EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0247

2006/247/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2006 o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa dovozu z Bulharska v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v tejto tretej krajine [oznámené pod číslom K(2006) 890] (Text s významom pre EHP)

OJ L 89, 28.3.2006, p. 52–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 493–496 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/247/oj

28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. marca 2006

o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa dovozu z Bulharska v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v tejto tretej krajine

[oznámené pod číslom K(2006) 890]

(Text s významom pre EHP)

(2006/247/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a iných vtákov spôsobujúce úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo nadobudnúť epizootické rozmery, a tak predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat a verejnosti a výrazne znížiť ziskovosť v oblasti chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by mohol byť prenesený do Spoločenstva prostredníctvom medzinárodného obchodu so živou hydinou a s výrobkami z hydiny.

(2)

Bulharsko oznámilo Komisii, že bol izolovaný chrípkový vírus A podtypu ázijského kmeňa H5N1, ktorý bol získaný z klinicky chorých voľne žijúcich vtákov.

(3)

Bulharsko je na zozname v časti I prílohy I k rozhodnutiu Komisie 96/482/ES z 12. júla 1996, ktorým sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne osvedčenia pre dovoz hydiny a násadových vajec, okrem bežcov a ich vajec, z tretích krajín, vrátane opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré sa majú uplatňovať v prípade takého dovozu (3). V tomto zozname sa stanovujú tretie krajiny alebo časti tretích krajín, ktoré sú oprávnené použiť vzorové osvedčenia A až D, ako je ustanovené v prílohe k príslušnému rozhodnutiu. Dovoz živej hydiny, násadových vajec a jednodňových kuriatok z tretích krajín alebo ich častí na zozname v časti I v prílohe I k rozhodnutiu 96/482/ES sú povolené do Spoločenstva.

(4)

Bulharsko je na zozname v prílohách I a II k rozhodnutiu Komisie 2000/585/ES zo 7. septembra 2000, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz králičieho mäsa a určitého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z farmových chovov a ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a veterinárne osvedčenia pre taký dovoz (4). Z tohto dôvodu je dovoz mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri z Bulharska do Spoločenstva povolený.

(5)

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie v Bulharsku je vhodné pozastaviť dovoz živej hydiny, vtákov z radu bežce, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri a násadových vajec týchto druhov pochádzajúcich z celého územia Bulharska.

(6)

Okrem tohto pozastavenia je tiež vhodné pozastaviť dovoz čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri a dovoz mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z týchto druhov alebo obsahujúcich mäso z nich, ako aj určitých iných výrobkov z vtákov pochádzajúcich z Bulharska.

(7)

V rozhodnutí Komisie 2003/812/ES zo 17. novembra 2003, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty majú povoliť dovozy určitých výrobkov pre ľudskú spotrebu, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/118/EHS (5), sa ustanovuje, že zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu, sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 94/85/ES zo 16. februára 1994, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa (6). S prihliadnutím na nastávajúce obdobie liahnutia voľne žijúcich vtákov by sa však dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu a odobratých voľne žijúcim vtákom mal z Bulharska tiež zakázať.

(8)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Bulharsku a skutočnosť, že táto krajina uplatňuje určité kontrolné opatrenia a zaslala Komisii ďalšie informácie o situácii týkajúcej sa ochorenia, je vhodné obmedziť pozastavenie dovozu určitých produktov z vtákov pre tie časti územia Bulharska, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené vtáčou chrípkou.

(9)

Určité výrobky vyrobené z voľne žijúcej pernatej zveri, ktorá bola ulovená pred 1. augustom 2005, by mali byť aj naďalej povolené z týchto častí Bulharska, s priliadnutím na epidemiológiu ochorenia v daných častiach tejto krajiny.

(10)

V rozhodnutí Komisie 2005/432/ES z 3. júna 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz mäsových výrobkov z tretích krajín učených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (7), sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz mäsových výrobkov, a zavádzajú sa v ňom režimy ošetrovania, ktoré sa považujú za účinné na inaktiváciu príslušných patogénov.

(11)

Na zamedzenie nebezpečenstva prenosu ochorenia prostredníctvom výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2005/432/ES, by sa malo aplikovať vhodné ošetrenie v závislosti od zdravotnej situácie v krajine pôvodu a od druhu, z ktorého bol výrobok získaný. Je preto vhodné, aby bol aj naďalej povolený dovoz mäsových výrobkov z voľne žijúcej pernatej zveri s pôvodom v Bulharsku, ktoré boli ošetrené pri teplote najmenej 70 °C, pričom ošetreniu bol podrobený celý výrobok.

