EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865

Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

OJ L 166, 19.6.2006, p. 1–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 169

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj

19.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 865/2006

zo 4. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na body 1, 2 a 4 jeho článku 19,

keďže:

(1)

Je potrebné prijať ustanovenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 338/97 a na zabezpečenie úplného súladu s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.

(2)

Na zabezpečenie jednotného vykonávania nariadenia (ES) č. 338/97 je potrebné ustanoviť podrobné podmienky a kritériá na posudzovanie žiadostí o povolenia a potvrdenia a na vydávanie, platnosť a používanie takýchto dokladov; preto je potrebné ustanoviť vzory, ktorým takéto formuláre musia zodpovedať.

(3)

Ďalej je potrebné ustanoviť podrobné ustanovenia týkajúce sa podmienok a kritérií zaobchádzania s exemplármi živočíšnych druhov narodenými a odchovanými v zajatí a s umelo vypestovanými exemplármi rastlinných druhov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie výnimiek, ktoré sa na tieto exempláre vzťahujú.

(4)

Výnimky pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktoré sú ustanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, si vyžadujú, aby boli špecifikované ustanovenia na zabezpečenie súladu s odsekom 3 článku VII dohovoru.

(5)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie všeobecných výnimiek zo zákazov týkajúcich sa vnútorného obchodu, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, je potrebné ustanoviť podmienky a kritéria na ich definíciu.

(6)

Je potrebné zaviesť postupy označovania určitých exemplárov druhov s cieľom uľahčiť ich identifikáciu a zabezpečiť vynútiteľnosť ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97.

(7)

Mali by sa stanoviť ustanovenia týkajúce sa obsahu, formy a predkladania pravidelných správ ustanovených v nariadení (ES) č. 338/97.

(8)

Aby sa vzali do úvahy budúce zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (ES) č. 338/97, mali by byť k dispozícií všetky relevantné informácie, najmä o biologickom a obchodnom statuse druhov, o ich použití a o metódach kontrolovania obchodu.

(9)

Na dvanástom zasadaní konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v Santiagu (Čile) 3. až 15. novembra 2002, sa prijalo niekoľko rezolúcií týkajúcich sa okrem iného zjednodušených postupov vydávania povolení a potvrdení, osobitného potvrdenia na uľahčenie presunu určitých kategórií druhov, ktoré sú súčasťou putovnej výstavy, dodatočných výnimiek týkajúcich sa exemplárov osobného charakteru, aktualizovaných požiadaviek týkajúcich sa označovania nádob s kaviárom štítkami a iných opatrení bežného a technického charakteru vrátane zmeny kódov používaných v povoleniach a potvrdeniach a zmien a doplnení zoznamu štandardnej literatúry používanej na určovanie názvov druhov uvedených v prílohách k dohovoru, a preto je potrebné vziať do úvahy uvedené rezolúcie.

(10)

Vzhľadom na administratívne bremeno, ktoré predstavuje regulácia vývozu a dovozu živých živočíchov narodených a odchovaných v zajatí, živočíchov v osobnom vlastníctve a živočíchov v osobnom vlastníctve dovezených do Spoločenstva pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 338/97, nariadenia Rady (EHS) č. 3626/82 z 3. decembra 1982 o vykonávaní dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2) alebo vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich s dohovorom, a vzhľadom na skutočnosť, že takýto vývoz a dovoz nepredstavuje prekážku pre ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov, malo by sa na tieto účely vytvoriť osobitné potvrdenie.

(11)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (3) by sa preto malo podstatným spôsobom zmenit' a doplnit'. Vzhľadom na rozsah týchto zmien a doplnení a v záujme jasnosti by uvedené nariadenie malo byť nahradené novým úplným znením.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Pojmy

Na účely tohto nariadenia sa okrem pojmov podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 338/97 uplatňujú tieto pojmy:

1.

„dátum nadobudnutia“ znamená dátum, keď bol exemplár nadobudnutý z voľnej prírody, narodený v zajatí alebo umelo vypestovaný;

2.

„potomstvo druhej generácie (F2)“ a „potomstvo ďalších generácií (F3, F4 atď.)“ znamená exempláre získané v kontrolovanom prostredí od rodičov, ktorí boli taktiež získaní v kontrolovanom prostredí ako exempláre potomstva odlišné od exemplárov získaných v kontrolovanom prostredí od rodičov, z ktorých aspoň jeden bol splodený vo voľnej prírode alebo odobratý z voľnej prírody (prvej generácie F1);

3.

„chovný rodičovský pár“ znamená všetky živočíchy chovného zariadenia, ktoré sa používajú na reprodukciu;

4.

„kontrolované prostredie“ znamená prostredie, ktoré je upravené na účely reprodukcie živočíchov určitých druhov, ktoré má hranice zabraňujúce tomu, aby sa živočíchy, vajíčka alebo pohlavné bunky určitých druhov získali alebo opustili, a má všeobecné charakteristiky, ktoré môžu okrem iného zahŕňať umelé prístrešky, odstraňovanie odpadu, zdravotnícku starostlivosť, ochranu pred predátormi a umelé podávanie potravy;

5.

„osoba s bežným bydliskom v Spoločenstve“ znamená osobu, ktorá žije v Spoločenstve minimálne 185 dní v každom kalendárnom roku z dôvodu pracovnoprávnych vzťahov, alebo v prípade osoby, ktorá nemá žiadny pracovnoprávny vzťah, z dôvodu osobných väzieb, ktoré svedčia o úzkom vzťahu medzi touto osobou a miestom, kde žije;

6.

„putovná výstava“ znamená zbierku vzoriek, putovný cirkus, zverinec alebo výstavu rastlín, ktoré verejne vystavujú na komerčné účely;

7.

„potvrdenia špecifické pre transakciu“ znamenajú potvrdenia vydané v súlade s článkom 48, ktoré sú platné pre osobitné transakcie len na území vydávajúceho členského štátu;

8.

„potvrdenia špecifické pre exemplár“ znamenajú iné potvrdenia ako potvrdenia špecifické pre transakciu vydané v súlade s článkom 48.

KAPITOLA II

FORMULÁRE A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Článok 2

Formuláre

1.   Formuláre povolení na dovoz, povolení na vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o osobnom vlastníctve a žiadostí o vydanie týchto dokladov sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe I s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne orgány.

2.   Formuláre oznámení o dovoze sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne účely. Môžu obsahovať sériové číslo.

3.   Formuláre potvrdení o putovnej výstave a žiadosti o takéto doklady sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne účely.

4.   Formuláre dodatkových listov pre potvrdenia o osobnom vlastníctve a pre potvrdenia o putovnej výstave sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

5.   Formuláre potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97 a žiadostí o takéto potvrdenia sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe V s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne účely.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že kolónky 18 a 19 môžu namiesto predtlačeného textu obsahovať len príslušné potvrdenie a/alebo povolenie.

6.   Formulár štítkov uvedených v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI tohto nariadenia.

Článok 3

Technické špecifikácie formulárov

1.   Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 neobsahuje drevovinu, je upravený na účely písania a váži minimálne 55 g/m2.

2.   Formuláre uvedené v článku 2 ods. 1 až 5 majú rozmery 210 x 297 mm (A4) s maximálnou prípustnou odchýlkou plus 8 mm a mínus 18 mm dĺžky.

3.   Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 ods. 1 má tieto farby:

a)

formulár 1 (originál): biela so šedým gilošovým vzorom na pozadí prednej strany, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b)

formulár 2 (kópia pre držiteľa): žltá;

c)

formulár 3 (kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu v prípade povolenia na dovoz, alebo kópia, ktorú má colný úrad vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu v prípade povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz): bledozelená;

d)

formulár 4 (kópia pre vydávajúci výkonný orgán): ružová;

e)

formulár 5 (žiadosť): biela.

4.   Papier používaný na tlač ostatných formulárov uvedených v článku 2 ods. 2 má tieto farby:

a)

formulár 1 (originál): biela;

b)

formulár 2 (kópia pre dovozcu): žltá.

5.   Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 ods. 3 a 5 má tieto farby:

a)

formulár 1 (originál): žltá so šedým gilošovým vzorom na pozadí prednej strany, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b)

formulár 2 (kópia pre vydávajúci výkonný orgán): ružová;

c)

formulár 3 (žiadosť): biela.

6.   Papier, na ktorom sú vytlačené dodatkové listy uvedené v článku 2 ods. 4 a štítky uvedené v článku 2 ods. 6, je bielej farby.

7.   Formuláre uvedené v článku 2 sa vytlačia a vyplnia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva ako určia výkonné orgány jednotlivých členských štátov. Ak je to potrebné, obsahujú preklad do jedného z oficiálnych pracovných jazykov dohovoru.

8.   Za tlač formulárov uvedených v článku 2 sú zodpovedné členské štáty, v prípade formulárov uvedených v článku 2 ods. 1 až 5 môže byť ich tlač súčasťou automatizovaného postupu vydávania povolení/potvrdení.

Článok 4

Vypĺňanie formulárov

1.   Formuláre sa vypĺňajú strojopisom.

Žiadosti o vydanie povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a v článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97, potvrdení o osobnom vlastníctve a potvrdení o putovných výstavách, ako aj oznámenia o dovoze, dodatkové listy a štítky sa však môžu vyplniť rukopisom, pokiaľ je čitateľný, atramentovým perom a veľkým tlačeným písmom.

2.   Formuláre 1 až 4 prílohy I, formuláre 1 a 2 prílohy II, formuláre 1 a 2 prílohy III, formuláre 1 a 2 prílohy V a dodatkové listy uvedené v článku 2 ods. 4 a štítky uvedené v článku 2 ods. 6 nesmú obsahovať žiadne vymazávanie ani zmeny, pokiaľ tieto neboli potvrdené pečiatkou a podpisom vydávajúceho výkonného orgánu. V prípade oznámení o dovoze uvedených v článku 2 ods. 2 a dodatkových listov uvedených v článku 2 ods. 4 sa vymazávanie alebo zmeny môžu tiež potvrdiť pečiatkou a podpisom vstupného colného úradu.

Článok 5

Obsah povolení, potvrdení a žiadostí o vydanie takýchto dokladov

Povolenia a potvrdenia, ako aj žiadosti o vydanie takýchto dokladov, obsahujú nasledujúce údaje a odkazy:

1.

opis exempláru obsahuje na vyhradenom mieste jeden z kódov uvedených v prílohe VII;

2.

pri uvádzaní jednotiek množstva a čistej hmotnosti sa používajú jednotky uvedené v prílohe VII;

3.

taxón, ku ktorému exempláre patria, sa uvádza na úrovni druhu s výnimkou prípadov, keď je druh v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 odlíšený na úrovni poddruhu alebo keď konferencia zmluvných strán dohovoru rozhodla, že odlíšenie na vyššej taxonomickej úrovni je dostatočné;

4.

na uvádzanie vedeckých názvov druhov sa používa štandardná literatúra pre názvoslovie uvedená v prílohe VIII k tomuto nariadeniu;

5.

účel transakcie sa tam, kde je to aktuálne, označuje pomocou jedného z kódov uvedených v bode 1 prílohy IX k tomuto nariadeniu;

6.

pôvod exempláru sa označuje pomocou jedného z kódov uvedených v bode 2 prílohy IX k tomuto nariadeniu.

V prípade, že je používanie kódov uvedených v bode 6 podmienené splnením kritérií ustanovených v nariadení (ES) č. 338/97 alebo v tomto nariadení, musí byť v súlade s takýmito kritériami.

Článok 6

Prílohy k formulárom

1.   Ak je k niektorému z formulárov uvedených v článku 2 pripojená príloha, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť formuláru, táto skutočnosť a počet strán sa vyznačí v príslušnom povolení alebo potvrdení a každá strana prílohy obsahuje:

a)

číslo povolenia alebo potvrdenia a dátum jeho vydania;

b)

podpis a odtlačok pečiatky alebo pečate výkonného orgánu, ktorý vydal povolenie alebo potvrdenie.

2.   V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 1 použijú pre viac ako jeden druh v rámci jednej zásielky, pripojí sa k nim príloha, ktorá okrem toho, že spĺňa požiadavky odseku 1 tohto článku, obsahuje pre každý druh v zásielke kolónky 8 až 22 príslušného formulára, ako aj priestor vyhradený v jeho kolónke 27 na „skutočne dovezené alebo (opätovne) vyvezené množstvo/čistú hmotnosť“, a tam, kde je to vhodné, aj „počet mŕtvych živočíchov pri príchode“.

3.   V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 3 použijú pre viac ako jeden druh, pripojí sa k nim príloha, ktorá okrem toho, že spĺňa požiadavky odseku 1 tohto článku, obsahuje pre každý druh kolónky 8 až 18 príslušného formulára.

4.   V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 5 použijú pre viac ako jeden druh, pripojí sa k nim príloha, ktorá okrem toho, že spĺňa požiadavky odseku 1 tohto článku, obsahuje pre každý druh kolónky 4 až 18 príslušného formulára.

Článok 7

Povolenia a potvrdenia vydané tretími krajinami

1.   Článok 4 ods. 1 a 2, článok 5 ods. 3, 4 a 5 a článok 6 sa uplatňujú pri rozhodovaní o akceptovateľnosti povolení a potvrdení vydaných tretími krajinami pre exempláre, ktoré sa majú doviezť do Spoločenstva.

2.   V prípade, že sa povolenia a potvrdenia uvedené v odseku 1 týkajú exemplárov, na ktoré sa vzťahujú dobrovoľne stanovené vývozné kvóty alebo vývozné kvóty pridelené konferenciou zmluvných strán dohovoru, môžu sa akceptovať len vtedy, ak uvádzajú celkový počet exemplárov, ktoré už boli v danom roku vyvezené, vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje príslušné povolenie, a kvótu pre príslušný druh.

3.   Potvrdenia na opätovný vývoz vydané tretími krajinami sa akceptujú, len ak uvádzajú krajinu pôvodu, číslo a dátum vydania príslušného povolenia na vývoz a tam, kde je to aktuálne, aj krajinu posledného opätovného vývozu a číslo a dátum vydania príslušného potvrdenia na opätovný vývoz, alebo ak obsahujú uspokojivé vysvetlenie, prečo tieto informácie neuvádzajú.

