EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0754

Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

OJ L 126, 19.5.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/754/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 754/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s vajciami vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Aktuálna situácia trhu a hospodárskej súťaže niektorých tretích krajín si vyžaduje stanovenie diferencovanej náhrady podľa miesta určenia niektorých vaječných produktov.

(4)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2), stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musia byť vaječné produkty uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to ukladá smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu vaječných produktov a ich uvádzanie na trh (3).

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XI prílohy ku smernici 89/437/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 ks

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 ks

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E16

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických a Bulharska

E17

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Bulharska a skupín E09, E10

E18

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska a Bulharska


Top