EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0030

Smernica Komisie 2005/30/ES z 22. apríla 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidielText s významom pre EHP

OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 325–339 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32013R0168 . Latest consolidated version: 28/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/17


SMERNICA KOMISIE 2005/30/ES

z 22. apríla 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (1), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (2) , a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Smernica 97/24/ES je jednou zo samostatných smerníc na účely postupu schvaľovania typov ES stanoveného smernicou 2002/24/ES.

(2)

Technické opatrenia na schvaľovanie typov, ako samostatných technických jednotiek, náhradných katalyzátorov by sa mali zaviesť pre zabezpečenie primeraných charakteristík emisií. Opatrenia by sa mali zaviesť na podporu presadenia v členských štátoch pomocou označenia náhradných katalyzátorov a ich balenia.

(3)

Kód schválenia typu členského štátu pre Maltu a Cyprus v prílohe V smernice 2002/24/ES by sa mal aktualizovať.

(4)

Smernice 97/24/ES a 2002/24/ES by sa mali primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia zabezpečené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Text v prílohe smernice 97/24/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Prílohy II a V smernice 2002/24/ES sú zmenené a doplnené v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

1.   S účinnosťou od 18. mája 2006 nebudú členské štáty s ohľadom na nové náhradné katalyzátory, ktoré sa plánujú montovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené v súlade so smernicou 97/24/ES:

a)

odmietať udeliť schválenie typu ES podľa článku 4 ods. 1 smernice 2002/24/ES;

b)

zakazovať ich predaj alebo montáž na vozidlo.

2.   S účinnosťou od 18. mája 2006 už nebudú členské štáty udeľovať schválenie typu ES podľa článku 4 ods. 1 smernice 2002/24/ES, pokiaľ ide o nový náhradný katalyzátor na základoch súvisiacich s opatreniami, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia, prípustnou hladinou hluku alebo opatreniam proti zasahovaniu, ak nebude plniť požiadavky smernice 97/24/ES, ktorá bola zmenená a doplnená touto smernicou.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 17. mája 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi tými ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 18. mája 2006.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob, akým sa takýto odkaz má urobiť.

2.   Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti zahrnutej v tejto smernici.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. apríla 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda Komisie


(1)  Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/77/ES (Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

ZMENY A DOPLNENIA K SMERNICI 97/24/ES

1.   Kapitola 5 priložená k smernici 97/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V „ZOZNAME PRÍLOH“ sú pridané tieto nové odkazy:

„PRÍLOHA VII

Schválenie typu náhradného katalyzátora, ako samostatnej technickej jednotky, pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá …

Dodatok 1

Informačný dokument ohľadne náhradného katalyzátora ako samostatnej technickej jednotky (jednotiek) pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla …

Dodatok 2

Certifikát schválenia typu v súvislosti s náhradným katalyzátorom, ako samostatnej technickej jednotky, pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla …

Dodatok 3

Príklady značky schválenia typu …“;

b)

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

i)

Pridávajú sa nasledujúce časti 1.4, 1.5 a 1.6:

„1.4.

‚katalyzátor s pôvodným zariadením’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých do schválenia typu dodaného pre dané vozidlo;

1.5.

‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora s pôvodným zariadením na vozidle s typom schváleným v súlade s touto kapitolou, ktorý sa dá typovo schváliť ako samostatná technická jednotka, ako je definovaná v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.6.

‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale sú ponúkané na trhu ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 2.3:

„2.3.   Diagramy a označenia

2.3.1.

Diagram a výkres s prierezom uvádzajúcim rozmery katalyzátora(-ov) s pôvodným zariadením (ak existujú) musia byť priložené k dokumentu uvedenému v prílohe V.

2.3.2.

Všetky katalyzátory s pôvodným zariadením musia mať označenie ‚e’ nasledujúce za označením krajiny, ktorá udelila schválenie typu. Tento odkaz musí byť čitateľný a nezmazateľný a tiež viditeľný (ak je to možné) na mieste, kam sa má pripevniť.“

iii)

Pridáva sa nasledujúca časť 5:

„5.   NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY A PÔVODNÉ NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY

5.1.   Náhradné katalyzátory určené na montáž do vozidiel typovo schválených v súlade s touto kapitolou musia byť odskúšané v súlade s prílohou VII.

