EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2080

Nariadenie Komisie (ES) č. 2080/2005 z  19. decembra 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie

OJ L 333, 20.12.2005, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 145–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 228 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 228 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; Zrušil 32008R0867

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2080/oj

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2080/2005

z 19. decembra 2005

ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 865/2004 z 29. apríla 2004 o spoločnej organizácii trhu s olivovým olejom a stolovými olivami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 827/68 (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V snahe zabezpečiť účinnosť schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív musí sa schválenie týkať rôznych kategórií prevádzkovateľov, ktorí majú významný vplyv v sektore olivového oleja alebo stolových olív, pričom je potrebné zaručiť, aby dané organizácie splnili určité minimálne podmienky, ktoré sú dostatočné na dosiahnutie výrazného hospodárskeho výsledku.

(2)

V záujme toho, aby producentské členské štáty mohli zaviesť administratívnu správu systému schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív, mali by sa stanoviť postupy a maximálne lehoty na schválenie týchto organizácií, kritériá uplatňované pri výbere ich programov, ako aj spôsoby platby a rozdelenia finančných prostriedkov zo Spoločenstva.

(3)

V článku 110i ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (2), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, sa ustanovuje, že členské štáty môžu zadržať až 10 % zložky pripadajúcej na olivový olej vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 41 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s cieľom zabezpečiť financovanie pracovných programov Spoločenstvom, vypracovaných schválenými organizáciami prevádzkovateľov v jednej oblasti alebo vo viacerých oblastiach činnosti, uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004.

(4)

V súlade so spoločnými pravidlami financovania priamej pomoci a v záujme toho, aby mohli členské štáty použiť uvedené dostupné sumy, je nutné, aby ročné výdavky určené na vykonanie pracovných programov neprekročili ročné sumy zadržané členskými štátmi v súlade s článkom 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)

S cieľom zabezpečiť celkovú koherenciu činností schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív mali by sa spresniť druhy činností zakladajúcich nárok na financovanie, ako aj druhy činností, ktoré nezakladajú nárok na financovanie. Rovnako by sa mali spresniť spôsoby predkladania programov a kritériá výberu daných programov. Príslušné členské štáty by však mali mať možnosť určiť dodatočné podmienky nárokovateľnosti financovania, aby boli činnosti lepšie prispôsobené vnútroštátnym osobitostiam sektora olív.

(6)

Vzhľadom na získané skúsenosti by sa mali stanoviť horné hranice financovania Spoločenstvom minimálne pre oblasti zlepšenia vplyvu pestovania olív na životné prostredie a vysledovateľnosti pôvodu, osvedčovania a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív pod dohľadom vnútroštátnych orgánov, najmä prostredníctvom kvalitatívnej kontroly olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi, tak aby sa zabezpečilo vykonanie minimálneho počtu činností v citlivých a zároveň prioritných oblastiach.

(7)

Na účely zabezpečenia uskutočnenia pracovných programov v určených lehotách a v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 a s cieľom zabezpečiť účinnú administratívnu správu systému schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív by sa mali určiť pravidlá žiadosti o schválenie, výberu a schvaľovania pracovných programov.

(8)

S cieľom umožniť správne použitie finančných prostriedkov, ktoré má členský štát k dispozícii, je potrebné ustanoviť každoročný postup úpravy pracovných programov schválených na budúci rok, tak aby sa mohli zohľadniť prípadné náležite odôvodnené zmeny v porovnaní s pôvodnými podmienkami. Rovnako je nutné, aby členské štáty mali možnosť stanoviť podmienky potrebné na uskutočnenie zmeny pracovných programov a prerozdelenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez toho, aby sa prekročili ročné sumy zadržané producentskými členskými štátmi s uplatnením článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(9)

S cieľom umožniť začatie prác v rozumnej lehote organizácie prevádzkovateľov môžu v sektore olív získať zálohu vo výške najviac 90 % ročných oprávnených nákladov schváleného pracovného programu pod podmienkou, že zložia zábezpeku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (3).

(10)

V záujme riadnej správy pravidiel týkajúcich sa organizácií prevádzkovateľov v sektore olív je nutné, aby dané členské štáty pripravili plán kontrol a stanovili systém postihov za prípadné priestupky. Okrem toho je vhodné zabezpečiť, aby organizácie prevádzkovateľov v sektore olív oznamovali výsledky svojich činností vnútroštátnym orgánom príslušných členských štátov a zároveň postúpili tieto oznámenia Komisii.

(11)

V záujme jasnosti a transparentnosti by sa malo zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2002 z 23. júla 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 so zreteľom na pracovné programy organizácií prevádzkovateľov v odvetví olív na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005 (4), a malo by sa nahradiť novým nariadením.

(12)

Riadiaci výbor pre olivový olej a stolové olivy nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania článkov 7 a 8 nariadenia (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o schvaľovanie organizácií prevádzkovateľov, činnosti zakladajúce nárok na financovanie Spoločenstvom, schvaľovanie pracovných programov a uskutočňovanie schválených pracovných programov.

