

výšku skladovacích nákladov, ktoré sú na ťarchu intervenčnej agentúry.

3.   Skladovacie náklady znáša intervenčná agentúra počas obdobia od začiatku dekády, počas ktorej nadobúda platnosť zmluva uvedeného v ods. 2 až do uplynutia platnosti príslušnej zmluvy.

4.   Skladovacie náklady nemôžu presiahnuť výšku 0,48 EUR na tonu a na dekádu.

5.   Platnosť zmluvy o skladovaní skončí na konci odvozu stanoveného v článku 50.

Článok 30

Prenos vlastníctva

1.   Prenos vlastníctva cukru, ktorý je predmetom zmluvy o skladovaní, sa uskutoční vo chvíli uhradenia ceny daného cukru.

2.   Predávajúci zostáva až do času odvozu zodpovedný za kvalitu cukru stanoveného v odseku 1 a za balenie, v ktorom cukor prevzala intervenčná agentúra.

Článok 31

Uvedenie kvality a obalu do súlade s požiadavkami

1.   Ak sa zistí, že nejaké množstvo príslušného cukru nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené v článku 25, predávajúci je povinný bezodkladne vymeniť toto množstvo za rovnaké množstvo cukru požadovanej kvality, ktoré sa skladuje buď na tom istom skladovacom mieste, alebo na inom mieste skladovania schválenom v súlade s článkom 24.

2.   Ak je skladovaný cukor balený a ak sa zistí, že balenie nezodpovedá stanoveným podmienkam, intervenčná agentúra požiada predávajúceho o náhradu vhodným obalom.

ČASŤ 3

Podmienky intervenčných nákupov

Článok 32

Nákupná cena a kvalita bieleho cukru

1.   Nákupná intervenčná cena bieleho cukru je:

505,52 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2006/2007,

433,20 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2007/2008,

323,52 EUR na tonu počas hospodárskych rokov 2008/2009 a 2009/2010.

2.   Biely cukor sa klasifikuje do týchto štyroch tried kvality:

a)

trieda 1: cukry vyššej kvality ako štandardná kvalita;

b)

trieda 2: cukry štandardnej kvality vymedzenej v bode II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

c)

triedy 3 a 4: cukry nižšej kvality ako štandardná kvalita.

3.   Cukor triedy 1 musí mať tieto charakteristiky:

a)

bezchybná, pravá a obchodovateľná kvalita, suchý, v kryštalickej forme s rovnomernou granuláciou a voľnou sypkosťou;

b)

maximálna vlhkosť: 0,06 %;

c)

maximálny obsah invertného cukru: 0,04 %;

d)

počet nepresahuje celkom 8 bodov:

šesť za obsah popola,

štyri za typ farby určený metódou Ústavu poľnohospodárskej technológie a cukrovarníckeho priemyslu v Brunswicku (ďalej len „brunswická metóda“),

tri za farbu roztoku určenú metódou ICUMSA.

Jeden bod zodpovedá:

a)

0,0018 % obsahu popola stanoveného podľa metódy ICUMSA pri 28o Brix;

b)

0,5 jednotky typu farby stanovenej podľa brunswickej metódy;

c)

7,5 jednotky zafarbenia roztoku stanoveného podľa metódy ICUMSA.

4.   Cukor triedy 3 musí mať tieto charakteristiky:

a)

bezchybná, pravá a obchodovateľná kvalita, suchý, v kryštalickej forme s rovnomernou granuláciou a voľnou sypkosťou;

b)

minimálna polarizácia: 99,7o S;

c)

maximálna vlhkosť: 0,06 %:

d)

maximálny obsah invertného cukru: 0,04 %;

e)

typ farby: maximálne č. 6, stanovený podľa brunswickej metódy.

5.   Do triedy 4 patrí cukor, ktorý nie je zaradený do tried 1, 2 a 3.

6.   Nákupná cena stanovená v odseku 1 sa znižuje o:

a)

7,30 EUR na tonu, ak cukor patrí do triedy 3;

b)

13,10 EUR na tonu, ak cukor patrí do triedy 4.

Článok 33

Nákupná cena surového cukru

1.   Nákupná intervenčná cena surového cukru je:

397,44 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2006/2007,

359,04 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2007/2008,

268,16 EUR na tonu počas hospodárskych rokov 2008/2009 a 2009/2010.