5.2.   Pôvodné náhradné katalyzátory, ktorých typ je zahrnutý v časti 5 prílohy VI a sú určené na montovanie do vozidla, na ktoré príslušný dokument schválenia typu odkazuje, nemusia spĺňať požiadavky prílohy VII k tejto smernici za predpokladu, že sú plne v súlade s požiadavkami častí 5.2.1 a 5.2.2 tejto prílohy.

5.2.1.   Označenie

Pôvodné náhradné katalyzátory budú mať aspoň tieto označenia:

5.2.1.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodnú značku;

5.2.1.2.

model a identifikačné číslo súčiastky.

5.2.2.   Dokumentácia

Pôvodné náhradné katalyzátory budú sprevádzané ďalej nasledujúcimi informáciami:

5.2.2.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.2.2.

model a identifikačné číslo súčiastky;

5.2.2.3.

vozidlá, pre ktoré je pôvodný náhradný katalyzátor takého typu, ktorý je zahrnutý v časti 5 prílohy VI;

5.2.2.4.

v prípade potreby návod na inštaláciu;

5.2.2.5.

tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.“

c)

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

i)

Pridávajú sa nasledujúce časti 1.7, 1.8 a 1.9:

„1.7.

‚katalyzátor pôvodného zariadenia’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých v schválení typu dodaného pre vozidlo;

1.8.

‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na náhradu katalyzátora pôvodného zariadenia na vozidle typovo schválenom v súlade s touto kapitolou, ktorý môže byť typovo schválený ako samostatná technická jednotka, ako je definovaná v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.9.

‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale na trhu sa ponúkajú ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 2.4:

„2.4.   Diagramy a označenia

2.4.1.

Diagram a výkres s prierezom uvádzajúcim rozmery katalyzátora s pôvodným zariadením (ak existujú) musia byť priložené k dokumentu uvedenému v prílohe V.

2.4.2.

Všetky katalyzátory s pôvodným zariadením musia mať označenie ‚e’ nasledujúce za označením krajiny, ktorá udelila schválenie typu. Tento odkaz musí byť čitateľný a nezmazateľný a tiež viditeľný (ak je to možné) na mieste, kam sa má pripevniť“

iii)

Pridáva sa nasledujúca časť 5:

„5.   NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY A PÔVODNÉ NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY

5.1.   Náhradné katalyzátory určené na montáž do vozidiel typovo schválených v súlade s touto kapitolou sa musia odskúšať v súlade s prílohou VII.

5.2.   Pôvodné náhradné katalyzátory, ktorých typ je zahrnutý v časti 5 prílohy VI a sú určené na montovanie do vozidla, na ktoré príslušný dokument schválenia typu odkazuje, nemusia spĺňať požiadavky prílohy VII za predpokladu, že sú plne v súlade s požiadavkami častí 5.2.1 a 5.2.2 tejto smernice.

5.2.1.   Označenie

Pôvodné náhradné katalyzátory musia mať aspoň tieto označenia:

5.2.1.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.1.2.

model a identifikačné číslo súčiastky.

5.2.2.   Dokumentácia

Pôvodné náhradné katalyzátory budú sprevádzané týmito informáciami:

5.2.2.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.2.2.

model a identifikačné číslo súčiastky;

5.2.2.3.

vozidlá, pre ktoré je pôvodný náhradný katalyzátor typu, ktorý je zahrnutý v časti 5 prílohy VI;

5.2.2.4.

v prípade potreby návod na inštaláciu;

5.2.2.5.

tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.“

d)

Do prílohy VI sa vkladá nasledujúca časť 4a:

„4a.   Katalyzátory

4a.1.

Model a typ katalyzátora s pôvodným zariadením, ako je uvedené v bode 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument).

