EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0671

Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu

OJ L 253, 29.9.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 350–352 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 92 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

29.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/22


ROZHODNUTIE RADY 2005/671/SVV

z 20. septembra 2005

o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 29, 30 ods. 1, 31 a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Na mimoriadnom zasadaní 21. septembra 2001 Európska rada označila terorizmus za skutočný problém pre svet a Európu a boj proti terorizmu za prioritný cieľ Európskej únie.

(2)

Dňa 19. októbra 2001 Európska rada vyhlásila, že je odhodlaná bojovať proti každej forme terorizmu vo svete a že bude pokračovať vo svojej snahe posilniť koalíciu medzinárodného spoločenstva v boji proti terorizmu každej podoby a formy, napríklad zintenzívnením spolupráce medzi operatívnymi službami zodpovednými za boj proti terorizmu: Europol, Eurojust, spravodajské služby, policajné zložky a justičné orgány.

(3)

V boji proti terorizmu je dôležité, aby príslušné služby mali v čo najväčšej možnej miere úplné a aktuálne informácie v príslušných oblastiach. Vnútroštátne špecializované služby členských štátov, justičné orgány a príslušné orgány Európskej únie, ako napr. Europol a Eurojust, nevyhnutne potrebujú informácie na riadny výkon svojich úloh.

(4)

Rozhodnutie Rady 2003/48/SVV z 19. decembra 2002 o vykonávaní osobitných opatrení v rámci policajnej a justičnej spolupráce v boj proti terorizmu v súlade s článkom 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (2) je dôležitým krokom vpred. Pretrvávanie hrozby terorizmu a zložitosť tohto javu stále zvyšujú potrebu efektívnejšej výmeny informácií. Rozsah výmeny informácií sa musí rozšíriť na všetky štádia trestného konania vrátane rozsudkov a na všetky osoby, skupiny alebo subjekty vyšetrované, stíhané alebo odsúdené za trestné činy terorizmu.

(5)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov potreby reciprocity ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(6)

Pri uskutočňovaní výmeny informácií sa toto rozhodnutie uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté základné záujmy národnej bezpečnosti, a nemalo by ohrozovať bezpečnosť jednotlivcov alebo výsledok prebiehajúcich vyšetrovaní alebo špecifických spravodajských činností v oblasti štátnej bezpečnosti.

(7)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných ľudských práv Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatnia tieto definície:

a)

„trestné činy terorizmu“: trestné činy vymedzené v článkoch 1, 2 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (3);

b)

„Dohovor o Europole“: dohovor z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu (4);

c)

„rozhodnutie o Eurojuste“: rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (5);

d)

„skupina alebo subjekt“: „teroristické skupiny“ v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV a skupiny a subjekty uvedené v prílohe k spoločnej pozícii Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (6).

Článok 2

Poskytovanie informácií o trestných činoch terorizmu Eurojustu, Europolu a členským štátom

1.   Každý členský štát určí špecializovanú službu v rámci svojich policajných služieb alebo iných orgánov činných v trestnom konaní, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi má prístup a právo na získavanie všetkých relevantných informácií, týkajúcich sa a vyplývajúcich z vyšetrovaní trestných činov vedených orgánmi činnými v trestnom konaní s ohľadom na trestné činy terorizmu, a zasiela ich Europolu v súlade s odsekmi 3 a 4.

2.   Každý členský štát určí jeden, alebo pokiaľ tak stanovuje jeho právny systém, viac orgánov ako vnútroštátneho spravodajcu Eurojustu pre záležitosti terorizmu alebo vhodný justičný alebo iný príslušný orgán, ktorý v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi má prístup a právo na získavanie všetkých relevantných informácií, ktoré sa týkajú trestného stíhania a odsúdenia za trestné činy terorizmu, a zasiela ich Eurojustu v súlade s odsekom 5.

3.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby prinajmenšom informácie získané príslušným orgánom uvedené v odseku 4, ktoré sa týkajú vyšetrovania trestných činov a informácie uvedené v odseku 5 týkajúce sa trestného stíhania a odsúdenia za trestné činy terorizmu, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na dva alebo viac členských štátov, boli odovzdané:

a)

Europolu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami dohovoru o Europole na spracovanie; a

b)

Eurojustu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a, ak to dovoľujú ustanovenia rozhodnutia o Eurojuste, s cieľom umožniť Eurojustu vykonávať jeho úlohy.

4.   Informácie zasielané Europolu v súlade s odsekom 3 sú tieto:

a)

údaje, ktoré identifikujú osobu, skupinu alebo subjekt;

b)

činy, ktoré podliehajú vyšetrovaniu, a ich osobitné okolnosti;

c)

príslušný trestný čin;

d)

spojitosť s inými relevantnými prípadmi;

e)

používanie komunikačných technológií;

f)

hrozba, ktorú prestavuje vlastníctvo zbraní hromadného ničenia.

5.   Informácie zasielané Eurojustu v súlade s odsekom 3 sú tieto:

a)

údaje, ktoré identifikujú osobu, skupinu alebo subjekt, ktoré sú predmetom vyšetrovania trestného činu alebo trestného stíhania;

b)

príslušný trestný čin a jeho osobitné okolnosti;

c)

informácie o právoplatných odsúdeniach za trestné činy terorizmu a osobitných okolnostiach týchto trestných činov;

d)

spojitosť s inými relevantnými prípadmi;

e)

žiadosti o justičnú právnu pomoc, vrátane dožiadaní adresovaných alebo prijatých od iného členského štátu a odpovede na ne.

6.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetky relevantné informácie obsiahnuté v dokumentoch, spisoch, zložkách informácií, predmetoch alebo v inej forme dôkazu, zaistené alebo zhabané v rámci vyšetrovaní trestných činov alebo v rámci trestného konania v súvislosti s trestnými činmi terorizmu, boli s ohľadom na neohrozenie prebiehajúcich vyšetrovaní čo najskôr sprístupnené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými právnymi nástrojmi orgánom iných zainteresovaných členských štátov, v ktorých sa vedú alebo môžu byť začaté vyšetrovania, alebo v ktorých prebiehajú trestné stíhania v súvislosti s trestnými činmi terorizmu.

Článok 3

Spoločné vyšetrovacie tímy

Členské štáty vo vhodných prípadoch prijmú potrebné opatrenia s cieľom vytvoriť spoločné vyšetrovacie tímy na vedenie vyšetrovania trestných činov terorizmu.

Článok 4

Žiadosti o justičnú pomoc a výkon rozsudkov

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadosti iných členských štátov o vzájomnú právnu pomoc a o uznanie a výkon rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi terorizmu boli vybavované urgentne s priznanou prioritou.

Článok 5

Zrušenie existujúcich ustanovení

Rozhodnutie 2003/48/SVV sa týmto zrušuje.

Článok 6

Implementácia

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia najneskôr do 30. júna 2006.

Článok 7

Územná pôsobnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na Gibraltár.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. septembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Stanovisko zo 7. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 16, 22.1.2003, s. 68.

(3)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2. Dohovor naposledy zmenený a doplnený protokolom z 27.11.2003 (Ú. v. EÚ C 2, 6.1.2004, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/659/SVV (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 44).

(6)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2005/220/SZBP (Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 59).


Top