EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0562

Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2005 z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; Zrušil 32010R0479 . Latest consolidated version: 05/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj

14.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 562/2005

z 5. apríla 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 40,

keďže:

(1)

nariadenie Komisie (ES) č. 1498/1999 z 8. júla 1999, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, čo sa týka výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), bolo niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené. Nariadenie (ES) č. 1255/199 a všetky nariadenia, ktoré ustanovujú pravidlá jeho vykonávania, zaviedli niekoľko zmien a doplnení. Kvôli zrozumiteľnosti by preto nariadenie (ES) č. 1498/1999 malo byť zrušené a nahradené novým nariadením.

(2)

Posudzovanie výroby a situácie na trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vyžaduje pravidelnú výmenu informácií o fungovaní intervenčných opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1255/1999, týkajúcich sa najmä zmien zásob príslušných výrobkov držaných intervenčnými agentúrami a v súkromnom skladovaní.

(3)

Pomoc pri spracovaní odstredeného mlieka na kazeín ako aj finančné náhrady možno poskytnúť iba na základe informácií o zmenách cien na vnútornom trhu a v medzinárodnom obchode.

(4)

Presné a pravidelné sledovanie obchodných tokov na účel posúdenia účinkov finančných náhrad vyžaduje informácie o vývozoch výrobkov, pre ktoré sú náhrady stanovené, najmä o množstvách odsúhlasených v rámci výberových konaní.

(5)

Uplatňovanie Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“) schválenej rozhodnutím Rady č. 94/800/ES (3) si vyžaduje poskytovanie širokého rozsahu podrobnejších informácií o dovozoch a vývozoch, najmä čo sa týka žiadostí o licencie a spôsobu, akým sú tieto licencie používané, aby sa zabezpečil súlad so záväzkami podľa dohody o poľnohospodárstve. V záujme maximálneho využitia týchto záväzkov sú potrebné rýchle informácie o trendoch vo vývoze. Podľa uvedenej dohody, vývoz v rámci potravinovej pomoci nepodlieha obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na dotovaný vývoz. Preto by sa malo zabezpečiť, aby sa na žiadostiach o vývozné licencie uvádzalo, ktoré žiadosti o licencie sa týkajú dodávok potravinovej pomoci.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (4) ustanovuje osobitné pravidlá pre vývoz určitých mliečnych výrobkov do Kanady, Spojených štátov a Dominikánskej republiky. Malo by sa preto ustanoviť oznamovanie príslušných informácií.

(7)

Nariadením (ES) č. 174/1999 sa zavádzajú osobitné dojednania ohľadom poskytovania náhrad za zložky, ktoré sú súčasťou spracovaného syra vyrobeného v rámci aktívneho zošľachťovacieho styku a pochádzajú z krajín Spoločenstva. Malo by sa preto ustanoviť oznamovanie príslušných informácií.

(8)

Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 174/1999 môžu byť v niektorých prípadoch vývozné licencie platné pre vývoz výrobku s kódom iným, ako je kód uvedený v kolónke 16 príslušnej licencie. Malo by sa preto ustanoviť oznamovanie príslušných informácií.

(9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 ohľadom dohôd o dovoze mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (5), stanovuje správu niektorých dovozných kvót prostredníctvom osvedčení IMA 1 vydávaných orgánmi tretích krajín. Členské štáty informujú Komisiu o množstve výrobkov, pre ktoré boli vydané dovozné licencie na základe osvedčenia IMA 1. Skúsenosti ukázali, že takéto oznamy nie vždy dostatočne umožňujú dôkladné sledovanie takýchto dovozov v každej fáze. Malo by sa preto ustanoviť oznamovanie dodatočných informácií.

(10)

Skúsenosti Komisie počas rokov spracovávania informácií ukázali, že tieto sú niekedy oznamované príliš často. Preto bola znížená frekvencia niektorých oznamov.

(11)

Je nevyhnutné môcť porovnávať cenové výmery pre výrobky, najmä na účely výpočtu náhrad a výšky pomoci. Taktiež je nevyhnutné pomocou váženia údajov zistiť hodnovernosť týchto cenových výmerov.