Článok 2

Podmienky schválenia organizácií prevádzkovateľov v sektore olív

1.   Členský štát schvaľuje organizácie prevádzkovateľov oprávnené na financovanie pracovných programov Spoločenstvom, uvedených v článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004.

2.   Členské štáty určujú podmienky schválenia, ktoré minimálne zahŕňajú tieto podmienky:

a)

organizácie producentov sa skladajú výhradne z producentov olív, ktorí nepatria k inej schválenej organizácii producentov;

b)

združenia organizácií producentov sa skladajú výhradne zo schválených organizácií producentov, ktoré nepatria k inému schválenému združeniu organizácií producentov;

c)

ostatné organizácie prevádzkovateľov sa skladajú výhradne z prevádzkovateľov v sektore olív, ktorí nepatria k inej schválenej organizácii prevádzkovateľov;

d)

medziodvetvové organizácie majú široké a vyrovnané zastúpenie všetkých hospodárskych činností spojených s výrobou, spracovaním a predajom olivového oleja a/alebo stolových olív;

e)

organizácia prevádzkovateľov je schopná predstaviť pracovný program aspoň pre jednu z oblastí činnosti uvedených v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až e);

f)

organizácia prevádzkovateľov sa zaväzuje, že sa podriadi kontrolám ustanoveným v článku 14.

3.   Pri vyhodnocovaní žiadostí o schválenie, podaných organizáciami prevádzkovateľov, berú členské štáty do úvahy najmä tieto aspekty:

a)

osobitosti sektora olív v danej regionálnej oblasti vymedzenej členskými štátmi (ďalej len „regionálna oblasť“);

b)

záujem spotrebiteľa a trhovú rovnováhu;

c)

zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;

d)

odhad efektivity predstavených pracovných programov.

Článok 3

Postup schválenia organizácií prevádzkovateľov v sektore olív

1.   Na účely schválenia organizácia prevádzkovateľov v sektore olív podá pred dňom určeným členským štátom a najneskôr 15. februára každého roku žiadosť o schválenie, v ktorej sa preukáže, že organizácia spĺňa podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

Žiadosť o schválenie je vypracovaná v súlade so vzorom poskytnutým príslušným orgánom členského štátu, tak aby bolo možné preveriť splnenie podmienok uvedených v článku 2 ods. 2. Žiadosť obsahuje najmä informácie umožňujúce identifikáciu všetkých členov organizácie prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   Najneskôr 1. apríla každého roku vykonávania schváleného pracovného programu členský štát schváli organizáciu prevádzkovateľov v sektore olív a organizácia prevádzkovateľov dostane číslo schválenia.

3.   Schválenie je zamietnuté, prerušené alebo okamžite odobrané, ak organizácia prevádzkovateľov v sektore olív nespĺňa podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

4.   Organizácia prevádzkovateľov si však zachová práva, ktoré plynú z jej schválenia, až do odobratia tohto schválenia pod podmienkou, že konala v dobrej viere, pokiaľ ide o súlad s podmienkami uvedenými v článku 2 ods. 2.

V prípade, že sa schválenie odobralo z dôvodu, že organizácia prevádzkovateľov vedome alebo z vážnej nedbanlivosti nedodržiavala podmienky schválenia uvedené v článku 2 ods. 2, rozhodnutie o odobratí nadobúda účinnosť odvtedy, ako sa podmienky schválenia prestali plniť.

5.   Schválenie sa okamžite zamietne, preruší alebo odoberie, ak organizácia prevádzkovateľov v sektore olív:

a)

bola potrestaná za porušenie schémy pomoci na produkciu, stanovenej nariadením Rady č. 136/66/EHS (5) počas hospodárskych rokov 2002/2003 alebo 2003/2004;

b)

bola potrestaná za porušenie systému financovania programov činností organizácií prevádzkovateľov v sektore olív, stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1638/98 (6) počas hospodárskych rokov 2002/2003 alebo 2003/2004.

6.   Organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ktoré členský štát schválil na základe nariadenia (ES) č. 1334/2002, alebo tie organizácie, ktoré využili financovanie programov činnosti organizácií prevádzkovateľov v sektore olív v hospodárskych rokoch 2002/2003 až 2004/2005, sa môžu považovať za schválené v zmysle tohto nariadenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

Článok 4

Financovanie Spoločenstvom

1.   Ročné financovanie pracovných programov organizácií prevádzkovateľov Spoločenstvom sa zabezpečí do výšky určenej podľa článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Členské štáty sa uistia, že ročné výdavky určené na vykonanie schválených pracovných programov neprekročia sumu uvedenú v prvom pododseku.

2.   Členské štáty dohliadnu, aby bolo financovanie Spoločenstvom prerozdelené pomerne k trvaniu obdobia stanoveného v článku 8 ods. 1.

