EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0040

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Text s významom pre EHP)

OJ L 161, 14.6.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 102 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/40/oj

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/12


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/40/ES

zo 17. mája 2006

o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2) v zmysle spoločného textu schváleného zmierovacím výborom 14. marca 2006,

keďže:

(1)

Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej musí byť zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, a na tento účel je zavedený systém Spoločenstva na typové schvaľovanie motorových vozidiel. Technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel s ohľadom na klimatizačné systémy by sa mali harmonizovať, aby sa zabránilo prijatiu požiadaviek, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia, a zabezpečilo sa správne fungovanie vnútorného trhu.

(2)

V dôsledku rozhodnutia Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (3), má rastúci počet členských štátov úmysel regulovať používanie klimatizačných systémov v motorových vozidlách. Toto rozhodnutie zaväzuje Spoločenstvo a jeho členské štáty znížiť v rokoch 2008 až 2012 ich celkové antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe A ku Kjótskemu protokolu o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Nekoordinované vykonávanie týchto záväzkov znamená riziko vytvárania prekážok pre voľný pohyb motorových vozidiel v Spoločenstve. Preto je vhodné ustanoviť požiadavky, ktoré majú spĺňať klimatizačné systémy namontované vo vozidlách, aby mohli byť povolené na trhu, a od určitého dátumu zakázať klimatizačné systémy s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(3)

Emisie fluórovaného uhľovodíka-134a (HFC-134a), ktorý má potenciál globálneho otepľovania 1300, z klimatizačných systémov v motorových vozidlách vyvolávajú rastúce obavy vzhľadom na ich vplyv na klimatické zmeny. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú k dispozícii nákladovo efektívne a bezpečné alternatívy fluórovaného uhľovodíka-134a (HFC-134a). S ohľadom na pokrok v prípadnom obmedzení emisií fluórovaných skleníkových plynov alebo ich nahrádzaní v týchto systémoch by sa malo uskutočniť prehodnotenie s cieľom stanoviť, či by sa táto smernica mala rozšíriť na ďalšie kategórie motorových vozidiel a či by sa mali zmeniť a doplniť ustanovenia o potenciáli globálneho otepľovania týchto plynov, zohľadňujúc technologický a vedecký vývoj a potrebu dodržiavať harmonogram plánovania priemyselnej výroby.

(4)

Aby sa zabezpečila účinnosť zákazu určitých fluórovaných skleníkových plynov, je potrebné obmedziť možnosť dodatočne vybavovať motorové vozidlá klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 a zakázať plnenie klimatizačných systémov takýmito plynmi.

(5)

Aby sa obmedzili emisie určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, je potrebné stanoviť limitné hodnoty pre mieru úniku a skúšobný postup hodnotenia úniku z klimatizačných systémov namontovaných v motorových vozidlách s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(6)

S cieľom prispieť k plneniu záväzkov Spoločenstva a jeho členských štátov podľa Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách, Kjótskeho protokolu a rozhodnutia 2002/358/ES nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (4) a táto smernica, ktoré spoločne prispievajú k znižovaniu emisií fluórovaných skleníkových plynov, by sa mali prijať a uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie súčasne.

(7)

Každý výrobca vozidiel by mal schvaľovaciemu orgánu sprístupniť všetky relevantné technické informácie, ktoré sa týkajú namontovaných klimatizačných systémov a v nich používaných plynov. V prípade klimatizačných systémov s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 by mal výrobca sprístupniť aj údaje o miere úniku plynov z týchto systémov.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(9)

Táto smernica je jednou zo samostatných smerníc postupu typového schválenia ES stanoveného smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (6). Smernica 70/156/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Keďže ciele tejto smernice, a to kontrolu úniku určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov namontovaných vo vozidlách a od určitého dátumu zákaz klimatizačných systémov s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

V súlade s bodom 34 Medzinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (7) sa členské štáty vyzývajú vypracovať pre seba a v záujme Spoločenstva vlastné tabuľky, v ktorých podľa možnosti čo najlepšie znázornia vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami, a uverejniť ich,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje požiadavky na typové schválenie ES alebo národné typové schválenie vozidiel, pokiaľ ide o emisie z klimatizačných systémov namontovaných vo vozidlách a bezpečné fungovanie týchto klimatizačných systémov. Upravuje tiež ustanovenia o dodatočnom vybavení a doplňovaní týchto systémov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 70/156/EHS. Na účely tejto smernice sa vozidlá kategórie N1 obmedzujú na vozidlá triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4 prílohy I k smernici Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (8), ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES (9).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„vozidlo“ je každé motorové vozidlo, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

2.

