EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_333_R_0044_01

2005/914/ES: Rozhodnutie Rady z  21. novembra 2005 o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva
Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

OJ L 333, 20.12.2005, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 239–240 (MT)

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/44


ROZHODNUTIE RADY

z 21. novembra 2005

o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

(2005/914/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 28. februára 2005 Rada splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko s cieľom zmeniť preferenčný režim týkajúci sa dovozu cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva podľa Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (1) (ďalej len „SAD“).

(2)

Tieto rokovania sa úspešne skončili a Spoločenstvo by malo uzatvoriť protokol, ktorým by sa zmenila a doplnila SAD.

(3)

Komisia by mala prijať opatrenia potrebné na implementáciu tohto protokolu v súlade s tým istým postupom, ktorý je ustanovený v súvislosti s implementáciou nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva.

Znenie protokolu tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 3

Komisia prijme podrobné pravidlá implementácie tohto protokolu v súlade s postupom ustanoveným v článku 42 nariadenia (ES) č. 1260/2001.

V Bruseli 21. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).


PROTOKOL,

ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

na strane druhej,

keďže:

(1)

Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (ďalej len „SAD“) bola podpísaná v Luxemburgu 9. apríla 2001 a nadobudla platnosť 1. apríla 2004.

(2)

Uskutočnili sa rokovania s cieľom zmeniť preferenčný režim podľa SAD, týkajúci sa dovozu cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva.

(3)

Preto by sa mali prijať príslušné zmeny a doplnenia SAD,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

SAD sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Spoločenstvo zrušuje dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom na poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, s výnimkou tých výrobkov, ktoré sú uvedené v položkách č. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.“;

b)

Do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Spoločenstvo povoľuje bezcolný dovoz výrobkov s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré sú uvedené v položkách 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry, v množstve neprevyšujúcom ročnú colnú kvótu 7 000 ton (netto hmotnosti).“

2.

V tabuľke prílohy I k protokolu 3 sa odkazy na výrobky, ktoré patria pod položku 1702 kombinovanej nomenklatúry, vypúšťajú.

Článok 2

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť SAD.

Článok 3

Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume jeho podpisu.

Článok 4

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom každé znenie je rovnako autentické.

V Bruseli 21. novembra 2005

Za Európske spoločenstvo

Za Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Top