EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2081

Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2005 z  19. decembra 2005 , ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku

OJ L 333, 20.12.2005, p. 19–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2081/oj

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2081/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

keďže:

(1)

Počas mnohostranného obchodného rokovania Svetovej obchodnej organizácie Spoločenstvo na seba zobralo zodpovednosť otvoriť colné kvóty obmedzené na 21 miliónov ton výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 s pôvodom v Thajsku na štvorročnú periódu s clom zníženým na 6 %. Táto kvóta musí byť otvorená a spravovaná Komisiou.

(2)

Je nevyhnutné udržať systém správy, ktorý zabezpečuje, že iba výrobky s pôvodom v Thajsku sa môžu dovážať podľa kvóty. Vydanie dovoznej licencie by teda aj naďalej malo podliehať predloženiu vývozného osvedčenia vydaného thajskými orgánmi, ktorého vzor bol oznámený Komisii.

(3)

Dovoz dotknutých výrobkov na trh Spoločenstva bol tradične spravovaný na základe kalendárneho roku a tento systém by sa mal zachovať. Preto sa musí otvoriť kvóta na rok 2006.

(4)

Dovoz výrobkov, ktoré patria pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99, podlieha predloženiu dovoznej licencie v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred určenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (2), a tiež v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa stanovujú špeciálne podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií pre obilniny a ryžu (3).

(5)

Na základe minulých skúseností a berúc do úvahy, že koncesie Spoločenstva poskytujú celkové množstvo 21 000 000 ton na štyri roky s ročným maximálnym množstvom 5 500 000 ton, je vhodné udržať opatrenia, ktoré za určitých podmienok alebo uľahčujú prepustenie množstva tovaru prekračujúce množstvá dané dovoznými licenciami do voľného obehu, alebo povoľujú previesť rozdiely medzi číslami danými dovoznými licenciami a menšími číslami skutočne dovezeného tovaru.

(6)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie dohody je nevyhnutné zaviesť systém prísnych a systematických kontrol, ktoré berú do úvahy informácie uvedené na thajských vývozných osvedčeniach a postupy thajských orgánov pri vydávaní vývozných osvedčení.

(7)

Ak požadované množstvá presahujú dostupné množstvá, mal by sa ustanoviť mechanizmus na zníženie množstiev, aby sa nepresiahlo predpísané ročné množstvo.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

OTVORENIE KVÓTY

Článok 1

1.   Dovozné colné kvóty na 5 500 000 ton manioku s pôvodom v Thajsku patriaceho pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 sa týmto otvárajú na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006.

Uplatniteľné clo sa týmto stanovuje na 6 % ad valorem.

Sériové číslo kvóty je 09.4008.

2.   Na výrobky uvedené v odseku 1 sa vzťahujú výhody vyplývajúce z dojednaní ustanovených v tomto nariadení za podmienky, že sa dovážajú podľa dovozných licencií vydaných po predložení vývozného osvedčenia do Európskeho spoločenstva, vydaného Odborom zahraničného obchodu ministerstva obchodu vlády Thajska, ďalej len „vývozné osvedčenie“.

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ OSVEDČENIA

Článok 2

1.   Jeden originál a najmenej jedna kópia vývozného osvedčenia sa vyhotovujú na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe I.

Veľkosť formulára je približne 210 × 297 milimetrov. Originál sa vyhotovuje na bielom papieri s tlačeným žltým vzorom guilloche pozadia, aby sa zabránilo akejkoľvek mechanickej a chemickej falzifikácii.

2.   Vývozné osvedčenia sa vypĺňajú v anglickom jazyku.

3.   Originál a kópie vývozných osvedčení sa vypĺňajú strojovým písmom alebo ručne. V druhom prípade musia byť vyplnené atramentom a veľkými písmenami.

4.   Každé vývozné osvedčenie má predtlačené sériové číslo; v hornej časti má tiež číslo osvedčenia. Kópie majú tie isté čísla ako originál.

Článok 3

1.   Vývozné osvedčenia sú platné 120 dní odo dňa vydania. Deň vydania osvedčenia sa zahŕňa do obdobia platnosti osvedčenia.

Aby bolo osvedčenie platné, jeho jednotlivé časti musia byť správne vyplnené a náležite autentické v súlade s odsekom 2. V časti „brutto hmotnosť zásielky podľa konosamentu“ musí byť kompletne vypísané množstvo slovami aj číslami.

