EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0293

2005/293/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2004) 2849] (Text s významom pre EHP)

OJ L 94, 13.4.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 187–190 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 64 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/293/oj

13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. apríla 2005

ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

[oznámené pod číslom K(2004) 2849]

(Text s významom pre EHP)

(2005/293/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách (1), a najmä na tretí pododsek jej článku 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/53/ES sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila podrobné pravidlá nevyhnutné na kontrolu súladu členských štátov s cieľmi stanovenými v prvom pododseku článku 7 ods. 2 danej smernice. Stačí, keď členské štáty preukážu, že sú splnené aspoň požadované ciele.

(2)

Je nevyhnutné zharmonizovať vlastnosti a spôsob výpočtu cieľov vytýčených v prvom pododseku článku 7 ods. 2, tak aby sa poskytnuté údaje jednotlivých členských štátov dali porovnať.

(3)

Najvyššia presnosť cieľov sa dá dosiahnuť len vtedy, ak menovateľ výpočtu cieľov je založený na počte vozidiel po dobe životnosti vstupujúcich do systému zhodnocovania členského štátu.

(4)

Aby sa vyrovnali riziká nepresností s administratívnym úsilím dosahovania presných informácií, môžu členské štáty využiť metódu predpokladu obsahu kovov na určenie množstva kovov z vozidiel po dobe životnosti určených na spätné získanie.

(5)

Ľahko dostupné údaje o vozidlách v štandardizovanej forme by sa mali použiť na určovanie hmotnosti jednotlivých vozidiel.

(6)

Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov, keďže nie vo všetkých členských štátoch sú dostupné spoľahlivé informácie o množstve pohonných látok v starých vozidlách. Priemerné množstvo pohonných látok EÚ by sa malo použiť na účely monitorovania súladu s cieľmi tak, aby sa čo možno najviac zharmonizovali metódy výpočtu a zabezpečila porovnateľnosť vnútroštátnych cieľov dosiahnutých v členských štátoch.

(7)

Členské štáty môžu z dôvodu existencie vnútorného trhu vyviezť vozidlá po dobe životnosti zo svojho územia do iných štátov na účely ďalšieho zhodnocovania. S cieľom minimalizovať problémy prideľovania a vyhnúť sa rozsiahlemu monitorovaniu a výpočtom pripadnú sadzby recyklácie a spätného získavania z vyvezených častí vozidiel vyvážajúcemu členskému štátu.

(8)

Kampane drvenia sú nevyhnutné na určenie výstupných tokov z drvenia vzťahujúcich sa na vozidlá po dobe životnosti.

(9)

Komisia pokračuje v monitorovaní výpočtu cieľov vrátane závažnosti hromadnosti vývozov a jej vplyvu na sadzby recyklácie a spätného získavania. Z tohto dôvodu by členské štáty mali tiež oznámiť údaje spred roka 2006. Tieto údaje budú použité výlučne na monitorovacie účely.

(10)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (2).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 smernice Rady 75/442/EHS (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty vypočítajú ciele opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, ustanovené v prvom pododseku článku 7 ods. 2 smernice 2000/53/ES na základe opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných materiálov z čistenia, demontáže a drvenia (vrátane činností po drvení). Členské štáty zabezpečia, že sa pre materiály vstupujúce do ďalšieho zhodnocovania vezme do úvahy skutočne dosiahnutý spätný zisk materiálov.

Členské štáty preto vyplnia tabuľky 1–4 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu spolu s vhodným opisom použitých údajov.

2.   Pri vypĺňaní tabuliek 1–4 v prílohe k tomuto rozhodnutiu môžu členské štáty použiť metódu predpokladu, založenú na údajoch týkajúcich sa priemerného percentuálneho zastúpenia opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných kovov z vozidiel po dobe životnosti, ďalej iba „predpoklad obsahu kovov“. Tento predpoklad sa podloží podrobnými údajmi vysvetľujúcimi odhadnuté percentuálne množstvo obsahu kovov, ako aj odhadnuté percentuálne množstvo opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných kovov. Tieto údaje by mali byť platné so zreteľom na najmenej 95 % vozidiel po dobe životnosti prichádzajúcich v danom členskom štáte do úvahy.