Článok 5

Činnosti zakladajúce nárok na financovanie Spoločenstvom

1.   Nasledujúce činnosti zakladajú nárok na financovanie Spoločenstvom podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 (ďalej len „oprávnené činnosti“):

a)

v oblasti sledovania a administratívnej správy trhu v sektore olivového oleja a stolových olív:

i)

zber údajov o sektore a trhu v súlade so špecifikáciami metódy, geografickej reprezentatívnosti a presnosti, ktoré určil príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

vypracovanie štúdií najmä na témy súvisiace s ostatnými činnosťami plánovanými v pracovnom programe dotknutej organizácie prevádzkovateľov v sektore olív;

b)

v oblasti zlepšenia vplyvu pestovania olív na životné prostredie:

i)

spoločné činnosti zamerané na udržiavanie olivových hájov s vysokou hodnotou pre životné prostredie, ktorým hrozí, že budú zanechané, v súlade s podmienkami, ktoré na základe objektívnych kritérií určí príslušný vnútroštátny orgán a ktoré sa týkajú najmä oprávnených regionálnych oblastí, ako aj najmenšej plochy a minimálneho počtu výrobcov v sektore olív, ktorí sa musia na daných činnostiach zúčastniť, aby boli účinné;

ii)

vypracovanie priaznivých poľnohospodárskych postupov pestovania olivovníkov na základe environmentálnych kritérií prispôsobených miestnym podmienkam, ako aj šírenie týchto postupov u pestovateľov olív a monitorovanie ich uplatňovania;

iii)

projekty praktického predvádzania techník, ktoré predstavujú alternatívne riešenie na používanie chemických produktov v boji proti olivovým muškám;

iv)

projekty praktického predvádzania techník pestovania olív, ktoré majú za cieľ ochranu životného prostredia a zachovanie krajiny, napríklad rozumné a integrované biologické poľnohospodárstvo;

v)

pridanie údajov o životnom prostredí do systému geografických informácií týkajúcich sa pestovania olív, ktorý sa uvádza v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c)

v oblasti zlepšenia kvality výroby olivového oleja a stolových olív:

i)

zlepšenie podmienok pestovania, a najmä boj proti muške olivovej, zlepšenie podmienok zberu, dodávky a skladovania olív pred ich spracovaním v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré určí príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

zlepšenie kombinovania rôznych druhov olivovníkov v olivových hájoch v osobitných hospodárstvach pod podmienkou, že tieto zlepšenia prispejú k dosiahnutiu cieľov pracovných programov;

iii)

zlepšenie podmienok skladovania a zhodnocovania zvyškov, ktoré vznikajú pri výrobe olivového oleja a stolových olív;

iv)

technické poradenstvo priemyslu na spracovanie olív, zamerané na aspekty spojené s kvalitou výrobkov;

v)

vytvorenie a zlepšenie laboratórií na analýzu panenských olivových olejov;

vi)

školenie ochutnávačov pre organoleptické kontroly panenských olivových olejov;

d)

v oblasti systému vysledovateľnosti pôvodu, osvedčovania a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív pod dohľadom vnútroštátnych orgánov najmä sledovaním kvality olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi:

i)

vytvorenie a správa systémov, ktoré umožňujú vysledovanie pôvodu výrobkov počas každej fázy spracovania od pestovateľa olív až po balenie a etiketovanie olív v súlade so špecifikáciami, ktoré určí príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

vytvorenie a správa systémov osvedčovania kvality, založených na systéme analýzy rizík a systéme kontroly problematických bodov, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami, ktoré stanoví príslušný vnútroštátny orgán;

iii)

vytvorenie a správa systémov monitorovania dodržiavania noriem autentickosti, kvality a komercializácie olivového oleja a stolových olív uvedených na trh v súlade s technickými požiadavkami, ktoré stanoví príslušný vnútroštátny orgán;

e)

v oblasti šírenia informácií o činnostiach, ktoré vykonávajú organizácie prevádzkovateľov s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív:

i)

šírenie informácií o prácach vykonaných organizáciami prevádzkovateľov v sektore olív v oblastiach uvedených v písm. a), b), c) a d);

ii)

vytvorenie a správa internetovej stránky o činnostiach, ktoré vykonávajú organizácie prevádzkovateľov v sektore olív v oblastiach uvedených v písmenách a), b), c) a d).

Pokiaľ ide o činnosť uvedenú v prvom pododseku písm. c) bode ii), členské štáty sa ubezpečia, že boli prijaté príslušné opatrenia na vymáhanie investície alebo jej zostatkovej hodnoty v prípade, že daný vlastník konkrétnej prevádzky opustí organizáciu prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   Členský štát môže stanoviť dodatočné podmienky spresňujúce oprávnené činnosti pod podmienkou, že neznemožnia navrhnutie alebo samotné uskutočnenie týchto činností.

Článok 6

Prerozdelenie finančných prostriedkov zo Spoločenstva

Na úrovni každého členského štátu sa minimálne 20 % sumy financovania Spoločenstvom dostupného podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 vyhradzuje pre oblasť činnosti uvedenú v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. b); a minimálne 12 % z financovania Spoločenstvom sa pridelí na oblasť uvedenú v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. d).

