EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0045

Nariadenie Komisie (ES) č. 45/2006 z  12. januára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2805/95, ktorým sa určujú vývozné náhrady v sektore vinárstva

OJ L 8, 13.1.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/45/oj

13.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 45/2006

z 12. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2805/95, ktorým sa určujú vývozné náhrady v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 3 druhý pododsek a článok 64 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 63 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999, v miere potrebnej na umožnenie vývozu produktov podľa článku 1 ods. 2 body a) a b) uvedeného nariadenia, na základe cien týchto produktov na svetovom trhu a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd, ktoré boli uzatvorené v súlade s článkom 300 zmluvy, sa rozdiel medzi týmito cenami a cenami v Spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V súlade s článkom 64 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa ceny a krajiny určenia pre náhrady určujú s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy, ceny a disponibility príslušných produktov na trhu Spoločenstva a ceny týchto produktov na svetovom trhu.

(3)

Je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 2805/95 (2).

(4)

Riadiaci výbor pre vína nedoručil stanovisko v lehote určenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha nariadenia (ES) č. 2805/95 sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. januára 2006.

Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 16. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2006.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 10. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím (ES) č. 1481/2005 (Ú. v. EÚ L 237, 14.9.2005, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

8,375

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

8,375

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 21 79 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 21 80 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

5,927

2204 21 84 9100

W03

EUR/hl

5,927

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

7,162

2204 21 85 9100

W03

EUR/hl

7,162

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 21 79 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 21 80 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 21 79 9910

W02 a W03

EUR/hl

3,054

2204 21 94 9910

W02 a W03

EUR/hl

11,543

2204 21 98 9910

W02 a W03

EUR/hl

11,543

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 62 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 64 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 65 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 71 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 72 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 75 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 62 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 64 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 65 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 71 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 72 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 75 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,927

2204 29 83 9100

W03

EUR/hl

5,927

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

7,162

2204 29 84 9100

W03

EUR/hl

7,162

2204 29 62 9910

W02 a W03

EUR/hl

3,054

2204 29 64 9910

W02 a W03

EUR/hl

3,054

2204 29 65 9910

W02 a W03

EUR/hl

3,054

2204 29 94 9910

W02 a W03

EUR/hl

11,543

2204 29 98 9910

W02 a W03

EUR/hl

11,543

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2091/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ďalšie krajiny určenia sa definujú takto:

W01

:

Líbya, Nigéria, Kamerun, Gabon, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, India, Thajsko, Vietnam, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Hongkong špeciálny administratívny región, Južná Kórea, Japonsko, Taiwan, Rovníková Guinea.

W02

:

Všetky krajiny afrického kontinentu s výnimkou: Alžírska, Maroka, Tuniska, Južnej Afriky.

W03

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou: Afriky, Ameriky, Austrálie, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Izraela, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Švajčiarska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Turecka, Bulharska a Rumunska.“


Top