KAPITOLA III

VYDANIE, POUŽÍVANIE A PLATNOSŤ DOKLADOV

Článok 8

Vydanie a používanie dokladov

1.   Doklady sa vydávajú a používajú v súlade s ustanoveniami a za podmienok ustanovených v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 338/97, a najmä v článku 11 ods. 1 až 4 uvedeného nariadenia.

S cieľom zabezpečiť súlad s týmito nariadeniami a s ustanoveniami vnútroštátnych predpisov prijatých na ich vykonávanie môže vydávajúci výkonný orgán uložiť výhrady, podmienky a požiadavky, ktoré sa predložia v uvedených dokladoch.

2.   Používanie týchto dokladov nemá žiadny vplyv na ďalšie formality týkajúce sa pohybu tovaru v rámci Spoločenstva, dovozu tovaru do Spoločenstva alebo jeho vývozu alebo opätovného vývozu zo Spoločenstva alebo vydávanie dokladov používaných na takéto formality.

3.   Výkonné orgány rozhodujú o vydaní povolení a potvrdení do jedného mesiaca odo dňa podania kompletnej žiadosti.

V prípade, že vydávajúci výkonný orgán konzultuje s tretími krajinami, sa však takéto rozhodnutie môže prijať len po uspokojivom ukončení konzultácií. Žiadateľom sa oznámi výrazné predĺženie konania pri vybavovaní ich žiadosti.

Článok 9

Zásielky exemplárov

Pre každú zásielku exemplárov prepravovaných spoločne ako súčasť jednej dodávky sa vydáva osobitné povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz.

Článok 10

Platnosť povolení na dovoz a na vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o putovnej výstave a potvrdení o osobnom vlastníctve

1.   Obdobie platnosti povolení na dovoz vydaných v súlade s článkami 20 a 21 nepresahuje 12 mesiacov. Povolenie na dovoz však nie je platné bez príslušného platného dokladu z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu.

2.   Obdobie platnosti povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz vydaných v súlade s článkom 26 nepresahuje 6 mesiacov.

3.   Obdobie platnosti potvrdení o putovnej výstave vydaných v súlade s článkom 30 a potvrdení o osobnom vlastníctve vydaných v súlade s článkom 37 nepresahuje 3 roky.

4.   Po uplynutí obdobia platnosti sa povolenia a potvrdenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 považujú za neplatné.

5.   Platnosť potvrdení o putovnej výstave alebo potvrdení o osobnom vlastníctve sa skončí v prípade predaja, straty, zničenia alebo krádeže exemplára, alebo iného prevodu vlastníctva exemplára, alebo v prípade živých exemplárov, ktoré uhynuli, unikli alebo boli vypustené do voľnej prírody.

6.   Držiteľ bez zbytočného odkladu vráti vydávajúcemu výkonnému orgánu originál a všetky kópie každého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave alebo potvrdenia o osobnom vlastníctve, ktoré sú neplatné, nepoužili sa alebo stratili platnosť.

Článok 11

Platnosť povolení na dovoz a potvrdení uvedených v článkoch 47, 48, 49, 60 a 63

1.   Kópie použitých povolení na dovoz určené pre držiteľa strácajú platnosť v týchto prípadoch:

a)

ak v nich uvedené živé exempláre uhynuli;

b)

ak v nich uvedené živé živočíchy unikli alebo boli vypustené do voľnej prírody;

c)

ak v nich uvedené exempláre boli zničené;

d)

ak ktorýkoľvek z údajov v kolónkach 3, 6 alebo 8 prestane zodpovedať skutočnosti.

2.   Potvrdenia uvedené v článkoch 47, 48, 49 a 63 strácajú platnosť v týchto prípadoch:

a)

ak v nich uvedené živé exempláre uhynuli;

b)

ak v nich uvedené živé živočíchy unikli alebo boli vypustené do voľnej prírody;

c)

ak v nich uvedené exempláre boli zničené alebo

d)

ak ktorýkoľvek z údajov v kolónkach 2 a 4 prestane zodpovedať skutočnosti.

3.   Potvrdenia vydané v súlade s článkami 48 a 63 sú špecifické pre transakciu, pokiaľ exempláre, na ktoré sa takéto potvrdenia vzťahujú, nie sú jedinečne a trvalo označené.

V prípade, že existujú iné dôvody súvisiace so zachovaním druhu, ktoré hovoria proti vydaniu potvrdenia špecifického pre exemplár, výkonný orgán členského štátu, v ktorom sa exemplár nachádza, sa môže po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom rozhodnúť vydať potvrdenie špecifické pre transakciu.

4.   Potvrdenia uvedené v článku 48 ods. 1 písm. d) a v článku 60 strácajú platnosť, keď údaje v kolónke 1 prestanú zodpovedať skutočnosti.

Takéto doklady sa bez zbytočného odkladu vrátia vydávajúcemu výkonnému orgánu, ktorý môže tam, kde je to aktuálne, vydať potvrdenie, v ktorom sa zohľadnia požadované zmeny v súlade s článkom 51.

Článok 12

Zrušené, stratené, odcudzené, zničené doklady alebo doklady, ktorých platnosť vypršala

1.   V prípade, že sa povolenie alebo potvrdenie vydáva ako náhrada za doklad, ktorý bol zrušený, stratený, odcudzený, zničený alebo – v prípade povolenia alebo potvrdenia na opätovný vývoz – stratil platnosť, uvádza sa v kolónke „osobitné podmienky“ číslo nahradeného dokladu a dôvod náhrady.

2.   V prípade zrušenia, straty, odcudzenia alebo zničenia povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydávajúci výkonný orgán o tom informuje výkonný orgán krajiny určenia a sekretariát dohovoru.

Článok 13

Lehoty na podávanie žiadostí o doklady na dovoz, vývoz a opätovný vývoz a predloženie do colného konania

1.   O povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz je potrebné požiadať s dostatočným časovým predstihom s prihliadnutím na článok 8 ods. 3, aby mohli byť vydané ešte pred dovozom exemplárov do Spoločenstva alebo pred ich vývozom alebo opätovným vývozom zo Spoločenstva.

2.   Exempláre nemôžu byť predložené na colné konanie, kým sa nedoložia potrebné doklady.

Článok 14

Platnosť dokladov z tretích krajín

V prípade dovozu exemplárov do Spoločenstva sa potrebné doklady tretích krajín považujú za platné, len ak boli vydané na vývoz alebo opätovný vývoz z príslušnej krajiny a použité na daný účel pred posledným dňom platnosti a použijú sa na dovoz exemplárov do Spoločenstva najneskôr šesť mesiacov od dátumu ich vydania.

Potvrdenia o pôvode exemplárov druhov uvedených v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa však môžu používať na dovoz exemplárov do Spoločenstva do 12 mesiacov od dátumu ich vydania; potvrdenia o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve sa v súlade s článkami 30 a 37 tohto nariadenia môžu do 3 rokov od dátumu ich vydania používať na dovoz exemplárov do Spoločenstva a na účel podania žiadosti o príslušné potvrdenia.

Článok 15

Vydávanie určitých dokladov so spätnou platnosťou

1.   Odchylne od článku 13 ods. 1 a článku 14 tohto nariadenia a pokiaľ dovozca, resp. (opätovný) vývozca informuje príslušný výkonný orgán pri príchode, resp. pred odchodom zásielky o dôvodoch, prečo nemá k dispozícií potrebné doklady, sa doklady pre exempláre druhov uvedených v prílohe B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97, ako aj pre exempláre druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu, o ktorých sa zmieňuje článok 4 ods. 5 uvedeného nariadenia, môžu vo výnimočných prípadoch vydávať so spätnou platnosťou.

2.   Výnimka ustanovená v odseku 1 sa uplatňuje v prípadoch, keď je príslušný výkonný orgán členského štátu po prípadnej konzultácií s príslušnými orgánmi tretej krajiny ubezpečený, že akékoľvek nezrovnalosti, ktoré sa vyskytli, nemožno klásť za vinu dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a že dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz predmetných exemplárov je inak v súlade s nariadením (ES) č. 338/97, dohovorom a príslušnými právnymi predpismi tretej krajiny.

3.   Doklady vydané podľa odseku 1 jasne uvádzajú skutočnosť, že boli vydané so spätnou platnosťou, ako aj dôvody, pre ktoré boli takto vydané.

V prípade povolení na dovoz do Spoločenstva, povolení na vývoz zo Spoločenstva a potvrdení na opätovný vývoz zo Spoločenstva sa tieto údaje uvádzajú v kolónke 23.

4.   Sekretariát dohovoru je informovaný o vydaní povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz vydaných v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

Článok 16

Tranzit exemplárov cez územie Spoločenstva

Články 14 a 15 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis na exempláre druhov uvedených v prílohách A a B K nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré sú v tranzite cez územie Spoločenstva, pokiaľ je tento tranzit inak v súlade s týmto nariadením.

Článok 17

Rastlinnolekárske osvedčenia

1.   V prípade umelo vypestovaných rastlín druhov uvedených v prílohách B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97 a umelo vypestovaných hybridov druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu sa uplatňuje toto:

a)

členské štáty môžu rozhodnúť, že namiesto povolenia na vývoz sa vydá rastlinnolekárske osvedčenie;

b)

rastlinnolekárske osvedčenia vydávané tretími krajinami sa uznávajú namiesto povolenia na vývoz.

2.   V prípade vydania rastlinnolekárskeho osvedčenia uvedeného v odseku 1 obsahuje toto osvedčenie vedecký názov na úrovni druhu alebo, ak to nie je možné pre taxóny, ktoré sú v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 zaradené podľa čeľade, tak na úrovni rodu.

Avšak umelo vypestované orchidey a kaktusy uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa môžu uvádzať ako také.

V rastlinnolekárskych osvedčeniach sa taktiež uvádza typ a množstvo exemplárov a sú opatrené odtlačkom pečiatky, pečate alebo iným špecifickým označením s textom, že „exempláre sú umelo vypestované v súlade s definíciou CITES“.

Článok 18

Zjednodušené postupy pre určité typy obchodu s biologickými vzorkami

1.   V prípade obchodu so žiadnym alebo zanedbateľným vplyvom na zachovanie príslušného druhu sa môžu uplatniť zjednodušené postupy na základe vopred vydaných povolení a potvrdení pre biologické vzorky typu a množstva/veľkosti podľa prílohy XI, pokiaľ sú tieto vzorky naliehavo potrebné na použitie spôsobom vymedzeným v uvedenej prílohe a za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

každý členský štát musí zostaviť a viesť evidenčný zoznam osôb a subjektov, ktoré môžu využívať výhody zjednodušených postupov, ďalej „evidované osoby a subjekty“, ako aj druhov, s ktorými môžu obchodovať v rámci takýchto postupov, a zabezpečiť, že výkonný orgán prehodnotí tento evidenčný zoznam každých päť rokov;

b)

členské štáty musia evidovaným osobám a subjektom poskytovať čiastočne vyplnené povolenia a potvrdenia;

c)

členské štáty musia evidované osoby alebo subjekty oprávniť uviesť na prednú stranu povolenia alebo potvrdenia špecifické informácie, pokiaľ výkonný orgán príslušného členského štátu uviedol v kolónke 23 alebo na zodpovedajúcom mieste, alebo v prílohe k povoleniu alebo potvrdeniu tieto údaje:

i)

zoznam kolónok, ktoré sú evidované osoby alebo subjekty oprávnené vyplniť pre každú zásielku;

ii)

miesto na podpis osoby, ktorá doklad vyplnila.

Ak zoznam uvedený v písm. c bode i) obsahuje vedecké názvy, uvedie výkonný orgán na prednej strane povolenia alebo potvrdenia, alebo v prílohe k povoleniu alebo potvrdeniu zoznam schválených druhov.

2.   Osoby a subjekty sa môžu evidovať, len ak príslušný vedecký orgán v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), článkom 4 ods. 2 písm. a), článkom 5 ods. 2 písm. a) a článkom 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 uvedie, že viacnásobné transakcie, ktoré sa týkajú biologických vzoriek uvedených v prílohe XI k tomuto nariadeniu, nebudú mať negatívny účinok na stav ochrany daného druhu.

3.   Nádoba, v ktorej sa prepravujú biologické vzorky uvedené v odseku 1, je označená štítkom s textom „Muestras biológicas CITES“ alebo „CITES Biological Samples“ alebo „Échantillons biologiques CITES“ (Biologické vzorky CITES), ako aj číslom dokladu vydaným v súlade s dohovorom.

Článok 19

Zjednodušené postupy na vývoz alebo opätovný vývoz mŕtvych exemplárov

1.   V prípade vývozu alebo opätovného vývozu mŕtvych exemplárov druhov, vrátane ich častí alebo derivátov, uvedených v prílohách B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97 môžu členské štáty uplatniť zjednodušené postupy na základe vopred vydaných povolení na vývoz alebo potvrdení na opätovný vývoz za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

príslušný vedecký orgán musí uviesť, že takýto vývoz alebo opätovný vývoz nebude mať negatívny účinok na stav ochrany daného druhu;

b)

každý členský štát musí zostaviť a viesť evidenčný zoznam osôb a subjektov, ktoré môžu využívať výhody zjednodušených postupov, ďalej len „evidované osoby a subjekty“, ako aj druhov, s ktorými môžu obchodovať v rámci takýchto postupov, a zabezpečiť, že výkonný orgán prehodnotí tento evidenčný zoznam každých päť rokov;

c)

členské štáty musia evidovaným osobám a subjektom poskytovať čiastočne vyplnené povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz;

d)

členské štáty musia evidované osoby alebo subjekty oprávniť na zápis špecifických informácií do kolónok 3, 5, 8 a 9 alebo 10 povolenia alebo potvrdenia, pokiaľ:

i)

v kolónke 23 podpíšu vyplnené povolenie alebo potvrdenie;

ii)

bezodkladne zašlú kópiu povolenia alebo potvrdenia vydávajúcemu výkonnému orgánu;

iii)

uchovávajú záznamy, ktoré sa na žiadosť predložia príslušnému výkonnému orgánu a ktoré obsahujú podrobné údaje o predaných exemplároch (vrátane názvu druhu, typu exemplára, pôvodu exemplára), dátum predaja a mená a adresy osôb, ktorým boli predané.