Ak sa minimálny percentuálny pomer uvedený v prvom pododseku v plnej miere nepoužije v uvedených oblastiach činnosti, nepoužité čiastky sa nemôžu použiť v iných oblastiach činnosti, ale musia sa vrátiť do rozpočtu Spoločenstva.

Článok 7

Činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Spoločenstvom

1.   Nasledujúce činnosti nie sú spôsobilé na financovanie Spoločenstvom na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004:

a)

činnosti, ktoré získali iné financovanie zo Spoločenstva ako financovanie uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004;

b)

činnosti, ktoré majú priamo za cieľ zvýšiť výrobu alebo ktoré majú za následok zvýšiť kapacitu skladovania alebo spracovania;

c)

činnosti spojené s nákupom alebo skladovaním olivového oleja alebo stolových olív alebo činnosti, ktoré majú vplyv na ich ceny;

d)

činnosti spojené s obchodnou propagáciou olivového oleja alebo stolových olív;

e)

činnosti spojené s vedeckým výskumom;

f)

činnosti, ktoré môžu mať za následok narušenie hospodárskej súťaže v iných hospodárskych činnostiach organizácie prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   S cieľom zabezpečiť dodržanie odseku 1 písm. a) sa organizácie prevádzkovateľov vo svojom mene a v mene svojich členov písomne zaväzujú vzdať sa akéhokoľvek financovania na základe iného systému podpory zo strany Spoločenstva alebo zo strany štátu pre činnosti, ktoré sú financované na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004.

3.   Medzi oprávnené náklady pri uskutočňovaní činností uvedených v článku 5 nepatria okrem iných tieto náklady:

a)

splácanie pôžičiek (najmä vo forme ročných splátok) uzavretých pre činnosť v plnej miere alebo čiastočne uskutočnenú pred začiatkom pracovného programu;

b)

kompenzačné platby za ušlú mzdu prevádzkovateľom, ktorí sa zúčastňujú na schôdzach a na školenia;

c)

výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPUZF, nehradí fond;

d)

kúpa nezastavaného pozemku;

e)

kúpa použitého zariadenia;

f)

výdavky spojené s lízingovými zmluvami, medziinými dane, úroky a poistné náklady;

g)

výdavky spojené s prenájmom, ak je tento uprednostnený pred kúpou, ako aj náklady na prevádzku prenajatých statkov.

4.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky, ktoré spresnia neoprávnené činnosti a náklady, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 3.

Článok 8

Pracovné programy a žiadosť o schválenie

1.   Pracovné programy oprávnené na financovanie zo Spoločenstva podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 sa musia uskutočniť počas obdobia maximálne troch rokov. Prvá fáza sa začína 1. apríla 2006. Nasledujúce fázy sa začínajú každý rok 1. apríla.

2.   Každá organizácia prevádzkovateľov, schválená podľa tohto nariadenia, môže podať pred dňom, ktorý určí členský štát, avšak najneskôr 15. februára každého roku, žiadosť o schválenie iba pre jeden pracovný program.

Žiadosť o schválenie obsahuje tieto prvky:

a)

označenie danej organizácie prevádzkovateľov v sektore olív;

b)

informácie o kritériách výberu, ktoré sa uvádzajú v článku 9 ods. 1;

c)

opis, odôvodnenie a časový rozvrh vykonania každej navrhovanej činnosti;

d)

plánované výdavky rozdelené podľa jednotlivých činností a oblastí činností, ktoré sa uvádzajú v článku 5, a spresnené na 12-mesačné obdobia odo dňa schválenia pracovného programu, s rozlíšením režijných nákladov, ktoré nesmú prekročiť 2 % celkových nákladov, ako aj ostatných hlavných typov nákladov;

e)

plán financovania rozdelený podľa jednotlivých oblastí činností, ktoré sa uvádzajú v článku 5, spresnený na 12-mesačné obdobia odo dňa schválenia pracovného programu, ktorý uvádza najmä požadované financovanie zo Spoločenstva vrátane záloh a prípadných finančných príspevkov prevádzkovateľov a štátu;

f)

opis kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov efektivity, ktoré umožňujú vyhodnotenie počas vykonávania a vyhodnotenie po skončení programu na základe základných všeobecných zásad, ktoré určí členský štát;

g)

dôkaz, že bola zložená banková záruka vo výške minimálne 5 % požadovaného financovania Spoločenstvom;

h)

žiadosť o zálohu na základe článku 11;

i)

vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 2;

j)

pre medziodvetvové organizácie a združenia organizácií výrobcov označenie organizácií prevádzkovateľov zodpovedných za konečné vykonanie činností ich programov;

k)

pre organizácie prevádzkovateľov, ktoré sú členmi združenia výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie, osvedčenie, že činnosti plánované v ich programoch nie sú predmetom inej žiadosti o financovanie Spoločenstvom na základe tohto nariadenia.

