EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0299

2005/299/ES: Rozhodnutie Rady ministrov AKT–ES č. 3/2005 z 8. marca 2005 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru veľvyslancov AKT–ES

OJ L 95, 14.4.2005, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 362–364 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/299/oj

14.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/51


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT–ES č. 3/2005

z 8. marca 2005

o prijatí rokovacieho poriadku Výboru veľvyslancov AKT–ES

(2005/299/ES)

RADA MINISTROV AKT-ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT-ES podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím č. 2/2001 z 30. januára 2001, Výbor veľvyslancov AKT-ES prijal svoj rokovací poriadok.

(2)

Sú potrebné určité zmeny a doplnenia na zohľadnenie pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii.

(3)

Na 29. zasadnutí Rady ministrov AKT-ES, ktoré sa konalo v Gaborone, Botswana, dňa 6. mája 2004 bolo prijaté rozhodnutie zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rokovací poriadok,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dátumy a miesta zasadnutí

1.   V súlade s článkom 16 ods. 2 Dohody o partnerstve AKT-ES, ďalej len „dohoda AKT-ES“, Výbor veľvyslancov AKT-ES, ďalej len „výbor“ sa pravidelne schádza, najmä, aby pripravil zasadnutia Rady ministrov, ďalej len „rady“ a vždy, keď sa to ukáže potrebné na žiadosť jednej zo strán.

2.   Výbor zvoláva jeho predseda. Dátumy zasadnutí sa stanovujú vzájomnou dohodou medzi stranami.

3.   Výbor sa schádza v sídle Rady Európskej únie alebo v sídle sekretariátu skupiny štátov AKT. Na základe osobitného rozhodnutia sa však môže zísť v meste štátu AKT.

Článok 2

Funkcie výboru

1.   V súlade s článkom 16 ods. 2 dohody AKT-ES, výbor pomáha rade pri plnení jej úloh a vykonáva akýkoľvek mandát, ktorým ho Rada poverí. V tejto súvislosti monitoruje vykonávanie dohody AKT-ES, ako aj pokrok v dosahovaní cieľov v nej stanovených.

2.   Výbor podáva rade správy, najmä v oblastiach, v ktorých bola delegovaná právomoc.

3.   Rovnako rade predkladá všetky uznesenia, doporučenia alebo stanoviská, ktoré považuje za potrebné alebo vhodné.

Článok 3

Program zasadnutí

1.   Predseda zostavuje predbežný program pre každé zasadnutie. Ostatným členom výboru sa oznamuje najneskôr osem dní pred dátumom zasadnutia.

Predbežný program obsahuje tie body, ku ktorým predseda dostal žiadosť najmenej desať dní pred dátumom zasadnutia. Do predbežného programu sú zahrnuté iba body, ku ktorým sekretariát rady dostal dokumentáciu včas, aby ju mohol postúpiť členom výboru najneskôr osem dní pred dátumom zasadnutia.

2.   Výbor prijíma program na začiatku každého zasadnutia. V naliehavých prípadoch môže výbor na žiadosť štátov AKT alebo Spoločenstva rozhodnúť o zaradení bodov do programu, pre ktoré neboli dodržané lehoty ustanovené v odseku 1.

Článok 4

Rokovanie

1.   Výbor sa uznáša vzájomnou dohodou medzi Spoločenstvom na jednej strane a štátmi AKT na strane druhej.

2.   Rokovanie výboru je platné iba vtedy, pokiaľ je prítomná aspoň polovica stálych zástupcov členských štátov Spoločenstva, jeden zástupca Komisie a polovica členov Výboru veľvyslancov AKT.

3.   Ktorýkoľvek z členov výboru, ktorý sa nemôže zúčastniť, môže byť zastupovaný. V takomto prípade to oznámi predsedovi a uvedie osobu alebo delegáciu, ktorá je oprávnená ho zastupovať. Zástupcovia vykonávajú všetky práva člena, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia.

4.   Členov výboru môžu sprevádzať poradcovia.

5.   Zástupca Európskej investičnej banky, ďalej len „banka“, sa na zasadnutiach výboru zúčastňuje vtedy, keď sú na programe otázky, ktoré sa jej týkajú.

Článok 5

Písomné postupy, úradné uverejnenia a formy aktov

Články 4, 9 ods. 3 a článok 14 rokovacieho poriadku Rady AKT-ES sa uplatňujú na akty prijaté výborom.

Článok 6

Štáty so štatútom pozorovateľa

1.   Zástupcovia signatárskych štátov dohody AKT-ES, ktoré ku dňu, kedy dohoda nadobudla platnosť, ešte neukončili postupy uvedené v jej článku 93, sa môžu zúčastniť zasadnutí ako pozorovatelia. V tomto prípade im môže byť dovolené zúčastniť sa diskusií výboru.

2.   Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na krajiny uvedené v článku 93 ods. 6 dohody AKT-ES.

3.   Výbor môže povoliť zástupcom krajiny, ktoré požiadali o pristúpenie k dohode AKT-ES, aby sa zúčastnili na rokovaniach výboru ako pozorovatelia.