2.   Nákupná cena stanovená v odseku 1 sa:

a)

zvyšuje, ak je výťažnosť príslušného cukru vyššia ako 92 %;

b)

znižuje, ak je výťažnosť príslušného cukru nižšia ako 92 %.

3.   Suma zvýšenia alebo zníženia vyjadrená v eurách na tonu sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou surového cukru a tou istou cenou násobenou koeficientom. Tento koeficient sa získa vydelením príslušnej výťažnosti surového cukru 92 %-mi.

4.   Výťažnosť surového cukru sa vypočíta v súlade s bodom III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

Článok 34

Lehota na úhradu

Intervenčná agentúra vykoná platbu najskôr 120 dní odo dňa prijatia ponuky za predpokladu, že sa vykonali príslušné kontroly overenia váhy a kvality ponúkanej zásielky v súlade s časťou 4.

ČASŤ 4

Kontroly

Článok 35

Vzorky na účely kontroly kvality

Odborníci, ktorých schválili príslušné orgány príslušného štátu, alebo odborníci, ktorých odsúhlasila intervenčná agentúra a predávajúci, musia v lehote stanovenej v článku 34 odobrať štyri reprezentatívne vzorky kvôli analýze. Pre každú zo zmluvných strán je určená jedna vzorka. Zvyšné dve vzorky si nechá odborník alebo laboratórium, ktoré schválili príslušné orgány.

Každá vzorka sa musí analyzovať dvakrát a za výsledok analýzy príslušnej vzorky sa bude považovať stredná hodnota z výsledkov.

Článok 36

Spory týkajúce sa kvality

1.   V prípade zistenia rozdielu medzi výsledkami analýz, ktoré vykonali predávajúci a kupujúci v súlade s článkom 35, je rozhodujúci aritmetický priemer obidvoch týchto dvoch výsledkov na zistenie triedy kvality príslušného cukru, ak je rozdiel:

pre cukor triedy 1 najviac jeden bod pre každú z charakteristík uvedených v článku 32 ods. 3 písm. d),

pre cukor triedy 2 najviac dva body pre každú z charakteristík definujúcich túto triedu, ktorých hodnoty sa určujú na body.

Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán laboratórium uvedené v článku 35 prvom pododseku môže vykonať arbitrážnu analýzu. V tom prípade sa prijme aritmetický priemer z výsledku arbitrážnej analýzy a výsledku analýzy, ktorú zabezpečil buď predávajúci alebo kupujúci, podľa toho, ktorý je bližšie k výsledku arbitrážnej analýzy.

Tento priemer bude rozhodujúci na určenie triedy kvality príslušného cukru. Ak sa výsledok arbitrážnej analýzy nachádza uprostred medzi výsledkami analýz, ktoré zabezpečil predávajúci a kupujúci, na určenie triedy kvality príslušného cukru je rozhodujúca len samotná arbitrážna analýza.

2.   Ak je zistený rozdiel medzi výsledkami analýz, ktoré nechali vykonať predávajúci s kupujúcim, v súlade s článkom 35 vyšší ako rozdiel uvedený v ods. 1 prvom pododseku prvej alebo druhej zarážke tohto článku, laboratórium, ktoré bolo schválené príslušnými orgánmi, vykoná arbitrážnu analýzu. V takom prípade sa uplatňuje postup uvedený v ods. 1 druhom pododseku tohto článku.

3.   Pre spory týkajúce sa maximálneho limitu pre typ farby cukru triedy 3, polarizácie, vlhkosti alebo obsahu invertného cukru platí postup uvedený v odseku 1 a 2.

Rozdiely stanovené v odseku 1 sa však nahrádzajú takto:

1,0 jednotky typu farby pre cukor triedy 3,

0,2o S pre polarizáciu,

0,02 % pre obsah vlhkosti,

0,01 % pre obsah invertného cukru.

4.   Ak po uplatnení článku 35 vznikne spor o výťažnosť nakúpeného surového cukru, je laboratórium uvedené v prvom pododseku uvedeného článku povinné vykonať arbitrážnu analýzu. V tom prípade sa prijme aritmetický priemer z výsledku arbitrážnej analýzy a výsledku analýzy, ktorú zabezpečil buď predávajúci alebo kupujúci, podľa toho, ktorý je bližšie k výsledku arbitrážnej analýzy.