2.   Vývoz alebo opätovný vývoz uvedený v odseku 1 musí byť inak v súlade s článkom 5 ods. 4 a článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97.

KAPITOLA IV

POVOLENIA NA DOVOZ

Článok 20

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie povolenia na dovoz vyplní tam, kde je to aktuálne, kolónky 1, 3 až 6 a 8 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22 originálu a všetkých kópií. Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti; v takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jednu zásielku.

2.   Úplne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu určenia a obsahuje informácie a sú k nemu priložené listinné dôkazy, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť či na základe článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 vydá povolenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie povolenia na dovoz exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

4.   Pre povolenia na dovoz exemplárov uvedených v článku 64 ods. 1 písm. a) až f) žiadateľ presvedčí výkonný orgán o splnení požiadaviek na označovanie ustanovených v článku 66.

Článok 21

Povolenia na dovoz vydané pre exempláre druhov uvedených v prílohe I k dohovoru a v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97

V prípade povolenia na dovoz vydaného pre exempláre druhov uvedených v prílohe I k dohovoru a v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa „kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu“ môže vrátiť žiadateľovi na účely jej predloženia výkonnému orgánu krajiny vývozu alebo opätovného vývozu na účely vydania povolenia na vývoz alebo potvrdenia o opätovnom vývoze. Originál povolenia na vývoz sa v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia zadrží až do predloženia príslušného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

V prípade, že sa „kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu“ nevráti žiadateľovi, tento dostane písomné vyjadrenie o tom, že bude vydané povolenie na dovoz a za akých podmienok bude vydané.

Článok 22

Doklady, ktoré má dovozca odovzdať colnému úradu

Bez toho, aby bol dotknutý článok 53, dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá všetky nasledujúce doklady pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do Spoločenstva, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97:

1.

originál povolenia na dovoz (formulár 1);

2.

„kópiu pre držiteľa“ (formulár 2);

3.

v prípade, že sa to uvádza v povolení na dovoz, všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu.

Ak je to aktuálne, uvedie dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca v kolónke 26 číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

Článok 23

Spracovanie colným úradom

Po vyplnení kolónky 27 originálu povolenia na dovoz (formulár 1) a „kópie pre držiteľa“ (formulár 2) vráti colný úrad uvedený v článku 22 alebo prípadne v článku 53 ods. 1 „kópiu pre držiteľa“ dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Originál povolenia na dovoz (formulár 1) a všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu sa postúpia ďalej v súlade s článkom 45.

KAPITOLA V

OZNÁMENIA O DOVOZE

Článok 24

Doklady, ktoré má dovozca odovzdať colnému úradu

1.   Dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca vyplní kolónky 1 až 13 originálu oznámenia o dovoze (formulár 1) a „kópie pre dovozcu“ (formulár 2) a bez toho, aby bol dotknutý článok 25, ich odovzdá spolu s existujúcimi dokladmi z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do Spoločenstva, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

2.   V prípade oznámení o dovoze exemplárov druhov uvedených v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 môže colný úrad v prípade potreby zadržať takéto exempláre až do overenia platnosti sprievodných dokladov uvedených v článku 4 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.

Článok 25

Spracovanie colným úradom

Po vyplnení kolónky 14 originálu oznámenia o dovoze (formulár 1) a „kópie pre dovozcu“ (formulár 2) vráti colný úrad uvedený v článku 24 alebo prípadne v článku 53 ods. 1 „kópiu pre dovozcu“ dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Originál povolenia na dovoz (formulár 1) a všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu sa postúpia ďalej v súlade s článkom 45.

KAPITOLA VI

POVOLENIA NA VÝVOZ A POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ

Článok 26

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vyplní tam, kde je to aktuálne, kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22 originálu a všetkých kópií. Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti; v takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jednu zásielku.

2.   Úplne vyplnené formuláre sa predložia výkonnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú exempláre, a obsahujú informácie a sú k nim priložené listinné dôkazy, ktoré orgán považuje za potrebné aby mohol rozhodnúť, či na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 vydá povolenie/potvrdenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

4.   Pre povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedených v článku 65 žiadateľ presvedčí výkonný orgán o splnení požiadaviek na označovanie ustanovených v článku 66.

5.   V prípade, že je k žiadosti o potvrdenie na opätovný vývoz priložená „kópia pre držiteľa“ povolenia na dovoz, „kópia pre dovozcu“ oznámenia o dovoze alebo potvrdenie vydané na základe týchto dokladov, tieto doklady sa vrátia žiadateľovi až po úprave počtu exemplárov, pre ktoré tento doklad ostáva naďalej v platnosti.

Takýto doklad sa žiadateľovi nevráti, ak sa potvrdenie na opätovný vývoz udeľuje pre celkový počet exemplárov, pre ktoré je doklad platný, alebo ak je doklad nahradený v súlade s článkom 51.

6.   Výkonný orgán si overí platnosť všetkých sprievodných dokladov, v prípade potreby po konzultáciách s výkonným orgánom iného členského štátu.

7.   Odseky 5 a 6 sa uplatňujú, keď sa k žiadosti o povolenie na vývoz priloží potvrdenie.

8.   Ak boli exempláre pod dohľadom výkonného orgánu členského štátu nezameniteľne označené tak, aby sa umožnilo jednoduché stotožnenie s dokladmi uvedenými v odsekoch 5 a 7, nie je potrebné tieto doklady fyzicky predkladať spolu so žiadosťou, pokiaľ sú v žiadosti uvedené ich čísla.

9.   V prípade, že nie sú k dispozícií sprievodné doklady uvedené v odsekoch 5 až 8, výkonný orgán zistí – v prípade potreby po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu – či exempláre, ktoré sa majú (opätovne) vyviezť, boli zákonne dovezené do Spoločenstva alebo zákonne nadobudnuté v Spoločenstve.

10.   V prípade, že výkonný orgán konzultuje na účely odsekov 3 až 9 s výkonným orgánom iného členského štátu, poskytne konzultovaný orgán odpoveď do jedného týždňa.

Článok 27

Doklady, ktoré má (opätovný) vývozca odovzdať colnému úradu

(Opätovný) vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá originál povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz (formulár 1), kópiu pre držiteľa (formulár 2) a kópiu, ktorá sa má vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu (formulár 3), colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

Ak je to aktuálne, (opätovný) vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca uvedie v kolónke 26 číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

Článok 28

Spracovanie colným úradom

Po vyplnení kolónky 27 vráti colný úrad uvedený v článku 27 originál povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz (formulár 1) a kópiu pre držiteľa (formulár 2) (opätovnému) vývozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Kópia, ktorá sa má vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu (formulár 3) povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, sa postúpi ďalej v súlade s článkom 45.

Článok 29

Vopred vydané povolenia pre pestovné zariadenia

V prípade, že členský štát v súlade s usmerneniami prijatými konferenciou zmluvných strán dohovoru eviduje pestovné zariadenia vyvážajúce umelo vypestované exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, môže príslušným pestovným zariadeniam sprístupniť vopred vydané povolenia na vývoz pre druhy uvedené v prílohe A alebo B k uvedenému nariadeniu.

Kolónka 23 uvedených vopred vydaných povolení na vývoz bude obsahovať evidenčné číslo pestovného zariadenia, ako aj tento text:

„Povolenie platí len pre umelo vypestované rastliny v súlade s definíciou rezolúcie konferencie CITES č. 11.11 (Rev. CoP13). Platí len pre tieto taxóny: . . .“

KAPITOLA VII

POTVRDENIA O PUTOVNEJ VÝSTAVE

Článok 30

Vydávanie

1.   Členské štáty môžu vydať potvrdenie o putovnej výstave pre zákonne nadobudnuté exempláre, ktoré tvoria súčasť putovnej výstavy a ktoré spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

a)

boli narodené a odchované v zajatí v súlade s článkami 54 a 55 alebo umelo vypestované v súlade s článkom 56;

b)

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

2.   V prípade živých živočíchov sa potvrdenie o putovnej výstave vzťahuje len na jeden exemplár.

3.   K potvrdeniu o putovnej výstave je priložený dodatkový list, ktorý sa použije v súlade s článkom 35.

4.   V prípade iných exemplárov, ako sú živé živočíchy, pripojí výkonný orgán k potvrdeniu o putovnej výstave inventárny list, v ktorom sú pre každý exemplár uvedené všetky informácie požadované v kolónkach 8 až 18 vzoru formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 31

Používanie

Potvrdenie o putovnej výstave sa môže používať ako:

1.

povolenie na dovoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97;

2.

povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97;

3.

potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 na výhradné účely verejného vystavovania exemplárov.

Článok 32

Vydávajúci orgán

1.   V prípade, že putovná výstava pochádza zo Spoločenstva, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o putovnej výstave výkonný orgán členského štátu, z ktorého putovná výstava pochádza.

2.   V prípade, že putovná výstava pochádza z tretej krajiny, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o putovnej výstave výkonný orgán členského štátu prvého určenia a vydávanie tohto potvrdenia je podmienené predložením rovnocenného potvrdenia vydaného touto treťou krajinou.

3.   V prípade, že živočích, na ktorého sa vzťahuje potvrdenie o putovnej výstave, porodí počas pobytu v členskom štáte, oznámi sa táto skutočnosť výkonnému orgánu tohto štátu, ktorý prípadne vydá povolenie alebo potvrdenie.

Článok 33

Požiadavky na exempláre

1.   V prípade, že sa na exemplár vzťahuje potvrdenie o putovnej výstave, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

exemplár musí byť evidovaný vydávajúcim orgánom;

b)

pred skončením platnosti potvrdenia sa exemplár musí vrátiť do členského štátu, v ktorom je evidovaný;

c)

v prípade živých živočíchov musí byť exemplár jedinečne a trvalo (nezameniteľne) označený v súlade s článkom 66 alebo inak označený spôsobom, ktorý umožní orgánom každého členského štátu, do ktorého exemplár vstupuje, overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru.

2.   V prípade potvrdení o putovnej výstave vydaných v súlade s článkom 32 ods. 2 sa neuplatňujú písmená a) a b) odseku 1 tohto článku. V takýchto prípadoch obsahuje kolónka 20 potvrdenia tento text:

„Toto potvrdenie nie je platné bez originálneho potvrdenia o putovnej výstave vydaného treťou krajinou.“

Článok 34

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdenia o putovnej výstave vyplní tam, kde je to aktuálne, kolónky 3 a 9 až 18 formulára žiadosti (formulár 3) a kolónky 3 a 9 až 18 originálu a všetkých kópií.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti; v takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jedno potvrdenie.

2.   Úplne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú exempláre, alebo v prípade uvedenom v článku 32 ods. 2 výkonnému orgánu členského štátu prvého určenia spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť, či vydá potvrdenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 35

Doklady, ktoré má držiteľ odovzdať colnému úradu

1.   V prípade potvrdenia o putovnej výstave vydaného v súlade s článkom 32 ods. 1 odovzdá držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca na účely overenia originál potvrdenia (formulár 1) a originál a kópiu dodatkového listu colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

Po vyplnení dodatkového listu vráti colný úrad originály dokladov držiteľovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi, potvrdí kópiu dodatkového listu a potvrdenú kópiu postúpi príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45.

2.   V prípade potvrdenia o putovnej výstave vydaného v súlade s článkom 32 ods. 2 sa uplatňuje odsek 1 tohto článku s tou výnimkou, že držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca predloží na účely overenia aj originál potvrdenia a dodatkového listu vydaného treťou krajinou.

Po vyplnení obidvoch dodatkových listov vráti colný úrad originál potvrdenia o putovnej výstave a dodatkové listy dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a postúpi potvrdenú kópiu dodatkového listu potvrdenia vydaného výkonným orgánom členského štátu tomuto orgánu v súlade s článkom 45.

Článok 36

Náhrada

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia potvrdenia o putovnej výstave potvrdenie nahrádza len orgán, ktorý ho vydal.

Ak je to možné, náhradný doklad bude mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 20 sa uvedie tento text:

„Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu.“

KAPITOLA VIII

POTVRDENIE O OSOBNOM VLASTNÍCTVE

Článok 37

Vydávanie

1.   Členské štáty môžu vydať potvrdenie o osobnom vlastníctve zákonnému vlastníkovi zákonne nadobudnutých živých živočíchov držaných na osobné nekomerčné účely, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:

a)

boli narodené a odchované v zajatí v súlade s článkami 54 a 55;

b)

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva skôr, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

2.   Potvrdenie o osobnom vlastníctve sa vzťahuje len na jeden exemplár.

3.   K potvrdeniu je priložený dodatkový list, ktorý sa použije v súlade s článkom 42.

Článok 38

Používanie

Pokiaľ exemplár, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o osobnom vlastníctve, sprevádza jeho zákonný vlastník, potvrdenie sa môže používať ako:

1.

povolenie na dovoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97;

2.

povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97, pokiaľ s tým súhlasí krajina určenia.

Článok 39

Vydávajúci orgán

1.   V prípade, že exemplár pochádza zo Spoločenstva, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o osobnom vlastníctve výkonný orgán členského štátu, na území ktorého sa exemplár nachádza.

2.   V prípade, že je exemplár dovezený z tretej krajiny, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o osobnom vlastníctve výkonný orgán členského štátu prvého určenia a vydanie tohto potvrdenia je podmienené predložením rovnocenného potvrdenia, vydaného touto treťou krajinou.

3.   Kolónka 23 potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo príslušnej prílohy potvrdenia obsahuje tento text:

„Platné pre viacnásobný prechod cez hranice v prípade, že exemplár sprevádza jeho vlastník. Zákonný vlastník si ponechá originál formulára.

Exemplár, na ktorý sa vzťahuje toto potvrdenie, sa môže predať alebo iným spôsobom previesť len v súlade s článkom 43 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006. Toto potvrdenie je neprenosné. V prípade úhynu, odcudzenia, zničenia alebo straty exemplára, alebo predaja, alebo iného prevodu vlastníctva exemplára sa toto potvrdenie musí bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu.

Toto potvrdenie nie je platné bez dodatkového listu, ktorý musí byť potvrdený pečiatkou a podpísaný colným úradníkom na každom hraničnom priechode.

