EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_094_R_0038_01

Rozhodnutie Rady 2005/296/SZBP, SVV z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností
Dohoda medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

OJ L 94, 13.4.2005, p. 38–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 346–346 (MT)

13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/38


ROZHODNUTIE RADY 2005/296/SZBP, SVV

z 24. januára 2005

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Na svojom zasadnutí 27. a 28. novembra 2003 sa Rada rozhodla poveriť predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, aby v súlade s článkami 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii začalo rokovania s určitými tretími štátmi s cieľom uzavrieť pre Európsku úniu s každým z nich dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(2)

Predsedníctvo za pomoci generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca po tomto poverení začať rokovania dosiahlo dohodu s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osoby splnomocnené na podpis dohody, aby sa stala záväznou pre Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


DOHODA

medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO,

zastúpená svojou vládou,

na jednej strane

a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „EÚ“,

zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

MAJÚC NA PAMÄTI spoločný záväzok k stabilizačnému a prístupovému procesu, ktorý zostane rámcom pre európske smerovanie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko až po jej budúce pristúpenie k EÚ,

BERÚC DO ÚVAHY, že zmluvné strany majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť a poskytovať svojim občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, že zmluvné strany súhlasia, že by medzi nimi mali prebiehať porady a mala by sa rozvíjať spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúceho sa bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, že v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi zmluvnými stranami,

UZNÁVAJÚC, že úplné a účinné porady a spolupráca si môžu vyžadovať prístup k utajovaným skutočnostiam a materiálom, ako aj výmenu utajovaných skutočností a súvisiacich materiálov medzi stranami,

S VEDOMÍM, že takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a súvisiacim materiálom a ich výmena si vyžaduje náležité bezpečnostné opatrenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

S cieľom splniť ciele posilňovania bezpečnosti každej zo zmluvných strán vo všetkých smeroch sa táto dohoda uplatňuje na utajované skutočnosti alebo materiály v akejkoľvek forme poskytované alebo vymieňané medzi stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody utajovaná skutočnosť znamená akúkoľvek informáciu (t. j. poznatok, ktorý možno oznámiť v akejkoľvek forme) alebo materiál, o ktorom je rozhodnuté, že si vyžaduje ochranu voči neoprávnenému sprístupneniu, a ktorý bol takto označený v bezpečnostnej klasifikácii (ďalej len: „utajovaná skutočnosť“).

Článok 3

Na účely tejto dohody „EÚ“ znamená Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a Generálny sekretariát Rady a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska Komisia“).

Článok 4

Každá strana:

a)

ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti, ktoré jej podľa tejto dohody poskytuje alebo si s ňou vymieňa druhá zmluvná strana;

b)

zabezpečuje, aby si poskytované alebo vymieňané utajované skutočnosti, podliehajúce tejto dohode, zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im pridelila poskytujúca zmluvná strana. Prijímajúca strana ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti v súlade s opatreniami ustanovenými v jej vlastných bezpečnostných predpisoch pre informácie alebo materiály s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou, ako je uvedené v bezpečnostných opatreniach ustanovených podľa článkov 11 a 12;

c)

nepoužíva utajované skutočnosti v zmysle tejto dohody na iné účely ako tie, ktoré určil pôvodca a na ktoré sa skutočnosť poskytuje alebo vymieňa;

d)

bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu nesprístupní utajovanú skutočnosť v zmysle tejto dohody tretej strane, orgánu EÚ alebo subjektu, ktorý sa neuvádza v článku 3.

Článok 5

1.   Utajovanú skutočnosť môže jedna strana, „poskytujúca strana“, sprístupniť alebo uvoľniť druhej strane, „prijímajúcej strane“, v súlade so zásadou kontroly pôvodcu.

2.   Vo veci uvoľnenia iným príjemcom, ako sú strany tejto dohody, rozhoduje o sprístupnení alebo uvoľnení utajovanej skutočnosti prijímajúca strana na základe súhlasu poskytujúcej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcu tak, ako je ustanovené v jej bezpečnostných predpisoch.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 nie je možné žiadne všeobecné uvoľnenie, pokiaľ si zmluvné strany nezavedú a neschvália postupy týkajúce sa určitých kategórií informácií a zodpovedajúce ich operačným požiadavkám.

Článok 6

Každá strana a jej subjekty definované v článku 3 majú bezpečnostnú organizáciu a bezpečnostné programy založené na takých základných zásadách a minimálnych bezpečnostných normách, ktoré sa zavádzajú do bezpečnostných systémov zmluvných strán zriadených podľa článkov 11 a 12 s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam, poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto informáciám.

