EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0035

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

OJ L 255, 30.9.2005, p. 11–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 158 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 158 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 18 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/oj

30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/11


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/35/ES

zo 7. septembra 2005

o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Politika Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti má za cieľ vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia a zakladá sa na chápaní, že všetky strany zapojené do prepravy tovaru cez moria zodpovedajú za to, že lode používané vo vodách Spoločenstva spĺňajú platné pravidlá a normy.

(2)

Materiálové normy všetkých členských štátov pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí vo všetkých členských štátoch sú založené na dohovore Marpol 73/78; tieto pravidlá však denne ignoruje veľmi veľký počet lodí plaviacich sa vo vodách Spoločenstva bez toho, aby sa uskutočnila náprava.

(3)

Vykonávanie dohovoru Marpol 73/78 vykazuje nezrovnalosti medzi členskými štátmi, a preto je potrebné harmonizovať jeho vykonávanie na úrovni Spoločenstva; najmä prax členských štátov pri ukladaní sankcií za vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí vykazuje značné rozdiely.

(4)

Opatrenia odrádzajúceho charakteru tvoria integrálnu súčasť politiky Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti, pretože zabezpečujú spojenie medzi zodpovednosťou každej strany zapojenej do námornej prepravy znečisťujúceho tovaru a jej vystavením sa sankciám; na dosiahnutie účinnej ochrany životného prostredia sú preto potrebné účinné, odrádzajúce a primerané sankcie.

(5)

Na tento účel je nevyhnutné aproximovať prostredníctvom primeraných právnych nástrojov existujúce právne predpisy, najmä presne vymedziť príslušné porušenia, prípady výnimiek, minimálne pravidlá pre sankcie, zodpovednosť a súdnu právomoc.

(6)

Táto smernica je doplnená podrobnými pravidlami o trestných činoch a sankciách, ako aj ďalšími ustanoveniami stanovenými v rámcovom rozhodnutí Rady 2005/667/SVV z 12. júla 2005 na posilnenie trestnoprávneho rámca pre vynútiteľnosť práva proti znečisťovaniu mora z lodí (3).

(7)

Ani medzinárodný režim občianskoprávnej zodpovednosti a náhrady škody spôsobenej znečisťovaním ropnými látkami, ani režim týkajúci sa znečisťovania mora inými nebezpečnými alebo škodlivými látkami nezabezpečujú dostatočne odrádzajúce účinky na odradenie strán zapojených do prepravy nebezpečných nákladov po mori od praktík, ktoré nespĺňajú normy; požadované odrádzajúce účinky možno dosiahnuť len zavedením sankcií uplatňovaných voči každej osobe, ktorá spôsobí alebo prispeje k znečisteniu mora; sankcie by sa mali uplatňovať nielen voči vlastníkovi lode alebo veliteľovi lode, ale aj voči vlastníkovi nákladu, klasifikačnej spoločnosti alebo každej zúčastnenej osobe.

(8)

Vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí by sa malo považovať za porušenie, ak je spáchané úmyselne, z nepozornosti alebo závažnej nedbanlivosti. Tieto porušenia sa považujú za trestné činy za podmienok, ktoré sú ustanovené v rámcovom rozhodnutí 2005/667/SVV, ktorým sa dopĺňa táto smernica.

(9)

Sankcie za vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí sa netýkajú občianskoprávnej zodpovednosti dotknutých strán, a tak nepodliehajú žiadnym pravidlám týkajúcim sa obmedzenia alebo prenesenia občianskoprávnych zodpovedností, ani neobmedzujú účinnú náhradu škody obetiam nehôd, pri ktorých došlo k znečisteniu.

(10)

Existuje potreba ďalšej účinnej spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí je včas zaznamenané a páchatelia identifikovaní. Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (4) z tohto dôvodu musí zohrávať kľúčovú úlohu pri spolupráci s členskými štátmi zameranej na vývoj technických riešení a poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s vykonávaním tejto smernice a pri plnení akejkoľvek úlohy pridelenej Komisii s cieľom účinného vykonávania tejto smernice.

(11)

Aby bolo možné lepšie predchádzať a bojovať proti znečisťovaniu morí, je potrebné vytvoriť súčinnosť medzi orgánmi, ktoré zabezpečujú vynútiteľnosť práva, ako sú vnútroštátne pobrežné stráže. V tejto súvislosti by Komisia mala vykonať realizačnú štúdiu o európskej pobrežnej stráži venovanú prevencii znečistenia a reakcii a objasniť náklady a úžitky. Po tejto štúdii by v prípade potreby mal nasledovať návrh na vytvorenie európskej pobrežnej stráže.