Toto potvrdenie žiadnym spôsobom neovplyvňuje právo prijať prísnejšie vnútroštátne opatrenia týkajúce sa obmedzení alebo podmienok pre predmetné exempláre, zvlášť týkajúce sa držby/chovu živých živočíchov.“

4.   V prípade, že živočích, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o osobnom vlastníctve, porodí počas pobytu v členskom štáte, oznámi sa táto skutočnosť výkonnému orgánu tohto štátu, ktorý prípadne vydá povolenie alebo potvrdenie.

Článok 40

Požiadavky na exempláre

1.   V prípade, že sa na exempláre vzťahuje potvrdenie o osobnom vlastníctve, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

a)

exempláre musia byť evidované výkonným orgánom členského štátu, v ktorom má vlastník bežné bydlisko;

b)

pred uplynutím platnosti potvrdenia sa exempláre musia vrátiť do členského štátu, v ktorom sú evidované;

c)

exempláre sa môžu používať na komerčné účely len za podmienok ustanovených v článku 43;

d)

exempláre musia byť jedinečne a trvalo (nezameniteľne) označené v súlade s článkom 66.

2.   V prípade potvrdení o osobnom vlastníctve vydaných v súlade s článkom 39 ods. 2 sa neuplatňujú písmená a) a b) odseku 1 tohto článku.

V takýchto prípadoch obsahuje kolónka 23 potvrdenia tento text:

„Toto potvrdenie nie je platné bez originálneho potvrdenia o osobnom vlastníctve vydaného treťou krajinou a pokiaľ exemplár, na ktorý sa vzťahuje, nie je sprevádzaný jeho vlastníkom.“

Článok 41

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdenia o osobnom vlastníctve vyplní tam, kde je to aktuálne, kolónky 1, 4 a 6 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 4 a 6 až 22 originálu a všetkých kópií.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti; v takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jedno potvrdenie.

2.   Úplne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, alebo v prípade uvedenom v článku 39 ods. 2 výkonnému orgánu členského štátu prvého určenia spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby rozhodol, či vydá potvrdenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 42

Doklady, ktoré má držiteľ odovzdať colnému úradu

1.   V prípade dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu exemplára, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o osobnom vlastníctve vydané v súlade s článkom 39 ods. 1, odovzdá držiteľ potvrdenia na účely overenia originál potvrdenia (formulár 1) a originál a kópiu dodatkového listu colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

Po vyplnení dodatkového listu vráti colný úrad originál dokladov držiteľovi, potvrdí kópiu dodatkového listu pečiatkou a postúpi potvrdenú kópiu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45 tohto nariadenia.

2.   V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve vydaného v súlade s článkom 39 ods. 2 sa uplatňuje odsek 1 tohto článku s tou výnimkou, že držiteľ predloží na účely overenia aj originál potvrdenia vydaného treťou krajinou.

Po vyplnení obidvoch dodatkových listov vráti colný úrad originály dokladov držiteľovi a postúpi potvrdenú kópiu dodatkového listu potvrdenia vydaného výkonným orgánom členského štátu tomuto orgánu v súlade s článkom 45.

Článok 43

Predaj exemplárov

V prípade, že držiteľ potvrdenia o osobnom vlastníctve vydanom v súlade s článkom 39 ods. 1 tohto nariadenia chce exemplár predať, musí najprv odovzdať potvrdenie vydávajúcemu výkonnému orgánu a v prípade, že exemplár patrí k druhu uvedenému v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, požiadať príslušný orgán o potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 44

Náhrada

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia potvrdenia o osobnom vlastníctve potvrdenie nahrádza len orgán, ktorý ho vydal.

Ak je to možné, náhradný doklad bude mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 20 sa uvedie tento text:

„Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu.“

KAPITOLA IX

COLNÉ REŽIMY

Článok 45

Postúpenie dokladov predkladaných colným úradom

1.   Colné úrady bezodkladne postúpia príslušnému výkonnému orgánu svojho členského štátu všetky doklady, ktoré im boli predložené v súlade s nariadením (ES) č. 338/97 a týmto nariadením.

Výkonné orgány, ktoré dostanú takéto doklady, bezodkladne postúpia ďalej doklady, ktoré boli vydané inými členskými štátmi, príslušným výkonným orgánom spolu so všetkými sprievodnými dokladmi vydanými v súlade s dohovorom.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu colné úrady potvrdiť predloženie dokladov vydaných výkonným orgánom vlastného členského štátu elektronickou formou.

KAPITOLA X

POTVRDENIA USTANOVENÉ V ČLÁNKU 5 ODS. 2 PÍSM. B), ČLÁNKU 5 ODS. 3, ČLÁNKU 5 ODS. 4, ČLÁNKU 8 ODS. 3 A V ČLÁNKU 9 ODS. 2 PÍSM. B) NARIADENIA (ES) Č. 338/97

Článok 46

Vydávajúci orgán

Potvrdenia ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a v článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97 môže po prijatí žiadosti v súlade s článkom 50 tohto nariadenia vydať výkonný orgán členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú.

Článok 47

Potvrdenia ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 338/97 (potvrdenia požadované na vývoz alebo opätovný vývoz)

Potvrdenia ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 338/97 obsahujú vyhlásenie, ktorá z uvedených alternatív sa uplatňuje na dotknuté exempláre:

1.

boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi členského štátu pôvodu;

2.

sú exempláre, ktoré boli opustené alebo unikli a boli znovu odchytené v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom boli odchytené;

3.

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva v súlade nariadením (ES) č. 338/97;

4.

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva pred 1. júnom 1997 v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3626/82;

5.

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva pred 1. januárom 1984 v súlade s dohovorom;

6.

boli nadobudnuté v členskom štáte alebo dovezené na jeho územie predtým, ako sa na ne začali vzťahovať nariadenia uvedené v bodoch 3 alebo 4, alebo dohovor, alebo predtým ako sa tieto ustanovenia začali uplatňovať v danom členskom štáte.

Článok 48

Potvrdenie ustanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 (potvrdenie na komerčné účely)

1.   Potvrdenie na účely článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 obsahuje vyhlásenie, že na exempláre druhov uvedených v prílohe A uvedeného nariadenia sa nevzťahuje jeden alebo viac zákazov uvedených v článku 8 ods. 1 daného nariadenia z jedného z nasledujúcich dôvodov:

a)

boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 alebo v prílohe I k dohovoru, alebo v prílohe C1 k nariadeniu (EHS) č. 3626/82;

b)

pochádzajú z členského štátu a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu;

c)

ide o živočíchy narodené a odchované v zajatí, alebo ich časti, alebo pochádzajú z takýchto živočíchov;

d)

bolo povolené ich použitie na jeden z účelov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. c) a e) až g) nariadenia (ES) č. 338/97.

2.   Príslušný výkonný orgán členského štátu môže považovať povolenie na dovoz za prijateľné ako potvrdenie na účely článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 pri predložení „kópie pre držiteľa“ (formulár 2), ak sa v tomto formulári uvádza, ako je ustanovené v jeho článku 8 ods. 3, že na exempláre sa nevzťahuje jeden alebo viac zákazov uvedených v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 49

Potvrdenie ustanovené v článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97 (potvrdenie na premiestnenie živých exemplárov)

Potvrdenie na účely článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97 obsahuje vyhlásenie, že je povolené premiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu z určeného miesta, ktoré je uvedené v povolení na dovoz alebo v minulosti vydanom potvrdení.

Článok 50

Žiadosť o potvrdenie ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a v článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a v článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97 tam, kde je to aktuálne, vyplní kolónky 1, 2 a 4 až 19 formulára žiadosti a kolónky 1 a 4 až 18 originálu a všetkých kópií.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti; v takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jedno potvrdenie.

2.   Úplne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú všetky exempláre, spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby rozhodol, či vydá potvrdenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 51

Zmeny povolení, oznámení a potvrdení

1.   V prípade rozdelenia zásielky, na ktorú sa vzťahuje „kópia pre držiteľa“ (formulár 2) povolenia na dovoz, „kópia pre dovozcu“ (formulár 2) oznámenia o dovoze alebo potvrdenie, alebo v prípade, keď údaje v týchto dokladoch prestanú zodpovedať skutočnej situácii, môže výkonný orgán:

a)

vykonať potrebné zmeny týchto dokladov v súlade s článkom 4 ods. 2;

b)

vydať jedno alebo viac zodpovedajúcich potvrdení na účely uvedené v článkoch 47 a 48.

Na účely písmena b) musí výkonný orgán najprv overiť platnosť dokladu, ktorý sa má nahradiť, v potrebných prípadoch po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu.

2.   V prípade, že sa potvrdenia vydávajú na účely nahradenia „kópie pre držiteľa“ (formulár 2) povolenia na dovoz, „kópie pre dovozcu“ (formulár 2) oznámenia o dovoze alebo v minulosti vydaného potvrdenia, ponechá si tieto doklady výkonný orgán, ktorý vydáva nové potvrdenie.

3.   V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia povolenia, oznámenia alebo potvrdenia nahrádza tieto doklady len orgán, ktorý ich vydal.

4.   V prípade, že výkonný orgán konzultuje na účely odseku 1 s výkonným orgánom iného členského štátu, poskytne konzultovaný orgán odpoveď do jedného týždňa.

KAPITOLA XI

ŠTÍTKY

Článok 52

Používanie štítkov

1.   Štítky uvedené v článku 2 ods. 6 sa používajú len na presun nekomerčných výpožičiek, darov a výmen herbárových exemplárov alebo konzervovaných, sušených či zaliatych múzejných exemplárov a živého rastlinného materiálu určeného na vedecké štúdie medzi riadne evidovanými vedcami a vedeckými inštitúciami.

2.   Vedcom a vedeckým inštitúciám uvedeným v odseku 1 prideľuje výkonný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, evidenčné číslo.

Evidenčné číslo pozostáva z piatich znakov, pričom prvé dva predstavujú dvojmiestny ISO kód krajiny príslušného členského štátu a posledné tri predstavujú jedinečné číslo pridelené každej inštitúcii (vedcovi) príslušným výkonným orgánom.

3.   Príslušní vedci a vedecké inštitúcie vyplnia kolónky 1 až 5 štítku a vrátením časti štítku, ktorá je na tento účel určená, bezodkladne oznámia výkonnému orgánu, u ktorého sú zaevidovaní, všetky podrobné údaje o použití každého štítku.

KAPITOLA XII

VÝNIMKY Z COLNÝCH REŽIMOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 7 NARIADENIA (ES) Č. 338/97

Článok 53

Iné colné úrady ako pohraničné colné úrady v mieste vstupu

1.   V prípade, že zásielka určená do Spoločenstva prichádza na pohraničný colný úrad námornou, leteckou alebo železničnou cestou a má sa rovnakým dopravným prostriedkom bez dočasného uskladnenia dopraviť do iného colného úradu v Spoločenstve, ktorý je určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, vykoná sa na tomto colnom úrade kontrola a tu sa predkladajú aj dovozné doklady.

2.   Ak bola zásielka skontrolovaná na colnom úrade, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, a je odoslaná inému colnému úradu na ďalšie colné konanie, vyžaduje tento colný úrad predloženie „kópie pre držiteľa“ (formulár 2) povolenia na dovoz vyplneného v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, alebo „kópie pre dovozcu“ (formulár 2) oznámenia o dovoze vyplneného v súlade s článkom 24 tohto nariadenia, a môže vykonať kontroly, ktoré považuje za potrebné na overenie súladu s nariadením (ES) č. 338/97 a týmto nariadením.

KAPITOLA XIII

EXEMPLÁRE NARODENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJATÍ A UMELO VYPESTOVANÉ EXEMPLÁRE

Článok 54

Exempláre živočíšnych druhov narodené a odchované v zajatí

Bez toho, aby bol dotknutý článok 55, exemplár živočíšneho druhu sa považuje za exemplár narodený a odchovaný v zajatí, len ak sa príslušný výkonný orgán po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom príslušného členského štátu presvedčil, že sú splnené nasledujúce kritériá:

1.

exemplár je potomok alebo pochádza z potomka živočícha narodeného alebo inak získaného v kontrolovanom prostredí:

a)

z rodičov, ktorí sa spárili v kontrolovanom prostredí alebo ktorých pohlavné bunky boli iným spôsobom premiestnené do kontrolovaného prostredia, ak je rozmnožovanie pohlavné;

b)

z rodičov, ktorí boli v kontrolovanom prostredí, keď sa začal vývin potomstva, ak je rozmnožovanie nepohlavné;

2.

chovný rodičovský pár bol zostavený v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami platnými v čase jeho nadobudnutia a spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode;

3.

chovný rodičovský pár je udržiavaný bez dopĺňania exemplárov z voľnej prírody s výnimkou príležitostného doplnenia v súlade s platnými právnymi ustanoveniami a spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode, výlučne v prípade živočíchov, vajec alebo pohlavných buniek na jeden alebo viaceré z nasledujúcich účelov:

a)

predchádzať nepriaznivému príbuzenskému kríženiu alebo ho zmierniť v takom rozsahu, ktorý je určený potrebou nového genetického materiálu;

b)

nakladať so zhabanými alebo prepadnutými živočíchmi v súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97;

c)

vo výnimočných prípadoch na použitie ako chovný rodičovský pár;

4.

chovný rodičovský pár sám vyprodukoval potomstvo druhej generácie alebo potomstvo ďalších generácií (F2, F3 atď.) v kontrolovanom prostredí, alebo je udržiavaný spôsobom, ktorý je preukázateľne spôsobilý na spoľahlivú produkciu potomstva druhej generácie v kontrolovanom prostredí.

Článok 55

Stanovenie rodičovstva

V prípade, že na účely článku 54, článku 62 ods. 1 alebo článku 63 ods. 1 príslušný orgán považuje za potrebné stanoviť rodičovstvo živočícha prostredníctvom analýzy krvi alebo iného tkaniva, takáto analýza alebo potrebné vzorky sa poskytujú spôsobom, ktorý stanoví tento orgán.