Článok 9

Výber a schválenie pracovných programov

1.   Členský štát vyberá pracovné programy na základe týchto požiadaviek:

a)

celková kvalita programu a jeho koherencia so smerovaním a prioritami sektora olív v danej regionálnej oblasti, ktoré sú určené členským štátom;

b)

finančná dôveryhodnosť a primeranosť organizačných prostriedkov prevádzkovateľov na uskutočnenie navrhovaných činností;

c)

veľkosť regionálnej oblasti, na ktorú sa pracovný program vzťahuje;

d)

rôznosť hospodárskych situácií danej regionálnej oblasti, ktoré pracovný program berie do úvahy;

e)

existencia viacerých oblastí činnosti a výška finančného príspevku prevádzkovateľov;

f)

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele efektivity, ktoré umožňujú vyhodnotenie počas vykonávania a vyhodnotenie po uskutočnení programu, ktoré stanoví členský štát.

Členský štát berie do úvahy rozdelenie žiadostí medzi rôzne typy organizácií prevádzkovateľov, ako aj dôležitosť každej regionálnej oblasti v sektore olív.

2.   Členský štát zamietne neúplné pracovné programy alebo programy, ktoré uvádzajú nepresné informácie alebo ktoré sa týkajú jednej z neoprávnených činností uvedených v článku 7.

3.   Najneskôr 15. marca každého roku členský štát informuje organizácie prevádzkovateľov o schválených pracovných programoch a prípadne o pracovných programoch, pre ktoré udelil príslušné štátne financovanie.

Definitívne schválenie pracovného programu môže byť podriadené uskutočneniu zmien, ktoré členský štát považuje za potrebné. V takomto prípade organizácia prevádzkovateľov oznámi svoj súhlas v lehote 15 dní od oznámenia zmien.

4.   V prípade, ak bol navrhovaný pracovný program zamietnutý, členský štát okamžite uvoľní zábezpeku, ktorá sa uvádza v článku 8 ods. 2 písm. g).

5.   Členské štáty dohliadajú, aby finančné prostriedky zo Spoločenstva boli v rámci každej kategórie organizácií prevádzkovateľov prerozdelené s prihliadnutím na hodnotu olivového oleja vyrobeného alebo uvedeného na trh členmi organizácie prevádzkovateľov.

Článok 10

Zmena pracovných programov

1.   Organizácia prevádzkovateľov môže prostredníctvom postupu, ktorý určí členský štát, požiadať o zmeny obsahu a rozpočtu svojho už schváleného pracovného programu. Tieto zmeny však nesmú viesť k prekročeniu sumy zadržanej uplatnením článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Každá žiadosť o zmenu pracovného programu je doložená dôkaznými materiálmi, ktoré spresňujú dôvod, povahu a dôsledky navrhovaných zmien. Organizácia prevádzkovateľov podá žiadosť príslušnému orgánu najmenej šesť mesiacov pred začiatkom uskutočňovania danej činnosti.

3.   Ak sa dve organizácie prevádzkovateľov prostredníctvom fúzie spojili do jednej organizácie a ak pred fúziou uskutočňovali rozdielne pracovné programy, organizácie pokračujú v súbežnom a oddelenom uskutočňovaní svojich pracovných programov do 1. januára roku, ktorý nasleduje po fúzii. Tieto organizácie spoja svoje pracovné programy prostredníctvom žiadosti o zmenu svojich jednotlivých pracovných programov v súlade s odsekmi 1 a 2.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu povoliť organizáciám prevádzkovateľov, ktoré o to z náležite odôvodnených príčin požiadajú, viesť svoje pracovné programy súbežne bez toho, aby ich spojili.

4.   Najneskôr dva mesiace po doručení žiadosti o zmenu, ktorá sa uvádza v odseku 2, príslušný orgán členského štátu po preskúmaní postúpených dokumentov oznámi svoje rozhodnutie danej organizácii prevádzkovateľov. Každá žiadosť o zmenu, o ktorej nebolo rozhodnuté v tejto lehote, sa považuje za schválenú.

5   V prípade, že organizácia prevádzkovateľov získala nižšie finančné prostriedky zo Spoločenstva, než s akými počíta schválený program, príjemcovia môžu prispôsobiť svoj program výške získaného financovania.

Článok 11

Zálohy

1.   Organizácia prevádzkovateľov, ktorá o to požiadala podľa článku 8 ods. 2 písm. h), dostane za podmienok uvedených v odseku 2 tohto článku zálohu na úrovni najviac 90 % oprávnených výdavkov, ktoré na daný rok predpokladá schválený pracovný program.

2.   V priebehu mesiaca nasledujúceho po začiatku vykonávania každej fázy schváleného pracovného programu členský štát vyplatí danej organizácii prevádzkovateľov prvú tretinu sumy uvedenej v odseku 1.

Druhá časť zodpovedajúca zostávajúcim dvom tretinám sumy uvedenej v odseku 1 je vyplatená po preverení, ktoré sa uvádza v odseku 3.

