EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0058

2005/58/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o ukončenie plánov eradikácie a očkovania v spolkových štátoch Dolné Sasko a Severné Porýnie – Vestfálsko a plánu eradikácie v spolkovom štáte Sársko (Nemecko) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 119)Text s významom pre EHP

OJ L 24, 27.1.2005, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2013; Zrušil 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/58(1)/oj

27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o ukončenie plánov eradikácie a očkovania v spolkových štátoch Dolné Sasko a Severné Porýnie – Vestfálsko a plánu eradikácie v spolkovom štáte Sársko (Nemecko)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 119)

(Iba nemecký a francúzsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/58/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 a článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia prijala rozhodnutie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v spolkových štátoch Dolné Sasko, Severné Porýnie – Vestfálsko, Porýnie – Falcko a Sársko (2) ako jedno z niekoľkých opatrení na potláčanie klasického moru ošípaných.

(2)

Komisia prijala rozhodnutie 2004/146/ES z 12. februára 2004 o ukončení plánu očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Sársku a predĺžení plánu očkovania v Porýní – Falcku, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES.

(3)

Nemecké orgány oboznámili Komisiu so súčasným vývojom tohto ochorenia u diviačej zveri v Dolnom Sasku, Severnom Porýní – Vestfálsku a Sársku. Tieto informácie naznačujú, že klasický mor ošípaných u diviačej zveri sa podarilo zlikvidovať a že schválené plány eradikácie a očkovania nie je potrebné v týchto spolkových štátoch naďalej uplatňovať.

(4)

Rozhodnutie 2003/135/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha rozhodnutia 2003/135/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1:

odseky A), B) a D) sa vypúšťajú,

text „C) Porýnie – Falcko“ sa nahrádza textom „Porýnie – Falcko“.

b)

V bode 2:

odseky A) a B) sa vypúšťajú,

text „C) Porýnie – Falcko“ sa nahrádza textom „Porýnie – Falcko“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/146/ES (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 42).


Top