EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0025

Nariadenie Komisie (ES) č. 25/2006 z  10. januára 2006 , ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

OJ L 6, 11.1.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/25/oj

11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 25/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovujú postupy a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné vyhlásiť stálu verejnú súťaž na vývoz 68 551 ton pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť garančný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre prevádzkovateľov. Je teda vhodné, aby sa stanovili odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže vyhlásenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny, aby sa zabránilo opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom zmodernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou formou.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Belgická intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 68 551 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy zrealizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá a ani mesačné príplatky.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od článku 16 tretieho pododseku nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke, bez mesačného príplatku.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže vyhlásenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času) s výnimkou 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť belgickej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Fax (32) 2 287 25 24

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykoná v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpeky až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, úspešný uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpeky, bude zbavený až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru formulárom uvedeným v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 môže úspešný uchádzač požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu formulárom uvedeným v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok úspešný uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpeky po tom, ako bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však dôjde k vyskladneniu pšenice obyčajnej pred výsledkami analýz podľa článku 6, od chvíle prevzatia zásielky nesie úspešný uchádzač verejnej súťaže všetky riziká, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných opravných prostriedkov úspešným uchádzačom verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií úspešným uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Belgická intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky v elektronickej forme najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

[Nariadenie (ES) č. 25/2006]

Meno úspešného uchádzača:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky úspešným uchádzačom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Dôvod odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

po lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

po litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové číslo uchádzača

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Ponúkaná cena

(EUR na tonu) (2)

Príplatky (+)

Zníženia (–)

(EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa príplatky alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady sa rovnajú nákladom, ktoré vzniknú za poskytovanie služieb a poistenia po výstupe z intervenčného skladu až po štádium FOB (free on board) v prístave vývozu, s výnimkou dopravných nákladov. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


Top