(12)

Ak existuje jasný objektívny dôkaz, že vypúšťanie spôsobuje veľké škody alebo hrozbu veľkej škody, členské štáty by mali predložiť vec svojim príslušným orgánom s cieľom začať konanie v súlade s článkom 220 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982.

(13)

Vynútiteľnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (5) je spolu s touto smernicou kľúčovým nástrojom v rámci súboru preventívnych opatrení proti znečisťovaniu mora z lodí.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(15)

Keďže ciele tejto smernice, a to začlenenie medzinárodných noriem o znečisťovaní z lodí do práva Spoločenstva a zavedenie sankcií — trestných alebo správnych — za ich porušenie na účel zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri námornej doprave nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(16)

Táto smernica plne rešpektuje Chartu základných práv Európskej únie; spravodlivé a nestranné vypočutie sa zaručuje každému, kto je podozrivý z porušenia, a sankcie musia byť primerané,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel

1.   Účelom tejto smernice je začleniť medzinárodné normy o znečisťovaní z lodí do práva Spoločenstva a zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vypúšťanie podliehali primeraným sankciám, ako sa uvádza v článku 8, s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť a ochranu morského prostredia pred znečisťovaním z lodí.

2.   Táto smernica nebráni členským štátom, aby voči znečisťovaniu z lodí prijali prísnejšie opatrenia v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„Marpol 73/78“ znamená Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973 a jeho protokol z roku 1978 v jeho platnom znení.

2.

„Znečisťujúce látky“ znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky) a II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru Marpol 73/78.

3.

„Vypúšťanie“ znamená čímkoľvek spôsobené vypustenie z lode podľa článku 2 dohovoru Marpol 73/78.

4.

„Loď“ znamená námornú loď akéhokoľvek typu bez ohľadu na jej vlajku, ktorá je prevádzkovaná v morskom prostredí, vrátane člnov s nosnými krídlami, vznášadiel, ponoriek a plávajúcich prístrojov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa v súlade s medzinárodným právom vzťahuje na vypúšťanie znečisťujúcich látok:

a)

vo vnútorných vodách členského štátu, vrátane prístavov v rozsahu, v akom sa uplatňuje režim Marpol;

b)

v teritoriálnych vodách členského štátu;

c)

v morských úžinách využívaných pre medzinárodnú plavbu podliehajúcu režimu tranzitného prechodu, ako je to stanovené v časti III oddiele 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve z roku 1982 v rozsahu, v akom členský štát vykonáva súdnu právomoc nad takými morskými úžinami;

d)

vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v rovnocennej zóne členského štátu, zriadenej v súlade s medzinárodným právom, a

e)

na šírom mori.

2.   Táto smernica sa uplatňuje pri vypúšťaní znečisťujúcich látok z akejkoľvek lode bez ohľadu na jej vlajku s výnimkou vojnových lodí, pomocných námorných vojnových lodí alebo iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát a v danom čase ich používa iba na vládne nekomerčné účely.

Článok 4

Porušenia

Členské štáty zabezpečia, aby sa vypúšťanie znečisťujúcich látok loďami do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 považovalo za porušenie, ak bolo spáchané úmyselne, z nepozornosti alebo závažnej nedbanlivosti. Tieto porušenia sa považujú za trestné činy za podmienok, ktoré sú ustanovené v rámcovom rozhodnutí 2005/667/SVV, ktorým sa dopĺňa táto smernica.

Článok 5

Výnimky

1.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa nepovažuje za porušenie smernice, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidlách 9, 10, 11 písm. a) alebo v pravidle 11 písm. c) prílohy I alebo v pravidlách 5, 6 písm. a) alebo 6 písm. c) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

2.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa nepovažuje za porušenie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky konajúcej na zodpovednosť veliteľa lode, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 11 písm. b) prílohy I alebo v pravidle 6 písm. b) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

Článok 6

Donucovacie opatrenia týkajúce sa lodí v prístave členského štátu

1.   Ak na základe nezrovnalostí alebo informácií vznikne podozrenie, že z lode, ktorá sa dobrovoľne nachádza v prístave alebo v mimopobrežnom termináli členského štátu došlo alebo dochádza k vypúšťaniu znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1, členský štát zabezpečí, aby bola vykonaná príslušná kontrola v súlade s vnútroštátnym právom, berúc do úvahy príslušné pokyny, ktoré schválila Medzinárodná námorná organizácia.

