EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2100

Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2005 z  20. decembra 2005 , ktorým sa šesťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

OJ L 335, 21.12.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 151 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2100/oj

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2100/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa šesťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sú uvedené osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 15. decembra 2005 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2018/2005 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 21).


PRÍLOHA

Pod nadpis „Fyzické osoby“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa dopĺňa tento záznam:

Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Dátum narodenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miesto narodenia: Gloucester, Spojené kráľovstvo. Číslo pasu: a) číslo pasu Spojeného kráľovstva 703114075, b) číslo pasu Spojeného kráľovstva 026725401. Ďalšie informácie: V súčasnosti je vo väzbe v Spojenom kráľovstve. Predchádzajúca adresa: Gloucester, Spojené kráľovstvo.


Top