Tento priemer bude rozhodujúci na určenie výťažnosti príslušného surového cukru. Ak sa výsledok arbitrážnej analýzy nachádza uprostred medzi výsledkami analýz, ktoré zabezpečil predávajúci a kupujúci, na určenie výťažnosti príslušného surového cukru je rozhodujúca len samotná arbitrážna analýza.

5.   Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje ods. 1 druhý pododsek, znáša tá zmluvná strana, ktorá o analýzu požiadala.

Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje odsek 2, znášajú rovnakým dielom intervenčná agentúra a predávajúci.

Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje odsek 3, znáša tá zmluvná strana, ktorá spochybnila výsledok analýzy vykonanej podľa článku 35.

Článok 37

Kontrola skladovacích priestorov

Príslušný orgán poverený kontrolou vykoná náhodnú kontrolu v skladovacích priestoroch v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2148/96 (6).

Článok 38

Kontrola hmotnosti a príslušných nákladov

1.   Odborníci uvedení v článku 35 vykonávajú kontrolu hmotnosti predaného cukru.

Predávajúci je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby umožnil týmto odborníkom skontrolovať hmotnosť a odobrať vzorky.

2.   Náklady na kontrolu hmotnosti je povinný znášať predávajúci.

3.   Náklady na odborníkov, ktorí kontrolujú hmotnosť a odoberajú vzorky, je povinná znášať intervenčná agentúra.

4.   Hmotnosť je možné zistiť na základe skladových záznamov, ktoré musia zodpovedať profesionálnym požiadavkám, ako aj požiadavkám intervenčnej agentúry, za predpokladu, že:

a)

skladové záznamy obsahujú údaje o hmotnosti zistenej vážením a fyzické kvalitatívne vlastnosti v čase váženia s tým, že váženie nesmie byť staršie ako desať mesiacov;

b)

skladovateľ vyhlasuje, že ponúknutá zásielka zodpovedá vo všetkých ohľadoch podrobnostiam uvedeným v skladových záznamoch;

c)

kvalitatívne vlastnosti zistené v čase váženia sa zhodujú s vlastnosťami reprezentatívnych vzoriek.

ČASŤ 5

Intervenčný predaj

Článok 39

Predaj

1.   Intervenčné agentúry môžu predávať cukor iba na základe rozhodnutia, ktoré bolo prijaté s týmto cieľom v súlade s postupom stanoveným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   Za podmienok uvedených v článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa cukor musí predávať postupom výberového konania alebo niektorým iným predajným postupom.

3.   Podmienky výberového konania vrátane zamýšľaného spôsobu použitia odpredávaného cukru sa musia určiť vtedy, keď sa prijíma rozhodnutie o vyhlásení výberového konania.

Na účely tejto časti sa pojmom „zamýšľaný spôsob použitia cukru“ rozumie:

a)

živočíšne krmivo;

b)

vývoz;

c)

iné účely, ktoré budú prípadne stanovené.

Výberové konanie sa v závislosti od konkrétneho prípadu vzťahuje na predajnú cenu, na výšku denaturačného príplatku alebo na výšku vývoznej náhrady.

4.   Podmienky výberového konania musia zaručovať rovnaký prístup a zaobchádzanie všetkým zainteresovaným stranám bez ohľadu na to, kde v Spoločenstve sú zriadené.

Článok 40

Oznámenie o výberovom konaní

1.   Výberové konanie vyhlasuje príslušná intervenčná agentúra pre tie množstvá cukru, ktoré vlastní.

2.   Príslušná intervenčná agentúra vypracuje oznámenie o výberovom konaní, ktoré uverejní najneskôr do ôsmich dní pred začiatkom obdobia stanoveného na predloženie ponúk.

Intervenčná agentúra predloží oznámenie o výberovom konaní, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky Komisii pred jeho uverejnením.

3.   V oznámení o výberovom konaní musí byť uvedené:

a)

názov a adresa intervenčnej agentúry, ktorá organizuje výberové konanie;

b)

podmienky výberového konania;

c)

lehota na predloženie ponúk;

d)

zásielky cukru uvedené do výberového konania a pre každú zásielku:

referenčné číslo,

množstvo,

opis kvality príslušného cukru,

typ balenia,

miesto, kde sa nachádza sklad, v ktorom sa cukor skladuje,

štádium dodávky,

prípadne všetky zariadenia skladu pre nakladanie na dopravný prostriedok určený na prepravu po vnútrozemských vodných cestách, po mori alebo po železnici.

