EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 920/2005

z 13. júna 2005

o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 290,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 190,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 28 ods. 1 a 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Írska vláda požiadala, aby bol írskemu jazyku priznaný rovnaký štatút, aký je priznaný národným úradným jazykom ostatných členských štátov, a aby boli na tento účel vykonané potrebné zmeny a doplnenia v nariadení č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1) a nariadení č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (2) (ďalej len „nariadenie č. 1“).

(2)

Z článku 53 Zmluvy o Európskej únii a z článku 314 Zmluvy o založení ES vyplýva, že írsky jazyk je jedným z autentických jazykov každej z týchto zmlúv.

(3)

Írska vláda zdôrazňuje, že v súlade s článkom 8 Ústavy Írska je írsky jazyk ako národný jazyk prvým úradným jazykom Írska.

(4)

Je vhodné kladne odpovedať na žiadosť vlády Írska a zmeniť a doplniť nariadenie č. 1 zodpovedajúcim spôsobom. Je však vhodné rozhodnúť, že z praktických dôvodov a na prechodnom základe nie sú inštitúcie Európskej únie viazané povinnosťou vyhotovovať a prekladať všetky akty vrátane rozsudkov Súdneho dvora do írskeho jazyka. Je však vhodné ustanoviť, aby takáto odchýlka bola čiastočná, preto sa z jej pôsobnosti vylučujú nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou, a tiež splnomocniť Radu, aby jednomyseľne určila v období štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom v päťročných intervaloch, či bude táto odchýlka zrušená,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie č. 1 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Úradnými jazykmi a pracovnými jazykmi orgánov Únie sú angličtina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, lotyština, litovčina, maltčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto

„Článok 4

Nariadenia a ostatné všeobecne uplatniteľné dokumenty sú vypracované v dvadsaťjeden úradných jazykoch.“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Úradný vestník Európskej únie sa uverejňuje v dvadsaťjeden úradných jazykoch.“

Článok 2

Odchylne od nariadenia č. 1 a počas obnoviteľného obdobia piatich rokov počínajúceho dňom, od ktorého sa toto nariadenie uplatňuje, inštitúcie Únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky akty v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tento článok sa nevzťahuje na nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou.

Článok 3

Najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom v päťročných intervaloch Rada preskúma fungovanie článku 2 a jednomyseľne určí, či bude odchýlka uvedená v tomto článku zrušená.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 13. júna 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 401/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


Top