EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1552

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch (Text s významom pre EHP)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 200 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj

30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1552/2005

zo 7. septembra 2005

o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 si Európska únia stanovila strategický cieľ stať sa najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším hospodárstvom založeným na vedomostiach vo svete, schopným zabezpečiť trvalý hospodársky rast pri zvyšovaní počtu a kvality pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti.

(2)

Na dodržanie záväzku stať sa najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším hospodárstvom založeným na vedomostiach vo svete je pre Úniu nevyhnutná zamestnanosť, prispôsobivosť a mobilita občanov.

(3)

Kľúčovým prvkom pri rozvoji a podpore kvalifikovanej, odborne vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily je celoživotné vzdelávanie.

(4)

V záveroch zasadnutia Rady z 5. mája 2003 o referenčných úrovniach priemerného európskeho vzdelávania a odbornej prípravy (referenčné hodnoty) (2) sa prijala nasledujúca referenčná hodnota pre celoživotné vzdelávanie: „Preto by do roku 2010 mala priemerná úroveň účasti dospelej populácie Európskej únie v produktívnom veku (25 — 64 rokov) na celoživotnom vzdelávaní dosiahnuť aspoň 12,5 %.“

(5)

Európska rada v Lisabone potvrdila, že celoživotné vzdelávanie je základným prvkom európskeho sociálneho modelu.

(6)

Nová európska stratégia zamestnanosti, ktorú potvrdilo rozhodnutie Rady 2003/578/ES z 22. júla 2003 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (3), má za cieľ zlepšiť príspevok k Lisabonskej stratégii a zaviesť jednotné a komplexné stratégie pre celoživotné vzdelávanie.

(7)

Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mal zohľadniť pojem „osoby znevýhodnené na trhu práce“, uvedený v usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.

(8)

Zvýšená pozornosť by sa mala venovať odbornému vzdelávaniu na pracovisku a počas pracovného času, keďže obidva tieto aspekty sú kľúčovými faktormi celoživotného vzdelávania.

(9)

Na rozvoj stratégií celoživotného vzdelávania a na monitorovanie pokroku pri ich uplatňovaní sú nevyhnutné porovnateľné štatistické informácie na úrovni Spoločenstva, najmä čo sa týka odborného vzdelávania v podnikoch.

(10)

Zostavovanie špecifických štatistík Spoločenstva sa riadi pravidlami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (4).

(11)

Prenos dôverných štatistických údajov sa riadi pravidlami, ktoré stanovuje nariadenie (ES) č. 322/97 a nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (5).

(12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva, so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (6) vytvorilo podmienky, na základe ktorých možno povoliť prístup k dôverným údajom poskytnutým orgánu Spoločenstva.

(13)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločných štatistických noriem, ktoré by umožňovali vypracovanie harmonizovaných údajov o odbornom vzdelávaní v podnikoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7). Tieto opatrenia by mali zohľadňovať dostupné kapacity v rámci členských štátov v oblasti zberu a spracovania údajov.

(15)

V súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989 o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (8) sa uskutočnila porada s Výborom pre štatistické programy,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje spoločný rámec na zostavovanie štatistík Spoločenstva o odbornom vzdelávaní v podnikoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„podnik“ znamená podnik v zmysle vymedzenia pojmu uvedeného v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (9),

2.

„NACE Rev. 1.1“ znamená všeobecnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností v Európskom spoločenstve, ako je zavedená nariadením Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (10).

Článok 3

Údaje určené na zber

1.   Členské štáty zbierajú údaje s cieľom zostavovať štatistiku Spoločenstva pre analýzu ďalšieho odborného vzdelávania v podnikoch v nasledujúcich oblastiach:

a)

podniková politika a podnikové stratégie odborného vzdelávania pri rozvíjaní zručností vlastnej pracovnej sily;

b)

riadenie, organizácia a formy ďalšieho odborného vzdelávania v podnikoch;

c)

úloha sociálnych partnerov pri zabezpečovaní všetkých aspektov ďalšieho odborného vzdelávania v podnikoch;

d)

prístup k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu, jeho objem a obsah najmä v súvislosti s ekonomickou činnosťou a veľkosťou podniku;

e)

