EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_156_R_0021_01

Rozhodnutie Rady 2005/447/SZBP zo 14. marca 2005 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)
Dohoda medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

OJ L 156, 18.6.2005, p. 21–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 188–192 (MT)

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/21


ROZHODNUTIE RADY 2005/447/SZBP

zo 14. marca 2005

o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 12. júla 2004 Rada prijala jednotnú akciu 2004/570/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1).

(2)

Článok 11 ods. 3 tejto jednotnej akcie ustanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov sa majú upraviť v dohode v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Po udelení oprávnenia Radou 13. septembra 2004 predsedníctvo s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca prerokovalo dohodu medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea) sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje, aby určil osobu splnomocnenú na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

ARGENTÍNSKA REPUBLIKA

na druhej strane,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

prijatie jednotnej akcie 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1) Radou Európskej únie,

pozvanie Argentínskej republiky na účasť na operácii vedenej EÚ,

úspešné zakončenie procesu vytvorenia ozbrojených síl a odporúčanie veliteľa operácie EÚ a vojenského výboru EÚ schváliť účasť ozbrojených síl Argentínskej republiky na operácii vedenej EÚ,

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/1/2004 z 21. septembra 2004 o prijatí príspevkov Argentínskej republiky na vojenskú operáciu EÚ v Bosne a Hercegovine (2),

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/3/2004 z 29. septembra 2004 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu EÚ v Bosne a Hercegovine (3),

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Argentínska republika sa pripája k jednotnej akcii 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine a ku každej jednotnej akcii alebo rozhodnutiu, ktorým Rada Európskej únie rozhodne o rozšírení vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýmikoľvek požadovanými vykonávacími opatreniami.

2.   Príspevok Argentínskej republiky na vojenskú operáciu krízového manažmentu EÚ sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Argentínska republika zabezpečuje, aby jej ozbrojené sily a zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, vykonávali svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou 2004/570/SZBP a prípadnými následnými zmenami a doplneniami,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

4.   Ozbrojené sily a zamestnanci, ktorých v rámci operácie vysiela Argentínska republika, vykonávajú svoje služobné povinnosti a konajú výhradne v záujme vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ.

5.   Argentínska republika včas oboznamuje veliteľa operácie EÚ s každou zmenou týkajúcou sa svojej účasti na operácii.

Článok 2

Postavenie ozbrojených síl

1.   Postavenie ozbrojených síl a zamestnancov, ktorých v rámci vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ vysiela Argentínska republika, je upravené v ustanoveniach o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takéto existujú, na ktorých sa dohodla Európska únia a hostiteľská krajina.

2.   Postavenie ozbrojených síl a zamestnancov vyslaných na veliteľstvo alebo do veliteľských štruktúr umiestnených mimo Bosny a Hercegoviny sa riadi dojednaniami medzi veliteľstvom a dotknutými veliteľskými štruktúrami a Argentínskou republikou.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o postavení ozbrojených síl, uvedené v odseku 1, Argentínska republika uplatňuje súdnu právomoc nad svojimi ozbrojenými silami a zamestnancami, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ.

4.   Argentínska republika je zodpovedná za prerokovanie každej sťažnosti súvisiacej s účasťou na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, ktorú predloží alebo ktorá sa týka niektorého z príslušníkov jej ozbrojených síl alebo jej zamestnancov. Argentínska republika je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, voči svojim ozbrojeným silám a zamestnancom v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.   Argentínska republika sa zaväzuje vypracovať vyhlásenie s ohľadom na vzdanie sa nárokov na úhradu voči každému štátu, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpise tejto dohody.

6.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty EÚ dali vyhlásenie s ohľadom na vzdanie sa nárokov na úhradu v súvislosti s účasťou Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpise tejto dohody.

Článok 3

Utajované skutočnosti

1.   Argentínska republika prijíma primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby utajované skutočnosti EÚ boli chránené v súlade s bezpečnostnými opatreniami Rady Európskej únie, ktoré sú predmetom rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 (4), a v súlade s ďalšími usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi vrátane veliteľa operácie EÚ.

2.   Ak EÚ a Argentínska republika uzavreli dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v súvislosti s vojenskou operáciou krízového manažmentu EÚ.

Článok 4

Velenie

1.   Všetci príslušníci ozbrojených síl a zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich ozbrojených síl a zamestnancov veliteľovi operácie EÚ. Veliteľ operácie EÚ má právo delegovať svoje právomoci.

3.   Argentínska republika má rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa každodenného manažmentu operácie ako zúčastnené členské štáty Európskej únie.

4.   Veliteľ operácie EÚ môže po porade s Argentínskou republikou kedykoľvek požiadať Argentínsku republiku, aby zrušila svoj príspevok.

5.   Argentínska republika vymenuje vysokého vojenského zástupcu (VVZ), ktorý má za úlohu zastupovať jej národný kontingent na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ. VVZ sa radí s veliteľom ozbrojených síl EÚ vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa operácie a zodpovedá za každodennú disciplínu kontingentu.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Argentínska republika hradí všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je ustanovené v právnych nástrojoch uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody, ako aj v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (5).

2.   V prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickej alebo právnickej osobe pochádzajúcej zo štátu/štátov, na území ktorého/ktorých operácia prebieha, Argentínska republika po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok uvedených v ustanoveniach o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takéto existujú, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

Článok 6

Dojednania na vykonávanie dohody

Generálny tajomník Rady Európskej únie/vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a príslušné orgány Argentínskej republiky uzavrú všetky potrebné technické a správne dojednania súvisiace s vykonávaním tejto dohody.

Článok 7

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo strán neplní svoje záväzky ustanovené v predchádzajúcich článkoch, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť formou oznámenia s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 8

Urovnávanie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

2.   Táto dohoda ostáva v platnosti, kým Argentínska republika prispieva na operáciu.

V Bruseli 9. júna 2005 v anglickom jazyku v štyroch kópiách.

Za Európsku úniu

Za Argentínsku republiku


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 64. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím BiH/5/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68.

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 dohody

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„Členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa budú usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možnosti nárokov na náhradu voči Argentínskej republike v prípade úrazu alebo úmrtia svojich zamestnancov, alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, smrť, škodu alebo stratu:

zapríčinili zamestnanci Argentínskej republiky pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Argentínskej republiky za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci zamestnancami operácie krízového manažmentu EÚ z Argentínskej republiky, ktorí tento majetok používali.“

Vyhlásenie Argentínskej republiky:

„Argentínska republika, ktorá uplatňuje jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa bude usilovať v miere, v akej to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možnosti nárokov na náhradu voči každému štátu zúčastňujúcemu sa na operácii krízového manažmentu EÚ v prípade úrazu alebo smrti zamestnancov, alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, smrť, škodu alebo stratu:

zapríčinili zamestnanci pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli v dôsledku používania majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na operácii krízového manažmentu EÚ za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci zamestnancami operácie krízového manažmentu EÚ, ktorí tento majetok používali.“


Top