4a.2.

Model(-y) a typ(-y) pôvodného náhradného katalyzátora, ako je uvedené v bode 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument).“

e)

Pridáva sa nasledujúca príloha VII:

PRÍLOHA VII

SCHVÁLENIE TYPU NÁHRADNÉHO KATALYZÁTORA AKO SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY PRE DVOJ- ALEBO TROJKOLESOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Táto príloha platí pre schválenie typu, ako samostatných technických jednotiek v zmysle článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES, o katalyzátoroch, ktoré sa majú namontovať na jeden alebo viac typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ako náhradné súčiastky.

1.   DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa použijú nasledujúce definície:

1.1.   ‚katalyzátor pôvodného zariadenia’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých v schválení typu dodanom pre vozidlo;

1.2.   ‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora pôvodného zariadenia na vozidle schválenom typovo v súlade s touto kapitolou, ktoré môžu byť typovo schválené ako samostatné technické jednotky, ako sú definované v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.3.   ‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale ponúkajú sa na trhu ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla;

1.4.   ‚typ katalyzátora’ znamená katalyzátory, ktoré sa neodlišujú v takých podstatných hľadiskách ako:

1.4.1.

počet pokrytých substrátov, štruktúra a materiál;

1.4.2.

typ katalytickej činnosti (okysličovanie, trojcestný atď.);

1.4.3.

objem, pomer prednej oblasti a dĺžky substrátu;

1.4.4.

obsah materiálu katalyzátora;

1.4.5.

pomer materiálu katalyzátora;

1.4.6.

hustota článkov;

1.4.7.

rozmery a tvar;

1.4.8.

tepelná ochrana;

1.5.   ‚typ vozidla vzhľadom na emisie plynných znečisťujúcich látok z motora’ znamená dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, ktoré sa neodlišujú v takých podstatných hľadiskách, ako sú:

1.5.1.

ekvivalentná zotrvačnosť stanovená vo vzťahu k referenčnej hmotnosti, ako je stanovená v časti 5.2 dodatku 1 prílohy I alebo prílohy II (v závislosti od typu vozidla);

1.5.2.

charakteristiky motora a dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla, ako sú definované v prílohe V;

1.6.   ‚plynné znečisťujúce látky’ znamenajú oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka vyjadrené z hľadiska ekvivalentnosti oxidu dusičitého (NO2).

2.   ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU

2.1.   Žiadosť o schválenie typu pre typ náhradného katalyzátora ako samostatnej technickej jednotky predloží výrobca systému alebo jeho oprávnený zástupca.

2.2.   Model informačného dokumentu je uvedený v dodatku 1.

2.3.   Pre každý typ katalyzátora, pre ktorý sa vyžaduje schválenie, musia byť k žiadosti o schválenie typu priložené nasledujúce dokumenty v troch kópiách s konkrétnymi údajmi:

2.3.1.

opis typu(-ov) vozidla, pre ktoré je zariadenie určené, vzhľadom na charakteristiky uvedené v časti 1.1 prílohy I alebo prílohy II (v závislosti od typu vozidla);

2.3.2.

čísla a/alebo symboly špecifické pre daný typ motora a vozidla;

2.3.3.

opis náhradného katalyzátora uvádzajúci relatívnu polohu každého z jeho komponentov, spolu s montážnymi pokynmi;

2.3.4.

výkresy každého komponentu na uľahčenie umiestnenia a identifikácie a vyhlásenie o použitých materiáloch. Tieto výkresy musia tiež uvádzať plánované umiestnenie povinného čísla schválenia typu.

2.4.   Technickej službe zodpovednej za skúšku schválenia typu musia byť predložené nasledovné údaje:

2.4.1.

Vozidlo(-á) typu, ktorý je schválený v súlade s touto kapitolou 5, vybavené novým katalyzátorom s pôvodným zariadením. Toto (tieto) vozidlo(-á) musí vybrať žiadateľ po dohode s technickou službou. Musí (musia) zodpovedať požiadavkám časti 3 dodatku 1 k prílohe I, II alebo III (v závislosti od typu vozidla).

