EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Nariadenie Komisie (ES) č. 1103/2005 z 13. júla 2005 týkajúce sa žiadostí o dovoznú licenciu na ryžu pôvodom z Egypta v rámci colnej kvóty na rok 2005 stanovenej nariadením (ES) č. 955/2005

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/67


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1103/2005

z 13. júla 2005

týkajúce sa žiadostí o dovoznú licenciu na ryžu pôvodom z Egypta v rámci colnej kvóty na rok 2005 stanovenej nariadením (ES) č. 955/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (2), najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006, ktoré sa podali od 1. do 4. júla 2005 do 13. hodiny a ktoré sa nahlásili Komisii, sa vzťahujú na množstvo 59 135 ton, zatiaľ čo maximálne množstvo ryže spadajúcej pod kód KN 1006, ktoré sa môže doviezť, je 9 342 ton, v súlade s protokolom k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, ktorého cieľom je zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (3) a ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 2005/89/ES (4).

(2)

Z tohto dôvodu by sa malo stanoviť percentuálne zníženie pri tých žiadostiach o dovoznú licenciu, ktoré sa podali do 4. júla 2005 do 13. hodiny a ktoré využívajú 100 % zníženie colného poplatku vypočítaného podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

Nemali by sa vydávať ani dovozné licencie, ktoré umožňujú získať 100 % zníženie colného poplatku na rok 2005.

(4)

Vzhľadom na svoj účel by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006 v rámci kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005, ktoré sa podali do 4. júla 2005 do 13. hodiny a ktoré sa oznámili Komisii, budú vydané licencie na požadované množstvá upravené o percentuálne zníženie 84,202249 %.

Článok 2

Žiadostiam o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006, ktoré sa podajú od 4. júla 2005 od 13. hodiny do konca roka 2005, nebudú vydané dovozné licencie v rámci kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 30.


Top