(12)

S cieľom povoliť dovoz mäsových výrobkov podliehajúcich ošetreniu teplom dostatočným na inaktiváciu možných vírusov v mäse je nevyhnutné špecifikovať požadované ošetrenie pre mäso z voľne žijúcej pernatej zveri v zdravotnom osvedčení stanovenom v súlade s prílohami III a IV k rozhodnutiu 2005/432/ES.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté opatrenia týkajúce sa ohnísk pseudomoru hydiny v Bulharsku, ako je ustanovené v rozhodnutí Komisie 2005/648/ES z 8. septembra 2005 o ochranných opatreniach v súvislosti so pseudomorom hydiny v Bulharsku (8).

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty pozastavia dovoz:

a)

živej hydiny, vtákov z radu bežce, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri a násadových vajec uvedených druhov z časti územia Bulharska uvedeného v časti A prílohy;

b)

týchto výrobkov pochádzajúcich z časti územia Bulharska uvedeného v časti B prílohy:

i)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri;

ii)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z týchto druhov alebo obsahujúcich mäso z nich;

iii)

surového krmiva pre spoločenské zvieratá a nespracovaných surovín do krmiva, ktoré obsahujú akúkoľvek časť z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri;

iv)

vajec z voľne žijúcej pernatej zveri určených na ľudskú spotrebu;

v)

neupravených trofejí akýchkoľvek vtákov;

vi)

neošetreného peria a častí peria a

vii)

nespracovaného hnoja z hydiny alebo akýchkoľvek iných vtákov.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 1 členské štáty povolia dovoz výrobkov uvedených v písmene b) bodoch i), ii) a iii) príslušného článku, ktoré boli získané z vtákov ulovených pred 1. augustom 2005.

2.   Do veterinárnych osvedčení, resp. obchodných dokladov priložených k zásielkam výrobkov uvedených v článku 1 písm. b) bodoch i), ii) a iii) sa v závislosti od jednotlivých druhov dopĺňajú tieto slová:

„Čerstvé mäso z voľne žijúcej pernatej zveri/mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa alebo obsahujúce mäso z voľne žijúcej pernatej zveri/mäsové prípravky pozostávajúce z mäsa alebo obsahujúce mäso z voľne žijúcej pernatej zveri/surové krmivo pre zvieratá a nespracované suroviny do krmiva obsahujúce akúkoľvek časť voľne žijúcej pernatej zveri (9), ktorá bola získaná z vtákov ulovených pred 1. augustom 2005.

3.   Odchylne od článku 1 písm. b) bodu ii) členské štáty povolia dovoz mäsových výrobkov, ktoré pozostávajú alebo obsahujú mäso z voľne žijúcej pernatej zveri, pod podmienkou, že mäso z uvedených druhov prešlo najmenej jedným z postupov špecifického ošetrenia uvedených v bodoch B, C alebo D časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2005/432/ES.

4.   Špecifické ošetrenie aplikované v súlade s odsekom 3 tohto článku sa špecifikuje v bode 9.1 stĺpci B veterinárneho osvedčenia vypracovaného v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu 2005/432/ES a do osvedčenia sa vkladá táto formulácia:

„Mäsové výrobky ošetrené v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/247/ES.“

5.   Špecifické ošetrenie aplikované v súlade s odsekom 3 tohto článku sa potvrdzuje vložením tejto formulácie do veterinárneho osvedčenia vypracovaného v súlade so vzorom stanoveným v prílohe IV k rozhodnutiu 2005/432/ES:

„Mäsové výrobky ošetrené v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/247/ES.“

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby bol na účely dovozu vystavený na zásielky ošetreného peria alebo jeho častí obchodný doklad, v ktorom sa uvádza, že ošetrené perie alebo jeho časti boli ošetrené prúdom pary alebo inou metódou zaručujúcou zneškodnenie všetkých patogénov.

Uvedený obchodný doklad sa však nevyžaduje v prípade ošetreného ozdobného peria, ošetreného peria, ktoré prepravujú cestujúci pre svoju osobnú potrebu, alebo zásielok ošetreného peria zaslaných súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

Článok 4

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. mája 2006.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 196, 7.8.1996, s. 13. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/118/ES (Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 34).

(4)  Ú. v. ES L 251, 6.10.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/413/ES (Ú. v. EÚ L 151, 30.4.2004, s. 57).

(5)  Ú. v. EÚ L 305, 22.11.2003, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/19/ES (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 84).

(6)  Ú. v. ES L 44, 17.2.1994, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/118/ES.

(7)  Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2005, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 238, 15.9.2005, s. 16.

(9)  Nehodiace sa preškrtnite.“


PRÍLOHA

Časti územia Bulharska uvedené v článku 1 písm. a) a b):

ČASŤ A

ISO kód štátu

Názov štátu

Opis časti územia

BG

Bulharsko

— celé územie Bulharska


ČASŤ B

ISO kód štátu

Názov štátu

Opis časti územia

BG

Bulharsko

Župy v Bulharsku:

Vidin

Montana

Vratsa

Pleven

Veliko Tarnovo (oblasť severne od diaľnice E 771)

Russe

Razgrad

Silistra

Dobrich

Varna

Burgas


Top