špecifické podnikové opatrenia týkajúce sa ďalšieho odborného vzdelávania, zamerané na zlepšenie zručností pracovnej sily v oblasti informačných a komunikačných technológií;

f)

možnosti prístupu zamestnancov v malých a stredných podnikoch (MSP) k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a získaniu nových zručností a konkrétne potreby MSP v oblasti poskytovania odborného vzdelávania;

g)

účinky opatrení verejnej politiky na ďalšie odborné vzdelávanie v podnikoch;

h)

rovnosť príležitostí pri prístupe k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu v podnikoch pre všetkých zamestnancov najmä s ohľadom na pohlavie a špecifické vekové skupiny;

i)

osobitné opatrenia týkajúce sa ďalšieho odborného vzdelávania pre skupiny, ktoré sú na trhu práce znevýhodnené;

j)

opatrenia pre ďalšie odborné vzdelávanie v súvislosti s rôznymi typmi pracovných zmlúv;

k)

výdavky na ďalšie odborné vzdelávanie: úrovne a zdroje financovania, stimuly pre ďalšie odborné vzdelávanie a

l)

hodnotenie a monitorovanie postupov podnikov v súvislosti s ďalším odborným vzdelávaním.

2.   V súvislosti s počiatočným odborným vzdelávaním v podnikoch zbierajú členské štáty osobitné údaje o:

a)

účastníkoch počiatočného odborného vzdelávania a

b)

celkových výdavkoch na počiatočné odborné vzdelávanie.

Článok 4

Rozsah štatistík

Štatistiky o odbornom vzdelávaní v podnikoch zahŕňajú minimálne všetky ekonomické činnosti vymedzené v oddieloch C až K a O systému NACE Rev. 1.1.

Článok 5

Štatistické jednotky

1.   Na zber údajov sa ako štatistická jednotka použije podnik, ktorý vykonáva niektorú z ekonomických činností uvedených v článku 4 a zamestnáva 10 alebo viac zamestnancov.

2.   S ohľadom na špecifické rozdelenie podnikov podľa veľkosti na vnútroštátnej úrovni a vývoj politických potrieb členské štáty môžu rozšíriť vymedzenie pojmu štatistickej jednotky vo svojej krajine. Komisia môže tiež rozhodnúť o rozšírení vymedzenia tohto pojmu v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch.

Článok 6

Zdroje údajov

1.   Členské štáty získavajú potrebné údaje buď prieskumom v podnikoch, alebo kombináciou prieskumu v podnikoch a iných zdrojov, pričom uplatňujú zásady zníženého zaťaženia respondentov a administratívneho zjednodušenia.

2.   Členské štáty ustanovia pre podniky spôsoby, ako budú odpovedať na prieskum.

3.   Počas prieskumu sa podniky vyzvú, aby poskytli správne a úplné údaje v rámci stanovených termínov.

4.   Iné zdroje vrátane administratívnych údajov sa môžu použiť na doplnenie údajov, ktoré sa majú zbierať v prípade, že sú tieto zdroje vhodné z hľadiska dôležitosti a dodržania stanovených termínov.

Článok 7

Charakteristika prieskumu

1.   Prieskum je vzorkovým prieskumom.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že údaje, ktoré prenášajú, budú odrážať štruktúru obyvateľstva štatistických jednotiek. Prieskum sa vykoná spôsobom, ktorý umožní rozdelenie výsledkov na úrovni Spoločenstva aspoň v nasledujúcich kategóriách:

a)

ekonomické činnosti podľa NACE Rev. 1.1 a

b)

veľkosť podnikov.

3.   Výber vzoriek a požiadavky na presnosť, veľkosť vzoriek potrebná na splnenie týchto požiadaviek, ako aj špecifikácie NACE Rev. 1.1 a kategórie veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 8

Postup prieskumu

1.   Na účely zníženia zaťaženia respondentov spôsob uskutočňovania prieskumu umožní, aby sa zber údajov prispôsobil vzhľadom na:

a)

podniky poskytujúce odborné vzdelávanie a ostatné podniky a

b)

rozličné formy odborného vzdelávania.