3.   Pred vyplatením každej časti zálohy členský štát preverí, či sa predchádzajúce časti správne použili.

Toto preverenie sa uskutoční prostredníctvom správy uvedenej v článku 13 alebo prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá sa uvádza v článku 14.

4.   Platby uvedené v odseku 2 podliehajú zloženiu zábezpeky zo strany danej organizácie prevádzkovateľov v súlade s nariadením (EHS) č. 2220/85 do výšky 110 % požadovanej zálohy. Hlavnou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 uvedeného nariadenia je vykonanie činností uvedených v schválenom pracovnom programe.

Po zložení zábezpeky, ktorá sa uvádza v prvom pododseku, členský štát okamžite uvoľní zábezpeku uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. g).

5.   Pred dňom, ktorý určí členský štát, a najneskôr na konci každého roka vykonávania pracovného programu dané organizácie prevádzkovateľov môžu podať žiadosť o uvoľnenie zábezpeky uvedenej v odseku 4 do výšky zodpovedajúcej najviac polovici uskutočnených výdavkov. Členský štát určí a kontroluje dôkazné materiály, ktoré sú priložené k tejto žiadosti, a uvoľní zábezpeky zodpovedajúce daným výdavkom najneskôr v priebehu druhého mesiaca po podaní žiadosti.

Článok 12

Žiadosť o financovanie Spoločenstvom

1.   Na účely vyplatenia finančných prostriedkov zo Spoločenstva na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 organizácia prevádzkovateľov podá pred dňom, ktorý určí členský štát, a najneskôr tri mesiace po skončení každého roku vykonávania svojho pracovného programu žiadosť o financovanie v platobnej agentúre.

Členský štát môže organizácii prevádzkovateľov vyrovnať zostatok finančných prostriedkov zo Spoločenstva, zodpovedajúci každému roku vykonávania pracovného programu, po tom, ako overí na základe správy uvedenej v článku 13 alebo na základe kontroly na mieste, uvedenej v článku 14, že sa obe zálohy uvedené v článku 11 ods. 2 skutočne použili.

Každá žiadosť o financovanie Spoločenstvom podaná po dni, ktorý sa uvádza v prvom pododseku, je neprijateľná a sumy prípadne získané na základe financovania programu Spoločenstvom sa vrátia podľa postupu, ktorý je vymedzený v článku 17.

2.   Žiadosť o financovanie Spoločenstvom sa vypracuje podľa vzoru, ktorý poskytne príslušný orgán členského štátu. Aby bola žiadosť prijateľná, musia ju sprevádzať tieto prvky:

a)

dôkazy, ktoré odôvodňujú:

i)

výdavky uskutočnené počas obdobia vykonávania pracovného programu (faktúry a banková dokumentácia, ktorá dokazuje ich zaplatenie);

ii)

prípadne vyplatenie finančných príspevkov prevádzkovateľov a daného členského štátu;

b)

správa, ktorá obsahuje tieto prvky:

i)

presný opis etáp programu, ktoré sa uskutočnili a ktoré sú rozdelené podľa oblastí činnosti uvedených v článku 5;

ii)

prípadne odôvodnenie a finančné následky rozdielov medzi etapami pracovného programu, ktoré schválil členský štát, a uskutočnenými etapami pracovného programu;

iii)

vyhodnotenie uskutočneného pracovného programu prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 2 písm. f).

3.   Každá žiadosť o financovanie, ktorá nedodrží podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, sa zamietne. Daná organizácia prevádzkovateľov môže podať novú žiadosť o financovanie v lehote, ktorú určí členský štát.

4.   Každá žiadosť týkajúca sa výdavkov vyplatených viac ako dva mesiace po skončení obdobia uskutočňovania pracovného programu sa zamietne.

5.   Najneskôr tri mesiace po podaní žiadosti o financovanie a sprievodných dokumentov uvedených v odseku 2 a po dokončení preskúmania sprievodných dokumentov a kontrol uvedených v článku 14 členský štát vyplatí zodpovedajúce finančné prostriedky zo Spoločenstva a prípadne uvoľní zábezpeku uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. g) alebo zábezpeku uvedenú v článku 11 ods. 4.

Článok 13

Správa organizácií prevádzkovateľov

1.   Od roku 2007 budú organizácie prevádzkovateľov predkladať pred 1. májom každý rok výročné správy o uskutočňovaní pracovných programov počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto správy obsahujú nasledujúce prvky:

a)

uskutočnené alebo prebiehajúce etapy uskutočňovania pracovného programu;

b)

hlavné zmeny pracovného programu;

c)

vyhodnotenie už dosiahnutých výsledkov prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 2 písm. f).

V poslednom roku uskutočňovania pracovného programu nahradí správy uvedené v prvom pododseku záverečná správa.

2.   Pre pracovné programy, ktoré trvajú menej ako jeden rok, sa musí záverečná správa predložiť najneskôr dva mesiace po skončení uskutočňovania programu.

