EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0131

2005/131/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. februára 2005 týkajúce sa finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2005 pre niektoré referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a verejnosti (biologické riziká) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 262)

OJ L 45, 16.2.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/131(1)/oj

16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. februára 2005

týkajúce sa finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2005 pre niektoré referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a verejnosti (biologické riziká)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 262)

(Iba španielsky, francúzsky, holandský a anglický text je autentický)

(2005/131/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa stanovuje, že Spoločenstvo má prispievať k zvyšovaniu efektivity veterinárnych inšpekcií formou pridelenia finančnej pomoci referenčným laboratóriám. Každé referenčné laboratórium, ktoré je takto označené v súlade s veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva, môže za istých podmienok získať finančnú pomoc Spoločenstva.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 156/2004 z 29. januára 2004 o finančnej podpore Spoločenstva pre referenčné laboratóriá Spoločenstva podľa článku 28 rozhodnutia 90/424/EHS (2) sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa prideľuje za podmienky efektívnej realizácie schválených pracovných programov a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci stanovených lehôt.

(3)

Komisia posúdila pracovné programy a zodpovedajúce odhady rozpočtu, ktoré predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva na rok 2005.

(4)

V súlade s uvedeným by sa mala finančná pomoc Spoločenstva prideľovať referenčným laboratóriám Spoločenstva určeným na uskutočňovanie úloh a povinností ustanovených v smernici Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (3), v rozhodnutí Rady 93/383/EHS zo 14. júna 1993 o referenčných laboratóriách na monitorovanie morských biotoxínov (4), v rozhodnutí Rady 1999/313/ES z 29. apríla 1999 o referenčných laboratóriách na sledovanie bakteriálnej a vírusovej kontaminácie lastúrnikov (5), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (6), a v rozhodnutí Komisie 2004/564/ES z 20. júla 2004 o referenčných laboratóriách Spoločenstva pre epidemiológiu zoonóz a pre salmonelu a o národných referenčných laboratóriách pre salmonelu (7).

(5)

Okrem finančnej pomoci Spoločenstva je potrebné poskytnúť ďalšiu pomoc pri organizovaní seminárov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti referenčných laboratórií Spoločenstva.

(6)

Nariadením (ES) č. 156/2004 sa stanovujú pravidlá oprávnenosti týkajúce sa seminárov organizovaných referenčnými laboratóriami Spoločenstva. Zároveň sa ním obmedzuje finančná pomoc, ktorá sa vzťahuje na účasť najviac 30 osôb na seminári. Výnimka z tohto obmedzenia by sa mala udeliť referenčnému laboratóriu Spoločenstva, ktoré vzhľadom na prínos svojich seminárov potrebuje zabezpečiť podporu vyššieho počtu účastníkov ako 30 osôb.

(7)

V súvislosti s riadnym finančným hospodárením je potrebné, aby sa pri poskytovaní finančnej pomoci Spoločenstva príslušnému referenčnému laboratóriu Spoločenstva zohľadňoval výskyt opakujúcich sa ťažkostí počas jeho prevádzky. Toto laboratórium by malo byť v priebehu roka podrobené auditu, ktorý by overil, či sa v rámci svojej činnosti riadi úlohami, povinnosťami a podmienkami oprávnenosti ustanovenými v pravidlách Spoločenstva.

(8)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (8) podlieha financovanie veterinárnych opatrení a opatrení týkajúcich sa zdravia rastlín, prijímaných v súlade s pravidlami Spoločenstva, záručnej sekcii Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa uplatňujú články 8 a 9 nariadenia (ES) č. 1258/1999.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančná pomoc Španielsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 93/383/EHS

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Španielsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v článku 4 rozhodnutia 93/383/EHS, ktoré má v rámci sledovania morských biotoxínov uskutočniť laboratórium Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, v Španielsku.

Výška tejto pomoci predstavuje v období od 1. januára do 31. decembra 2005 maximálne 201 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Španielsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 30 000 EUR.

3.   Do 30. júna 2005 Komisia vykoná technický a finančný audit laboratória uvedeného v odseku 1.

Článok 2

Finančná pomoc Francúzsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 92/46/EH

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Francúzsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v kapitole II prílohy D k smernici 92/46/EHS, ktoré má v rámci analýzy a testovania mlieka a mliečnych výrobkov uskutočniť laboratórium Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, ktoré je súčasťou Agence française de sécurité sanitaire des aliments (predtým Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, vo Francúzsku.

Výška tejto pomoci predstavuje v období od 1. januára do 31. decembra 2005 maximálne 200 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Francúzsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 27 000 EUR.

Článok 3

Finančná pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 2004/564/ES

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v rozhodnutí 2004/564/ES, ktoré má v rámci sledovania salmonely uskutočniť laboratórium Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, v Holandsku.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 270 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Holandsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 28 000 EUR.

Článok 4

Finančná pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 1999/313/ES

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu na úlohy v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v článku 4 rozhodnutia 1999/313/ES, ktoré má v rámci sledovania bakteriálnej a vírusovej kontaminácie lastúrnikov uskutočniť laboratórium, ktoré je súčasťou Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, v Spojenom kráľovstve.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 248 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 30 000 EUR.

Článok 5

Finančná pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v nariadení (ES) č. 999/2001

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v kapitole B prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001, ktoré má v rámci sledovania prenosných spongiformných encefalopatií uskutočniť veterinárna laboratórna agentúra Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, v Spojenom kráľovstve.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 500 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu aj na organizovanie seminárov laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 70 500 EUR.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 156/2004 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančnú pomoc na zabezpečenie účasti maximálne 50 osôb na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Holandskému kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 7. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 166, 8.7.1993, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(5)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 40.

(6)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 36/2005 (Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9).

(7)  Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 14.

(8)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.


Top