EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0748

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

OJ L 126, 19.5.2005, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/748/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2), stanovuje okrem iného podrobné pravidlá odstraňovania zásob liehu, ktorý sa získal destiláciou podľa článkov 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) a podľa článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000 je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž na vínny destilát na účely jeho výhradného použitia v odvetví pohonných látok vo forme bioetanolu v Spoločenstve, aby sa znížili zásoby vínneho destilátu Spoločenstva a zabezpečila sa kontinuita zásobovania pre schválené spoločnosti v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4), sa od 1. januára 1999 predajná cena a zábezpeky musia vyjadriť v eurách a platby sa musia vykonať v eurách.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Verejnou súťažou č. 1/2005 ES sa otvára predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve.

Tento lieh sa vyrobil destiláciou v súlade s článkom 35 nariadenia (EHS) č. 822/87 a s článkami 27 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr členských štátov.

2.   Celkový objem ponúknutý na predaj je 691 331,79 hektolitra liehu 100 % obj., rozdelený takto:

a)

dávka očíslovaná 1/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

b)

dávka očíslovaná 2/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

c)

dávka očíslovaná 3/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

d)

dávka očíslovaná 4/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

e)

dávka očíslovaná 5/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

f)

dávka očíslovaná 6/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

g)

dávka očíslovaná 7/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

h)

dávka očíslovaná 8/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

i)

dávka očíslovaná 9/2005 ES v množstve 41 331,79 hektolitra liehu 100 % obj.

3.   Miesto uskladnenia a referenčné čísla sudov tvoriacich dávky, množstvo liehu v každom sude, obsah alkoholu a charakteristiky liehu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Na verejnej súťaži sa môžu zúčastniť iba spoločnosti schválené v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 2

Predaj sa uskutoční v súlade s článkami 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predložiť intervenčným agentúram, ktoré majú lieh v držbe a ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, alebo sa musia poslať doporučene na adresu týchto agentúr.

2.   Ponuky sa vložia do zapečatenej obálky s označením: „Predloženie ponuky – verejná súťaž č. 1/2005 ES na predaj liehu na účelym jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve“, ktorá sa vloží do obálky s adresou príslušnej intervenčnej agentúry.

3.   Ponuky sa musia doručiť príslušnej intervenčnej agentúre najneskôr do 30. mája 2005 do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 4

1.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, musí byť v súlade s článkami 94 a 97 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

2.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, je potrebné, aby sa k nej pri predložení priložil:

a)

dôkaz o zložení zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, vo výške 4 EUR na hektoliter liehu 100 % obj.;

b)

určenie konečného miesta použitia liehu a prísľub uchádzača dodržať toto miesto určenia;

c)

názov a adresa uchádzača, referenčné číslo predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže, ponúknutá cena, vyjadrená v eurách na hektoliter liehu 100 % obj.;

d)

prísľub uchádzača o verejnú súťaž dodržiavať pravidlá týkajúce sa príslušného konania verejnej súťaže;

e)

vyhlásenie uchádzača o verejnú súťaž, ktorým:

i)

sa zrieka všetkých nárokov v súvislosti s kvalitou a vlastnosťami prijatého liehu;

ii)

súhlasí s podstúpením akýchkoľvek kontrol vykonaných na mieste určenia a v súvislosti s použitím liehu;

iii)

súhlasí so zodpovednosťou poskytnúť dôkaz o tom, že lieh je použitý v súlade s ustanoveniami predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže.

Článok 5

Oznámenia ustanovené v článku 94a nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktoré sa týkajú verejnej súťaže otvorenej týmto nariadením, sa doručia Komisii na adresu uvedenú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Formality týkajúce sa odberu vzoriek sú definované v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Intervenčná agentúra poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa charakteristík liehov ponúknutých na predaj.

Každý záujemca, ktorý sa obráti na príslušnú intervenčnú agentúru, môže dostať vzorky liehu ponúknutého na predaj, ktoré odoberie zástupca príslušnej intervenčnej agentúry.