Článok 7

Utajenie

1.   Ak nebude rozhodnuté inak, zasadnutia výboru nie sú verejné.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté iné platné ustanovenia, na rokovania výboru sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva, ak výbor nerozhodne inak.

Článok 8

Oznámenia a zápisnice zo zasadnutí

1.   Všetky oznámenia ustanovené v tomto rokovacom poriadku sú postúpené prostredníctvom sekretariátu rady zástupcom štátov AKT, sekretariátu skupinu štátov AKT, stálym zástupcom členských štátov, Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie a Komisii.

Tieto oznámenia, sa zasielajú tiež prezidentovi banky, ak sa jej týkajú.

2.   O každom zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvádzajú najmä rozhodnutia prijaté výborom.

Predseda výboru a tajomníci rady podpíšu zápisnicu po jej schválení výborom a táto sa uloží do archívov rady. Kópia zápisnice sa zasiela adresátom uvedeným v odseku 1.

Článok 9

Predsedníctvo

Úrad predsedu výboru zastáva striedavo po dobu šiestich mesiacov stály zástupca členského štátu určeného Spoločenstvom, a vedúci misie zastupujúcej štát AKT, určený štátmi AKT.

Článok 10

Korešpondencia a dokumentácia

1.   Korešpondencia určená pre výbor sa zasiela jeho predsedovi do sídla sekretariátu rady.

2.   Ak nie je rozhodnuté inak, výbor rokuje na základe dokumentov vypracovaných v úradných jazykoch strán.

Článok 11

Výbory, podvýbory a pracovné skupiny

1.   Výboru pomáha:

i)

výbor pre colnú spoluprácu zriadený článkom 37 protokolu č. 1 k prílohe V dohody AKT-ES;

ii)

stála spoločná skupina pre banány ustanovená v článku 3 protokolu 5 k prílohe V dohody AKT-ES;

iii)

podvýbor pre obchodnú spoluprácu;

iv)

podvýbor pre cukor;

v)

spoločná pracovná skupina pre ryžu uvedená v odseku 5 vyhlásenia XXIV záverečného aktu dohody AKT-ES;

vi)

spoločná pracovná skupina pre rum uvedená v odseku 6 vyhlásenia XXV záverečného aktu dohody AKT-ES.

2.   Výbor môže vytvoriť ďalšie vhodné podvýbory alebo pracovné skupiny poverené vykonávaním prác, ktoré výbor považuje za potrebné na splnenie úloh stanovených v článku 16 ods. 2 dohody AKT-ES.

3.   Tieto výbory, podvýbory a pracovné skupiny predkladajú výboru správy o svojej činnosti.

Článok 12

Zloženie výborov, podvýborov a pracovných skupín

1.   S výnimkou Výboru pre colnú spoluprácu, výbory, podvýbory a pracovné skupiny uvedené v článku 11 pozostávajú z veľvyslancov krajín AKT alebo ich zástupcov, zástupcov Komisie a zástupcov členských štátov.

2.   Zástupca banky sa zasadnutí výborov, podvýborov a pracovných skupín zúčastňuje vtedy, ak sú na programe otázky týkajúce sa banky.

3.   Členom týchto výborov, podvýborov a pracovných skupín môžu pri plnení ich úloh pomáhať poradcovia.

Článok 13

Predsedníctvo výborov, podvýborov a pracovných skupín

1.   Výborom, podvýborom a pracovným skupinám uvedeným v článku 11 spoločne predsedajú veľvyslanec AKT za štáty AKT a zástupca Komisie alebo zástupca členského štátu za Spoločenstvo.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 spoloční predsedovia môžu, vo výnimočných prípadoch a po vzájomnej dohode, byť zastúpení ktoroukoľvek osobou, ktorú určia.

Článok 14

Spôsoby zasadnutí výborov, podvýborov a pracovných skupín

Výbory, podvýbory a pracovné skupiny uvedené v článku 11 sa schádzajú na žiadosť jednej alebo dvoch strán po porade ich predsedov a, okrem naliehavých prípadov, sa oznámenie o takomto zasadnutí posiela sedem dní vopred.

Článok 15

Rokovacie poriadky výborov, podvýborov a pracovných skupín

Výbory, podvýbory a pracovné skupiny uvedené v článku 11 si môžu stanoviť vlastný rokovací poriadok so súhlasom výboru.

Článok 16

Sekretariát

1.   Úlohy sekretariátu a ďalšie práce potrebné pre fungovanie výboru, ako aj výborov, podvýborov a pracovných skupín uvedených v článku 11 (príprava programov a rozoslanie príslušných dokumentov) vykonáva sekretariát rady.

2.   Čo najskôr po každom zasadnutí sekretariát vypracuje zápisnicu zo zasadnutí týchto výborov, podvýborov a pracovných skupín.

Sekretariát rady zašle túto zápisnicu zástupcom štátov AKT, sekretariátu skupinu štátov AKT, stálym zástupcom členských štátov, Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie a Komisii.

Článok 17

Toto rozhodnutie ruší a nahrádza rozhodnutie č. 2/2001 z 30. januára 2001 Výboru veľvyslancov AKT-ES o prijatí rokovacieho poriadku.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Radu ministrov AKT–ES

predseda

J. ASSELBORN


Top