3.   Záverečná správa predstavuje vyhodnotenie pracovného programu a obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

výklad vysvetľujúci, do akej miery sa dosiahli sledované ciele programu, minimálne prostredníctvom ukazovateľov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. f) a každého iného dôležitého kritéria;

b)

výklad vysvetľujúci zmeny pracovného programu;

c)

prípadne zoznam prvkov, ktoré sa musia zohľadniť pri vypracovaní budúceho pracovného programu.

Článok 14

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty preveria, či podmienky udelenia financovania Spoločenstvom sa dodržali, najmä čo sa týka týchto aspektov:

a)

dodržanie podmienok schválenia;

b)

uskutočňovanie schválených pracovných programov, najmä uskutočňovanie investícií;

c)

uskutočnené výdavky vzhľadom na požadované financovanie a finančný príspevok daných prevádzkovateľov.

2.   Príslušný orgán vypracuje program kontrol na mieste vzorky organizácií prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 865/2004. Príslušný orgán uskutoční výber vzorky prostredníctvom analýzy rizík tak, aby sa:

všetky organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov kontrolovali na mieste najmenej jedenkrát po vyplatení zálohy a pred konečným vyplatením finančných prostriedkov zo Spoločenstva,

všetky ostatné organizácie prevádzkovateľov a medziodvetvové organizácie kontrolovali každý rok v priebehu uskutočňovania každého schváleného pracovného programu okrem prípadov, keď v priebehu roka dostali zálohu, v takomto prípade sa kontrola uskutoční po vyplatení tejto zálohy.

Ak kontroly odhalia priestupky, príslušný orgán uskutoční počas prebiehajúceho roka dodatočné kontroly a v budúcom roku zvýši počet kontrolovaných organizácií prevádzkovateľov.

3.   Kontroly na mieste sa neohlasujú. S cieľom uľahčiť materiálnu organizáciu kontrol však môže byť kontrolovanej organizácii prevádzkovateľov kontrola ohlásená najskôr 48 hodín vopred.

4.   Príslušný orgán určí, ktoré organizácie prevádzkovateľov sa budú kontrolovať na základe analýzy rizík založenej na týchto kritériách:

a)

výška financovania schváleného pracovného programu;

b)

povaha činností financovaných v rámci pracovného programu;

c)

stupeň pokroku vo vykonávaní pracovných programov;

d)

zistenia zaznamenané počas kontrol na mieste alebo počas overení uskutočnených v priebehu schvaľovania;

e)

ostatné kritériá rizika, ktoré vymedzia členské štáty.

5.   Trvanie každej kontroly na mieste zodpovedá stupňu pokroku vo vykonávaní schváleného pracovného programu.

Článok 15

Správy o kontrole

Každá kontrola na mieste je predmetom podrobnej správy o kontrole, ktorá obsahuje najmä tieto prvky:

a)

dátum a trvanie kontroly;

b)

zoznam prítomných osôb;

c)

zoznam kontrolovaných faktúr;

d)

označenia vybraných faktúr v účtovnej evidencii (register nákupov alebo predajov a register DPH, v ktorých boli vybrané faktúry zaznamenané);

e)

bankovú dokumentáciu dokazujúcu platby vybraných súm;

f)

zoznam už uskutočnených činností, ktoré sa špecificky analyzovali na mieste.

Článok 16

Nápravy a postihy

1.   V prípade, že sa schválenie odoberie v zmysle článku 3 ods. 3 z dôvodu, že organizácia prevádzkovateľov alebo niektorý z jej členov vedome alebo z vážnej nedbanlivosti nedodržiavali svoje záväzky, organizácia prevádzkovateľov je vylúčená z poberania finančných prostriedkov na celý pracovný program a musí tiež uhradiť príslušnému orgánu čiastku rovnú čiastke, pri ktorej bolo financovanie zamietnuté.

2.   Ak sa určitá činnosť neuskutočnila v súlade s pracovným programom, organizácia prevádzkovateľov je vyradená z financovania danej činnosti. Toto vyradenie sa neuplatňuje, ak organizácia prevádzkovateľov podala správne faktické údaje alebo ak môže nejakým spôsobom dokázať, že nepochybila.

3.   Nasledujúce postihy sa uplatňujú na organizácie prevádzkovateľov, keď sa pri realizácii pracovného programu zistili priestupky:

a)

v prípade priestupku, ktorý vyplynul z nedbalosti, je organizácia prevádzkovateľov:

i)

vyradená z financovania pre danú činnosť;

ii)

vyplatí príslušnému orgánu sumu rovnajúcu sa sume vyradeného financovania;

b)

v prípade úmyselného priestupku vrátane klamlivých vyhlásení je organizácia prevádzkovateľov:

i)

vyradená z financovania celého pracovného programu;

ii)

vyplatí príslušnému orgánu sumu rovnajúcu sa sume vyradeného financovania;

iii)

vyradená z financovania v rámci Spoločenstva na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 počas trojročného obdobia po období, v ktorom sa priestupok konštatoval.

