EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0200

//: Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2005, ktorým sa Estónsku, Lotyšsku, Litve a Malte povoľuje prijať prísnejšie kritériá, pokiaľ ide o prítomnosť druhu Avena fatua v osive obilnín [oznámené pod číslom K(2005) 462]Text s významom pre EHP.

OJ L 70, 16.3.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/200/oj

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2005,

ktorým sa Estónsku, Lotyšsku, Litve a Malte povoľuje prijať prísnejšie kritériá, pokiaľ ide o prítomnosť druhu Avena fatua v osive obilnín

[oznámené pod číslom K(2005) 462]

(Iba estónsky, lotyšský, litovský a maltský text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/200/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966, týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (1), a najmä na jej článok 14 ods. 1a,

so zreteľom na žiadosť Estónskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky a Maltskej republiky,

keďže:

(1)

Smernica 66/402/EHS ustanovuje povolené limity, pokiaľ ide o prítomnosť druhu Avena fatua v osive obilnín.

(2)

Estónsko, Lotyšsko, Litva a Malta požiadali o povolenie uplatňovať na obchodovanie s osivom obilnín prísnejšie kritériá, ako sú stanovené v smernici 66/402/EHS.

(3)

Estónsko, Lotyšsko, Litva a Malta podriaďujú svoju domácu výrobu osiva obilnín prísnejším kritériám, aké ustanovuje smernica 66/402/EHS. Okrem toho prebieha kampaň za odstránenie druhu Avena fatua z obilnín pestovaných v uvedených členských štátoch.

(4)

Estónsku, Lotyšsku, Litve a Malte by sa preto malo povoliť prijatie prísnejších kritérií, aké ustanovuje smernica 66/402/EHS pre obchodovanie s osivom obilnín, ktoré pochádza z iných krajín.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Estónsku, Lotyšsku, Litve a Malte sa povoľuje prijať predpis, že osivo obilnín, s ktorým sa má obchodovať na ich územiach, musí byť vybavené úradným osvedčením podľa článku 11 smernice 66/402/EHS, ktoré potvrdzuje súlad s podmienkami ustanovenými v článku 2 smernice Komisie 74/268/EHS (2).

Článok 2

Estónsko, Lotyšsko, Litva a Malta oznamujú Komisii počiatočný dátum a spôsob, akým chcú uplatňovať povolenie udelené v článku 1.

Keď Estónsko, Lotyšsko, Litva a Malta prijmú opatrenia v zmysle povolenia ustanoveného v článku 1, tieto opatrenia a počiatočný dátum ich uplatňovania bezodkladne oznamujú Komisii.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike a Maltskej republike.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

MARKOS KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 19. Smernica zmenená a doplnená smernicou 78/511/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 34).


Top