Na účely tejto časti pojem „zásielka“ znamená množstvo cukru jednotnej kvality zabalené rovnakým spôsobom a skladované na tom istom mieste. Minimálna ponuka pre každé čiastočné výberové konanie je 250 ton.

4.   Intervenčná agentúra je povinná urobiť také opatrenia, aké považuje za potrebné na to, aby umožnila záujemcom, ktorí o to požiadajú, preskúmať cukor ponúkaný na predaj.

Článok 41

Výberové konanie

1.   Prijatie návrhu zmluvy od úspešných uchádzačov zodpovedá uzatvoreniu zmluvy o predaji toho množstva cukru, ktoré bolo pridelené. Návrh zmluvy sa prijíma podľa toho, o aký prípad ide, na základe týchto faktorov obsiahnutých v ponuke:

a)

ceny, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania;

b)

výšky denaturačného príplatku;

c)

výšky vývoznej náhrady.

2.   Cena, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania, je:

a)

v prípade uvedenom v ods. 1 písm. a) cena uvedená v ponuke;

b)

v prípade uvedenom v ods. 1 písm. b) a c) cena uvedená v podmienkach výberového konania.

Článok 42

Podmienky výberového konania

1.   Na účely postupu výberového konania sa musia v rozhodnutí o otvorení výberového konania určiť tieto podmienky:

a)

celkové množstvo alebo množstvá uvedené do výberového konania;

b)

určenie;

c)

lehota na predloženie ponúk;

d)

cena, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania v prípade určenia cukru na výkrm zvierat alebo na vývoz.

2.   V rozhodnutí o otvorení výberového konania je možné určiť aj ďalšie podmienky, najmä:

a)

výšku minimálnej ceny cukru uvedeného do predaja pre iné určenie ako výkrm zvierat alebo vývoz;

b)

maximálnu výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady;

c)

minimálne množstvo na uchádzača alebo na zásielku;

d)

maximálne množstvo na uchádzača alebo na zásielku;

e)

dĺžku zvláštnej platnosti titulu denaturačného príplatku alebo vývozného osvedčenia.

Článok 43

Trvalé výberové konanie

1.   Ak si to situácia na trhu s cukrom v Spoločenstve vyžaduje, môže byť vyhlásené trvalé výberové konanie.

V priebehu doby platnosti trvalého výberového konania sa vyhlasujú čiastkové výberové konania.

2.   Oznámenie o trvalom výberovom konaní sa uverejní len pre otvorenie tohto trvalého výberového konania. Oznámenie sa môže počas doby platnosti trvalého výberového konania doplniť alebo nahradiť. Ak sa v priebehu doby platnosti trvalého výberového konania zmenia podmienky výberového konania, oznámenie sa musí zmeniť, doplniť alebo nahradiť.

Článok 44

Predloženie ponuky

1.   Predložené ponuky sa odovzdajú intervenčnej agentúre v elektronickej podobe.

2.   Ponuka obsahuje:

a)

referenčné číslo výberového konania;

b)

názov a adresu účastníka výberového konania;

c)

referenčné číslo zásielky;

d)

množstvo, ktorého sa ponuka týka;

e)

na tonu a vyjadrenú v eurách s dvomi desatinnými miestami, v závislosti od príslušného prípadu:

navrhovanú cenu okrem vnútorných poplatkov,

navrhovanú výšku denaturačného príplatku,

navrhovanú výšku vývoznej náhrady.

Intervenčná agentúra môže požadovať aj ďalšie informácie.

3.   Ponuka, ktorá sa týka niekoľkých zásielok, sa považuje za ponuku, ktorá obsahuje toľko ponúk, koľkých zásielok sa týka.