2.   Vývozné osvedčenie je náležite autentické, ak obsahuje dátum vydania a pečiatku vydávajúcej strany a podpis oprávnenej osoby alebo osôb.

KAPITOLA III

DOVOZNÉ LICENCIE

Článok 4

Žiadosti o dovoznú licenciu na výrobky s pôvodom v Thajsku, ktoré patria pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99, vyhotovené v súlade s nariadeniami (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1342/2003, sa príslušným orgánom členských štátov predkladajú spolu s originálom vývozného osvedčenia.

Orgán, ktorý vydáva dovoznú licenciu, uchováva originál vývozného osvedčenia. Ak sa však žiadosť o dovoznú licenciu vzťahuje iba na časť množstva označeného na vývoznom osvedčení, vydávajúca strana vyznačuje na origináli množstvo, na ktoré sa vzťahuje, a po opečiatkovaní ho vracia dotknutej strane.

Iba množstvo označené na vývoznom osvedčení ako „brutto hmotnosť zásielky podľa konosamentu“ sa berie do úvahy pre vydanie dovoznej licencie.

Článok 5

Ak sa zistí, že množstvá skutočne sa nachádzajúce v zásielke sú väčšie ako tie, ktoré figurujú na dovoznej licencii alebo licenciách vydaných pre túto zásielku, príslušné orgány, ktoré vydávajú dovoznú licenciu alebo licencie na žiadosť dovozcu, oznamujú elektronickou formou Komisii prípad od prípadu a tak rýchlo, ako je to len možné, číslo alebo čísla thajského vývozného osvedčenia, číslo alebo čísla dovozných licencií, príslušné prebytočné množstvo a názov nákladného plavidla.

Komisia kontaktuje thajské orgány, aby mohli byť vydané nové vývozné osvedčenia.

Pokiaľ nie sú vydané nové vývozné osvedčenia, prebytočné množstvá nesmú byť podľa tohto nariadenia prepustené do voľného obehu dovtedy, kým nie sú predložené dovozné licencie na príslušné množstvá.

Nové dovozné licencie sa vydávajú podľa podmienok uvedených v článku 10.

Článok 6

Výnimkou z tretieho pododseku článku 5 je situácia, keď sa zistí, že množstvá skutočne sa nachádzajúce v prípade danej dodávky presahujú množstvá zabezpečené príslušnou dovoznou licenciou alebo licenciami, nie však viac ako o 2 %. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu, potom na žiadosť dovozcu autorizujú prepustenie prebytočného množstva do voľného obehu po zaplatení cla so stropom 6 % ad valorem a zložení zábezpeky dovozcom vo výške čiastky rovnajúcej sa rozdielu medzi clom stanoveným v Spoločnom colnom sadzobníku a zaplateným clom.

Zábezpeka sa uvoľňuje po predložení dodatočnej dovoznej licencie na príslušné dotknuté množstvá príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu. Zábezpeka uvedená v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 alebo v článku 8 tohto nariadenia sa pre dodatočné licencie nepožaduje.

Dodatočné dovozné licencie sa vydávajú podľa podmienok stanovených v článku 10 a po predložení jedného alebo viacerých nových vývozných osvedčení vydaných thajskými orgánmi.

Oddiel 20 dodatočných dovozných licencií obsahuje jeden z týchto záznamov uvedených v prílohe II.

S výnimkou prípadov vyššej moci zábezpeka prepadáva v prospech množstiev, na ktoré nie je predložená dodatočná dovozná licencia do štyroch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, uvedeného v prvom pododseku. Prepadáva najmä pre množstvá, na ktoré nebola vydaná dodatočná dovozná licencia podľa prvého pododseku článku 10.

Po zaznamenaní množstva na dodatočnú dovoznú licenciu príslušnými orgánmi a po overení záznamu, keď je uvoľnená zábezpeka ustanovená v prvom pododseku, licencia sa vracia orgánu, ktorý ju vydáva, tak rýchlo, ako je to len možné.

Článok 7

Žiadosti o dovozné licencie sa podľa tohto nariadenia môžu predkladať vo všetkých členských štátoch a vydané licencie sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Štvrtá zarážka prvého pododseku článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje na dovozy uskutočňované podľa tohto nariadenia.

Článok 8

Odlišne od článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003, zábezpeka vzťahujúca sa na dovozné licencie stanovené v tomto nariadení predstavuje 5 EUR na tonu.

