EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0799

Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2006 z  30. mája 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005 pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

OJ L 144, 31.5.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/799/oj

31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 799/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005 pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1168/2005 (2) sa vyhlásila stála verejná súťaž pre ďalší predaj 121 525 ton kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je vhodné pristúpiť k zvýšeniu množstva kukurice určenej na predaj rakúskou intervenčnou agentúrou na vnútornom trhu na základe stálej verejnej súťaže na 211 705 ton.

(3)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1168/2005.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1168/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa text „121 525 ton“ nahrádza textom „211 705 ton“.

2.

V nadpise prílohy sa text „121 525 ton“ nahrádza textom „211 705 ton“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1992/2005 (Ú. v. EÚ L 320, 18.12.2005, s. 25).


Top