3.   Členské štáty zahrnú do údajov rozpis týchto položiek:

a)

súčasný vnútroštátny trh s vozidlami;

b)

vozidlá po dobe životnosti na ich území; a

c)

materiály a súčiastky vozidiel zahrnuté do tohto predpokladu s cieľom predísť dvojitému započítaniu.

Článok 2

1.   V prípade vozidiel po dobe životnosti, materiálov alebo ich súčiastok, na ktoré národné autorizované zariadenie na spracovanie vydalo osvedčenie o likvidácii a ktoré sa vyvážajú do iných členských štátov alebo tretích krajín na ďalšie zhodnocovanie, sa toto zhodnocovanie započítava na účely kalkulácie cieľov v prospech vyvážajúceho členského štátu, ak existuje jasný dôkaz, že recyklácia a/alebo spätné získavanie sa uskutočnili za podmienok veľmi blízkych príslušným podmienkam ustanoveným v právnych predpisoch Spoločenstva.

Vozidlá po dobe životnosti, na ktoré iný členský štát alebo tretia krajina vydali osvedčenie o likvidácii a ktoré sa dovážajú na spätné získavanie a/alebo recykláciu do niektorého z členských štátov, sa nezapočítavajú ako spätne získané alebo recyklované v dovážajúcom členskom štáte.

2.   V prípade vývozov do tretích krajín členské štáty určia, či je na poskytnutie dôkazu o tom, či sú vyvezené materiály skutočne recyklované, alebo spätne získané, potrebná dodatočná dokumentácia.

Článok 3

1.   Členské štáty vyplnia každý rok tabuliek uvedených v prílohe, začínajúc údajmi za rok 2006, a pošlú ich Komisii do 18 mesiacov od ukončenia príslušného roku.

2.   Za roky pred rokom 2006 poskytnú členské štáty Komisii správu s dostupnými údajmi do 12 mesiacov od ukončenia príslušného roku. Údaje týkajúce sa rokov pred rokom 2006 sa použijú výlučne na monitorovacie účely.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. apríla 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005, s. 73).

(2)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 574/2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Poznámky:

1.

Sivé časti tabuľky sa vypĺňajú iba na základe dobrovoľnosti.

2.

Členské štáty, ktoré použijú metódu predpokladu obsahu kovov, sú povinné ju použiť v častiach tabuľky 2 týkajúcej sa kovov.

3.

(**) Tam, kde je to možné, by sa mali použiť kódy zo zoznamu odpadov (LoW-codes) z prílohy k rozhodnutiu Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000, nahradzujúcemu rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch ().

4.

Členské štáty, ktoré nepoužijú metódu predpokladu obsahu kovov, vypočítajú opätovné využitie (A) na základe tejto metódy odpočítania: hmotnosť vozidla (Wi) mínus hmotnosť vozidla po čistení (odstránení škodlivín) a demontáži (kostra karosérie) (Wb) mínus hmotnosť materiálov po očistení a demontáži zaslaných na spätné získanie, recykláciu alebo konečnú likvidáciu. Členské štáty, ktoré použijú metódu predpokladu obsahu kovov, určia A (okrem kovových súčiastok) na základe vyhlásení autorizovaných zariadení na spracovanie.

Hmotnosť získaného recyklovaného/spätne získaného a zlikvidovaného materiálu sa určuje na základe vyhlásení spoločnosti realizujúcej recykláciu/spätné získanie alebo zber, na základe záznamov o hmotnosti, iných foriem účtovníctva alebo záznamov o likvidácii.

Hmotnosť jedného vozidla (Wi) sa vypočíta: i) z hmotnosti vozidla v prevádzke uvedenej v registračných dokumentoch () alebo ii) z pohotovostnej hmotnosti uvedenej v osvedčení o zhode, opísanom v prílohe IX k smernici Rady 70/156/EHS () v znení zmien a doplnení, alebo iii) v prípade, že tieto údaje nie sú k dispozícii, z údajov o hmotnosti uvedenej výrobcom. V žiadnom prípade sa do hmotnosti vozidla nezahŕňa hmotnosť vodiča stanovená na 75 kg a hmotnosť pohonných látok stanovená na 40 kg.