Článok 56

Umelo vypestované exempláre rastlinných druhov

1.   Exemplár rastlinného druhu sa považuje za umelo vypestovaný exemplár, len ak sa príslušný výkonný orgán po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom príslušného členského štátu presvedčil, že sú splnené nasledujúce kritériá:

a)

exemplár je rastlina alebo pochádza z rastlín, ktoré boli vypestované zo semien, odrezkov, podzemkov, kalusových pletív alebo iných rastlinných pletív, spór alebo iných rozmnožovacích orgánov v kontrolovaných podmienkach;

b)

pestovný rodičovský materiál bol zostavený v súlade s právnymi ustanoveniami platnými v čase jeho nadobudnutia a je udržiavaný spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode;

c)

o pestovný rodičovský materiál je zabezpečená starostlivosť zaručujúca jeho dlhodobé uchovávanie;

d)

v prípade vrúbľovania rastlín boli podpník aj vrúbeľ umelo vypestované v súlade s písmenami a), b) a c).

Na účely písmena a) sa kontrolované podmienky vzťahujú na umelo vytvorené prostredie, ktoré je intenzívne ovplyvňované zásahmi človeka, ktoré môžu zahŕňať – avšak nie sú limitované na – kultiváciu pôdy, hnojenie, odstraňovanie burín, zavlažovanie alebo starostlivosť o rastliny v lesných škôlkach, napr. pestovanie priesad, vysádzanie priesad do záhonov a ochrana pred nepriaznivým počasím.

2.   Drevo získané zo stromov rastúcich v monokultúrnych porastoch sa považuje za umelo vypestované v súlade s odsekom 1.

KAPITOLA XIV

EXEMPLÁRE OSOBNÉHO ALEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článok 57

Dovoz a opätovný dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru do Spoločenstva

1.   Výnimka z článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre, ktoré sa používajú na komerčný zisk, predaj, vystavovanie na komerčné účely, sú držané na predaj, ponúkané na predaj alebo prepravované na účely predaja.

Táto výnimka sa vzťahuje len na exempláre vrátane poľovníckych trofejí, pokiaľ spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

a)

nachádzajú sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín;

b)

nachádzajú sa v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, ktorá mení bežné bydlisko z tretej krajiny do Spoločenstva;

c)

sú poľovnícke trofeje získané cestujúcim a dovážané neskôr.

2.   Výnimka z článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu, ak ich po prvý raz priváža do Spoločenstva osoba, ktorá má v Spoločenstve bežné bydlisko alebo sa do Spoločenstva sťahuje.

3.   Prvý dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane poľovníckych trofejí do Spoločenstva osobou s bežným bydliskom v Spoločenstve, ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie povolenia na dovoz colnému úradu, ak táto osoba predloží originál dokladu na (opätovný) vývoz a jeho kópiu.

Colný úrad postúpi originál v súlade s článkom 45 a kópiu potvrdenú pečiatkou vráti držiteľovi.

4.   Opätovný dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane poľovníckych trofejí do Spoločenstva osobou s bežným bydliskom v Spoločenstve, ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B k nariadeniu (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie povolenia na dovoz colnému úradu, pokiaľ sa predloží jeden z týchto dokladov:

a)

potvrdená „kópia pre držiteľa“ (formulár 2) predtým použitého povolenia na dovoz do Spoločenstva alebo povolenia na vývoz zo Spoločenstva;

b)

kópia dokladu na (opätovný) vývoz uvedeného v odseku 3;

c)

dôkaz, že exempláre boli nadobudnuté v Spoločenstve.

5.   Odchylne od odsekov 3 a 4 si dovoz alebo opätovný dovoz do Spoločenstva nasledujúcich položiek uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 nevyžaduje predloženie dokladu o vývoze (opätovnom vývoze) alebo povolenia na dovoz:

a)

kaviár z rýb radu jeseterotvaré (Acipenseriformes spp.) v maximálnom množstve 250 gramov na osobu;

b)

dažďové palice z Cactaceae spp. v maximálnom množstve tri na osobu;

c)

mŕtve spracované exempláre druhu Crocodylia spp. (okrem mäsa a poľovníckych trofejí) v maximálnom množstve štyri na osobu;

d)

ulity krídlatca veľkého (Strombus gigas) v maximálnom množstve tri na osobu.

Článok 58

Vývoz a opätovný vývoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru zo Spoločenstva

1.   Výnimka z článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre, ktoré sa využívajú na komerčný zisk, predaj, vystavovanie na komerčné účely, sú držané na predaj, ponúkané na predaj alebo prepravované na účely predaja.

Táto výnimka sa vzťahuje na exempláre, len pokiaľ spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

a)

nachádzajú sa v osobnej batožine cestujúcich odchádzajúcich do tretích krajín;

b)

nachádzajú sa v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, ktorá mení bežné bydlisko zo Spoločenstva do tretej krajiny.

2.   V prípade vývozu sa výnimka z článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, nevzťahuje na exempláre druhov uvedených v prílohe A alebo B k uvedenému nariadeniu.

3.   Opätovný vývoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane poľovníckych trofejí osobou s bežným bydliskom v Spoločenstve, ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B k nariadeniu (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie potvrdenia na opätovný vývoz colnému úradu, pokiaľ sa predloží jeden z týchto dokladov:

a)

potvrdená „kópia pre držiteľa“ (formulár 2) predtým použitého povolenia na dovoz do Spoločenstva alebo povolenia na vývoz zo Spoločenstva;

b)

kópia dokladu o vývoze (opätovnom vývoze) uvedená v článku 57 ods. 3 tohto nariadenia;

c)

dôkaz, že exempláre boli nadobudnuté v Spoločenstve.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 si vývoz alebo opätovný vývoz položiek uvedených v písmenách a) až d) článku 57 ods. 5 nevyžaduje predloženie dokladu o vývoze (opätovnom vývoze).

KAPITOLA XV

VÝNIMKY

Článok 59

Výnimky z článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 ustanovené v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia

1.   Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o splnení podmienok uvedených v uvedenom nariadení a v článku 48 tohto nariadenia.

2.   Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, ktorý to prekonzultoval s príslušným vedeckým orgánom, o tom, že sú splnené podmienky uvedené v článku 48 tohto nariadenia a že príslušné exempláre sa narodili a boli odchované v zajatí alebo že boli umelo vypestované v súlade s článkami 54, 55 a 56 tohto nariadenia.

3.   Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. e), f) a g) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, ktorý to prekonzultoval s príslušným vedeckým orgánom, že sú splnené podmienky uvedené v uvedenom nariadení a v článku 48 tohto nariadenia.

4.   Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. h) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o tom, že príslušné exempláre boli nadobudnuté z voľnej prírody v niektorom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi.

5.   Výnimka ustanovená v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 sa pre živé stavovce udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o splnení príslušných ustanovení článku 66 tohto nariadenia.

Článok 60

Výnimka z článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 v prospech vedeckých inštitúcií

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 nariadenia (ES) č. 338/97, sa môže udeliť výnimka zo zákazov uvedených v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia vedeckým inštitúciám, ktoré po konzultácii s vedeckým orgánom schváli výkonný orgán vydaním potvrdenia, ktoré sa vzťahuje na všetky exempláre druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu a ktoré sú určené na jeden z nasledujúcich účelov:

1.

chov v zajatí alebo umelé pestovanie v prospech zachovania príslušného druhu;

2.

výskum alebo vzdelávanie zamerané na ochranu alebo zachovanie príslušného druhu.

Predaj exemplárov, na ktoré sa vzťahuje takéto potvrdenie, je možný len pre iné vedecké inštitúcie, ktoré vlastnia takéto potvrdenie.

Článok 61

Výnimky z článku 8 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 338/97

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 nariadenia (ES) č. 338/97, sa tak zákaz ustanovený v jeho článku 8 ods. 1, ktorý sa týka kúpy, ponuky na kúpu alebo nadobudnutia exemplárov druhov uvedených v prílohe A k uvedenému nariadeniu na komerčné účely, ako ani ustanovenie jeho článku 8 ods. 3, podľa ktorého sa majú výnimky z týchto zákazov udeľovať od prípadu k prípadu vydávaním potvrdení, nevzťahujú na prípady, keď exempláre, ktorých sa to týka, spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

1.

vzťahuje sa na ne jedno z potvrdení špecifické pre exempláre ustanovených v článku 48 tohto nariadenia;

2.

vzťahuje sa na ne jedna zo všeobecných výnimiek ustanovených v článku 62 tohto nariadenia.

Článok 62

Všeobecné výnimky z článku 8 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 338/97

Ustanovenie stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, podľa ktorého sa výnimky zo zákazov v článku 8 ods. 1 udeľujú od prípadu k prípadu vydávaním potvrdenia, sa neuplatňuje na a nebude sa vyžadovať žiadne povolenie pre:

1.

exempláre živočíchov narodených a odchovaných v zajatí, ktoré patria k druhom uvedeným v prílohe X k tomuto nariadeniu, a ich hybridov za predpokladu, že exempláre druhov opatrených poznámkou sú označené v súlade s článkom 66 ods. 1 tohto nariadenia;

2.

umelo vypestované exempláre rastlinných druhov;

3.

spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi, ako je definované v článku 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 338/97.

Článok 63

Vopred vydané potvrdenia podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97

1.   Na účely článku 8 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 môže členský štát sprístupniť vopred vydané potvrdenia chovateľom, ktorí boli na tento účel schválení výkonným orgánom, pokiaľ vedú chovné záznamy, ktoré na požiadanie predložia príslušnému výkonnému orgánu.

Tieto potvrdenia v kolónke 20 obsahujú toto vyhlásenie:

„Potvrdenie platí len pre nasledujúci taxón/nasledujúce taxóny: ...“

2.   Na účely článku 8 ods. 3 písm. d) a h) nariadenia (ES) č. 338/97 môže členský štát sprístupniť vopred vydané potvrdenia osobám, ktoré schváli výkonný orgán, aby mohli na základe týchto potvrdení predávať mŕtve exempláre živočíchov, ktoré boli odchované v zajatí, a/alebo malý počet mŕtvych exemplárov, ktoré boli zákonným spôsobom nadobudnuté z voľnej prírody v rámci Spoločenstva, pokiaľ každá takáto osoba spĺňa nasledujúce požiadavky:

a)

vedie záznamy, ktoré na požiadanie predloží príslušnému výkonnému orgánu a ktoré obsahujú podrobné údaje o predaných exemplároch/druhoch, príčine ich smrti, ak je známa, osobách, od ktorých boli exempláre nadobudnuté a ktorým boli predané;

b)

predloží príslušnému výkonnému orgánu výročnú správu, ktorá obsahuje podrobné údaje o predajoch uskutočnených počas daného roka, o type a počte exemplárov, o príslušných druhoch a o spôsobe ich nadobudnutia.

KAPITOLA XVI

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE

Článok 64

Označovanie exemplárov na účely dovozu a komerčných aktivít v Spoločenstve

1.   Povolenia na dovoz nasledujúcich položiek sa vydajú len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o tom, že exempláre boli individuálne označené v súlade s článkom 66 ods. 6:

a)

exempláre, ktoré pochádzajú z chovných zariadení schválených konferenciou zmluvných strán dohovoru;

b)

exempláre, ktoré pochádzajú z farmových zariadení schválených konferenciou zmluvných strán dohovoru;

c)

exempláre z populácie druhu uvedeného v prílohe I k dohovoru, pre ktorú konferencia zmluvných strán dohovoru schválila vývozné kvóty;

d)

nespracované kly slona afrického a ich časti, ktoré sú dlhšie ako 20 cm a vážia viac ako 1 kg;

e)

nespracované, vyčinené a/alebo spracované krokodílie kože, kože z bokov, chvosty, kože z krku, nohy, kože z chrbta a iné časti krokodíla, ktoré sa vyvážajú do Spoločenstva, a celistvé nespracované, vyčinené alebo spracované krokodílie kože a kože z bokov, ktoré sa opätovne vyvážajú do Spoločenstva;

f)

živé stavovce druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré sú súčasťou putovnej výstavy;

g)

akýkoľvek prepravný obal s kaviárom druhov Acipenseriformes spp. vrátane konzerv, sklenených nádob alebo krabíc, v ktorých je takýto kaviár priamo balený.

2.   Na účely článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 338/97 všetky prepravné obaly s kaviárom v zmysle písmena g) ods. 1 tohto článku sa označujú v súlade s článkom 66 ods. 6 tohto nariadenia s výhradou dodatočných ustanovení stanovených v jeho článku 66 ods. 7.

Článok 65

Označovanie exemplárov na účely vývozu a opätovného vývozu

1.   Potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedených v článku 64 ods. 1 písm. a) až d) a f), ktoré neboli významným spôsobom zmenené, sa môžu vydať len vtedy, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán o tom, že pôvodné označenia sú nepoškodené.

2.   Potvrdenia na opätovný vývoz celistvých nespracovaných, vyčinených a/alebo spracovaných krokodílích koží a koží z bokov sa môžu vydať len vtedy, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán o tom, že pôvodné štítky sú nepoškodené, alebo o tom, že exempláre boli označené štítkom na opätovný vývoz, v prípade, ak sa pôvodné štítky stratili alebo boli odstránené.

3.   Povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz prepravných obalov s kaviárom v zmysle písmena g) článku 64 ods. 1 sa vydajú len vtedy, ak je prepravný obal označený v súlade s článkom 66 ods. 6.

4.   Povolenia na vývoz sa vydajú pre živé stavovce druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, len ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o splnení príslušných požiadaviek stanovených v článku 66 tohto nariadenia.

Článok 66

Spôsoby označovania

1.   Na účely článkov 33 ods. 1, 40 ods. 1, 59 ods. 5 a článku 65 ods. 4 sa uplatňujú odseky 2 a 3 tohto článku.

2.   Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označujú v súlade s odsekom 8 alebo – v prípade, že sa príslušný výkonný orgán presvedčil o nevhodnosti použitia tohto spôsobu z dôvodu fyzických alebo etologických vlastností živočíchov – pomocou jedinečne číslovaných, nezameniteľných injekčných transpondérov (mikročipov) spĺňajúcich ISO normy 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E).

3.   Živé stavovce okrem vtákov narodených a odchovaných v zajatí, sa označujú pomocou jedinečne číslovaných injekčných transpondérov spĺňajúcich ISO normy 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E) alebo – v prípade, že sa príslušný výkonný orgán presvedčil o nevhodnosti použitia tohto spôsobu z dôvodu fyzických alebo etologických vlastností exemplárov/druhov – sa príslušné exempláre označujú pomocou jedinečne číslovaných krúžkov, remienkov, visačiek, tetovaní a pod., alebo iných vhodných prostriedkov, ktoré umožnia ich identifikáciu.