2.   Pokiaľ sa kontrolou uvedenou v odseku 1 zistia skutočnosti, ktoré by mohli naznačovať porušenie v zmysle článku 4, musia byť informované príslušné orgány tohto členského štátu a štátu vlajky.

Článok 7

Donucovacie opatrenia zo strany pobrežných štátov týkajúce sa lodí v režime tranzit

1.   Ak sa údajné vypúšťanie znečisťujúcich látok uskutoční v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo e) a loď, ktorá je z vypúšťania podozrivá, sa nezastaví v prístave členského štátu, ktorý má informácie o údajnom vypúšťaní, uplatní sa tento postup:

a)

ak je najbližší prístav určenia v inom členskom štáte, dotknuté členské štáty úzko spolupracujú pri kontrole uvedenej v článku 6 ods. 1 a pri rozhodovaní o vhodných opatreniach vzťahujúcich sa na takéto vypúšťanie;

b)

ak je najbližší prístav určenia v štáte mimo Spoločenstva, členský štát vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol najbližší prístav určenia o údajnom vypúšťaní informovaný, a požiada štát najbližšieho prístavu určenia, aby vzhľadom na takéto vypúšťanie vykonal vhodné opatrenia.

2.   Ak existuje jednoznačný objektívny dôkaz, že sa loď plaviaca sa v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d) dopustila v oblasti uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. d) porušenia, ktorého dôsledkom bolo vypustenie, ktoré spôsobilo škodu veľkého rozsahu alebo hrozbu škody veľkého rozsahu v pobrežnom pásme, alebo príbuzných záujmov dotknutého členského štátu alebo na zdrojoch v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d), štát, pokiaľ časť XII oddiel 7 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 neustanovuje inak, a za predpokladu, že dôkazy to potvrdzujú, odovzdá prípad príslušným orgánom s cieľom začatia konania, vrátane konania o zadržaní lode v súlade s vnútroštátnym právom.

3.   V každom prípade je potrebné informovať orgány štátu vlajky.

Článok 8

Sankcie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby porušenia podľa článku 4 podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám, ktoré môžu zahŕňať trestné alebo správne sankcie.

2.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa sankcie uvedené v odseku 1 uplatnili voči každej osobe, ktorá je uznaná zodpovednou za porušenie podľa článku 4.

Článok 9

Súlad s medzinárodným právom

Členské štáty uplatňujú ustanovenia tejto smernice bez formálnej alebo skutočnej diskriminácie zahraničných lodí a v súlade s platným medzinárodným právom, vrátane oddielu 7 časti XII Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982, a bez meškania informujú štát vlajky lode a každý iný dotknutý štát o opatreniach prijatých v súlade s touto smernicou.

Článok 10

Sprievodné opatrenia

1.   Na účely tejto smernice členské štáty a Komisia, ak je to vhodné, úzko spolupracujú s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a zohľadňujú akčný program ako reakciu na havarijné alebo úmyselné znečistenie mora, ako to stanovuje rozhodnutie č. 2850/2000/ES (7) a, ak je to vhodné, vykonávanie smernice 2000/59/ES, aby:

a)

vyvinuli potrebné informačné systémy, ktoré sa vyžadujú na efektívne vykonávanie tejto smernice;

b)

vytvorili spoločné postupy a usmernenia na základe tých, ktoré jestvujú na medzinárodnej úrovni najmä pre:

monitorovanie a skorú identifikáciu lodí, ktoré vypúšťajú znečisťujúce látky a tak porušujú túto smernicu vrátane, keď je to vhodné, palubného monitorovacieho zariadenia;

spoľahlivé metódy na sledovanie znečisťujúcich látok v mori vypúšťaných z konkrétnej lode a

účinnú vynútiteľnosť tejto smernice.

2.   V súlade so svojimi úlohami definovanými v nariadení (ES) č. 1406/2002 Európska námorná bezpečnostná agentúra:

a)

pracuje s členskými štátmi pri vyvíjaní technických riešení a poskytovaní technickej pomoci vo vzťahu k vykonávaniu tejto smernice, pri činnostiach, ako je zisťovanie stôp po vypúšťaní pomocou satelitného monitorovania a sledovania;

b)

pomáha Komisii pri vykonávaní tejto smernice, ak je to potrebné, vrátane návštev v členských štátoch v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1406/2002.