(12)

V uplynulých rokoch nastal značný vývoj v oblasti komunikačných prostriedkov. Je potrebné vziať do úvahy, že tento vývoj zvýšil rýchlosť, účinnosť a bezpečnosť výmeny oznamov.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ZÁSOBY A INTERVENCIE

Článok 1

1.   V prípade intervenčných opatrení prijatých podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie:

a)

množstvá skladovaného masla na konci príslušného mesiaca a množstvá, ktoré boli uskladnené a vyskladnené počas príslušného mesiaca, a to podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu;

b)

rozpis množstva masla vyskladneného za príslušný mesiac podľa nariadení, ktoré sa naň vzťahujú, a to podľa vzoru uvedeného v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu;

c)

rozpis množstva masla skladovaného na konci príslušného mesiaca podľa vekovej štruktúry, a to podľa vzoru uvedeného v časti C prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   V prípade intervenčných opatrení prijatých podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie, a to podľa vzoru uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu:

a)

množstvá masla a smotany prepočítané na ekvivalent masla uskladneného a vyskladneného počas príslušného mesiaca;

b)

celkové množstvo masla a smotany prepočítanej na ekvivalent masla skladovaného na konci príslušného mesiaca.

Článok 2

V prípade intervenčných opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie:

a)

množstvá sušeného odstredeného mlieka skladované na konci príslušného mesiaca a množstvá, ktoré boli uskladnené a vyskladnené počas daného mesiaca, a to podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

rozpis množstva sušeného odstredeného mlieka vyskladneného za príslušný mesiac, a to podľa vzoru uvedeného v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu;

c)

rozpis množstva sušeného odstredeného mlieka skladovaného na konci príslušného mesiaca podľa vekovej štruktúry, a to podľa vzoru uvedeného v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

V prípade intervenčných opatrení prijatých podľa článkov 8 a 9 nariadenia (ES) č. 1255/1999 členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie, a to podľa vzoru uvedeného v prílohe IV k tomuto nariadeniu:

a)

množstvá syra, ktoré boli uskladnené a vyskladnené počas príslušného mesiaca, rozpísané podľa kategórií syra;

b)

množstvá syra skladované na konci príslušného mesiaca rozčlenené podľa kategórií syra.

Článok 4

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto definície:

a)

„uskladnené množstvá“ znamenajú množstvá, ktoré sa fyzicky nachádzajú v sklade, bez ohľadu na to, či boli prevzaté intervenčnou agentúrou alebo nie;

b)

„vyskladnené množstvá“ znamenajú množstvá, ktoré boli presunuté alebo prevzaté, ak ich kupujúci prevzal pred presunutím.

KAPITOLA II

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA POMOCI PRI SPRACOVANÍ ODSTREDENÉHO MLIEKA A SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Článok 5

1.   V prípade pomoci poskytnutej podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 pre odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko, ktoré sa používa v krmivách, členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 20. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie, a to podľa vzoru uvedeného v prílohe V k tomuto nariadeniu:

a)

množstvá odstredeného mlieka použitého pri výrobe kŕmnych zmesí, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc predložené počas príslušného mesiaca;

b)

množstvá denaturovaného sušeného odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc predložené počas príslušného mesiaca;

c)

množstvá sušeného odstredeného mlieka použité pri výrobe kŕmnych zmesí, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc predložené počas príslušného mesiaca.

2.   V prípade pomoci poskytnutej podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1255/1999 pre odstredené mlieko spracované na kazeín členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 20. dňa každého mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe V k tomuto nariadeniu množstvá odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc predložené počas predchádzajúceho mesiaca. Tieto množstvá sa rozpíšu podľa kvality vyrobeného kazeínu alebo kazeinátov.

KAPITOLA III

CENY

Článok 6

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr každú stredu do 11:00 hod. (bruselského času) ceny zo závodu uplatňované v predchádzajúcom týždni na ich území na výrobky uvedené v prílohe VI. Členské štáty oznámia ceny nahlásené hospodárskymi subjektami pre mliečne výroky okrem syrov, ak vnútroštátna výroba predstavuje najmenej 2 % výroby Spoločenstva, alebo ak je ich výroba príslušným vnútroštátnym orgánom považovaná na vnútroštátnej úrovni za reprezentatívnu. V prípade syrov členské štáty oznámia ceny syrov podľa jednotlivých druhov syrov, ktoré predstavujú najmenej 8 % celkovej vnútroštátnej výroby syra.