4.   Články 33 ods. 1, 40 ods. 1, 48 ods. 2, 59 ods. 5 a článok 65 ods. 4 sa neuplatňujú v prípadoch, keď sa príslušný výkonný orgán presvedčil o tom, že v čase vydania príslušného potvrdenia fyzické vlastnosti príslušných exemplárov neumožňujú bezpečné použitie žiadneho zo spôsobov označovania.

V prípade výskytu takejto okolnosti vydá príslušný výkonný orgán potvrdenie špecifické pre transakciu a zaznamená to do kolónky 20 potvrdenia alebo v prípade, že sa spôsob označovania môže bezpečne použiť neskôr, uvedie do uvedenej kolónky príslušnú poznámku.

Potvrdenia špecifické pre exempláre, potvrdenia o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve sa pre takéto exempláre nevydávajú.

5.   Exempláre, ktoré boli do 1. januára 2002 označené injekčným transpondérom (mikročipom), ktorý nespĺňa ISO normy 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E), alebo ktoré boli do 1. júna 1997 označené jedným zo spôsobov uvedených v odseku 3, alebo ktoré boli pred dovozom do Spoločenstva označené v súlade s odsekom 6, sa považujú za exempláre označené v súlade s odsekom 2 a 3.

6.   Exempláre uvedené v článku 64 ods. 1 a článku 65 sa označujú v súlade so spôsobom schváleným alebo odporúčaným pre dané exempláre konferenciou zmluvných strán dohovoru a osobitne prepravné obaly s kaviárom uvedené v článku 64 ods. 1 písm. g), článku 64 ods. 2 a v článku 65 ods. 3 sa individuálne označujú jednorázovo použiteľnými štítkami pripojenými ku každému primárnemu prepravnému obalu.

7.   Len zariadenia na (opätovné) balenie s licenciou od výkonného orgánu v členskom štáte môžu spracúvať a baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Spoločenstva.

Zariadenia s licenciou na (opätovné) balenie musia viesť primerané záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste alebo skladovaného kaviáru. Tieto záznamy musia byť prístupné na účely inšpekcie výkonnému orgánu v príslušnom členskom štáte.

Každému zariadeniu s licenciou na opätovné balenie pridelí tento výkonný orgán jedinečný evidenčný kód.

8.   Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe.

Uzavretý krúžok umiestnený na nohe je nedeliteľný krúžok alebo remienok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je nijakým spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nie je možné sňať z nohy vtáka v dospelosti, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento účel komerčne vyrobený.

Článok 67

Humánne spôsoby označovania

V prípade, že sa na území Spoločenstva vyžaduje označovanie živých živočíchov pripevnením visačky, remienka, krúžku alebo iným prostriedkom, ako aj označovanie anatomických častí živočíchov alebo implantácia injekčného transpondéra (mikročipu), označenie sa vykoná s náležitým ohľadom na humánne zaobchádzanie s príslušným exemplárom, ako aj na jeho zdravie a prirodzené správanie.

Článok 68

Vzájomné uznávanie spôsobov označovania

1.   Príslušné orgány členských štátov uznávajú spôsoby označovania schválené príslušnými orgánmi iných členských štátov, ktoré spĺňajú požiadavky článku 66.

2.   V prípade, že sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie alebo potvrdenie, uvádzajú sa v tomto doklade všetky podrobnosti o označení exemplára.

KAPITOLA XVII

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Článok 69

Správy o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze

1.   Členské štáty zhromažďujú údaje o dovoze do Spoločenstva a vývoze a opätovnom vývoze zo Spoločenstva, ku ktorému došlo na základe povolení a potvrdení vydaných ich príslušnými výkonnými orgánmi, bez ohľadu na skutočné miesto dovozu alebo (opätovného) vývozu.

V súlade s článkom 15 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 338/97 členské štáty oznámia Komisii tieto informácie za príslušný kalendárny rok v súlade s časovým rozvrhom ustanoveným v odseku 4 tohto článku za druhy uvedené v prílohách A, B a C k uvedenému nariadeniu v počítačovej podobe a v súlade s usmerneniami na prípravu a predkladanie výročných správ CITES, ktoré vydal sekretariát dohovoru.

Tieto správy obsahujú informácie o zaistených a zhabaných zásielkach.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú v dvoch samostatných častiach takto:

a)

časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov druhov uvedených v prílohách k dohovoru;

b)

časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov ostatných druhov uvedených v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97 a o dovoze exemplárov druhov uvedených v prílohe D k uvedenému nariadenia do Spoločenstva.

3.   Pokiaľ ide o dovoz zásielok živých živočíchov, vedú členské štáty, keď je to možné, záznamy o percentuálnom podiele exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli v čase dovozu do Spoločenstva mŕtve.

4.   Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa oznamujú Komisii za každý kalendárny rok do 15. júna nasledujúceho roka podľa jednotlivých druhov a podľa krajiny (opätovného) vývozu.

5.   Informácie uvedené v článku 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97 obsahujú podrobné údaje o právnych, regulačných a správnych opatreniach prijatých v záujme vykonávania a vynútiteľnosti ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97 a tohto nariadenia.

Okrem toho podávajú členské štáty správy o:

a)

osobách a subjektoch evidovaných v súlade s článkami 18 a 19 tohto nariadenia;

b)

vedeckých inštitúciách evidovaných v súlade s článkom 60 tohto nariadenia;

c)

chovateľoch schválených v súlade s článkom 63 tohto nariadenia;

d)

zariadeniach s licenciou na opätovné balenie kaviáru v súlade s článkom 66 ods. 7 tohto nariadenia;

e)

ich používaní rastlinnolekárskych osvedčení v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

Článok 70

Zmeny a doplnenia k prílohám k nariadeniu (ES) č. 338/97

1.   Na účely príprav zmien a doplnení nariadenia (ES) č. 338/97 podľa článku 15 ods. 5 uvedeného nariadenia postúpia členské štáty Komisii všetky relevantné informácie súvisiace s druhmi, ktoré sú už uvedené v nariadení, ako aj s druhmi, ktoré by sa mohli do nariadenia doplniť a ktoré sa týkajú:

a)

ich biologického a obchodného statusu;

b)

spôsobov využitia, na ktoré majú slúžiť exempláre týchto druhov;

c)

metód kontroly exemplárov, s ktorými sa obchoduje.

2.   Všetky návrhy zmien a doplnení príloh B alebo D k nariadeniu (ES) č. 338/97 podľa článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d), alebo článku 3 ods. 4 písm. a) uvedeného nariadenia predkladá Komisia vedeckej poradnej skupine uvedenej v článku 17 daného nariadenia na posúdenie predtým, ako ich predloží výboru.

KAPITOLA XVIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 71

Zamietnutie žiadostí o povolenia na dovoz

1.   Bezodkladne po zavedení obmedzenia v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 až do jeho zrušenia zamietnu členské štáty žiadosti o povolenie na dovoz týkajúce sa exemplárov vyvážaných z krajín pôvodu, ktorých sa toto obmedzenie týka.

2.   Odchylne od odseku 1 sa povolenie na dovoz môže vydať v prípade, keď bola žiadosť o povolenie na dovoz podaná pred zavedením obmedzenia a príslušný výkonný orgán členského štátu sa presvedčil o tom, že existuje zmluva alebo objednávka, na základe ktorej už bola vykonaná platba alebo na základe ktorej už boli exempláre odoslané.

3.   Obdobie platnosti povolení na dovoz vydaných v súlade s odsekom 2 nepresahuje jeden mesiac.

4.   Pokiaľ sa výslovne neustanovuje inak, obmedzenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na:

a)

exempláre narodené a odchované v zajatí v súlade s článkami 54 a 55 alebo exempláre umelo vypestované v súlade s článkom 56;

b)

exempláre dovážané na účely uvedené v článku 8 ods. 3 písm. e), f) alebo g) nariadenia (ES) č. 338/97;

c)

živé alebo mŕtve exempláre, ktoré sú súčasťou rodinného vlastníctva osôb, ktoré sa sťahujú do Spoločenstva s úmyslom usadiť sa tam.

Článok 72

Prechodné opatrenia

1.   Potvrdenia vydané v súlade s článkom 11 nariadenia (EHS) č. 3626/82 a článkom 22 nariadenia Komisie (EHS) č. 3418/83 (4) sa môžu naďalej používať na účely článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3 písm. b) c) a d), článku 5 ods. 4 a článku 8 ods. 3 písm. a) a d) až h) nariadenia (ES) č. 338/97.

2.   Udelené výnimky zo zákazov ustanovených v článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3626/82 ostávajú v platnosti až do posledného dňa ich platnosti, pokiaľ je uvedený.

3.   Členské štáty môžu naďalej vydávať povolenia na dovoz a vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve vo forme ustanovenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1808/2001 do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 73

Oznamovanie vykonávacích ustanovení

Každý členský štát oznámi Komisii a sekretariátu dohovoru ustanovenia, ktoré prijme špeciálne na uplatňovanie tohto nariadenia, ako aj všetky použité právne nástroje a opatrenia prijaté na jeho vykonanie a vynútiteľnosť. Komisia oznámi tieto informácie ostatným členským štátom.

Článok 74

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1808/2001 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XII.

Článok 75

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2006.

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1332/2005 (Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 384, 31.12.1982, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2727/95 (Ú. v. EÚ L 284, 28.11.1995, s. 3)

(3)  Ú. v. ES L 250, 19.9.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 344, 7.12. 1983, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve meno a adresa zákonného vlastníka.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nepresiahne 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve nepresiahne 3 roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti alebo ak dátum dovozu do Spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

6.

Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

9/10.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistenené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (1)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (1)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14.

Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15. až 17.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20.

V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo Spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Len na úradné účely.

26.

Ak je to aktuálne, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27.

Vypĺňa pohraničný colný úrad v mieste vstupu do Spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve meno a adresa zákonného vlastníka.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nepresiahne 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve nepresiahne tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz neplatí, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti alebo ak dátum dovozu do Spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného vývozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

6.

Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

9/10.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú podmienky kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

I

zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre (2)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (2)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14.

Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15. až 17.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20.

V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo Spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Len na úradné účely.

26.

Ak je to aktuálne, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27.

Vypĺňa pohraničný colný úrad v mieste vstupu do Spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve meno a adresa zákonného vlastníka.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nepresiahne 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve nepresiahne tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz neplatí, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti alebo ak dátum dovozu do Spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

6.

Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

9/10.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú podmienky kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (3)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (3)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14.

Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15. až 17.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20.

V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo Spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Len na úradné účely.

26.

Ak je to aktuálne, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27.

Vypĺňa pohraničný colný úrad v mieste vstupu do Spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

Image

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve meno a adresa zákonného vlastníka.

2.

Neuplatňuje sa.

3.

Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

6.

Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

8.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

9/10.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

13.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre (4)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (4)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14.

Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15. až 17.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20.

V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo Spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23.

Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite všetky chýbajúce požadované informácie.


(1)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

(2)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

(3)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

(4)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.


PRÍLOHA II

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5.

Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9.

Vedecký názov musí byť názov uvedený v prílohách C alebo D k nariadeniu (ES) č. 338/97.

10.

Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12.

Uveďte písmeno (C alebo D) prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13.

Dovozca musí pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do Spoločenstva predložiť podpísaný originál (formulár 1) a „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) tam, kde je to aktuálne, spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu pre druhy uvedené v prílohe III CITES.

14.

Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený pečiatkou výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) potvrdenú pečiatkou dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5.

Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9.

Vedecký názov musí byť názov uvedený v prílohách C alebo D k nariadeniu (ES) č. 338/97.

10.

Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12.

Uveďte písmeno (C alebo D) prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13.

Dovozca musí pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do Spoločenstva predložiť podpísaný originál (formulár 1) a „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) tam, kde je to aktuálne, spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu pre druhy uvedené v prílohe III CITES.

14.

Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený pečiatkou výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) potvrdenú pečiatkou dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.


PRÍLOHA III

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Jedinečné číslo pridelené vydávajúcim výkonným orgánom.

2.

Obdobie platnosti dokladu nepresiahne 3 roky od dátumu vydania. V prípade, že putovná výstava pochádza z tretej krajiny, dátum ukončenia platnosti nesmie byť neskorší ako dátum uvedený na rovnocennom potvrdení z dotknutej krajiny.

3.

Uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko a štát vlastníka exempláru, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie. V prípade, že chýba podpis vlastníka, potvrdenie je neplatné.

4.

Názov, adresa a štát vydávajúceho výkonného orgánu sú na formulári predtlačené.

5.

Text v tejto kolónke je predtlačený, aby sa uviedla platnosť potvrdenia na viacnásobný prechod cez hranice exempláru s výstavou výlučne na výstavné účely, aby sa umožnilo vystavovanie exemplárov na verejnosti v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 a objasnilo sa, že potvrdenie sa nemá odobrať, ale ostáva s exemplárom (u vlastníka). Kolónka sa tiež môže použiť na zdôvodnenie niektorých chýbajúcich informácií.

6.

Text v tejto kolónke je predtlačený, aby sa uviedlo, že prechod cez hranice je povolený do ktorejkoľvek krajiny, ktorá akceptuje toto potvrdenie ako predmet vnútroštátnych právnych predpisov.

7.

Text v tejto kolónke je predtlačený kódom Q pre cirkusy a putovné výstavy.

8.

Tam, kde je to aktuálne, uveďte číslo bezpečnostnej známky nalepenej v kolónke 19.

9.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

10.

Opíšte čo možno najpresnejšie exemplár, na ktorý sa potvrdenie vzťahuje, vrátane identifikačného označenia (visačky, krúžky, jedinečné označenie atď.) dostatočných na to, aby orgány zmluvnej strany, do ktorej sa výstava dováža, overili, že potvrdenie sa vzťahuje na daný exemplár. Ak je to možné, uvedie sa pohlavie a vek exempláru v čase vydania potvrdenia.

11.

Uveďte celkový počet exemplárov. V prípade živých živočíchov je to zvyčajne jeden exemplár. Ak je exemplárov viac, uveďte „pozri priložený inventárny list“.

12.

Uveďte číslo prílohy dohovoru (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia alebo potvrdenia uvedený.

