EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0029

Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2006 z  10. januára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o colné kódy pre brómchlórmetán

OJ L 6, 11.1.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 544–547 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 205 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Nepriamo zrušil 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/29/oj

11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 29/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o colné kódy pre brómchlórmetán

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1) a najmä na jeho článok 6 ods. 5,

keďže:

(1)

Brómchlórmetán (BCM), látka poškodzujúca ozónovú vrstvu, sa nachádza na zozname kontrolovaných látok v skupine IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2037/2000.

(2)

Na základe zavedenia colných kódov pre BCM a zmesi s obsahom BCM by sa tieto kódy mali doplniť do tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000. V záujme prehľadnosti by sa táto príloha mala nahradiť novou.

(3)

Z tohto dôvodu je potrebné nariadenie (ES) č. 2037/2000 náležite zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2077/2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 28).


PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

Skupiny, kombinovaná nomenklatúra 2004 číselné znaky (1) (KN 04) a opis látok uvedených v prílohe I a III

Skupina

Číslený znak KN 04

Opis

Skupina I

2903 41 00

Trichlórfluórmetán

2903 42 00

Dichlórdifluórmetán

2903 43 00

Trichlórtrifluóretány

2903 44 10

Dichlórtetrafluóretány

2903 44 90

Chlórpentafluóretány

Skupina II

2903 45 10

Chlórtrifluórmetán

2903 45 15

Pentachlórfluóretán

2903 45 20

Tetrachlórdifluóretány

2903 45 25

Heptachlórfluórpropány

2903 45 30

Hexachlórdifluórpropány

2903 45 35

Pentachlórtrifluórpropány

2903 45 40

Tetrachlórtetrafluórpropány

2903 45 45

Trichlórpentafluórpropány

2903 45 50

Dichlórhexafluórpropány

2903 45 55

Chlórheptafluórpropány

Skupina III

2903 46 10

Brómchlórdifluórmetán

2903 46 20

Brómtrifluórmetán

2903 46 90

Dibrómtetrafluóretány

Skupina IV

2903 14 00

Tetrachlórmetán

Skupina V

2903 19 10

1,1,1-Trichlóretán (metylchloroform)

Skupina VI

2903 30 33

Brómmetán (metylbromid)

Skupina VII

2903 49 30

Hydrobrómfluórmetány, -etány alebo -propány

Skupina VIII

2903 49 10

Hydrochlórfluórmetány, -etány alebo -propány

Skupina IX

ex 2903 49 80

Brómchlórmetán

ex 3824 71 00

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 41 00 až 2903 45 55

ex 3824 79 00

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 46 10 až 2903 46 90

ex 3824 90 99

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 alebo 2903 49 80 (len brómchlórmetán)


(1)  Značka ex pred kódom znamená, že sem môžu patriť aj iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v stĺpci Opis.“


Top