2.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do jedného mesiaca od skončenia predchádzajúceho mesiaca ceny surového mlieka, ktoré sa platia výrobcom mlieka na ich území.

Ceny sa vyjadria ako vážený priemer zistený orgánom členského štátu formou výberového zisťovania vzoriek.

3.   Členské štáty vykonajú opatrenia potrebné na zabezpečenie reprezentatívnosti, presnosti a úplnosti ich oznamov o cenách uplatňovaných v Spoločenstve. Na tento účel členský štát podá Komisii každý rok najneskôr do 31. mája správu podľa štandardného dotazníka uvedeného v prílohe XII.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že im príslušné hospodárske subjekty poskytnú požadované informácie v stanovených lehotách.

5.   Na účely tohto článku „cena zo závodu“ znamená cenu, za ktorú je výrobok kúpený od podniku bez daní (DPH) a ostatných nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.). Cena je vyjadrená ako vážený priemer zistený orgánom členského štátu formou prieskumu vzoriek.

KAPITOLA IV

OBCHOD

ODDIEL 1

DOVOZ

Článok 7

Členské štáty oznámia Komisii tieto informácie:

1.

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kvótového roku za predchádzajúci kvótový rok množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné licencie vydané v rámci kvót uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001, rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu;

2.

najneskôr do 10. januára a 10. júna za predchádzajúcich šesť mesiacov množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné licencie vydané v rámci kvót uvedených v článku 24 nariadenia (ES) č. 2535/2001, rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu;

3.

najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné licencie podliehajúce uplatňovaniu nepreferenčných colných sadzieb tak, ako sú uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu;

4.

najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné licencie vydané pre dovozy podľa článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 2007/2000 (6) a podľa článku 10 Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou schválenej rozhodnutím Rady 2002/761/ES (7), rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu;

5.

najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahujú dovozné licencie vydané v rámci kvót uvedených v článku 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001, rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu;

6.

raz ročne najneskôr do troch mesiacov po skončení každého kvótového obdobia, nevyužité množstvá licencií vydaných v rámci dovozných kvót uvedených v nariadení (ES) č. 2535/2001, rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu.

Ak je to vhodné, členské štáty oznámia Komisii, že na príslušné referenčné obdobia neboli vydané žiadne licencie.

Článok 8

Najneskôr do 31. marca členské štáty oznámia Komisii podľa vzoru uvedeného v prílohe VII nasledovné údaje za predchádzajúci rok, rozčlenené podľa kódov KN, týkajúce sa dovozných licencií vydaných na základe predloženia osvedčenia IMA 1 v súlade s kapitolou III hlavy 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001, pričom uvedú čísla osvedčení IMA 1:

a)

množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príslušné osvedčenie a dátum vydania dovozných licencií;

b)

množstvá výrobkov, na ktoré bola vydaná záruka.

ODDIEL 2

VÝVOZ

Článok 9

1.   Členské štáty oznámia Komisii do 18:00 hod. každého pracovného dňa tieto informácie:

a)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie predložené v ten deň:

i)

tak, ako sú uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 174/1999, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 17 daného nariadenia;

ii)

tak, ako sú uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 174/1999;

b)

ak je to vhodné, skutočnosť, že v daný deň neboli predložené žiadne žiadosti uvedené v písm. a);

c)

množstvá rozčlenené podľa žiadostí, podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o predbežné licencie predložené v ten deň tak, ako sú uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 174/1999, pričom uvedú:

i)

konečný termín predloženia ponúk výberového konania spolu s kópiou dokumentu, ktorý potvrdzuje vyhlásenie verejnej súťaže na požadované množstvá;

ii)

množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž alebo v prípade verejnej súťaže vyhlásenej ozbrojenými silami v zmysle článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (8), kde sa množstvá neuvádzajú, približné množstvá rozčlenené tak, ako sú uvedené;

d)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia, pre ktoré boli v ten deň s konečnou platnosťou vydané alebo zamietnuté predbežné licencie uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 174/1999, pričom uvedú orgán, ktorý vyhlásil príslušné výberové konanie, dátum predbežnej licencie a množstvo, na ktoré sa vzťahuje, a to podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy VIII k tomuto nariadeniu;

e)

ak je to vhodné, prehodnotené množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž uvedená v písm. c), a to podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy VIII k tomuto nariadeniu;

f)

množstvá rozčlenené podľa krajín a podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad za mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahujú licencie vydané s konečnou platnosťou podľa článkov 20 a 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, a to podľa vzoru uvedeného v časti B prílohy VII k tomuto nariadeniu.