Článok 11

Realizačná štúdia

Komisia do konca roku 2006 predloží Európskemu parlamentu a Rade realizačnú štúdiu o európskej pobrežnej stráži, venovanú prevencii znečisťovania a reakcii, objasňujúcu náklady a úžitok.

Článok 12

Podávanie správ

Členské štáty podávajú Komisii každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice príslušnými orgánmi. Na základe týchto správ Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu Spoločenstva. V tejto správe Komisia posúdi, okrem iného, vhodnosť prehodnotenia alebo rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Popíše aj vývoj príslušnej judikatúry v členských štátoch a posúdi možnosť vytvorenia verejnej databázy, obsahujúcej túto relevantnú judikatúru.

Článok 13

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS), zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (8).

2.   Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenie jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 14

Poskytovanie informácií

Komisia pravidelne informuje výbor zriadený na základe článku 4 rozhodnutia č. 2850/2000/ES o všetkých navrhovaných opatreniach alebo iných dôležitých činnostiach týkajúcich sa reakcie na znečistenie mora.

Článok 15

Postup pri zmenách a doplneniach

V súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002 a podľa postupu uvedeného v článku 13 tejto smernice môže COSS vylúčiť zmeny a doplnenia dohovoru Marpol 73/78 z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Vykonávanie

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. marca 2007 a bez meškania o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 7. septembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 72.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. januára 2004 (Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 77), spoločná pozícia Rady zo 7. októbra 2004 (Ú. v. EÚ C 25 E, 1.2.2005, s. 29), pozícia Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. júla 2005.

(3)  Pozri stranu 164 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 724/2004 (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2850/2000/ES z 20. decembra 2000, ktorým sa ustanovuje rámec Spoločenstva pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania mora (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 1). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(8)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 415/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).


PRÍLOHA

Zhrnutie pravidiel dohovoru Marpol 73/78 o vypúšťaní ropných látok a škodlivých kvapalných látok, ako je uvedené v článku 2 ods. 2, na referenčné účely

Časť I: Ropné látky (dohovor Marpol 73/78, príloha I)

Na účely prílohy I dohovoru Marpol 73/78 „ropa“ znamená ropné látky v akejkoľvek forme vrátane surovej ropy, palivovej nafty, ropného kalu, ropných zvyškov a rafinovaných výrobkov (okrem petrochemikálií, ktoré podliehajú ustanoveniam prílohy II dohovoru Marpol 73/78) a „ropná zmes“ znamená zmes s akýmkoľvek ropným obsahom.

Výňatky z príslušných ustanovení prílohy I dohovoru Marpol 73/78:

 

Pravidlo 9: Kontrola vypúšťania ropy

1.

Pokiaľ ustanovenia pravidiel 10 a 11 tejto prílohy a odseku 2 tohto pravidla neustanovujú inak, akékoľvek vypúšťanie ropy alebo ropných zmesí do mora z lodí, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, je zakázané, okrem prípadu, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

pre ropný tanker s výnimkou prípadov uvedených v písmene b) tohto odseku:

i)

tanker sa nenachádza v osobitnej oblasti;

ii)

tanker sa nachádza viac než 50 morských míľ od najbližšej pevniny;

iii)

tanker je v plavbe;

iv)

okamžitá výtoková rýchlosť vypúšťania ropných látok nepresahuje 30 litrov na morskú míľu;

v)

celkové množstvo ropných látok vypustených do mora nepresahuje pri existujúcich tankeroch 1/15 000 celkového množstva jednotlivého nákladu, z ktorého zvyšky pochádzajú, a pri nových tankeroch 1/30 000 celkového množstva jednotlivého nákladu, z ktorého zvyšky pochádzajú, a

vi)

tanker má v činnosti systém na monitorovanie a kontrolu vypúšťania ropných látok a zbernú nádrž, ako to vyžaduje pravidlo 15 tejto prílohy;

b)

z lode inej ako ropný tanker s celkovou priestornosťou 400 ton a viac a zo stokových priestorov strojovne okrem stokových priestorov čerpacej stanice nákladu ropného tankera, ak sa nemieša s ropným zvyškom nákladu:

i)

loď sa nenachádza v osobitnej oblasti;

ii)

loď je v plavbe;

iii)

obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión a

iv)

loď má v činnosti [zariadenie na monitorovanie, kontrolu a filtrovanie], ako to vyžaduje pravidlo 16 tejto prílohy.