„typ vozidla“ je typ, ako je uvedený oddiele B prílohy II k smernici 70/156/EHS;

3.

„klimatizačný systém“ je akýkoľvek systém, ktorého hlavný účel je znižovať teplotu a vlhkosť vzduchu v priestore vozidla pre cestujúcich;

4.

„dvojitý systém odparovania“ je systém, v ktorom je jeden odparovač namontovaný v priestore motora a druhý v inom priestore vozidla; všetky ostatné systémy sa považujú za „jednoduché systémy odparovania“;

5.

„fluórované skleníkové plyny“ sú fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6), ako sú uvedené v prílohe A ku Kjótskemu protokolu, a prípravky obsahujúce tieto látky, ale s výnimkou látok kontrolovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (10);

6.

„fluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka;

7.

„plnofluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka;

8.

„potenciál globálneho otepľovania“ je potenciál klimatického otepľovania fluórovaného skleníkového plynu vo vzťahu k potenciálu globálneho otepľovania oxidu uhličitého. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) sa vypočíta ako 100-ročný potenciál otepľovania jedného kilogramu plynu vo vzťahu k jednému kilogramu CO2. Príslušné hodnoty GWP sú tie, ktoré sú uverejnené v tretej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu („hodnoty IPCC GWP 2001“) (11);

9.

„prípravok“ je zmes zložená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoň jedna fluórovaný skleníkový plyn. Celkový potenciál globálneho otepľovania (12) prípravku sa určí v súlade s časťou 2 prílohy;

10.

„dodatočné vybavenie“ je montáž klimatizačného systému do vozidla po jeho registrácii.

Článok 4

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty podľa vhodnosti udeľujú typové schválenie ES alebo národné typové schválenie s ohľadom na emisie z klimatizačných systémov iba tým typom vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Na účely udelenia typového schválenia dokončeného vozidla podľa článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 70/156/EHS členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia poskytovali informácie o druhu chladiva použitého v klimatizačných systémoch namonotovaných v nových motorových vozidlách.

3.   Na účely typového schválenia vozidiel vybavených klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaného skleníkového plynu s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 členské štáty zabezpečia, aby v súlade s harmonizovanou skúškou zisťovania úniku uvedenou v článku 7 ods. 1 neprekročila miera úniku týchto plynov najvyššie povolené limitné hodnoty ustanovené v článku 5.

Článok 5

Typové schválenie

1.   S účinnosťou šesť mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku nesmú členské štáty z dôvodov súvisiacich s emisiami z klimatizačných systémov:

a)

odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia pre nový typ vozidla alebo

b)

zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky,

ak vozidlo vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 spĺňa požiadavky tejto smernice.

2.   S účinnosťou 12 mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku alebo s účinnosťou od 1. januára 2007, podľa toho, čo nastane neskôr, členské štáty neudelia typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre typ vozidla vybaveného klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ak miera úniku z tohto systému prekračuje 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre jednoduchý systém odparovania alebo 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre dvojitý systém odparovania.

3.   S účinnosťou 24 mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku alebo s účinnosťou od 1. januára 2008, podľa toho, čo nastane neskôr, v súvislosti s novými vozidlami vybavenými klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ak miera úniku z tohto systému prekračuje 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre jednoduchý systém odparovania alebo 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre dvojitý systém odparovania, členské štáty:

a)

považujú osvedčenia o zhode za neplatné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a

b)

odmietnu registráciu a zakážu predaj a uvedenie do prevádzky.

4.   S účinnosťou od 1. januára 2011 členské štáty už neudelia typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre typ vozidla vybaveného klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

5.   S účinnosťou od 1. januára 2017 v súvislosti s novými vozidlami vybavenými klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 členské štáty:

a)

považujú osvedčenia o zhode za neplatné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a

b)

odmietnu registráciu a zakážu predaj a uvedenie do prevádzky.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy Spoločenstva, najmä predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (13), môžu členské štáty podporovať inštaláciu klimatizačných systémov, ktoré sú účinné, inovatívne a ďalej znižujú vplyvy na klímu.

Článok 6

Dodatočné vybavenie a doplňovanie

1.   S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá typovo schválené od tohto dátumu sa dodatočne nevybavujú klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito klimatizačnými systémami.

2.   Klimatizačné systémy montované do typovo schválených vozidiel od 1. januára 2011 vrátane sa neplnia fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa klimatizačné systémy v žiadnom vozidle neplnia fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 s výnimkou doplňovania klimatizačných systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré boli namontované do vozidiel pred týmto dátumom.