2.   Pokiaľ ide o oznam uvedený v odseku 1 písm. c) bod i), ak bolo predložených viac žiadostí v rovnakej verejnej súťaži, stačí jeden oznam za každý členský štát.

3.   Členské štáty neoznamujú každý deň množstvá, na ktoré boli predložené žiadosti o vývozné licencie podľa druhého pododseku článku 1 ods. 1 a články 18, 20 a 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, ak nebola predložená žiadosť o náhradu alebo v rámci dodávok potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci Uruguajského kola.

Článok 10

Členské štáty oznámia Komisii každý týždeň v pondelok za predchádzajúci týždeň množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie uvedené v druhom pododseku článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 174/1999, bez náhrady, a to podľa vzoru uvedeného v časti C prílohy VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 16. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac:

a)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu zamietnuté podľa písm. b) prvého pododseku článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 174/1999, pričom uvedú sadzbu náhrady, a to podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy IX k tomuto nariadeniu;

b)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky, nevyvezené po vypršaní doby platnosti príslušných licencií spolu s príslušnou sadzbou náhrady, a to podľa vzoru uvedeného v časti B prílohy IX k tomuto nariadeniu;

c)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky a kódov miesta určenia, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o vývozné licencie pre dodávky potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej v rámci Uruguajského kola, a to podľa vzoru uvedeného v časti C prílohy IX k tomuto nariadeniu;

d)

množstvá mliečnych výrobkov rozčlenené podľa kódov KN a kódov krajiny pôvodu, ktoré nespadajú pod žiadnu zo situácií uvedených v článku 23 ods. 2 zmluvy a dovážajú sa na účel použitia pri výrobe výrobkov spadajúcich pod kód KN 0406 30, v súlade s treťou zarážkou článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 800/1999 a ktorým bolo udelené povolenie uvedené v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 174/1999, a to podľa vzoru uvedeného v časti D prílohy IX k tomuto nariadeniu;

e)

množstvá mliečnych výrobkov rozčlenené podľa kódov KN alebo, ak je to vhodné, podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky, na ktoré boli vydané licencie s konečnou platnosťou, ak nebola predložená žiadosť o náhradu, uvedené v článkoch 18 a 20 nariadenia (ES) č. 174/1999, a to podľa vzoru uvedeného v časti E prílohy IX k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 16. dňa každého mesiaca (n) za mesiac n – 4 podľa vzoru uvedeného v časti A prílohy X množstvá rozčlenené podľa kódov KN a kódov miesta určenia, pre ktoré boli dokončené formality potrebné pre vývoz bez náhrady.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 16. júla za predchádzajúci rok GATT nasledovné informácie:

a)

množstvá, pre ktoré bola schválená žiadosť podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 174/1999 a ak vznikol rozdiel pri udelenej vývoznej náhrade, uvedú sadzbu náhrady a kód nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky uvedený v kolónke 16 vydanej vývoznej licencie ako aj kód nomenklatúry pre skutočne vyvezený výrobok, a to podľa vzoru uvedeného v časti B prílohy X k tomuto nariadeniu;

b)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad pre mliečne výrobky, pre ktoré sa uplatňuje článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/1999, ak sa reálne uplatnená sadzba náhrady odlišuje od sadzby uvedenej na licencii, a ak sa náhrada za miesto určenia na licencii odlišuje od miesta, kde sa tovar reálne odovzdal, a to podľa vzoru uvedeného v časti C prílohy X k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Členské štáty oznámia Komisii informácie požadované v súlade s týmto nariadením prostredníctvom komunikačných prostriedkov ustanovených v prílohe XI.