2.

V prípade lode inej ako ropný tanker s celkovou priestornosťou menšou než 400 ton, pokiaľ nie je v osobitnej oblasti, správa [štátu vlajky] zabezpečí, že loď je vybavená čo možno najschodnejším a najrozumnejším spôsobom zariadením na uskladnenie zvyškov ropných látok na palube a jeho vypustenie do zberného zariadenia alebo do mora v súlade s požiadavkami odseku 1 písm. b) tohto pravidla.

3.

[...]

4.

Ustanovenia odseku 1 tohto pravidla sa nevzťahujú na vypúšťanie čistej alebo oddelenej záťaže alebo nespracovaných ropných zmesí, ktorých ropný obsah bez toho, aby boli zriedené, nepresahuje 15 častíc na milión a ktoré nepochádzajú zo stokových priestorov čerpacej stanice nákladu a nie sú zmiešané s ropnými zvyškami nákladu.

5.

Vypúšťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v množstvách alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo chemikálie alebo iné látky, primiešané na účely obchádzania podmienok vypúšťania uvedených v tomto pravidle.

6.

Zvyšky ropných látok, ktoré nemožno vypúšťať do mora v súlade s odsekmi 1, 2 a 4 tohto pravidla, sa musia uchovať na palube alebo vypúšťať do zberných zariadení.

7.

[...]

 

Pravidlo 10: Metódy na zabránenie znečistenia mora ropnými látkami z lodí, ktoré sa plavia v osobitných oblastiach

1.

Na účely tejto prílohy sú osobitnými oblasťami oblasť Stredozemného mora, oblasť Baltického mora, oblasť Čierneho mora, oblasť Červeného mora, „oblasť Perzského zálivu“, oblasť Adenského zálivu, antarktická oblasť a severozápadné európske vody [ako sú ďalej definované a uvedené podrobnejšie].

2.

Ak ustanovenia pravidla 11 tejto prílohy neustanovujú inak:

a)

Akékoľvek vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z akéhokoľvek ropného tankera a akejkoľvek lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou 400 ton a viac je v osobitnej oblasti zakázané. […]

b)

[...] Akékoľvek vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou menšou ako 400 ton, je v osobitnej oblasti zakázané okrem prípadu, keď obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión.

3.

a)

Ustanovenia odseku 2 tohto pravidla sa nevzťahujú na vypúšťanie čistej alebo oddelenej záťaže.

b)

Ustanovenia pododseku 2 písm. a) tohto pravidla sa neuplatňujú na vypúšťanie spracovanej vody zo stokových priestorov strojovní za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

stoková voda nepochádza zo stokových priestorov čerpacích staníc nákladu;

ii)

voda zo stokových priestorov nie je zmiešaná so zvyškami ropných látok nákladu;

iii)

loď je v plavbe;

iv)

obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión;

v)

loď má v činnosti filtrovacie zariadenie v súlade s pravidlom 16 ods. 5 tejto prílohy a

vi)

filtrovací systém je vybavený aretačným zariadením, ktoré zabezpečí, že vypúšťanie sa automaticky zastaví, ak ropný obsah odpadu presiahne 15 častíc na milión.

4.

a)

Žiadne vypúšťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v množstvách alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo chemikálie alebo iné látky primiešané na účely obchádzania podmienok vypúšťania uvedených v tomto pravidle.

b)

Zvyšky ropných látok, ktoré nemožno vypúšťať do mora v súlade s odsekom 2 alebo 3 tohto pravidla, sa musia uchovať na palube alebo vypustiť do zberných zariadení.

5.

Nič v tomto pravidle nezakazuje lodi na ceste, ktorej iba časť vedie cez osobitnú oblasť, aby mimo osobitnej oblasti uskutočnila vypúšťanie v súlade s pravidlom 9 tejto prílohy.

6.

[...]

7.

[...]

8.

[...]