Článok 9

1.   Oddiel 8 žiadostí o dovozné licencie a licencie samotné je označený „Thajsko“.

2.   Dovozné licencie obsahujú:

a)

v oddiele 24 jeden zo záznamov uvedených v prílohe III;

b)

v oddiele 20 tieto informácie:

i)

meno nákladného plavidla tak, ako je uvedené v thajskom vývoznom osvedčení;

ii)

číslo a dátum thajského vývozného osvedčenia.

3.   Dovozná licencia sa prijíma na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, iba ak je preukázané, najmä kópiou konosamentu predloženou dotknutou stranou, že výrobky, pre ktoré sa žiada prepustenie do voľného obehu, boli prepravené do Spoločenstva plavidlom uvedeným v dovoznej licencii.

4.   Za dodržania článku 6 tohto nariadenia a v zmysle výnimky z článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmie množstvo prepustené do voľného obehu prekročiť množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18 dovoznej licencie. Číslica 0 sa na tieto účely uvádza v oddiele 19 uvedenej licencie.

Článok 10

1.   Pokiaľ množstvá v žiadostiach o licencie prekročia množstvo stanovené v článku 1, Komisia stanoví percento prijatia požadovaných množstiev, alebo rozhodne o zamietnutí žiadostí.

2.   Dovozná licencia sa vydáva v piaty pracovný deň od dátum podania žiadosti, s ohľadom na opatrenia prijaté Komisiou v súlade s odsekom 1.

3.   V prípade stanovenia percenta prijatia podľa odseku 1 sa žiadosti môžu stiahnuť v lehote desiatich pracovných dní od dátumu uverejnenia tohto percenta.

V prípade stiahnutia žiadostí sa licencie vydané v súlade s odsekom 2 vrátia.

V prípade stiahnutia žiadosti sa zábezpeka uvoľní. Zábezpeka sa tiež uvoľní v prípade zamietnutých žiadostí.

4.   Ak nie sú splnené podmienky umožňujúce vydanie dovoznej licencie, Komisia môže po konzultácii s thajskými orgánmi prijať príslušné opatrenia.

Článok 11

Odlišne od článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003 posledný deň obdobia platnosti dovoznej licencie zodpovedá poslednému dňu obdobia platnosti príslušného vývozného osvedčenia plus 30 dní.

Článok 12

1.   Členské štáty každý deň oznamujú Komisii elektronickou formou nasledujúce informácie týkajúce sa každej žiadosti o dovoznú licenciu:

a)

množstvo, na ktoré sa žiada každá dovozná licencia, s označením „dodatočná dovozná licencia“, ak je to vhodné;

b)

meno žiadateľa o dovoznú licenciu;

c)

číslo predloženého vývozného osvedčenia, ako je vyznačené v hornom oddiele osvedčenia;

d)

dátum vydania vývozného osvedčenia;

e)

celkové množstvo, na ktoré bolo vývozné osvedčenie vydané;

f)

meno vývozcu vyznačené na vývoznom osvedčení.

2.   Najneskôr na konci prvých šiestich mesiacov roku 2007 orgány zodpovedné za vydávanie dovozných licencií zasielajú Komisii elektronickou formou kompletný zoznam množstiev nevyzdvihnutých tak, ako bolo potvrdené na zadnej strane dovozných licencií, meno nákladného plavidla a číslo zmluvy o preprave na územie Európskeho spoločenstva, ako aj čísla príslušných vývozných osvedčení.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1092/2004 (Ú. v. EÚ L 209, 11.6.2004, s. 9).


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

:

v španielčine

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

v češtine

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

v dánčine

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

v nemčine

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

v estónčine

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

v gréčtine

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

v angličtine

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

vo francúzštine

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

v taliančine

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

v lotyštine

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

v litovčine

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

v maďarčine

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

v holandčine

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

v poľštine

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

v portugalčine

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

v slovenčine

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

v slovinčine

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

vo fínčine

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

vo švédčine

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


PRÍLOHA III

:

v španielčine

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

v češtine

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

v dánčine

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

v nemčine

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

v estónčine

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

v gréčtine

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

v angličtine

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

vo francúzštine

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

v taliančine

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

v lotyštine

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

v litovčine

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

v maďarčine

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

v holandčine

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

v poľštine

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

v portugalčine

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

v slovenčine

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

v slovinčine

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

vo fínčine

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

vo švédčine

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


Top