EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0637

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2005 z 26. apríla 2005, ustanovujúce prideľovanie vývozných povolení pre určité mliečne výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999

OJ L 106, 27.4.2005, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/637/oj

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 637/2005

z 26. apríla 2005,

ustanovujúce prideľovanie vývozných povolení pre určité mliečne výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 ustanovujúce zvláštne podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 v súvislosti s vývoznými povoleniami a vývoznými náhradami v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), a najmä na jeho článok 20a ods. 11,

keďže:

článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1999 ustanovuje postup na prideľovanie vývozných povolení pre niektoré mliečne výrobky, určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvót otvorených pre túto krajinu. Žiadosti predložené na rok 2005/2006 presahujú dostupné množstvá. Preto je potrebné ustanoviť priraďovací koeficient pre žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, ktoré sa vzťahuje na vývozné povolenia, v ktorých sa žiadajú produkty uvedené v článku 20a odseku 3 nariadenia (ES) č. 174/1999, predložené na obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006, sa upravujú podľa nasledovných prideľovacích koeficientov:

0,787132 na žiadosti predložené pre časť kvóty uvedenej v článku 20a odseku 4 bode a) nariadenia (ES) č. 174/1999,

0,062633 na žiadosti predložené pre časť kvóty uvedenej v článku 20a odseku 4 bode b) nariadenia (ES) č. 174/1999.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. ES L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. ES L 94, 13.4.2005, s. 22).


Top