4.   Sumy vyplývajúce z uplatnenia náprav alebo postihov na základe tohto článku sa vyplatia platobnému orgánu a odpočítajú od výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom.

Článok 17

Vrátenie nenáležite vyplatených prostriedkov

1.   Príslušný orgán členského štátu vymáha všetky nenáležite vyplatené prostriedky, prípadne zvýšené o úroky vypočítané v súlade s odsekom 2.

2.   Úroky sa vypočítajú:

a)

za obdobie, ktoré uplynulo medzi vyplatením a vrátením prostriedkov príjemcom;

b)

s použitím sadzby, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné operácie refinancovania a ktorá sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, v sérii C, účinnom v deň platby nenáležite vyplatených prostriedkov, zvýšenej o tri percentuálne body.

3.   V prípade, že opatrenie, ktoré sa neskôr ukáže byť ako neúčinné, sa realizovalo v súlade so schváleným pracovným programom, členský štát sa môže rozhodnúť vyplatiť zvyšok schváleného financovania alebo nevymáhať už vyplatenú sumu, ak je takéto rozhodnutie možné v porovnateľných prípadoch financovaných zo štátneho rozpočtu a ak organizácia prevádzkovateľov nekonala s nedbalosťou alebo úmyselne.

4.   Sumy vymáhané alebo vyplatené na základe tohto článku sa vyplatia platobnému orgánu a odpočítajú z výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom.

Článok 18

Oznámenia členských štátov

1.   Členské štáty, v ktorých sa vyrába olivový olej, najneskôr 31. januára 2006 oznámia Komisii vnútroštátne opatrenia vypracované na uplatnenie tohto nariadenia, a najmä tieto opatrenia:

a)

podmienky schválenia organizácií prevádzkovateľov, uvedené v článku 2 ods. 2;

b)

spresnenia a dodatočné podmienky týkajúce sa spôsobilých činností stanovených s uplatnením článku 5 ods. 2;

c)

usmernenia priority sektora olivového oleja, uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) a kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele uvedené v článku 9 ods. 1. písm. f);

d)

spôsoby systému záloh uvedeného v článku 11 a prípadne systému platby štátneho financovania;

e)

uplatnenie kontrol vymedzených v článku 14 a postihov a náprav vymedzených v článku 16;

f)

stanovenú lehotu, ktorá sa uvádza v článku 12 ods. 3.

2.   Členské štáty najneskôr 1. mája každého roku vykonávania schválených pracovných programov predložia Komisii tieto údaje:

a)

schválené organizácie prevádzkovateľov;

b)

pracovné programy a ich charakteristiky, rozdelené podľa typov organizácií prevádzkovateľov, podľa oblastí činnosti a podľa regionálnych oblastí;

c)

výšku financovania prideleného na každý pracovný program;

d)

časový rozvrh plánovaný na financovanie Spoločenstvom podľa finančných rokov počas celého trvania pracovných programov.

3.   Najneskôr 10. septembra každého roku vykonávania schválených pracovných programov členské štáty postúpia Komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ktorá bude obsahovať minimálne tieto prvky:

a)

počet financovaných pracovných programov, počet príjemcov, plochu olivových hájov, lisovní oleja, počet spracúvacích zariadení a objem oleja a stolových olív;

b)

charakteristiky činností uskutočňovaných v každej z oblastí činnosti;

c)

rozdiely medzi plánovanými činnosťami a uskutočnenými činnosťami a následky týchto rozdielov na úrovni výdavkov;

d)

opis a vyhodnotenie výsledkov najmä prostredníctvom vyhodnotení pracovných programov, ktoré sa uvádzajú v článku 12 ods. 2 písm. b) bode iii);

e)

štatistiky kontrol uskutočnených v súlade s článkami 14 a 15 a postihy a nápravy uplatnené v súlade s článkom 16;

f)

výdavky rozdelené podľa pracovných programov a podľa oblastí činnosti, ako aj finančné príspevky Spoločenstva, štátu a prevádzkovateľov.

4.   Oznámenia uvedené v tomto článku sa podávajú elektronicky podľa inštrukcií, ktoré Komisia dala členským štátom k dispozícii.

Článok 19

Prechodné ustanovenie

1.   Členské štáty môžu vyplatiť zálohu k financovaniu v rámci Spoločenstva na prvý rok uskutočňovania programu.

2.   Táto záloha sa musí obmedziť výhradne na sumu zodpovedajúcu financovaniu v rámci Spoločenstva.

3.   Výdavky nasledujúce po vyplatení zálohy uvedenej v odseku 2 sa priznajú na základe výdavkov uskutočnených od 16. do 31. októbra 2006.

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1334/2002 sa zrušuje.

Články 9, 10 a článok 11 ods. 3 uvedeného nariadenia sa však naďalej uplatňujú na programy činnosti na hospodársky rok 2004/2005.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1331/2004 (Ú. v. EÚ L 247, 21.7.2004, s. 5).

(5)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(6)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32.


Top