 

Pravidlo 11: Výnimky

 

Pravidlá 9 a 10 tejto prílohy sa neuplatňujú na:

a)

vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora, potrebné na účely zabezpečenia bezpečnosti lode alebo záchrany života na mori, alebo

b)

vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora následkom poškodenia lode alebo jej zariadenia:

i)

za predpokladu, že po výskyte poškodenia alebo zistení vypúšťania na účely zabránenia vypúšťania alebo jeho minimalizácie boli vykonané všetky náležité opatrenia, a

ii)

okrem prípadu, ak vlastník lode alebo veliteľ lode konal buď s úmyslom spôsobiť škodu alebo nedbanlivo s tým, že vedel, že by pravdepodobne vznikla škoda, alebo

c)

vypúšťanie látok obsahujúcich ropu do mora, schválené správou [štátu vlajky], ak sa použije na účel boja proti určitým prípadom znečistenia, aby sa tak minimalizovala škoda zo znečistenia. Každé také vypúšťanie podlieha schváleniu vlády štátu, v ktorého súdnej právomoci sa má vykonať zamýšľané vypúšťanie.

Časť II: Škodlivé kvapalné látky (dohovor Marpol 73/78, príloha II)

Výňatky z príslušných ustanovení prílohy II dohovoru Marpol 73/78:

 

Pravidlo 3: Kategorizácia a zoznam škodlivých kvapalných látok

1.

Na účely tohto pravidla a tejto prílohy sa škodlivé kvapalné látky delia do štyroch kategórií:

a)

Kategória A: Škodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo čerpaní vody z balastových nádrží, predstavovali veľké ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili vážne poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto odôvodňujú uplatnenie prísnych opatrení proti znečisteniu.

b)

Kategória B: Škodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo čerpaní vody z balastových nádrží, predstavovali ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto odôvodňujú uplatnenie osobitných opatrení proti znečisteniu.

c)

Kategória C: Škodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo čerpaní vody z balastových nádrží, predstavovali malé ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili malé poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto vyžadujú osobitné prevádzkové podmienky.

d)

Kategória D: Škodlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia do mora pri čistení alebo vypúšťaní vody z balastových nádrží, predstavovali rozoznateľné ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo spôsobili minimálne poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto vyžadujú určitú pozornosť pri prevádzkových podmienkach.

2.

[...]

3.

[...]

4.

[...]

[Ďalšie usmernenia pre kategorizáciu látok vrátane zoznamu kategorizovaných látok sú uvedené v pravidlách 3 ods. 2 až 4 a pravidle 4 a dodatkoch k dohovoru Marpol 73/78 príloha II].

 

Pravidlo 5: Vypúšťanie škodlivých kvapalných látok

Látky kategórie A, B a C mimo osobitných oblastí a látky kategórie D vo všetkých oblastiach

Ak ustanovenia [...] pravidla 6 tejto prílohy neustanovujú inak:

1.

Vypúšťanie látok kategórie A do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. a) tejto prílohy alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky, alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov, alebo zmesí obsahujúcich takéto látky, je zakázané. Ak je potrebné nádrže obsahujúce takéto látky alebo zmesi umyť, vzniknuté zvyšky je potrebné vypúšťať do zberného zariadenia dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do takéhoto zariadenia nedosiahne hodnotu najviac 0,1 hmotnostného percenta a kým nie je nádrž prázdna s výnimkou žltého alebo bieleho fosforu, zvyšková koncentrácia ktorého musí dosiahnuť hodnotu 0,01 hmotnostného percenta. Vodu dodatočne dodanú do nádrže možno vypúšťať do mora, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

c)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

2.

Vypúšťanie látok kategórie B do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

postupy a opatrenia pre vypúšťanie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, že koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;

c)

maximálne množstvo vypusteného nákladu z každej nádrže a s ňou spojeného potrubia nepresahuje maximálne množstvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v pododseku b) tohto odseku, ktoré v žiadnom prípade nepresiahnu 1 m3 alebo 1/3 000 kapacity nádrže v m3;

d)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

e)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

3.

Vypúšťanie látok kategórie C do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. c) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

postupy a opatrenia pre vypúšťanie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, že koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 10 častíc na milión;

c)

maximálne množstvo vypusteného nákladu z každej nádrže a s ňou spojeného potrubia nepresahuje maximálne množstvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v pododseku b) tohto odseku, ktoré v žiadnom prípade nepresiahnu 3 m3 alebo 1/1 000 kapacity nádrže v m3;

d)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

e)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

4.

Vypúšťanie látok kategórie D do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. d) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

loď je v plavbe s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

takéto zmesi nemajú väčšiu koncentráciu než jedna častica látky na desať častíc vody a

c)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny.

