EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0496

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2006 z  27. marca 2006 , ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v marci 2006 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

OJ L 89, 28.3.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/496/oj

28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 496/2006

z 27. marca 2006,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v marci 2006 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 z 22. júna 1994, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania dovozného režimu, ktorý určuje nariadenie Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané za obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 sa vzťahujú na množstvo, ktoré je vyššie ako disponibilné množstvo, a preto sa musia zredukovať o pevne stanovené percento s cieľom zaručiť ich spravodlivé rozdelenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 podľa nariadenia (ES) č. 1431/94 vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2006 možno podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1431/94.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2006

(v t)

1

1,044932

1 775,00

2

3 825,00

3

1,082251

825,00

4

1,428571

450,00

5

2,096436

175,00


Top