4.   Ponuky budú platné, iba ak:

a)

bude pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk predložený dôkaz o tom, že predkladateľ ponuky poskytol záruku pre výberové konanie vo výške 200 EUR na tonu cukru;

b)

ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača, v ktorom sa zaviaže v súvislosti s množstvom cukru, s ktorým sa môže stať úspešným účastníkom výberového konania buď s denaturačným príplatkom, alebo s vývoznou náhradou:

požiadať o titul denaturačného príplatku a zložiť záruku požadovanú v tejto súvislosti v prípade, že sa postup výberového konania týka cukru určeného na použitie ako živočíšne krmivo,

požiadať o vývozné osvedčenie a zložiť záruku vyžadovanú v tejto súvislosti v prípade, že sa postup výberového konania týka cukru určeného na vývoz.

5.   V ponuke môže byť stanovené, že sa s ňou má zaobchádzať ako s predloženou ponukou iba vtedy, keď sa prijatie návrhu zmluvy:

a)

týka celého alebo stanoveného množstva uvedeného v ponuke;

b)

uskutoční najneskôr v stanovený deň a v stanovenom čase.

6.   Ponuka, ktorá nie je predložená v súlade s odsekmi 1, 2, 3, 4 a 5 alebo ktorá obsahuje iné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené v oznámení o výberovom konaní, sa neberie do úvahy.

7.   Ponuku po predložení nie je možné vziať späť.

Článok 45

Preskúmanie ponúk

1.   Ponuky sa preskúmajú na neverejnom zasadnutí intervenčnej agentúry. Osoby prítomné pri preskúmaní sa musia zaviazať, že zachovajú tajomstvo.

2.   Komisia je bezodkladne informovaná o predložených ponukách.

Článok 46

Určenie paušálnych čiastok

Pokiaľ v podmienkach výberového konania nie je stanovená buď minimálna cena alebo maximálna výška denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, tieto hodnoty musia byť určené po preskúmaní ponúk v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vzhľadom na podmienky na trhu a možné potenciálne odbytiská. Môže sa však aj rozhodnúť o tom, že sa neprijme žiadny návrh zmluvy.

Článok 47

Pridelenie výberového konania

1.   Okrem prípadov, keď sa rozhodne o tom, že sa neprijme žiadny návrh zmluvy podľa postupu výberového konania alebo čiastkového výberového konania, a bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 tohto článku, musí sa prijať návrh zmluvy od každého uchádzača, v ktorého ponuke je uvedená najmenej minimálna cena alebo najviac maximálna výška denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

2.   Pre rovnakú zásielku sa musí prijať návrh zmluvy toho uchádzača, ktorý navrhuje buď najvyššiu cenu alebo najnižšiu výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

Ak zásielky nie je touto ponukou úplne pokrytá, pre jej zvyšok sa musí prijať návrh zmluvy ostatných uchádzačov v závislosti od množstva uvedeného v ich ponuke, počnúc buď od najbližšej najvyššej ceny alebo najbližšieho najnižšieho denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

3.   Ak niekoľko uchádzačov navrhuje pre jednu zásielku alebo časť zásielky buď rovnakú cenu alebo rovnakú výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, intervenčná agentúra je povinná prijať návrh zmluvy na príslušné množstvo jedným z týchto spôsobov:

a)

buď pomerne k množstvám uvedeným v príslušných ponukách;

b)

alebo rozdelením uvedeného množstva medzi uchádzačov na základe ich vzájomnej dohody;

c)

alebo losovaním.

Článok 48

Práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia

1.   Ak je cukor určený na použitie ako živočíšne krmivo, prijatie návrhov zmlúv ukladá:

a)

právo na vydanie, v súvislosti s množstvom, pre ktoré je udelený denaturačný príplatok, titulu obsahujúceho najmä denaturačný príplatok uvedený v ponuke;

b)

povinnosť požiadať o takýto titul, vzhľadom na dané množstvo, intervenčnú agentúru, ktorej bola ponuka predložená.

2.   Ak je cukor určený na vývoz, prijatie návrhov zmlúv ukladá:

a)

právo na vydanie, v súvislosti s množstvom, pre ktoré je udelená vývozná náhrada, vývozný osvedčenie obsahujúceho najmä vývoznú náhradu uvedeným v ponuke, ako aj triedu bieleho cukru uvedenú v oznámení o výberovom konaní;

b)

povinnosť požiadať o takéto osvedčenie vzhľadom na dané množstvo a v súvislosti s bielym cukrom pre danú triedu, intervenčnú agentúru, ktorej bola ponuka predložená.

