EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0380

2005/380/ES: Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

OJ L 126, 19.5.2005, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/380/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2005,

ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

(2005/380/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Komisia stanovila v Akčnom pláne modernizácie obchodného práva a zlepšenia správy a riadenia spoločností v Európskej únii (1), prijatom v máji 2003, súbory činností, ktoré sú potrebné na modernizáciu, doplnenie a zjednodušenie regulačného rámca pre obchodné právo a správu a riadenie spoločností.

(2)

Akčný plán uznáva dôležitosť konzultácií s odborníkmi a verejnosťou ako neoddeliteľnú súčasť rozvoja obchodného práva a správy a riadenia spoločností na úrovni Spoločenstva.

(3)

Mala by byť preto ustanovená skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva, ktorá poslúži ako orgán, v rámci ktorého bude možné uvažovať, diskutovať a radiť Komisii v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva, najmä v súlade s opatreniami predpokladanými v Akčnom pláne. Z toho dôvodu je v tejto skupine potrebné zabezpečiť vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú činní v podnikateľskej sfére a akademických kruhoch alebo v rámci občianskej spoločnosti a ktorí prispejú svojimi špeciálnymi vedomosťami o obchodnom práve a správe a riadení spoločností na úrovni Spoločenstva.

(4)

Skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva by si mala vypracovať vlastný rokovací poriadok a mala by plne rešpektovať úlohu a výsady inštitúcií,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva v Spoločenstve (ďalej len „skupina“)

Článok 2

Úlohou skupiny je na žiadosť Komisie poskytovať technické poradenstvo v otázkach správy a riadenia spoločností a obchodného práva. Predseda skupiny môže navrhnúť, aby Komisia konzultovala so skupinou akékoľvek súvisiace veci.

Článok 3

Skupina sa skladá maximálne z 20 členov z podnikateľskej sféry a akademických kruhov alebo z občianskej spoločnosti, ktorých skúsenosti a kompetencie v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva sú na úrovni Spoločenstva všeobecne uznávané. Členov skupiny vymenuje Komisia. Vymenovanie sa uskutočňuje na základe osobnej spôsobilosti. Členovia skupiny poskytnú Komisii poradenstvo nezávisle od akýchkoľvek vonkajších pokynov.

Zoznam členov je uvedený v prílohe.

Článok 4

Funkčné obdobie členov skupiny je trojročné. Je možné ho predĺžiť. Členovia skupiny zostávajú vo funkcii po uplynutí trojročného obdobia dovtedy, kým nie sú nahradení alebo ich vymenovanie nie je predĺžené. V prípade odstúpenia alebo smrti člena skupiny počas funkčného obdobia Komisia vymenuje nového člena skupiny v súlade s článkom 3.

Článok 5

Komisia uverejní zoznam členov v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

Po dohode s Komisiou môže skupina vytvoriť pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať špecifickými témami na základe mandátu. Pracovné skupiny zaniknú hneď po splnení mandátov.

Komisia môže pozvať odborníkov a pozorovateľov so špeciálnymi vedomosťami, aby sa podieľali na práci skupiny a/alebo pracovných skupín.

Článok 7

Skupina a pracovné skupiny sa spravidla stretávajú v priestoroch Komisie v takej forme a podľa časového harmonogramu, ktorý určí Komisia.

Skupina prijme rokovací poriadok na základe návrhu, ktorý predloží Komisia.

Sekretariát skupiny zabezpečí Komisia. Zainteresovaní zamestnanci Komisie sa môžu zúčastniť na stretnutiach skupiny a pracovných skupín a podieľať sa na diskusiách.

Komisia môže na internete v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu zverejniť záver, zhrnutie, čiastkový záver alebo pracovný dokument týkajúci sa skupiny alebo jej pracovných skupín.

Článok 8

Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré vznikli členom, pozorovateľom a odborníkom v súvislosti s činnosťou skupiny, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie. Ich funkcia nie je platená.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 27. apríla 2008.

V Bruseli 28. apríla 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  KOM(2003) 284 konečná verzia.


PRÍLOHA

ZOZNAM ČLENOV

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


Top