EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1283

Nariadenie Komisie (ES) č. 1283/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

OJ L 203, 4.8.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 276–276 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 23 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 23 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 254 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1283/oj

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1283/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol č. 10 o Cypre, Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a na úpravy zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení (2), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 ustanovuje zoznam miest prechodu, cez ktoré môžu osoby a tovary prekročiť hranicu medzi územiami, na ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva efektívnu kontrolu a tými územiami, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

(2)

V dôsledku dohody o otvorení nových miest prechodu v Kato Pyrgos a Kokkina je potrebné upraviť prílohu I.

(3)

Vláda Cyperskej republiky odsúhlasila túto úpravu.

(4)

Turecko-cyperská obchodná komora bola konzultovaná v tejto veci,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 866/2004 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam miest prechodu uvedených v článku 2 ods. 4

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Ú. v. ES L 161, 30.4.2004, s. 128. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 601/2005 (Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 10).


Top