2.   Osobitné údaje, ktoré sa majú zbierať vo vzťahu k podnikom poskytujúcim odborné vzdelávanie a ostatným podnikom a vo vzťahu k rozličným formám odborného vzdelávania, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 9

Kontrola kvality a správy

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality údajov, ktoré prenášajú.

2.   Najneskôr do 21 mesiacov od konca každého referenčného obdobia uvedeného v článku 10 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) správu o kvalite, ktorá bude obsahovať všetky informácie a požadované údaje na overenie kvality prenesených údajov. V správe spresnia možné porušenie metodických požiadaviek.

3.   Na základe správ uvedených v odseku 2 Komisia (Eurostat) vyhodnotí kvalitu prenesených údajov s osobitným dôrazom na zabezpečenie porovnateľnosti údajov medzi členskými štátmi.

4.   Požiadavky na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely štatistiky Spoločenstva o odbornom vzdelávaní v podnikoch, štruktúra správ o kvalite uvedených v odseku 2 a všetky opatrenia potrebné na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 10

Referenčné obdobie a pravidelnosť

1.   Referenčným obdobím na zber údajov je jeden kalendárny rok.

2.   Komisia určí prvý referenčný rok, v ktorom sa budú zbierať údaje v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

3.   Členské štáty zbierajú údaje každých päť rokov.

Článok 11

Prenos údajov

1.   Členské štáty a Komisia podporujú v rámci svojich oblastí právomocí podmienky na zvýšené využívanie elektronického zberu údajov, elektronického prenosu údajov a automatického spracovania údajov.

2.   Členské štáty odošlú Komisii (Eurostatu) jednotlivé údaje o podnikoch v súlade s jestvujúcimi ustanoveniami Spoločenstva o prenose dôverných štatistických údajov, ako je stanovené v nariadeniach (ES) č. 322/97 a (Euratom, EHS) č. 1588/90. Členské štáty zabezpečia, aby prenesené údaje neumožňovali priamu identifikáciu štatistických jednotiek.

3.   Členské štáty prenášajú údaje elektronicky, v zhode s príslušným technickým formátom a normou na výmenu, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

4.   Členské štáty prenášajú úplné a správne údaje najneskôr 18 mesiacov po skončení každého referenčného obdobia.

Článok 12

Správa o vykonávaní

1.   Do 20. októbra 2010 a po porade s Výborom pre štatistické programy Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Správa obsahuje najmä:

a)

hodnotenie prínosu pre Spoločenstvo, členské štáty a užívateľov štatistík vo vzťahu k záťaži respondentov a

b)

určenie oblastí možného zlepšenia a zmien alebo doplnení, ktoré sa považujú za potrebné na základe získaných výsledkov.

2.   Po predložení správy môže Komisia navrhnúť opatrenia na zlepšenie vykonávania tohto nariadenia.

Článok 13

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení, ktoré zohľadnia hospodársky a technický vývoj v oblasti zberu, prenosu a spracovania dát, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 15

Financovanie

1.   Komisia poskytne členským štátom finančný príspevok na prvé referenčné obdobie, v ktorom sa zostavuje štatistika Spoločenstva ustanovená v tomto nariadení, na pomoc pri úhrade nákladov, ktoré im vzniknú pri zbere, spracovaní a prenose údajov.

2.   Výška finančného príspevku sa stanoví v rámci príslušného ročného rozpočtového postupu. Rozpočtový orgán určí dostupné rozpočtové prostriedky.

3.   Pri vykonávaní tohto nariadenia si Komisia môže prizvať na pomoc odborníkov a organizácie technickej pomoci, pričom ich financovanie môže byť upravené v celkovom finančnom rámci pre toto nariadenie. Komisia môže organizovať semináre, kolokviá alebo iné stretnutia odborníkov, ktoré môžu uľahčiť vykonávanie tohto nariadenia, a môže uskutočniť vhodné informačné, publikačné a propagačné akcie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 7. septembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júna 2005.

(2)  Ú. v. EÚ C 134, 7.6.2003, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(9)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


Top