Článok 15

Komisia uchová údaje zaslané členskými štátmi, aby boli pre nich k dispozícii.

Článok 16

Nariadenie (ES) č. 1498/1999 sa ruší.

Nariadenie (ES) č. 1498/1999 sa naďalej uplatňuje na posielanie údajov z obdobia pred uplatnením tohto nariadenia.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe XIII.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2005. Článok 6 ods. 3 sa však uplatňuje od 31. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 174, 9.7.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1681/2001 (Ú. v. ES L 227, 23.8.2001, s. 36).

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 810/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 138).

(6)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 262, 30.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.


PRÍLOHA I

A.   Uplatnenie článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

B.   Uplatnenie článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

C.   Uplatnenie článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA II

Uplatnenie článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA III

A.   Uplatnenie článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

B.   Uplatnenie článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

C.   Uplatnenie článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA IV

Uplatnenie článku 3 nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA V

Uplatnenie článku 5 nariadenia (ES) č. 562/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV – GR AGRI – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

Image


PRÍLOHA VI

Zoznam výrobkov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV – GR AGRI – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

Výrobok

kód KN

Reprezentatívna hmotnosť (1)

Poznámky (2)

1.

Sušená srvátka

0404 10 02

25 kg

 

2.

Sušené odstredené mlieko intervenčnej kvality

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3.

Sušené odstredené mlieko na krmivo

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Sušené plnotučné mlieko

0402 21 19

25 kg

 

5.

Nesladené kondenzované mlieko

0402 91 19

0,5 kg

 

6.

Sladené kondenzované mlieko

0402 99 19

0,5 kg

 

7.

Maslo

0405 10 19

25 kg

 

8.

Maslový olej

0405 90 10

200 kg

 

9.

Syry (3)

 (3)

 

 

10.

Laktóza

1702 19 00 LACT

25 kg (vrecia)

 

11.

Kazeín

3501 10

25 kg (vrecia)

 

12.

Kazeináty

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Pokiaľ cena zodpovedá inej hmotnosti výrobku, ako je uvedené v prílohe, členský štát poskytne cenu ekvivalentnú štandardnej hmotnosti.

(2)  Uviesť, kde sa použité metódy odlišujú od metód oznámených Spoločenstvu dotazníkom v prílohe XII.

(3)  Členské štáty oznámia informácie o cenách tých druhov syra, ktoré predstavujú 8 % alebo viac ich národnej produkcie.


PRÍLOHA VII

Uplatnenie článku 8 nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA VIII

A.   Uplatnenie článku 9 ods.1 písm. d) a písm. e) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

B.   Uplatnenie článku 9 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

C.   Uplatnenie článku 10 nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA IX

A.   Uplatnenie článku 11 písm. a) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

B.   Uplatnenie článku 11 písm. b) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

C.   Uplatnenie článku 11 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

D.   Uplatnenie článku 11 písm. d) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

E.   Uplatnenie článku 11 písm. e) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA X

A.   Uplatnenie článku 12 nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

B.   Uplatnenie článku 13 písm. a) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image

C.   Uplatnenie článku 13 písm. b) nariadenia (ES) č. 562/2005

Image


PRÍLOHA XI

Uplatnenie článku 14 nariadenia (ES) č. 562/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV – GR AGRI – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

Príslušná časť nariadenia

Spôsob komunikácie

Všetky články v kapitole I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Všetky články v kapitole II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Článok 6 odsek 1

IDES

Článok 6 odseky 3 a 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Článok 7 odsek 1

licencie vydané na základe článku 5 písm. a) nariadenia ES č. 2535/2001

IDES: kód 7

licencie vydané na základe článku 5 písm. b) nariadenia ES č. 2535/2001

IDES: kód 5

licencie vydané na základe ostatných odsekov článku 5 nariadenia ES č. 2535/2001

IDES: kód 6

Článok 7 odsek 2

IDES: kód 6

Článok 7 odsek 3

IDES: kód 8

Článok 7 odsek 4

IDES: kód 6

Článok 7 odseky 5 a 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 9 odsek 1 písmeno a) bod i)

IDES: kód 1

Článok 9 odsek 1 písmeno a) bod ii)

IDES: kód 9

Článok 9 odsek 1 písmeno c) bod i)

Fax: +32.2.2953310

Článok 9 odsek 1 písmeno c) bod ii)

IDES: kód 2

Príslušná zvyšná časť článku 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Článok 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


PRÍLOHA XII

Uplatnenie článku 6 nariadenia (ES) č. 562/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV – GR AGRI – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

DOTAZNÍK

Výročná správa o metodologických cenových údajoch pre surové mlieko a mliečne výrobky používaných pri oznamovaní cien medzi členskými štátmi a Komisiou (článok 6)

1

Organizácia a štruktúra trhu:

Všeobecný prehľad trhovej štruktúry v prípade dotknutého výrobku.

