EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0634

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2005 z 26. apríla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 106, 27.4.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 96–101 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 209 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 209 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 172 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/634/oj

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 634/2005

z 26. apríla 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(KN kód)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Nízkofrekvenčný zosilňovač vybavený digitálnym zvukovým dekóderom, digitálnym zvukovým procesorom na výrobu viackanálového zvukového efektu (surround) a sústavou obvodov na video/zvukovú synchronizáciu.

Zariadenie môže prijímať signály z rôznych zdrojov (napr. DVD prehrávača, satelitného tunera, kazetového prehrávača, video rekordéra). Tieto signály možno pred zosilnením dekódovať a spracovať v digitálnych/analógových konvertoroch.

8518 40 99

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8518, 8518 40 a 8518 40 99.

Dekódovanie a spracovanie zvukových signálov sa považuje za súčasť funkcie nízkofrekvenčného zosilňovania.

Keďže video funkcia len synchronizuje zvuk a video signály, tovar ostáva zatriedený v položke 8518.

2.

Prístroj pozostávajúci z:

rozhlasového prijímača AM/FM,

viackanálového zosilňovača a

digitálneho zvukového procesora.

Výrobok určený na domácu zábavu je vybavený diaľkovým ovládačom.

8527 39 80

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením kódov KN 8527, 8527 39 a 8527 39 80.

V zmysle poznámky 3 k triede XVI je rozhlasový prijímač komponentom, ktorý vykonáva hlavnú funkciu kombinovaného prístroja.

Zosilňovanie a spracovanie zvuku sa považujú za druhoradé funkcie v porovnaní s príjmom rozhlasového vysielania.

V dôsledku toho sa kombinovaný prístroj zatrieďuje ako rozhlasový prijímač pod kód KN 8527 39 80.

3.

Prístroj pozostávajúci z:

rozhlasového prijímača AM/FM,

viackanálového zosilňovača a

digitálneho zvukového procesora,

sústavy obvodov na video/zvukovú synchronizáciu.

Výrobok určený na domácu zábavu prijímaním signálov z rôznych zdrojov (napr. DVD prehrávača, satelitného tunera, kazetového prehrávača, video rekordéra) je predkladaný s diaľkovým ovládačom.

Zvukové signály možno pred zosilnením dekódovať a spracovať v digitálnych/analógových konvertoroch.

8527 39 80

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením kódov KN 8527, 8527 39 a 8527 39 80.

V zmysle poznámky 3 k triede XVI je rozhlasový prijímač komponentom, ktorý vykonáva hlavnú funkciu kombinovaného prístroja.

Zosilňovanie a spracovanie zvuku sa považujú za druhoradé funkcie v porovnaní s príjmom rozhlasového vysielania.

Keďže video funkcia len synchronizuje zvuk a video signály, tovar ostáva zatriedený v položke 8527.

V dôsledku toho sa kombinovaný prístroj zatrieďuje ako rozhlasový prijímač pod kód KN 8527 39 80.

4.

Farebný monitor so zobrazovacím zariadením z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 38,1 cm (15″) a celkovými rozmermi 30,5 (šírka) × 22,9 (výška) × 8,9 (hĺbka) cm s:

maximálnym rozlíšením 1 024 × 768 pixelov,

rozkladovými frekvenciami 30–80 kHz (horizontálne) a 56–75 Hz (vertikálne).

Výrobok má tieto rozhrania:

VGA vstup,

DVI vstup,

BNC vstup a výstup,

S-video (Y/C) vstup a výstup,

audio vstup a výstup.

Výrobok môže zobraziť signály prijaté z rôznych zdrojov, ako je stroj na automatické spracovanie údajov, uzavretý okruh televízneho systému, DVD prehrávač alebo videokamera s videorekordérom.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Vylučuje sa zatriedenie pod podpoložku 8471 60, pretože nejde o taký druh monitora, ktorý sa používa výhradne alebo hlavne v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 ku kapitole 84), vzhľadom na schopnosti zobrazenia signálov z rôznych zdrojov.

Podobne sa výrobok nezatrieďuje pod položku 8531, pretože jeho funkciou nie je vizuálna signalizácia (pozri vysvetlivky HS k položke 8531, bod D).

5.

Systém pozostávajúci z:

centrálnej spracovateľskej jednotky s klávesnicou, myšou a obrazovkou (osobný počítač),

centrálnej spracovateľskej jednotky (server) a

presného skenera.

Presný skener pozostáva zo zariadenia označovaného ako „držiak snímača skenera“, umiestneného na ráme.

„Držiak snímača skenera“ je vybavený rôznymi senzormi na meranie kvality papiera, čo sa týka vlhkosti, teploty, váhy a pod.

Pohybuje sa na ráme dopredu a dozadu, zhromažďuje informácie a používa pri tom svetlo v infračervenej oblasti alebo laserové lúče, alebo iné spôsoby merania. Tieto informácie sa posielajú cez server do osobného počítača, ktorý ich spracúva, aby mohol vygenerovať údaje na účely kontroly kvality papiera.

Informácie spracované osobným počítačom sa používajú na úpravu výstupu zo zariadenia na výrobu papiera, ktorý nie je súčasťou systému.

9032 89 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 7 písm. b) ku kapitole 90 a znením kódov KN 9032, 9032 89 a 9032 89 90.

Poznámka 5(B) ku kapitole 84 vylučuje zatriedenie systému pod položku 8471, keďže jeho špecifická funkcia je iná než spracovanie údajov, ako sa uvádza v poznámke 5(E) ku kapitole 84.

Systém je automatickým regulátorom na automatické riadenie neelektrických veličín, ktorého činnosť závisí od elektrického javu meniaceho sa podľa kontrolovaného faktoru (poznámka 7 písmeno b) ku kapitole 90).


Top