Skúšobné vozidlo(-á) nesmie (nesmú) mať žiadnu poruchu na systéme riadenia emisií; žiadna nadmerne opotrebovaná alebo zle fungujúca pôvodná súčiastka týkajúca sa emisií nesmie byť opravená alebo vymenená. Pred skúškou emisií bude(-ú) skúšobné vozidlo(-á) primerane vyladené a nastavené na špecifikáciu výrobcu.

2.4.2.

Jedna vzorka typu náhradného katalyzátora. Táto vzorka bude jasne a nezmazateľne označená obchodnou značkou alebo značkou žiadateľa a jej komerčným určením.

3.   UDELENIE SCHVÁLENIA TYPU

3.1.

Po dokončení skúšok uvedených v tejto prílohe vystaví kompetentný orgán osvedčenie založené na vzore uvedenom v dodatku 2.

3.2.

Každému schválenému typu náhradného katalyzátora bude priradené číslo schválenia v súlade s prílohou V k smernici 2002/24/ES. Jeden členský štát nepriradí rovnaké číslo inému typu náhradného katalyzátora. Rovnaké číslo schválenia typu môže zahrnúť použitie toho typu náhradného katalyzátora na viacerých rôznych typoch vozidiel.

4.   POŽIADAVKY NA OZNAČENIE

4.1.   Každý náhradný katalyzátor vyhovujúci typu schválenému podľa tejto smernice ako samostatná technická jednotka, nie však montážne súčiastky a rúrky, musí niesť značku schválenia typu vytvorenú v súlade s požiadavkami článku 8 smernice 2002/24/ES, doplnenú o ďalšie informácie uvedené v časti 4.2 tejto prílohy. Značka schválenia typu musí byť pripevnená tak, aby bola čitateľná a nezmazateľná a tiež viditeľná (ak je to možné) na tom mieste, kde sa má pripevniť.

Rozmery ‚a’ musia byť ≥ 3 mm.

4.2.   Ďalšie informácie uvedené v značke schválenia typu.

4.2.1.   Každý náhradný katalyzátor, nie však montážne súčiastky a rúrky, musí mať na sebe značku schválenia typu, číslo kapitoly (kapitol), podľa ktorých bolo udelené schválenie typu.

4.2.1.1.   Náhradný katalyzátor, ktorý pozostáva z jedinej časti integrujúcej katalyzátor, a aj výfukový systém (tlmič)

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 4.1 musia nasledovať číslice 5 a 9, obidve v krúžkoch.

4.2.1.2.   Náhradný katalyzátor oddelený od výfukového systému (tlmiča)

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 4.1 pripevnenou k náhradnému katalyzátoru musí nasledovať číslica 5 v krúžku.

Príklady značky schválenia typov sú uvedené v dodatku 3.

5.   POŽIADAVKY

5.1.   Všeobecné požiadavky

Návrh, konštrukcia a montáž náhradného katalyzátora musia byť také, aby:

5.1.1.

vozidlo spĺňalo požiadavky tejto prílohy pri bežnom používaní, a najmä bez ohľadu na akékoľvek vibrácie, ktorým môže by vystavené;

5.1.2.

náhradný katalyzátor preukazoval primeranú odolnosť voči javom korózie, ktorým je vystavený, s primeraným zohľadnením bežných podmienok používania vozidla;

5.1.3.

sa svetlá výška, ktorá existuje pod katalyzátorom s pôvodným zariadením, a uhol, pri ktorom sa vozidlo môže prehnúť, nezmenšili;

5.1.4.

povrch nedosahoval príliš vysoké teploty;

5.1.5.

obrysy nemali žiadne výbežky alebo ostré hrany;

5.1.6.

tlmiče otrasov a zavesenie mali primeranú vzdialenosť;

5.1.7.

bola pre potrubia zabezpečená primeraná bezpečná vzdialenosť;

5.1.8.

boli odolné voči nárazom takým spôsobom, že vyhovujú požiadavkám jasne definovanej údržby a inštalácie;

5.1.9.

ak katalyzátor s pôvodným zariadením obsahuje tepelnú ochranu, náhradný katalyzátor zahrnoval ekvivalentnú ochranu;

5.1.10.

ak je vo výfukovom vedení pôvodne nainštalovaná kyslíková sonda(-y) a iné snímače, bola montáž náhradného katalyzátora presne v rovnakej polohe ako montáž katalyzátora s pôvodným zariadením a poloha kyslíkovej sondy (sond) a iných snímačov sa nezmenila.