3.   Práva sa musia uplatniť a povinnosti splniť do 18 dní po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.

4.   Práva a povinnosti vyplývajúce z prijatých návrhov zmlúv nie sú prenosné.

Článok 49

Vyhlásenie o pridelení

1.   Intervenčná agentúra bez zbytočného odkladu odošle všetkým úspešným účastníkom výberového konania vyhlásenie o pridelení a informuje všetkých uchádzačov o výsledku ich účasti na výberovom konaní.

2.   Vyhlásenie o pridelení výberového konania musí obsahovať aspoň:

a)

referenčné číslo výberového konania;

b)

referenčné číslo pridelenej zásielky a množstva;

c)

prípadne cenu, výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, ktoré boli prijaté pre pridelené množstvo.

Článok 50

Odvoz kúpeného cukru

1.   Nakúpený cukor sa okrem prípadov zásahu vyššej moci musí odviezť zo skladu najneskôr štyri týždne odo dňa prevzatia vyhlásenia o pridelení uvedeného v článku 49. Úspešný účastník výberového konania sa môže dohodnúť s intervenčnou agentúrou, že namiesto odvozu cukru zo skladu uzatvorí do tejto lehoty so skladovateľom príslušného cukru zmluvu o skladovaní.

Ak však existujú technické ťažkosti s odvozom zo skladu, intervenčná agentúra môže v prípade potreby povoliť dlhšiu lehotu na odvoz konkrétnych zásielok zo skladu.

2.   V prípadoch zásahu vyššej moci je intervenčná agentúra povinná určiť opatrenia potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré uviedol úspešný účastník výberového konania.

Článok 51

Príkaz na odvoz

1.   Úspešný účastník výberového konania nemôže odviezť kúpený cukor zo skladu, ani uzatvoriť zmluvu podľa článku 50 ods. 1, kým nie je vydaný príkaz na odvoz tohto množstva, pre ktoré bol prijatý návrh jeho zmluvy.

Príkazy na odvoz sa však môžu vydávať pre časti tohto množstva.

Príkazy na odvoz vydáva príslušná intervenčná agentúra na požiadanie záujemcu.

2.   Intervenčná agentúra nesmie vydať príkaz na odvoz, kým sa nepreukáže, že úspešný uchádzač buď v stanovenej lehote zložil záruku, ktorou ručí za zaplatenie ceny za cukor, pre ktorý bol prijatý jeho návrh zmluvy, alebo kým sa neposkytne platobný prostriedok.

Záruka alebo platobný prostriedok musia zodpovedať cene, ktorú má úspešný účastník výberového konania zaplatiť za to množstvo cukru, pre ktoré požiadal o príkaz na odber.

Článok 52

Platba

1.   Cena cukru, pre ktorý bol prijatý návrh zmluvy, musí byť zaplatená na účet intervenčnej agentúry najneskôr v 30. deň odo dňa vydania príkazu na odvoz.

2.   Záruka uvedená v článku 51 ods. 2 sa okrem prípadov zásahu vyššej moci vráti iba za to množstvo, za ktoré úspešný uchádzač v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku zaplatil nákupnú cenu na účet intervenčnej agentúry. Záruka sa vráti okamžite.

3.   V prípadoch zásahu vyššej moci je agentúra povinná určiť opatrenia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré udáva úspešný účastník výberového konania.

Článok 53

Prenos vlastníctva

1.   Vlastníctvo cukru, pre ktorý bol na základe postupu výberového konania prijatý návrh zmluvy, sa prenesie vo chvíli odvozu cukru zo skladu.

2.   Intervenčná agentúra a úspešný účastník výberového konania sa však môžu dohodnúť na tom, že prenos vlastníctva nastane v inej chvíli. Keď intervenčná agentúra a úspešný uchádzač spoločne dospejú k dohode podľa článku 50 ods. 1, môžu určiť, v ktorej chvíli nastane prenos vlastníctva.

3.   Dohoda o prenose vlastníctva je platná, iba ak sa uzatvorí písomne.

Článok 54

Určenie triedy kvality alebo výťažnosti

Články 35 a 36 sa uplatňujú na účely určenia triedy kvality alebo výťažnosti príslušného cukru pri jeho odvoze zo skladu.