Článok 7

1.   Intervenčné agentúry členských štátov, v ktorých je lieh ponúknutý na predaj uskladnený, vykonajú zodpovedajúce kontroly na overenie akosti liehu v čase jeho konečného použitia. Na tento účel môžu:

a)

uplatniť mutatis mutandis ustanovenia článku 102 nariadenia (ES) č. 1623/2000;

b)

vykonať kontroly vzoriek použitím jadrovej magnetickej rezonancie na overenie akosti liehu v čase konečného použitia.

2.   Náklady na kontroly uvedené v odseku 1 budú znášať podniky, ktorým sa lieh predá.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 616/2005 (Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1677/1999 (Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 8).

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

VEREJNÁ SÚŤAŽ NA LIEH NA ÚČELY JEHO POUŽITIA VO FORME BIOETANOLU V SPOLOČENSTVE

č. 1/2005 ES

Miesto uskladnenia, množstvo a charakteristiky liehu ponúknutého na predaj

Členský štát a č. dávky

Miesto uskladnenia

Číslo sudov

Objem v hektolitroch 100 % obj.

Odkaz na nariadenia (EHS) č. 822/87 a (ES) č. 1493/1999 (články)

Druh liehu

Španielsko

Dávka č. 1/2005 ES

Tomelloso

1

46 584

27

Surový

Tomelloso

2

118

27

Surový

Tomelloso

3

2 250

27

Surový

Tomelloso

5

48 048

27

Surový

Tarancón

B-4

3 000

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 2/2005 ES

Tarancón

A-2

24 353

27

Surový

Tarancón

A-6

24 490

27

Surový

Tarancón

B-1

24 574

27

Surový

Tarancón

B-2

24 406

27

Surový

Tarancón

B-4

2 177

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 3/2005 ES

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhône

B2

26 055

27

Surový

B4

10 955

27

Surový

B2B

300

27

Surový

B1

44 820

27

Surový

B2B

17 870

30

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 4/2005 ES

Onivins – Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Surový

1

47 435

27

Surový

15

4 545

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 5/2005 ES

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Surový

73

30 445

30

Surový

603

5 615

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 6/2005 ES

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Surový

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Surový

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Surový

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Surový

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Surový

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Surový

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Surový

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Surový

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Surový

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Surový

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 7/2005 ES

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Surový

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 8/2005 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Surový

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Surový

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Surový

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Surový

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Surový

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Surový

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Grécko

Dávka č. 9/2005 ES

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Surový

B2

550,83

35

Surový

B3

556,14

35

Surový

B4

556,16

35

Surový

B5

555,90

35

Surový

B6

550,60

35

Surový

10

914,43

35

Surový

B9

550,04

35

Surový

B10

553,72

35

Surový

B11

554,60

35

Surový

B12

554,50

35

Surový

B13

556,91

35

Surový

B14

551,86

35

Surový

B15

547,57

35

Surový

B16

910,55

35+27

Surový

3

851,86

27

Surový

4

894,58

27

Surový

5

894,83

27

Surový

6

871,50

27

Surový

7

898,94

27

Surový

14

864,99

27

Surový

15

893,13

27

Surový

1

873,77

27

Surový

2

885,55

27

Surový

8

904,07

27

Surový

9

863,37

27

Surový

B7

544,88

27

Surový

11

901,79

27

Surový

12

869,67

27

Surový

13

907,15

27

Surový

17

799,07

27

Surový

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Surový

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Surový

A2

917,34

35

Surový

A3

747,20

35

Surový

A4

803,85

35

Surový

A5

577,07

35

Surový

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Surový

2

917,58

27

Surový

3

919,35

27

Surový

4

903,82

27

Surový

5

751,82

27

Surový

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Surový

B75

583,84

27

Surový

B76

724,92

27

Surový

B80

890,23

27

Surový

68

2 113,82

27

Surový

66

2 122,29

27

Surový

82

731,69

27

Surový

69

2 110,67

27

Surový

 

Spolu

 

41 331,79

 

 


PRÍLOHA II

Intervenčné agentúry, ktoré majú lieh v držbe, uvedené v článku 3

ONIVINS-LIBOURNE–

FEGA–

AGEA–

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–


PRÍLOHA III

Adresa uvedená v článku 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


Top