5.2.   Požiadavky ohľadne emisií

5.2.1.   Vozidlo uvedené v časti 2.4.1, vybavené náhradným katalyzátorom typu, pre ktorý sa vyžaduje schválenie typu, bude podliehať skúškam stanoveným v dodatkoch 1 a 2 k prílohám I, II alebo III (v súlade so schválením typu vozidla) (1).

5.2.1.1.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným katalyzátorom

Požiadavky ohľadne emisií sa považujú za splnené, ak skúšobné vozidlo vybavené náhradným katalyzátorom spĺňa hraničné hodnoty podľa príloh I, II alebo III (v súlade so schválením typu vozidla) (2).

Ak sa žiada o schválenie typu pre rôzne typy vozidiel od toho istého výrobcu a za predpokladu, že tieto rozdielne typy vozidiel sú vybavené rovnakým typom katalyzátora s pôvodným zariadením, môže byť skúška typu I obmedzená na aspoň dve vozidlá vybrané po dohode s technickou službou zodpovednou za schválenie.

5.2.2.   Požiadavky ohľadne prípustnej hladiny hluku

Vozidlo uvedené v časti 2.4.1, vybavené náhradným katalyzátorom typu o akého schválenie sa žiada, musí spĺňať technické požiadavky časti 3 prílohy II, III alebo IV ku kapitole 9 (podľa schválenia typu vozidla). Výsledok testu vozidla za jazdy a v kľude sa spomenie v správe o teste.

5.3.   Skúšanie výkonu vozidla

5.3.1.

Náhradný katalyzátor musí zabezpečiť, aby bol výkon vozidla porovnateľný s výkonnosťou dosiahnutou s katalyzátorom s pôvodným zariadením.

5.3.2.

Náhradný katalyzátor sa musí porovnávať s katalyzátorom pôvodného zariadenia takisto v nových podmienkach, namontovaný na vozidlo uvedené v časti 2.4.1.

5.3.3.

Táto skúška sa vykonáva meraním krivky výkonu motora. Čistý maximálny výkon a najvyššia rýchlosť nameraná s náhradným katalyzátorom sa nesmú odchyľovať od čistého maximálneho výkonu a najvyššej rýchlosti nameranej za rovnakých podmienok s katalyzátorom s pôvodným zariadením o viac ako o ± 5 %.

6.   ZHODNOSŤ VÝROBY

Ustanovenia prílohy VI k smernici 2002/24/ES platia pre kontrolu zhodnosti výroby.

Kvôli odskúšaniu vyššie požadovanej zhodnosti sa musí vziať vzorka náhradného katalyzátora z výrobnej linky typovo schváleného katalyzátora podľa tejto prílohy.

Výroba sa bude považovať za zhodnú s ustanoveniami tejto prílohy, ak sú splnené požiadavky časti 5.2 (požiadavky ohľadne emisií) a časti 5.3 (skúšanie výkonu vozidla).

7.   DOKUMENTÁCIA

7.1.   Ku každému novému náhradnému katalyzátoru musia byť doložené tieto informácie:

7.1.1.

názov výrobcu katalyzátora alebo obchodná značka;

7.1.2.

vozidlá (vrátane roku výroby), pre ktoré je schválený náhradný katalyzátor, vrátane, ak je to použiteľné;

7.1.3.

montážnych pokynov, ak je to potrebné.

7.2.   Tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.

Dodatok 1

Informačný dokument ohľadne náhradného katalyzátora, ako samostatnej technickej jednotky pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla

Č. objednávky (priradené žiadateľom)...

