EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1058

Nariadenie Komisie (ES) č. 1058/2005 zo 6. júla 2005, ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

OJ L 174, 7.7.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1058/oj

7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1058/2005

zo 6. júla 2005,

ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore obilnín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Pri zohľadnení aktuálnej situácie na trhu s obilninami sa ukazuje ako vhodné otvoriť pri jačmeni výberové konanie o náhradách za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje niektoré podmienky použitia nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytnutie náhrad za vývoz, ako aj o opatrenia, ktoré treba v prípade porušenia prijať v sektore obilnín (2).

(2)

Podmienky použitia postupu výberového konania boli ustanovené na účel stanovenia náhrady za vývoz nariadením (ES) č. 1501/95. Jedným zo záväzkov, ktoré sa vzťahujú na výberové konanie, je aj povinnosť podať žiadosť o vývozný certifikát a poskytnúť záruku. Je potrebné stanoviť výšku tejto záruky.

(3)

Bude treba určiť špecifickú dĺžku trvania platnosti pre certifikáty udelené v rámci tohto výberového konania. Táto lehota platnosti musí zodpovedať potrebám svetového trhu na hospodársky rok 2005/2006.

(4)

Na zabezpečenie rovnakého posudzovania všetkých zainteresovaných je potrebné stanoviť, že dĺžka trvania platnosti udelených certifikátov bude rovnaká.

(5)

Správny priebeh postupu výberového konania týkajúceho sa vývozu si vyžaduje stanoviť minimálne množstvo, ako aj termín a formu odovzdania ponúk kompetentným úradom.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristúpilo sa k výberovému konaniu o náhrade za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1501/95.

2.   Toto výberové konanie sa vzťahuje na jačmeň, ktorý sa bude vyvážať do Alžírska, Bahrajnu, Egypta, Iránu, Iraku, Izraela, Jemenu, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Líbie, Maroka, Mauritánie, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Sýrie a Tuniska.

3.   Výberové konanie je otvorené až do 22. júna 2006. Počas jeho trvania sa pristupuje k týždenným výberovým konaniam, pri ktorých sa množstvá a dátumy predloženia ponúk určujú na základe oznámenia o výberovom konaní.

Na rozdiel od článku 4 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1501/95 sa termín predloženia ponúk pri prvom čiastočnom výberovom konaní končí 14. júla 2005.

Článok 2

Táto ponuka je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na množstvo minimálne 1 000 ton.

Článok 3

Záruka uvedená v článku 5 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1501/95 predstavuje 12 EUR za jednu tonu.

Článok 4

1.   Na rozdiel od článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (3) sa vývozné certifikáty udelené v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 považujú na určenie ich času trvania za poskytnuté v deň predloženia ponuky.

2.   Vývozné certifikáty udelené v rámci výberového konania uvedeného v tomto nariadení sú platné od dátumu ich poskytnutia v zmysle odseku 1 až do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

Článok 5

Členské štáty odovzdajú Komisii ponuky predložené v elektronickej podobe najneskôr jeden a pol hodiny po uplynutí lehoty na týždňové predkladanie ponúk, tak ako je to uvedené v oznámení o výberovom konaní, s použitím formulára pripojeného v prílohe.

V prípade neposkytnutia ponúk členské štáty budú o tom informovať Komisiu v rovnakom termíne, ako je uvedené v prvom pododseku.

Hodiny stanovené na predkladanie ponúk predstavujú hodiny belgického času.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po dni jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Formulár (1)

Výberové konanie o náhrade za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

(nariadenie (ES) č. 1058/2005)

(Koniec lehoty na predkladanie ponúk)

1

2

3

Očíslovanie predkladateľov ponúk

Množstvá v tonách

Výška náhrady za vývoz v eurách/tona

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atď.

 

 


(1)  Prosím, pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).


Top