13.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia alebo potvrdenia uvedený.

14.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov. Toto potvrdenie sa nesmie použiť pre exempláre s kódom pôvodu W, R, F alebo U, ak exempláre neboli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97, a použije sa pre ne tiež kód O.

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (môže sa použiť spolu s ktorýmkoľvek iným kódom)

15/16.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónka 16 musí obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

17.

Táto kolónka musí obsahovať evidenčné číslo výstavy.

18.

Uveďte dátum nadobudnutia iba pri exemplároch, ktoré boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

19.

Vyplní úradník, ktorý vydáva potvrdenie. Potvrdenie môže vydať iba výkonný orgán krajiny, z ktorej výstava pochádza, a len ak majiteľ výstavy zaevidoval u príslušného výkonného orgánu všetky podrobnosti o exemplári. V prípade výstavy pochádzajúcej z tretej krajiny môže potvrdenie vystaviť len výkonný orgán krajiny prvého určenia. Meno vydávajúceho úradníka musí byť uvedené v plnom znení. Odtlačok pečiatky, podpis a tam, kde je to aktuálne, číslo bezpečnostnej známky musia byť zreteľné a čitateľné.

20.

Táto kolónka sa môže použiť na uvedenie odkazov na vnútroštátne právne predpisy alebo na uvedenie dodatočných osobitných podmienok uložených vydávajúcim výkonným orgánom v súvislosti s prechodom cez hranice.

21.

Text tejto kolónky je predtlačený, aby sa uviedol odkaz na priložený dodatkový list, v ktorom budú uvedené všetky prechody cez hranice.

Tento doklad sa musí vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu, okrem dôvodov uvedených v bode 5, aj po uplynutí doby jeho platnosti.

Držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá originál tohto potvrdenia (formulár 1) – a tam, kde je to aktuálne, potvrdenie o putovnej výstave vydané treťou krajinou – na účely overenia a predloží sprievodný dodatkový list alebo (ak bolo potvrdenie vydané na základe rovnocenného potvrdenia z tretej krajiny) obidva dodatkové listy a ich kópie colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97. Colný úrad vráti po vyplnení dodatkového listu (dodatkových listov) originál tohto potvrdenia (formulár 1), originál potvrdenia vydaného treťou krajinou (tam, kde je to aktuálne) – a dodatkový list (dodatkové listy) držiteľovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a postúpi potvrdenú kópiu dodatkového listu potvrdenia vydaného výkonným orgánom členského štátu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvetlivky

3.

Uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko a štát vlastníka exempláru, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie. V prípade, že chýba podpis vlastníka je potvrdenie neplatné.

8.

Tam, kde je to aktuálne, uveďte číslo bezpečnostnej známky nalepenej v kolónke 19.

9.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

10.

Opíšte čo možno najpresnejšie exemplár, na ktorý sa potvrdenie vzťahuje, vrátane identifikačného označenia (visačky, krúžky, jedinečné označenie atď.) dostatočných na to, aby orgány zmluvnej strany, do ktorej sa výstava dováža, overili, že potvrdenie sa vzťahuje na daný exemplár. Ak je to možné, uvedie sa pohlavie a vek exempláru v čase vydania potvrdenia.

11.

Uveďte celkový počet exemplárov. V prípade živých živočíchov je to zvyčajne jeden exemplár. Ak je exemplárov viac, uveďte „pozri priložený inventárny list“.

12.

Uveďte číslo prílohy k dohovoru (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

13.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

14.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov. Toto potvrdenie sa nesmie použiť pre exempláre s kódom pôvodu W, R, F alebo U, ak exempláre neboli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97, a použije sa pre ne tiež kód O.

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (môže sa použiť spolu s ktorýmkoľvek iným kódom)

15/16.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina (t. j. krajina mimo ES), kolónka 16 musí obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

17.

Táto kolónka musí obsahovať evidenčné číslo výstavy.

18.

Uveďte dátum nadobudnutia iba pri exemplároch, ktoré boli nadobudnuté v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

19.

Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite všetky chýbajúce požadované informácie.


PRÍLOHA IV

Image


PRÍLOHA V

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu.

2.

Vypĺňať len v prípade, ak povolenie na dovoz pre príslušné exempláre stanovuje miesto, kde sa majú tieto exempláre držať, alebo ak sa vyžaduje, aby exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody členského štátu, boli držané na schválenej adrese.

Každé premiestnenie z uvedeného miesta si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu, s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia pod podmienkou, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto (pozri kolónku 19).

4.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

5/6.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

7.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

8.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

9.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre (1)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (1)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

10. až 12.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13. až 15.

Členský štát dovozu je tam, kde je to aktuálne, členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz príslušných exemplárov.

16.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvetlivky

1.

Presný názov alebo meno a adresa žiadateľa o potvrdenie, nie jeho zástupcu.

2.

Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

4.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

5/6.

Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

7.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

8.

Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

9.

Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale ne nespĺňajú podmienky kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (2)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (2)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

10. až 12.

Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13. až 15.

Členský štát dovozu je tam, kde je to aktuálne, členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz príslušných exemplárov.

16.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

18.

Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite všetky chýbajúce požadované informácie.


(1)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

(2)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.


PRÍLOHA VI

Image


PRÍLOHA VII

Kódy, ktoré sa používajú pri opise exemplárov, a jednotky mier a váh, ktoré sa používajú v povoleniach a potvrdeniach podľa článku 5 ods. 1 a 2 .

Opis

Kód

Odporúčané jednotky

Alternatívne jednotky

Vysvetlenie

kôra

BAR

kg

 

kôra stromov (surová, sušená alebo rozdrvená; nespracovaná)

telo

BOD

počet

kg

v podstate celé mŕtve živočíchy vrátane čerstvých alebo spracovaných rýb, vypchatých korytnačiek, zakonzervovaných motýľov, plazov v alkohole, celých vypchatých poľovníckych trofejí atď.

kosť

BON

kg

počet

kosti vrátane čeľustí

rôsol pod horným a spodným pancierom korytnačky

CAL

kg

 

svetložltý rôsol nachádzajúci sa pri spodnom pancieri korytnačky alebo tmavozelený rôsol nachádzajúci sa pod horným pancierom korytnačky (korytnačia chrupavka na polievku)

pancier korytnačky

CAP

počet

kg

surové alebo nespracované celé panciere druhov z radu Testudinata

rezbárske dielo

CAR

kg

m3

rezbárske diela (vrátane dreva a vrátane finálnych drevených výrobkov ako nábytok, hudobné nástroje a rezbárske výrobky); existuje niekoľko druhov, ktoré môžu byť použité na vyrezávanie viacerých produktov (napr. rohy a kosti); v prípade potreby uviesť, o aký druh produktu ide, jeho opis (napr. rezbárske dielo z rohu)

kaviár

CAV

kg

 

spracované mŕtve neoplodnené vajcia všetkých druhov Acipenseriformes; tiež známe ako ikry

trieska

CHP

kg

 

triesky zo stavebného dreva, najmä Aquilaria malaccensisPterocarpus santalinus

pazúr

CLA

počet

kg

pazúry – napríklad z Felidae, Ursidae alebo Crocodylia (poznámka: „korytnačie pazúry“ sú zvyčajne šupiny a nie skutočné pazúry)

látka

CLO

m2

kg

látka – ak nie je celá látka vyrobená zo srsti druhov, ktoré sú uvedené v dohovore, bude namiesto toho hmotnosť srsti príslušného druhu, ak je to možné, uvedená pod kódom HAI

koral (surový)

COR

kg

počet

mŕtve koraly a koralové kamene (poznámka: pri obchode sa zaznamenáva počet kusov len vtedy, ak sa koralové exempláre prepravujú vo vode)

kultúra

CUL

počet baniek atď.

 

kultúry umelo vypestovaných rastlín

deriváty

DER

kg/l

 

deriváty (okrem derivátov uvedených pod inými kódmi v tejto tabuľke)

sušená rastlina

DPL

počet

 

sušené rastliny – napr. herbárové exempláre

ucho

EAR

počet

 

uši – zvyčajne slonie

vajce

EGG

počet

kg

celé mŕtve alebo vyfúknuté vajcia (pozri tiež „kaviár“)

vajce (živé)

EGL

počet

kg

živé vajcia – zvyčajne vajcia vtákov a plazov ale vrátane ikier rýb a bezstavovcov

vajcová škrupina

SHE

g/kg

 

surová alebo nespracovaná vajcová škrupina okrem celých vajec

extrakt

EXT

kg

l

extrakt – zvyčajne extrakty rastlín

perie

FEA

kg/počet krídel

počet

perie – v prípade predmetov (napr. obrazov) vyrobených z peria sa uvádza počet predmetov

vlákno

FIB

kg

m

vlákna – napríklad rastlinné vlákna, ale patria sem aj struny tenisových rakiet

plutva

FIN

kg

 

čerstvé, zmrazené alebo sušené plutvy a ich časti

mladé ryby

FIG

kg

počet

nedospelé ryby vo veku jedného roka alebo dvoch rokov pre akvaristiku, odchovne rýb alebo na vypustenie

kvet

FLO

kg

 

kvety

kvetináč

FPT

počet

 

kvetináče vyrobené z častí rastliny, napríklad z vlákien stromovitých papradí (poznámka: živé rastliny, s ktorými sa obchoduje, a ktoré sa pritom nachádzajú v „skupinovom kvetináči“, sa uvádzajú ako „živé rastliny“, a nie ako kvetináče

žabie stehienka

LEG

kg

 

žabie stehienka

ovocie

FRU

kg

 

ovocie

noha

FOO

počet

 

nohy – napr. spodné časti nôh slonov, nosorožcov, hrochov, levov, krokodílov atď.

žlč

GAL

kg

 

žlč

žlčník

GAB

počet

kg

žlčník

odev

GAR

počet

 

odevy – vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie topánky; vrátane lemov alebo ozdôb na odevoch

pohlavné orgány (genitálie)

GEN

kg

počet

kastrované pohlavné žľazy a sušené penisy

štepný materiál

GRS

počet

 

kmeňový materiál pre štepy (bez štepov)

srsť

HAI

kg

g

srsť – patrí sem srsť všetkých živočíchov, napr. štetiny slonov, srsť jaka divokého, srsť lamy vikuňa, srsť lamy huanaco

roh

HOR

počet

kg

rohy – vrátane parožia

výrobky z kože (malé)

LPS

počet

 

malé výrobky z kože, napr. opasky, remene, spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové knižky a kreditné karty, náušnice, kabelky, kľúčenky, zápisníky, peňaženky, topánky, tabatierky, náprsné tašky, remienky na hodinky

výrobky z kože (veľké)

LPL

počet

 

veľké výrobky z kože – napr. kufre, nábytok, aktovky, veľké cestovné kufre

živé

LIV

počet

 

živé živočíchy a rastliny; exempláre živých koralov prepravovaných vo vode sa uvádzajú len ako počet kusov

list

LVS

počet

kg

listy

guľatina

LOG

 

všetko drevo v surovom stave, či už zbavené kôry alebo beľového dreva alebo nie, alebo nahrubo opracované do hranolov, na spracovanie predovšetkým na rezivo, vláknité drevo alebo dyhové dosky; poznámka: obchod s guľatinou z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje na kilogramy (napr. lignum vitae, Guaiacum spp.) sa uvádza v kg

mäso

MEA

kg

 

mäso, vrátane mäsa z rýb, ak nie je vcelku (pozri „telo“)

liek

MED

kg/l

 

lieky

pižmo

MUS

g

 

pižmo

olej

OIL

kg

l

olej – napr. z korytnačiek, tuleňov, veľrýb, rýb, rôznych rastlín

kúsok z kosti

BOP

kg

 

kúsky z kostí, neopracované

kúsok z rohu

HOP

kg

 

kúsky z rohov, neopracované, vrátane odpadkov/odrezkov

kúsok zo slonoviny

IVP

kg

 

kúsky zo slonoviny, neopracované, vrátane odpadkov/odrezkov

zošité kožušiny

PLA

m2

 

zošité kožušiny – vrátane kožušinových predložiek, ak sú vyrobené z viacerých kožušín

prášok

POW

kg

 

prášok

koreň

ROO

počet

kg

korene, cibule, buľvy alebo hľuzy

rezivo

SAW

m3

 

drevo jednoducho orezané po dĺžke alebo opracované profilovaním osekávaním triesok; zvyčajne viac ako 6 mm hrubé; poznámka: obchod s rezivom z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje na kilogramy (napr. lignum vitae, Guaiacum spp.) sa uvádza v kg

šupina

SCA

kg

 

šupina – napríklad z korytnačiek, ostatných plazov, rýb a šupinavcov

semeno

SEE

kg

 

semeno

ulita

SHE

počet

kg

surové alebo neopracované ulity mäkkýšov

bok

SID

počet

 

boky alebo slabiny koží; nepatria sem telesné schránky krokodílov Tinga (pozri pod „kožou“)

kostra

SKE

počet

 

v podstate celé kostry

koža

SKI

počet

 

v podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené, vrátane telesných schránok krokodílov Tinga

kúsok kože

SKP

počet

 

kúsky kože – vrátane odrezkov, surových alebo vyčinených

lebka

SKU

počet

 

lebky

polievka

SOU

kg

l

polievka, napr. z korytnačky

vzorka (vedecká)

SPE

kg/l/ml

 

vedecké vzorky – vrátane vzoriek krvi, tkaniva, (napr. obličiek, sleziny atď.), histologické preparáty atď.

steblo

STE

počet

kg

steblá rastlín

plynový mechúr

SWI

kg

 

hydrostatický orgán rýb, vrátane vyziny (želatína z plynových mechúrov jeseterovitých)

chvost

TAI

počet

kg

chvosty – napr. z kajmana (na kožu) alebo líšky (na lemy odevov, goliere, boa atď.)

zub

TEE

počet

kg

zuby – napr. zuby veľryby, leva, hrocha, krokodíla atď.