Žiadosť o schválenie typu pre náhradný katalyzátor pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla musí obsahovať tieto podrobnosti:

1.

Model zariadenia:...

2.

Typ zariadenia: ...

3.

Názov a adresu výrobcu zariadenia:...

...

4.

Prípadne názov a adresu oprávneného zástupcu výrobcu zariadenia: ...

...

5.

Model(-y) a typ(-y) vozidla, pre ktoré je zariadenie navrhnuté (3 4):

6.

Výkresy náhradného katalyzátora, uvádzajúce najmä všetky charakteristiky uvedené v časti 1.4 prílohy VII ku kapitole 5, ktorá je prílohou k smernici 97/24/ES:...

...

7.

Opis a nákresy znázorňujúce polohu náhradného katalyzátora vzhľadom na potrubie(-ia) výfuku motora a kyslíkový snímač (ak existuje): ...

8.

Akékoľvek obmedzenia pri používaní a montážne pokyny:...

9.

Podrobnosti uvedené v prílohe II k smernici 2002/24/ES, časť 1 (A), časti:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4 to 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Dodatok 2

Osvedčenie schválenia typu ohľadne náhradného katalyzátora pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla

Názov úradu

Správa č.: ... od technickej služby: ... Dátum: ...

Schválenie typu č.: ... Č. rozšírenia: ...

1.

Model zariadenia: ...

2.

Typ zariadenia: ...

3.

Názov a adresu výrobcu zariadenia: ...

...

4.

Prípadne názov a adresu oprávneného zástupcu výrobcu zariadenia: ...

...

5.

Model(-y) a typ(-y) a akýkoľvek variant(-y) alebo verzia(-e) vozidla, pre ktoré je zariadenie navrhnuté: ...

...

6.

Dátum predloženia vozidla na odskúšanie: ...

7.

Schválenie typu udelené/zamietnuté (3 4):

8.

Miesto: ...

9.

Dátum: ...

10.

Podpis: ...

Dodatok 3

Príklady značky schválenia typu

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre náhradný katalyzátor pozostávajúci z jedinej časti, ktorá spája katalyzátor a výfukový systém (tlmič).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre náhradný katalyzátor, ktorý nie je zabudovaný do výfukového systému (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre nepôvodný tlmič, ktorý nemá v sebe zabudovaný katalyzátor (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku alebo vozidlo nie je vybavené katalyzátorom) (pozri kapitola 9).

2.   Kapitola 7, ktorá tvorí prílohu k smernici 97/24/ES, sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť 1.10 sa nahrádza takto:

„1.10.

‚Výfukový systém’ znamená spojenie výfukovej rúry, expanznej komory, tlmiča výfuku a katalyzátora (ak existuje).“

b)

Vkladá sa nasledujúca časť 3.10.1.3.7a:

„3.10.1.3.7a.

katalyzátor(-y) (iba ak nie je zabudovaný v tlmiči)“

3.   Kapitola 9, ktorá tvorí prílohu k smernici 97/24/ES, sa mení a dopĺňa takto:

a)

V „ZOZNAME PRÍLOH“ sa vkladá odkaz na dodatok medzi „Príloha VI“ a „Príloha VII“:

„Dodatok

Príklady značky schválenia typu …“

b)

Do prílohy II sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3, vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

c)

Do prílohy III sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3, vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

d)

Do prílohy IV sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3., vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

e)

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

i)

Časť 1.3 sa nahrádza takto:

„1.3.

značka schválenia typu zostavená a pripevnená v súlade s požiadavkami článku 8 smernice 2002/24/ES, doplnená ďalšími informáciami uvedenými v časti 6 tejto prílohy. Rozmery ‚a’ musia byť ≥ 3 mm.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 6:

„6.   Ďalšie informácie obsiahnuté v značke schválenia typu

6.1.   Nepôvodný výfukový systém alebo jeho komponenty, ale nie montážne súčiastky a rúry musia mať v značke schválenia typu číslo kapitoly (kapitol), podľa ktorej bolo udelené schválenie typu, okrem prípadov uvedených v časti 6.1.3.

