EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1554/2005/ES zo 7. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/51/ES o akčnom programe Spoločenstva týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov a rozhodnutie č. 848/2004/ES ustanovujúce akčný plán Spoločenstva na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1554/2005/ES

zo 7. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/51/ES o akčnom programe Spoločenstva týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov a rozhodnutie č. 848/2004/ES ustanovujúce akčný plán Spoločenstva na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím 2001/51/ES (2) ustanovila program, ktorý sa týka rámcovej stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti pohlaví na zlepšenie porozumenia otázok, ktoré sa týkajú rovnosti pohlaví, podpory a šírenia hodnôt a praktík, ktoré zdôrazňujú rovnosť pohlaví, a na rozvoj schopností aktérov týkajúcich sa efektívnej podpory rovnosti pohlaví.

(2)

Európsky parlament a Rada svojím rozhodnutím č. 848/2004/ES (3) ustanovili akčný plán Spoločenstva na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami na účely podpory aktivít tých organizácií, ktorých prebiehajúce programy práce alebo špecifické opatrenia slúžia všeobecnému európskemu záujmu v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami alebo plnia cieľ, ktorý je súčasťou politiky Európskej únie v tejto oblasti.

(3)

Oba programy skončia 31. decembra 2005. Vzhľadom na ciele stanovené v článku 13 zmluvy je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu politiky Spoločenstva zameranej na podporu rovnosti pohlaví.

(4)

Programy je potrebné predĺžiť o prechodné obdobie jedného roka, až kým nebude ustanovený nový viacročný rámcový program na financovanie akcií v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti na obdobie rokov 2007 až 2013, vrátane tej časti, ktorá je zameraná na rovnosť pohlaví.

(5)

Rozhodnutie 2001/51/ES bolo založené na článku 13 zmluvy. Avšak po zmenách a doplneniach zavedených Zmluvou z Nice, špecifický právny základ pre prijatie stimulačných opatrení Spoločenstva, ktoré majú prispieť k boju proti diskriminácii, predstavuje článok 13 ods. 2. Preto je vhodné, aby zmeny a doplnenia rozhodnutia 2001/51/ES boli založené práve na článku 13 ods. 2,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2001/51/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa slová „do 31. decembra 2005“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2006“.

2.

Článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.   „Odporúčaná finančná čiastka na vykonanie programu na obdobie 2001 – 2006 je 61,5 milióna EUR.“

Článok 2

Rozhodnutie č. 848/2004/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 3 sa slová „31. decembra 2005“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2006“.

2.

Článok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.   „Finančný rámec na vykonanie tohto programu na obdobie rokov 2004 – 2006 je 3,3 milióna EUR.“

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 7. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. júla 2005.

(2)  Ú. v. ES L 17, 19.1.2001, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 18. Rozhodnutie opravené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 7.


Top