úžitkové drevo

TIM

m3

kg

nespracované úžitkové drevo s výnimkou piliarskej guľatiny a reziva

trofej

TRO

počet

 

trofeje – všetky časti trofeje z jedného živočícha, ak sú vyvážané spolu: napr.: rohy (2), lebka, koža lebky (skalp), koža z chrbta, chvost a nohy (t. j. 10 kusov) predstavujú jednu trofej. Ale napr. ak sa vyváža len lebka a rohy živočícha, potom budú uvedené spolu ako jedna trofej. Inak sa musia tieto časti uvádzať samostatne. Pre celé vypchaté telo sa použije kód „BOD“. Pre samotnú kožu sa použije kód „SKI“.

kel

TUS

počet

kg

v podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby

dyhové pláty

lúpaná dyha

krájaná dyha

VEN

m3, m2

kg

tenké vrstvy alebo pláty dreva rovnakej hrúbky, hrubé zvyčajne 6 mm alebo menej, zvyčajne lúpané (lúpaná dyha) alebo rezané (krájaná dyha) pre použitie pri výrobe preglejky, dyhovaného nábytku, dyhových nádob atď.

vosk

WAX

kg

 

vosk, vrátane ambry

celé

WHO

kg

počet

celý živočích alebo rastlina (živá alebo mŕtva)

Legenda k jednotkám (môžu sa použiť aj zodpovedajúce nemetrické miery a váhy)

g

= gramy

kg

= kilogramy

l

= litre

cm3

= centimetre kubické

ml

= mililitre

m

= metre

m2

= metre štvorcové

m3

= metre kubické

počet

= počet exemplárov


PRÍLOHA VIII

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 písm. d) na označovanie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach

a)   Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Druhé vydanie. Smithsonian Institution Press, Washington. [pre všetky cicavce – s výnimkou uznania týchto názvov voľne žijúcich druhov (s prioritou názvov domácich foriem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [pre Callithrix marcai]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577-608. [pre Mesoplodon perrini]

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [pre Callithrix nigriceps]

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. [pre Zaglossus attenboroughi]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943-962. [pre Cheirogaleus minusculusCheirogaleus ravus]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. [pre Mesoplodon traversii]

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. [pre Galagoides rondoensisGalagoides udzungwensis]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [pre Miopithecus ogouensis]

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [pre Callicebus coimbrai]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1-17. [pre Callithrix mauesi]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. [pre Microcebus berthae, Microcebus sambiranensisMicrocebus tavaratra]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The Society for Marine Mammals. [pre Balaenoptera]

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. [pre Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [pre Callicebus bernhardiCallicebus stephennashi]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1-27. [pre Callithrix humilis]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2-18. [pre Callithrix acariensisCallithrix manicorensis]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. [pre Pseudopotto martini]

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58-59. [pre Callithrix saterei]

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. [pre Avahi unicolor]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. [pre Tursiops aduncus]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. [pre Microcebus ravelobensis]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pre názvy radov a čeľadí vtákov]

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [pre druhy vtákov s výnimkou Psittaciformes a Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pre Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815-819. [pre Pionopsitta aurantiocephala]

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7-25. [pre Glaucidium parkeri]

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163-169. [pre Otus moheliensis]

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. [pre Otus collari]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. [pre Ninox sumbaensis]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. [pre Otus alius]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. [pre Ninox ios]

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305-315. [pre Glaucidium nubicola]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pre Cacatuidae=Psittacidae]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [pre Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 [pre Glaucidium mooreorum]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [pre Micrastur mintoni]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pre Calumma vatosoaCalumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [for Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [pre Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pre Varanidae]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) vypracované na žiadosť Výboru CITES pre názvoslovie. CoP12 Inf. 14. [pre Cordylus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pre Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pre Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [pre Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [pre rod Phelsuma

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pre Morelia clastolepis, Morelia nauta a Morelia tracyae, a povýšenie Morelia kinghorni na úroveň druhu]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [pre Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pre Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [preTropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [pre Tropidophis hendersoni]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pre Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pre Furcifer nicosiai]

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-284. [pre korytnačky]

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [pre Python breitensteini a Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [pre Bradypodion, Brookesia, Calumma, ChamaeleoFurcifer – okrem uznania Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusiC. marojezensis za platné druhy]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pre Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pre Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [pre Crocodilurus amazonicus]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86-90. [pre Leucocephalon]

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. [pre Chitra vandijki]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists„League, Washington, DC. [pre Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – okrem zachovania rodu Acrantophis, Sanzinia, CalabariaLichanura a uznania Epicrates za platný druh]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pre Phelsuma malamakibo]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567-582. [pre Testudo werneri]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [pre vymedzenie čeľadí v rámci Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [pre Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pre Chamaeleo balebicornutusChamaeleo conirostratus]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99-107. [pre Pelochelys signifera]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [pre Crocodylia, Testudinata a Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pre rod Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pre Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html od 23. augusta 2002.

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pre všetky ryby]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pre Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pre Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113-116. [pre Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. [pre Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world“s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Druhé vydanie je dostupné na CD-ROM). [pre Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pre škorpióny rodu Pandinus]

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [pre pavúky rodu Brachypelma]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pre vtákokrídlovce rodov Ornithoptera, TrogonopteraTroides]

FLÓRA

The Plant-Book, 2. vydanie, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotlač s opravami 1998) [pre rodové názvy všetkých rastlín uvedených v prílohách k dohovoru, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. vydanie, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant Book, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán, ktoré je uvedené v nasledujúcich odsekoch].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cycadaceae, StangeriaceaeZamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zostav. Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cyclamen (Primulaceae), Galanthus a Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, 2. vydanie, (1999, zostav. D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, 2. vydanie, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Dionaea, NepenthesSarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zostav. Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švajčiarsko, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov AloePachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Taxus.

CITES Orchid Checklist, (zostav. Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, DraculaEncyclia (Volume 2, 1997); a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, MiltonioidesMiltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, VandaVandopsis (Volume 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2. vydanie (S. Carter and U. Eggli, 2003, vyd. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Nemecko) po oznámení vydania a pripomienok zmluvných strán a schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov sukulentných foriem mliečnikov.

Dicksonia species of the Americas (2003, zostav. Bonn Botanic Garden a the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Nemecko) po oznámení vydania a pripomienok zmluvných strán a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Dicksonia.

The Checklist of CITES species (2005 a aktualizácie) vyd. UNEP – WCMC sa môže používať ako neoficiálny prehľad vedeckých názvov, ktoré prijala konferencia zmluvných strán pre živočíšne druhy uvedené v prílohách k dohovoru a ako neoficiálny súhrn informácií obsiahnutých v štandardnej literatúre prijatej pre názvoslovie CITES.


PRÍLOHA IX

1.

Kódy na uvádzanie účelu transakcie v povoleniach a potvrdeniach uvedené v článku 5 písm. e):

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

2.

Kódy na uvádzanie pôvodu exemplárov v povoleniach a potvrdeniach uvedené v článku 5 písm. f):

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou VIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre (1)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (1)

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)


(1)  Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.


PRÍLOHA X

ŽIVOČÍŠNE DRUHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 62 ODS. 1

Aves vtáky

ANSERIFORMES HUSOTVARÉ

Anatidae kačicovité

Anas laysanensis kačica divá laysanská

Anas querquedula kačica chrapľavá

Aythya nyroca chochlačka bielooká

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Branta sandvicensis bernikla havajská

Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá

GALLIFORMES KUROTVARÉ

Phasianidae bažantovité

Catreus wallichi bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon uškáň biely

Crossoptilon mantchuricum uškán bielochrbtý

Lophophurus impejanus bažant lesklý

Lophura edwardsi bažant pestrý

Lophura swinhoii bažant sedlatý

Polyplectron emphanum bažant palavanský

Syrmaticus ellioti bažant Elliotov

Syrmaticus humiae bažant Humeov

Syrmaticus mikado bažant mikado

COLUMBIFORMES HOLUBOTVARÉ

Columbidae holubovité

Columba livia holub skalný

PSITTACIFORMES PAPAGÁJOTVARÉ

Psittacidae papagájovité

Cyanoramphus novaezelandiae kakariki červenočelý

Psephotus dissimilis speváčik žltoramenný

PASSERIFORMES VRABCOTVARÉ

Fringillidae pinkovité

Carduelis cucullata stehlík ohnivý


PRÍLOHA XI

Typy biologických vzoriek uvedených v článku 18 a ich použitie

Typ vzorky

Charakteristika veľkosti vzorky

Použitie vzorky

krv, tekutina

kvapky alebo 5 ml celej krvi v skúmavke s antikoagulantom; môžu sa znehodnotiť v priebehu 36 hodín

hematológia a štandardné biochemické testy na diagnostikovanie chorôb; taxonomický výskum; biomedicínsky výskum

krv, suchá (ster)

kvapka krvi rozotrená na mikroskopickom sklíčku, zvyčajne fixovaná chemickým fixačným prostriedkom

krvné obrazy a vyšetrenia na parazitárne choroby

krv, zrazená (sérum)

5 ml krvi v skúmavke s krvnou zrazeninou alebo bez nej

serológia a zisťovanie protilátok na dôkaz choroby; biomedicínsky výskum

tkanivo, fixované

5 mm3 kúskov tkaniva vo fixačnom prostriedku

histológia a elektrónová mikroskopia na účely zistenia choroby; taxonomický výskum; biomedicínsky výskum

tkanivo, čerstvé (okrem vajíčok, spermií a embryí)

5 mm3 kúskov tkaniva, niekedy zmrazené

mikrobiológia a toxikológia na účely zistenia organizmov a jedov; taxonomický výskum; biomedicínsky výskum

výtery

malé kúsky tkaniva na kúsku vaty v skúmavke

pestovanie baktérií, plesní atď. na účely diagnostiky choroby

srsť, koža, perie, šupiny

malé, niekedy maličké kúsky z povrchu kože v skúmavke (v objeme do 10 ml) s fixačným prostriedkom alebo bez neho

genetické a forenzné skúšky, zisťovanie parazitov a patogénov a iné testy

bunkové línie a tkanivové kultúry

bez obmedzenia veľkosti vzorky

bunkové línie sú umelé produkty kultivované buď ako primárne, alebo ďalšie bunkové línie, ktoré sa vo zvýšenej miere používajú pri testovaní výroby vakcín alebo iných medicínskych výrobkov a v taxonomickom výskume (napr. štúdie chromozómov a extrakcia DNA)

DNA

malé množstvo krvi (do 5 ml), srsť, folikul peria, svalové tkanivo alebo tkanivo z orgánu (napr. pečeň, srdce atď.), purifikovaná DNA atď.

určovanie pohlavia; identifikácia; forenzné vyšetrovanie; taxonomický výskum; biomedicínsky výskum

výlučky (sliny, jed, mlieko)

1 – 5 ml vo fľaštičkách

fylogenetický výskum, výroba protijedov, biomedicínsky výskum


PRÍLOHA XII

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 1808/2001

Toto nariadenie

článok 1 písm. a) a b)

článok 1 body 1 a 2

článok 1 písm. c)

článok 1 písm. d) až f)

článok 1 body 3, 4 a 5

článok 1 body 6, 7 a 8

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 3 a 4

článok 2 ods. 3 a 4

článok 2 ods. 5 a 6

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 3 písm. a) a b)

článok 5 prvý odsek body 1 a 2

článok 5 prvý odsek bod 3

článok 4 ods. 3 písm. c), d) a e)

článok 5 prvý odsek body 4, 5 a 6

článok 4 ods. 4

článok 6

článok 4 ods. 5

článok 7

článok 5

článok 8

článok 6

článok 9

článok 7 ods. 1

článok 10

článok 7 ods. 2

článok 11

článok 7 ods. 3 a 4

článok 12

článok 8 ods. 1

článok 13

článok 8 ods. 2

článok 14

článok 8 ods. 3

článok 15 ods. 1 a 2

článok 8 ods. 4

článok 15 ods. 3 a 4

článok 8 ods. 5

článok 16

článok 8 ods. 6 a 7

článok 17

články 18, 19

článok 9

článok 20

článok 10

článok 21

článok 11

článok 22

článok 12

článok 23

článok 13

článok 24

článok 14

článok 25

článok 15

článok 26

článok 16

článok 27

článok 17

článok 28

článok 18

článok 29

články 30 – 44

článok 19

článok 45

článok 20 ods. 1

článok 46

článok 20 ods. 2

článok 47

článok 20 ods. 3 písm. a) a b)

článok 48 ods. 1 písm. a) a b)

článok 20 ods. 3 písm. c)

článok 20 ods. 3 písm. d) a e)

článok 48 ods. 1 písm. c) a d)

článok 20 ods. 4

článok 49

článok 20 ods. 5 a 6

článok 50 ods. 1 a 2

článok 21

článok 51

článok 22

článok 52

článok 23

článok 53

článok 24

článok 54

článok 25

článok 55

článok 26

článok 56

článok 27 ods. 1 prvá, druhá zarážka a nasledujúci text

článok 57 ods. 1 písm. a), b) a c)

článok 27 ods. 2, 3 a 4

článok 57 ods. 2, 3 a 4

článok 27 ods. 5 písm. a) a b)

článok 57 ods. 5 písm. a) a b)

článok 57 ods. 5 písm. c) a d)

článok 28 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 58 ods. 1 písm. a) až b)

článok 28 ods. 2 a 3

článok 58 ods. 2 a 3

článok 28 ods. 4 písm. a) a b)

článok 58 ods. 4

článok 29

článok 59

článok 30

článok 60

článok 31

článok 61

článok 32

článok 62

článok 33

článok 63

článok 34 ods. 1

článok 34 ods. 2 písm. a) až f)

článok 64 ods. 1 písm. a) až f)

článok 34 ods. 2 písm g) a h)

článok 64 ods. 2

článok 35 ods. 1 a 2

článok 65 ods. 1 a 2

článok 35 ods. 3 písm. a) a b)

článok 65 ods. 3

článok 65 ods. 4

článok 36 ods. 1

článok 66 ods. 1, 2 a 3

článok 36 ods. 2

článok 66 ods. 4

článok 36 ods. 3 a 4

článok 66 ods. 5 až 6

článok 66 ods. 7

článok 36 ods. 5

článok 66 ods. 8

článok 37

článok 67

článok 38

článok 68

článok 39

článok 69

článok 40

článok 70

článok 41

článok 71

článok 42

článok 74

článok 43

článok 72

článok 44

článok 73

článok 45

článok 75

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV

príloha III

príloha V

príloha IV

príloha VI

príloha V

príloha VII

príloha VI

príloha VIII

príloha VII

príloha IX

príloha VIII

príloha X

príloha XI

príloha XII


Top