3.   Poskytovatelia služieb ponúkajúci servis a opravy klimatizačných systémov neplnia tieto systémy fluórovanými skleníkovými plynmi, ak zo systému uniklo nadmerné množstvo chladiva, pokiaľ sa nedokončia potrebné opravy.

Článok 7

Vykonávacie opatrenia

1.   Do 4. júla 2007 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie článkov 4 a 5, a najmä:

a)

správne opatrenia pre typové schválenia vozidiel ES a

b)

pre harmonizovanú skúšku zisťovania úniku na meranie miery úniku fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 z klimatizačných systémov.

2.   Komisia prijíma opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice 70/156/EHS.

3.   Komisia uverejňuje tieto opatrenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Postup uvedený v odseku 2 sa podľa vhodnosti uplatňuje na prijatie:

a)

opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečného fungovania a riadnej obsluhy chladív v mobilných klimatizačných systémoch;

b)

opatrení týkajúcich sa dodatočného vybavenia vozidiel v prevádzke klimatizačnými systémami a doplňovania používaných klimatizačných systémov v rozsahu, na aký sa nevzťahuje článok 6;

c)

úpravy metódy na určovanie príslušného potenciálu globálneho otepľovania prípravkov.

Článok 8

Preskúmanie

1.   Na základe pokroku v možnom obmedzení emisií z fluórovaných skleníkových plynov alebo ich nahrádzaní v klimatizačných systémoch v motorových vozidlách Komisia preskúma, či:

by sa mali súčasné právne predpisy rozšíriť na ďalšie kategórie vozidiel, najmä kategórie M2 a M3, ako aj triedy II a III kategórie N1 a

by mali byť zmenené a doplnené tie ustanovenia Spoločenstva, ktoré sa týkajú potenciálu globálneho otepľovania fluórovaných plynov; akékoľvek zmeny by mali zohľadňovať technologický a vedecký rozvoj a potrebu dodržiavať harmonogramy plánovania priemyselnej výroby,

a uverejňuje správu do 4. júla 2011. V prípade potreby predloží príslušné legislatívne návrhy.

2.   Ak sa fluórovaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ktorý sa zatiaľ neuvádza v správe IPCC uvedenej v článku 3 ods. 8, zahrnie do budúcej správy IPCC, Komisia zhodnotí, či je vhodné zmeniť a doplniť túto smernicu tak, aby zahrňovala tento plyn. Ak to Komisia považuje za potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice 70/156/EHS:

prijme potrebné opatrenia a

určí prechodné obdobia na uplatňovanie týchto opatrení. Komisia pritom vyvažuje potrebu primeraného časového predstihu a riziko, ktoré fluórovaný skleníkový plyn predstavuje pre životné prostredie.

Článok 9

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa týmto mení a dopĺňa v súlade s časťou 1 prílohy k tejto smernici.

Článok 10

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 4. januára 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto opatrenia uplatňujú od 5. januára 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 17. mája 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 62.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 600), spoločná pozícia Rady z 21. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 183 E, 26.7.2005, s. 17) a pozícia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2006 a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2006.

(3)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(4)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/76/ES (Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 29).

(9)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2006 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 27).

(11)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Na výpočet GWP nefluórovaných skleníkových plynov v prípravkoch sa uplatňujú hodnoty uverejnené v prvom hodnotení IPCC, pozri: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (vyd.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do prílohy IV časti I sa vkladá tento nový bod s číslom 61 a poznámka pod čiarou:

Predmet schválenia

Smernica

Odkaz na úradný vestník

Vzťahuje sa na

M1

M2

M3

N1

N2

O1

O2

N3

O3

O4

„61. Klimatizačný systém

2006/40/ES

Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do dodatku 1 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

X

X“

 

 

b)

Do dodatku 2 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

X

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

c)

Do dodatku 3 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

d)

Do časti „Význam písmen“ sa dopĺňa toto písmeno:

„W

Iba pre vozidlá kategórie N1 triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4 prílohy I k smernici 70/220/EHS, ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou 98/69/ES.“

ČASŤ 2

Metóda výpočtu celkového potenciálu globálneho otepľovania (GWP) prípravku

Celkový GWP prípravku je vážený priemer odvodený zo súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených ich GWP.

Σ (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) + … (látka N % x GWP),

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %.

Napríklad: použitie vzorca na teoretickú zmes plynov zloženú z 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 a 52 % HFC-134a:

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52 % x 1 300)

→ Celkový GWP = 1 652,5.


(1)  Iba pre vozidlá kategórie N1 triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS, ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou 98/69/ES.“


Top