5.

Na odstránenie zvyškov nákladu z nádrže možno použiť vetracie postupy schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou]. Voda dodatočne doplnená do nádrže sa považuje za čistú a nepodlieha odseku 1, 2, 3 alebo 4 tohto pravidla.

6.

Vypúšťanie látok, ktoré neboli kategorizované, prechodne ohodnotené alebo vyhodnotené, do mora, ako sa uvedádza v pravidle 4 ods. 1 tejto prílohy, alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané.

Látky kategórie A, B a C v rámci osobitných oblastí [ako je definované v pravidle 1 prílohy II dohovoru Marpol 73/78, vrátane Baltického mora]

Ak ustanovenia [...] pravidla 6 tejto prílohy neustanovujú inak:

7.

Vypúšťanie látok kategórie A do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. a) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané. Ak je potrebné nádrže obsahujúce takéto látky alebo zmesi vyčistiť, vzniknuté zvyšky je potrebné vypúšťať do zberného zariadenia, ktoré poskytnú štáty hraničiace s osobitnou oblasťou v súlade s pravidlom 7 tejto prílohy dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do takéhoto zariadenia nedosiahne hodnotu najviac 0,05 hmotnostného percenta a kým nie je nádrž prázdna s výnimkou žltého alebo bieleho fosforu, zvyšková koncentrácia ktorého musí dosiahnuť hodnotu 0,005 hmotnostného percenta. Vodu dodatočne dodanú do nádrže možno vypúšťať do mora, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

c)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

8.

Vypúšťanie látok kategórie B do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

nádrž bola vopred vyčistená v súlade s postupom schváleným správou [štátu vlajky] a zakladá sa na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a voda z toho čistenia nádrže bola vypustená do zberného zariadenia;

b)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

c)

postupy a opatrenia pre vypúšťanie a čistenie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, že koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;

d)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

e)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

9.

Vypúšťanie látok kategórie C do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. c) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;

b)

postupy a opatrenia pre vypúšťanie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, že koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;

c)

maximálne množstvo vypusteného nákladu z každej nádrže a s ňou spojeného potrubia nepresahuje maximálne množstvo schválené v súlade s postupmi uvedenými v pododseku b) tohto odseku, ktoré v žiadnom prípade nepresiahnu 1 m3 alebo 1/3 000 kapacity nádrže v m3;

d)

vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a

e)

vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najmenej 12 námorných míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.

10.

Na odstránenie zvyškov nákladu z nádrže možno použiť vetracie postupy schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou]. Voda dodatočne doplnená do nádrže sa považuje za čistú a nepodlieha odseku 7, 8 alebo 9 tohto pravidla.

11.

Vypúšťanie látok, ktoré neboli kategorizované, prechodne ohodnotené alebo vyhodnotené, do mora, ako je uvedené v pravidle 4 ods. 1 tejto prílohy, alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané.

12.

Nič v tomto pravidle nezakazuje lodi, aby uchovala zvyšky nákladu kategórie B alebo C a vypustila takéto zvyšky do mora mimo osobitnej oblasti v súlade s odsekom 2 alebo 3 tohto pravidla.

 

Pravidlo 6: Výnimky

 

Pravidlo 5 tejto prílohy sa neuplatňuje na:

a)

vypúšťanie škodlivej kvapalnej látky alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora potrebné na účel zabezpečenia bezpečnosti lode alebo záchrany života na mori, alebo

b)

vypúšťanie škodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora následkom poškodenia lode alebo jej zariadenia:

i)

za predpokladu, že po výskyte poškodenia alebo zistení vypustenia na účel zabránenia vypustenia alebo jeho minimalizácie sa vykonali všetky náležité opatrenia, a

ii)

okrem prípadu, ak vlastník alebo veliteľ lode konal buď s úmyslom spôsobiť škodu, alebo nedbanlivo s tým, že vedel, že by pravdepodobne vznikla škoda, alebo

c)

vypúšťanie škodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora, schválené správou [štátu vlajky], ak sa používa na účel boja proti určitým prípadom znečistenia, aby tak minimalizovali škodu zo znečistenia. Každé také vypúšťanie podlieha schváleniu vlády štátu, v ktorého súdnej právomoci sa má vykonať zamýšľané vypúšťanie.


Top