EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0649

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 649/2005/ES z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019

OJ L 117, 4.5.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/649(1)/oj

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/20


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 649/2005/ES

z 13. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 151,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES z 25. mája 1999 o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019 (3) bolo prijaté s cieľom upozorniť na bohatstvo, rôznorodosť a spoločné črty európskych kultúr a prispieť k tomu, aby sa európski občania navzájom lepšie spoznali.

(2)

Príloha I k rozhodnutiu č. 1419/1999/ES ustanovuje chronologické poradie, v akom môžu členské štáty predkladať nominácie na toto podujatie. Uvedená príloha sa obmedzuje na členské štáty v čase prijatia rozhodnutia 25. mája 1999.

(3)

Článok 6 rozhodnutia č. 1419/1999/ES uvádza, že toto rozhodnutie môže byť revidované najmä s ohľadom na budúce rozšírenie Európskej únie.

(4)

Z dôvodu rozšírenia v roku 2004 je dôležité, aby aj nové členské štáty mohli predložiť v krátkej lehote nominácie v rámci akcie Európske hlavné mesto kultúry bez zmeny poradia ostatných členských štátov, tak aby sa v členských štátoch od roku 2009 až do ukončenia tejto akcie Spoločenstva mohli každý rok vyberať dve hlavné mestá.

(5)

Rozhodnutie č. 1419/1999/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie č. 1419/1999/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa toto odôvodnenie, ktoré znie:

„12a)

keďže finančné dôsledky tohto rozhodnutia by sa mali zohľadniť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dostatočné a primerané financovanie Spoločenstva na určenie dvoch Európskych hlavných miest kultúry;“;

2.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.   „Mestá v členských štátoch sa určia ako Európske hlavné mesto kultúry v poradí, ktoré je stanovené v zozname uvedenom v prílohe I. Až do roku 2008 vrátane sa určenie vzťahuje na jedno mesto členského štátu, ktorý je uvedený v zozname. Od roku 2009 sa určenie vzťahuje na jedno mesto každého členského štátu, ktorý je uvedený v zozname. Chronologické poradie stanovené v prílohe I sa môže zmeniť po vzájomnej dohode medzi príslušnými členskými štátmi. Každý členský štát postupne predloží svoju nomináciu jedného alebo viacerých miest Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Výboru regiónov. Táto nominácia sa predkladá najneskôr štyri roky pred začiatkom daného podujatia a môže byť k nej priložené aj odporúčanie príslušného členského štátu.“;

3.

Príloha I sa nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

V Štrasburgu 13. apríla 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 21. októbra 2004 (Ú. v. EÚ C 25 E, 1.2.2005, s. 41) a pozícia Európskeho parlamentu z 22. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 1.


PRÍLOHA

PORADIE OPRÁVNENIA NOMINOVAŤ „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY“

2005

Írsko

 

2006

Grécko (1)

 

2007

Luxembursko

 

2008

Spojené kráľovstvo

 

2009

Rakúsko

Litva

2010

Nemecko

Maďarsko

2011

Fínsko

Estónsko

2012

Portugalsko

Slovinsko

2013

Francúzsko

Slovensko

2014

Švédsko

Lotyšsko

2015

Belgicko

Česká republika

2016

Španielsko

Poľsko

2017

Dánsko

Cyprus

2018

Holandsko (1)

Malta

2019

Taliansko

 


(1)  Rada pre kultúru a audiovíziu na svojom zasadaní 28. mája 1998 zobrala na vedomie zmenu poradia medzi Gréckom a Holandskom v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia č. 1419/1999/ES.


Top