EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0576

Nariadenie Komisie (ES) č. 576/2006 zo 7. apríla 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1433/2003 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

OJ L 100, 8.4.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 23–23 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Nepriamo zrušil 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/576/oj

8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 576/2006

zo 7. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1433/2003 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

V bode 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1433/2003 (2) sa stanovuje, že osobitné náklady na organickú, integrovanú alebo experimentálnu výrobu, materiál na biologickú ochranu rastlín, opatrenia týkajúce sa životného prostredia vrátane nákladov vzniknutých obalovým hospodárstvom vhodným pre životné prostredie, opatrenia na zlepšenie kvality vrátane certifikovaných mysélií, rastlín a osív kategórie „základné osivá“ a „certifikované osivá“ sa môžu pokladať za voliteľné opatrenia v rámci operačných programov na obdobie najviac 10 rokov na činnosť.

(2)

Skúsenosť ukázala, že organizácie výrobcov vo väčšine členských štátov prijímali tieto opatrenia vo veľkej miere. Tým tieto organizácie výrobcov v plnej miere vzali do úvahy záležitosti životného prostredia a kvality svojich operačných programov. Z tohto dôvodu sa pre tieto opatrenia počíta so zrušením súčasného časového obmedzenia na desať rokov na činnosť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1433/2003 sa úvodné slová v prvom pododseku nahrádzajú týmito:

„2.

Osobitné náklady na:“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2190/2004 (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 21).


Top