2

Definícia výrobku:

Zloženie (osah tuku, obsah sušiny, obsah vody v beztukovej hmote), trieda akosti, vek alebo stupeň zrelosti, podmienky obchodnej prezentácie a balenia (napríklad voľne ložený, vo 25 kg vreciach), iné charakteristiky.

3

Miesto a postup zaznamenávania:

a)

Orgán zodpovedný za cenové štatistiky (adresa, fax, e-mail);

b)

počet bodov zaznamenania a zemepisná oblasť alebo región, na ktorý sa vzťahujú ceny;

c)

metóda zisťovania (napríklad priame zisťovanie prvých kupujúcich). Ak sú ceny stanovené marketingovou radou, malo by sa uviesť, či sú založené na stanovisku alebo na skutočnosti. Pokiaľ sa použije sekundárny materiál, mal by sa uviesť zdroj (napríklad použitie marketinových správ);

d)

štatistické spracovanie cien vrátane prevodných faktorov používaných pri prevode hmotnosti výrobku na reprezentatívnu hmotnosť podľa prílohy VI.

4

Reprezentatívnosť:

podiel zaznamenaných výrobkov (napríklad v predaji)

5

Ďalšie relevantné hľadiská


PRÍLOHA XIII

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 1498/1999

Súčasné nariadenie

Článok 1 ods. 2 písm. a) a b)

Článok 1 ods. 2 písm. a)

Článok 1 ods. 2 písm. c)

Článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 2

Článok 2

Článok 3 písm. a)

Článok 3 písm. b)

Článok 3 písm. a)

Článok 3 písm. c)

Článok 3 písm. a)

Článok 3 písm. d)

Článok 3 písm. b)

Článok 4

Článok 4

Článok 5 ods. 1 písm. a) bod i)

Článok 5 ods. 1 písm. a) bod ii)

Článok 5 ods. 1 písm. a) bod iii)

Článok 5 ods. 1 písm. a)

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Článok 5 ods. 2 písm. a)

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Článok 5 ods. 2 písm. b)

Článok 5 ods. 1 písm. c)

Článok 5 ods. 2 písm.c)

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 2

Článok 6 ods. 1 písm. a) a b)

Článok 6 ods. 1

Článok 6 ods. 2

Článok 6 ods. 3

Článok 7 ods. 1, 2, 3, 4 a 6

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 7

Článok 7 ods. 4

Článok 7a

Článok 8

Článok 8

Článok 9 ods. 1 písm. a)

Článok 9 ods. 1 písm. a) a b)

Článok 9 ods. 1 písm. b)

Článok 9 ods. 1 písm. c) bod i)

Článok 9 ods. 1 písm. c) bod ii)

Článok 9 ods. 1 písm. c)

Článok 9 ods. 1 písm. d)

Článok 9 ods. 1 písm. d)

Článok 9 ods. 1 písm. e)

Článok 9 ods. 2 písm a)

Článok 11 písm. a)

Článok 9 ods. 2 písm. b) a c)

Článok 11 písm. b)

Článok 9 ods. 2 písm. d)

Článok 9 ods. 1 písm. f)

Článok 9 ods. 2 písm. e)

Článok 11 písm. c)

Článok 9 ods. 2 písm. f)

Článok 11 písm. d)

Článok 9 ods. 2 písm. g)

Článok 13 písm. a)

Článok 9 ods. 3 písm. a)

Článok 12

Článok 9 ods. 3 písm. b)

Článok 13 písm. b)

Článok 9 ods. 4

Článok 11 písm. e)

Článok 9 ods. 5

Článok 14

Článok 10


Top