EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0026

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2006 z  10. januára 2006 , ktorým sa otvára stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

OJ L 6, 11.1.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/26/oj

11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 26/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa otvára stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných výrobkov.

(3)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu by sa mala otvoriť stála verejná súťaž na vývoz 157 000 ton pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť záručný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní prevádzkovateľom vyhnúť sa neúmerným nákladom. Je teda vhodné stanoviť odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže otvorenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny v snahe zabrániť opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom modernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií, ktoré Komisia požaduje, uskutočňoval elektronicky.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dánska intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 157 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín, s výnimkou Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od tretieho pododseku článku 16 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke bez mesačného zvýšenia.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predkladanie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 h (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času), s výnimkou 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť dánskej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhagen

Fax: (45) 33 95 80 34

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykonajú v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jeden percentuálny bod pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpek až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Úspešný uchádzač je zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 úspešný uchádzač môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade sa zábezpeka neuvoľní. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti uchádzačom. Uchádzač o tom bezodkladne informuje Komisiu prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpek po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz stanovených v článku 6, všetky riziká nesie uchádzač od momentu prevzatia zásielky bez toho, aby boli dotknuté možnosti uplatnenia opravných prostriedkov úspešného uchádzača voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený údaj podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Dánska intervenčná agentúra elektronicky oznámi Komisii prijaté ponuky najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

Nariadenie (ES) č. 26/2006

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Odôvodnenie odmietnutia prebratia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rôznych nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové čísla uchádzačov

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Cena ponuky

(EUR za tonu) (2)

Zvýšenie (+)

Zníženie (–)

(EUR za tonu)

(na záznamy)

Obchodné náklady (3)

(EUR za tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odoslať GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa zvýšenia alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady predstavujú náklady za služby a poistenie, ktoré vzniknú po výstupe z intervenčného skladu až po fázu FOB (free on board) v prístave vývozu, okrem nákladov za prepravu. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


Top