2.   Vypracujú sa postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, zohľadňujúc jeho lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc ohľadne bezpečnosti utajovaných skutočností, podliehajúcich tejto dohode, a záležitostí spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány definované v článku 11 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti podľa článkov 11 a 12.

Článok 9

1.   Na účely tejto dohody

a)

Pokiaľ ide o EÚ:

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

Vedúci spisovej služby Rady zasiela všetku korešpondenciu členským štátom a Európskej komisii, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak.

b)

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko:

všetka korešpondencia sa adresuje vedúcemu spisovej služby Riaditeľstva bezpečnosti utajovaných skutočností a, ak je to potrebné, prostredníctvom misie daného štátu pri Európskych spoločenstvách sa postupuje na túto adresu:

Registry Officer

Avenue Louise 209A

B-1050 Brussels.

2.   Výnimočne môže byť z prevádzkových dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná iba určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej strany, jednoznačne určeným za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „vedieť len to potrebné“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady.

Článok 10

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, na vykonávanie tejto dohody dozerá Riaditeľstvo bezpečnosti utajovaných skutočností, generálny tajomník Rady a generálny tajomník Európskej komisie.

Článok 11

Na účely vykonávania tejto dohody:

1.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa mu poskytujú, zodpovedá Riaditeľstvo bezpečnosti utajovaných skutočností, konajúce v mene svojej vlády a na základe jej právomoci.

2.

Generálny sekretariát Bezpečnostného úradu Rady (ďalej len: „Bezpečnostný úrad GSR“) pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ podľa tejto dohody.

3.

Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce v mene Európskej komisie a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

Článok 12

Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú byť vypracované podľa článku 11 po dohode medzi tromi dotknutými úradmi, ustanovujú normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode. V prípade EÚ podliehajú tieto normy schváleniu bezpečnostným výborom Rady. Pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko tieto normy podliehajú schváleniu riaditeľom Riaditeľstva bezpečnosti utajovaných skutočností.

Článok 13

Orgány definované v článku 11 stanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného ohrozenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo v prípade podozrenia, že k takémuto ohrozeniu došlo.

Článok 14

Pred poskytnutím utajovanej skutočnosti v zmysle tejto dohody medzi stranami musia zodpovedné bezpečnostné orgány definované v článku 11 súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná chrániť a uchovávať informácie podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami ustanovenými podľa článkov 11 a 12.

Článok 15

Táto dohoda žiadnym spôsobom nebráni zmluvným stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Všetky rozdiely medzi EÚ a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, sa riešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa zmluvné strany navzájom informovali o ukončení vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany prehodnotiť, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

3.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Platnosť nadobúda po vzájomnom informovaní, ako je uvedené v odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Takéto vypovedanie nadobúda platnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej strane, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Najmä všetky utajované skutočnosti, poskytnuté alebo vymenené podľa tejto dohody, budú aj naďalej ochraňované v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto dohode.

Skopje 25. marca 2005

Vláda Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko

Vážený pane,

je mi cťou navrhnúť, že pokiaľ je uvedené prijateľné pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

Znenie vyššie uvedenej dohody, ktorá tvorí prílohu tohto listu, bolo schválené rozhodnutím Rady Európskej únie 24. januára 2005.

Tento list je taktiež oznámením v mene Európskej únie v súlade s článkom 17 ods. 1 dohody.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európsku úniu

Michael SAHLIN

osobitný zástupca EÚ

Image

Skopje 25. marca 2005

Vážený pane,

v mene vlády Macedónskej republiky mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom, ktorý sa týka podpisu dohody medzi Macedónskou republikou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností spolu s priloženým znením dohody.

Túto výmenu listov považujem za rovnocennú podpisu.

Avšak vyhlasujem, že Macedónska republika neprijíma označenie mojej krajiny vo vyššie uvedenej dohode, majúc na zreteli to, že ústavný názov mojej krajiny je Macedónska republika.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Dr. Stojan SLAVESKI

predseda

Image

Skopje 25. marca 2005

Vážený pane,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom.

Európska únia poznamenáva, že výmena listov medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorá sa uskutočňuje namiesto podpisu Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, sa uskutočnila a že ju nemožno vykladať ako prijatie alebo uznanie zo strany Európskej únie v akejkoľvek inej forme alebo obsahu označenia ako „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európsku úniu

Michael SAHLIN

osobitný zástupca EÚ

Image


Top