Po prijatí návrhu zmluvy sa však zmluvné strany môžu dohodnúť, že trieda kvality alebo výťažnosť určené v čase, keď cukor nakúpila intervenčná agentúra, platí aj pre cukor predaný na základe postupu výberového konania.

Článok 55

Prispôsobenie ceny cukru

1.   Ak sa pri uplatňovaní článkov 35 a 36 zistí, že biely cukor má nižšiu triedu kvality ako tú, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní, cena tohto cukru určeného na tie spôsoby použitia, ktoré sú uvedené článku 39 ods. 3 druhom pododseku písm. b) a c), sa musí upraviť uplatnením ustanovení článku 32 ods. 6.

2.   Ak sa zistí, že biely cukor určený na vývoz má inú triedu kvality ako tú, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní, musí sa opraviť trieda kvality uvedená vo vývoznom osvedčení.

3.   Ak sa pri uplatňovaní článkov 35 a 36 zistí, že výťažnosť surového cukru je iná, ako tá, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní na predloženie ponúk:

a)

cena cukru sa upraví v súlade s článkom 33;

b)

výška denaturačného príplatku alebo výška vývoznej náhrady sa prispôsobí vynásobením koeficientu rovnajúceho sa zistenej výťažnosti vydelenej výťažnosťou uvedenou v oznámení o výberovom konaní.

Článok 56

Uvoľnenie záruky

1.   Záruka za ponuku sa okrem prípadov zásahu vyššej moci uvoľní iba za množstvo, pre ktoré:

a)

buď úspešný účastník výberového konania:

po splnení požiadaviek požiadal buď o titul denaturačného príplatku alebo o vývozné osvedčenie,

zložil záruku uvedenú v článku 51 ods. 2 alebo poskytol platobný prostriedok uvedený v článku 51 ods. 2,

odviezol cukor zo skladu v stanovenej lehote;

b)

alebo nebola uplatnená žiadna ponuka.

2.   Záruka sa uvoľní okamžite.

3.   V prípadoch zásahu vyššej moci je intervenčná agentúra povinná určiť opatrenia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré uviedol úspešný účastník výberového konania.

Článok 57

Oznamovane množstiev

Členské štáty okamžite oznámia Komisii množstvá bieleho alebo surového cukru, ktoré:

boli ponúknuté, ale ktoré intervenčná agentúra ešte neprijala,

intervenčná agentúra prijala,

intervenčná agentúra predala.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

Oznámenia

Oznámenia Komisii uvedené v článkoch 12, 21, 22 a 57 tohto nariadenia sa vykonávajú elektronickým spôsobom pomocou formulárov, ktoré dá Komisia k dispozícii členským štátom.

Článok 59

Zrušenia

Nariadenia (ES) č.1261/2001, (ES) č.1262/2001 a (ES) č. 314/2002 sa zrušujú.

Nariadenia (ES) č. 1261/2001 a (ES) č. 314/2002 však zostávajú v platnosti pre výrobu v obchodnom roku 2005/2006 a nariadenie (ES) č. 1262/2001 zostáva v platnosti pre cukor, ktorý bol prijatý na intervenciu pred 10. februárom 2006.

Článok 60

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Články 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 sa uplatňujú do 30. septembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 218/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 19).

(4)  Ú. v. ES L 50, 21.1.2002, s. 40. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2006 (Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 288, 9.11.1996, s. 6.


PRÍLOHA

MNOŽSTVÁ PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU STANOVENÉ V ČLÁNKU 23 ODS. 3

Členský štát

množstvá

(v tonách)

Belgicko

28 204

Česká republika

15 648

Dánsko

14 475

Nemecko

117 550

Grécko

10 923

Španielsko

34 298

Francúzsko (kontinentálne)

113 141

Francúzsko (zámorské departementy)

16 522

Írsko

6 855

Taliansko

53 580

Lotyšsko

2 288

Litva

3 544

Maďarsko

13 819

Holandsko

29 743

Rakúsko

13 325

Poľsko

57 519

Portugalsko (kontinentálne)

2 398

Portugalsko (Azory)

342

Slovinsko

1 822

Slovensko

7 136

Fínsko

5 026

Švédsko

12 669

Spojené kráľovstvo

39 172


Top