Hmotnosť očisteného a rozobraného starého vozidla (kostra karosérie) (Wb) sa určí na základe informácií prijímajúceho spracovateľského zariadenia.

5.

Celková hmotnosť vozidla (W 1) sa vypočíta ako súčet jednotlivých hmotností vozidla (Wi).

Celkový počet vozidiel po dobe životnosti (W) v členskom štáte sa vypočíta na základe počtu vozidiel po dobe životnosti, na ktoré autorizované zariadenie na spracovanie vydalo osvedčenie o likvidácii.

6.

Výstupné množstvo tokov vozidiel po dobe životnosti z dezintegrátora (stroja na drvenie) sa vypočíta na základe kampaní drvenia v kombinácii so vstupným množstvom vozidiel po dobe životnosti do dezintegrátora. Vstupné množstvo vozidiel po dobe životnosti do dezintegrátora sa vypočíta na základe záznamov o hmotnosti, účtovných dokladov alebo iných foriem účtovníctva. Členský štát oboznámi Komisiu s počtom kampaní drvenia uskutočnených na jeho území. Skutočný objem recyklovaného/spätne získaného materiálu z vypočítaného výstupného materiálu (iného ako kovu) sa musí dať zistiť na základe vyhlásení spoločnosti realizujúcej recykláciu/spätné získanie alebo zber, na základe záznamov o hmotnosti, iných foriem účtovníctva alebo záznamov o likvidácii.

Tabuľka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z čistenia (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže vozidiel po dobe životnosti a zhodnocované v tom istom členskom štáte

Materiály z čistenia (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže (**)

Opätovné využitie

(A)

Recyklácia

(B1)

Spätné získavanie energie

(C1)

Celkové spätné získavanie

(D1 = B1 + C1)

Likvidácia

E1

Batérie

 

 

 

 

 

Kvapaliny (okrem pohonných látok)

 

 

 

 

 

Olejové filtre

 

 

 

 

 

Iné materiály získané z čistenia (okrem pohonných látok)

 

 

 

 

 

Katalyzátory

 

 

 

 

 

Kovové súčiastky

 

 

 

 

 

Pneumatiky

 

 

 

 

 

Veľké plastové časti

 

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

 

Iné materiály získané z demontáže

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 


Tabuľka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia vozidiel po dobe životnosti a zhodnocované v tom istom členskom štáte

Materiály z drvenia (**)

Recyklácia

(B2)

Spätné získavanie energie

(C2)

Celkové spätné získavanie

(D2 = B2 + C2)

Likvidácia

E2

Železný šrot (oceľ)

 

 

 

 

Neželezné materiály (hliník, zinok, olovo atď.)

 

 

 

 

Ľahká frakcia z drvenia

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 


Tabuľka 3: Monitorovanie vozidiel po dobe životnosti a ich častí v členskom štáte, vyvezených na ďalšie zhodnocovanie (v tonách za rok)

Celková hmotnosť vyvezených vozidiel po dobe životnosti na krajinu (**)

Celková recyklácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 1)

Celková recyklácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 2)

Celková likvidácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 4: Celkové spätné využitie, opätovné získanie a recyklácia (v tonách za rok) vozidiel po dobe životnosti, zhodnocovaných v tom istom členskom štáte

Opätovné využitie

(A)

Celková recyklácia

(B1 + B2 + F1)

Celkové spätné získavanie

(D1 + D2 + F2)

Celkové opätovné využitie a recyklácia

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Celkové opätovné využitie a recyklácia

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (celkový počet vozidiel po dobe životnosti) = …

W 1 (celková hmotnosť vozidiel) = …

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Od 1. júna 2004, dátumu nadobudnutia účinnosti smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57), sa hmotnosť vozidla v prevádzke zaznamená pod položkou G.

(3)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.


Top