6.1.1.   Nepôvodný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor.

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3 musia nasledovať číslice 5 a 9 v krúžkoch.

6.1.2.   Nepôvodný výfukový systém oddelený od katalyzátora

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3 pripevnenou k tlmiču musí nasledovať číslica 9 v krúžku.

6.1.3.   Nepôvodný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti (tlmič) pre vozidlá, ktoré nie sú typovo schválené podľa kapitoly 5

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3, pripevnenou k tlmiču, nesmú nasledovať žiadne ďalšie informácie.

Príklady značky schválenia typu sú uvedené v dodatku.“

iii)

Pridáva sa tento dodatok:

„Dodatok

Príklady značky schválenia typu

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný výfukový systém pozostávajúci z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor.

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný tlmič, ktorý nezahŕňa katalyzátor (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku alebo vozidlo nie je vybavené katalyzátorom).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre náhradný katalyzátor, ktorý nie je zabudovaný do výfukového systému (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku) (pozri kapitola 5).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný výfukový systém pozostávajúci z jedinej časti (tlmiča) určeného na montáž na vozidlá, ktoré nie sú typovo schválené podľa kapitoly 5.“


(1)  V súlade s ustanoveniami tejto smernice vo verzii, ktorá bola uplatniteľná na schválenie tohto typu vozidla.

(2)  V súlade s ustanoveniami tejto smernice vo verzii, ktorá bola uplatniteľná na schválenie tohto typu vozidla.

(3)  Nehodiace sa škrtnite.

(4)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA II

ZMENY A DOPLNKY SMERNICE 2002/24/ES

Smernica 2002/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prílohe II sa časť 3.2.12 nahrádza takto:

„3.2.12.   Opatrenia prijaté proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.1.   Zariadenie na recyklovanie plynov kľukovej skrine, výlučne v prípade štvortaktných motorov (opis a výkresy):

3.2.12.2.   Dodatočné zariadenia proti znečisťovaniu (ak existujú a ak nie sú zahrnuté v inom záhlaví):

3.2.12.2.1.   Katalyzátor: áno/nie (1):

3.2.12.2.1.1.   Počet katalyzátorov a prvkov:

3.2.12.2.1.2.   Rozmery, tvar a objem katalyzátora(-ov):

3.2.12.2.1.3.   Typ katalytickej činnosti:

3.2.12.2.1.4.   Celková dávka drahých kovov:

3.2.12.2.1.5.   Relatívna koncentrácia:

3.2.12.2.1.6.   Substrát (štruktúra a materiál):

3.2.12.2.1.7.   Hustota článku:

3.2.12.2.1.8.   Typ puzdra pre katalyzátor(-y):

3.2.12.2.1.9.   Umiestnenie katalyzátora(-ov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom vedení):

3.2.12.2.2.   Kyslíkový snímač: áno/nie (1):

3.2.12.2.2.1.   Typ:

3.2.12.2.2.2.   Umiestnenie:

3.2.12.2.2.3.   Rozsah kontroly:

3.2.12.2.3.   Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1):

3.2.12.2.3.1.   Typ (impulzný vzduchový, vzduchové čerpadlo atď.):

3.2.12.2.4.   Recirkulácia výfukového plynu: áno/nie (1):

3.2.12.2.4.1.   Charakteristiky (prietok atď.):

3.2.12.2.5.   Ostatné systémy (opis a prevádzka):

b)

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

i)

V zozname v časti 1 bodu 1 pod nadpisom A sa text: „CY pre Cyprus“ a „MT pre Maltu“ nahrádza: „49 pre Cyprus“ a „50 pre Maltu“.

ii)

V zozname v bode 1.1 pod nadpisom B sa text: „CY pre Cyprus“ a „MT pre Maltu“ nahrádza „49 pre Cyprus“ a „50 pre Maltu“.


(1)  Nehodiace sa škrtnite.“


Top