EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0051

2005/51/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. januára 2005, ktorým sa povoľuje členským štátom dočasne poskytnúť výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na dovoz pôdy kontaminovanej pesticídmi alebo perzistentnými organickými látkami na účely dekontaminácie (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 92)

OJ L 21, 25.1.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 297–300 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 6 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/51(1)/oj

25.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. januára 2005,

ktorým sa povoľuje členským štátom dočasne poskytnúť výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na dovoz pôdy kontaminovanej pesticídmi alebo perzistentnými organickými látkami na účely dekontaminácie

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 92)

(2005/51/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES sa pôda s pôvodom v určitých tretích krajinách v zásade nesmie zavliecť do Spoločenstva.

(2)

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) riadi program týkajúci sa prevencie a likvidácie zastaralých a nepotrebných pesticídov na pomoc rozvojovým krajinám pri identifikovaní a odstraňovaní zastaralých zásob pesticídov a pôdy kontaminovanej týmito výrobkami následkom ich úniku. Okrem toho sa dva medzinárodne právne záväzné nástroje zameriavajú na výrobu, používanie a uvoľňovanie perzistentných organických látok a bezpečné hospodárenie s odpadom, ktorý obsahuje tieto látky, s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred týmito látkami. Keďže rozvojové krajiny a krajiny s hospodárstvom v prechodnom období nemajú vždy vhodné zariadenia na bezpečné zničenie alebo opätovné spracovanie týchto zásob a kontaminovanej pôdy, v medzinárodných zmluvách a programoch sa predpokladá dodávka takejto pôdy do spracovateľského zariadenia na spracovanie alebo zničenie.

(3)

Podľa uvedeného programu by sa pôda mala baliť a označovať v súlade s Medzinárodným námorným kódom pre nebezpečný tovar (kód IMDG) za použitia kontajnerov výlučne schválených OSN. Zásielka by mala byť v súlade s kódom IMDG a nariadením Rady (EHS) č. 259/93 (2) o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci Európskeho spoločenstva, do Európskeho spoločenstva a z Európskeho spoločenstva.

(4)

Komisia usudzuje, že neexistuje žiadne riziko rozšírenia organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty, ak sa pôda spracuje vo vyhradených spaľovniach nebezpečného odpadu, ktoré sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES (3) o spaľovaní odpadu, spôsobom zabezpečujúcim, že sa obsah pesticídov alebo perzistentných organických látok zničí, alebo sa ireverzibilne transformuje.

(5)

Členským štátom by sa malo preto povoliť poskytnúť výnimky na obmedzené časové obdobie a s výhradou osobitných podmienok povoliť dovoz takejto kontaminovanej pôdy.

(6)

Povolenie na poskytnutie výnimiek by sa malo ukončiť, ak sa zistí, že osobitné podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú dostatočné na to, aby sa zabránilo zavlečeniu škodlivých organizmov do Spoločenstva, alebo sa tieto podmienky nedodržiavajú.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členským štátom sa týmto povoľuje poskytnúť výnimky z článku 4 ods. 1 smernice 2000/29/ES vzhľadom na zákazy uvedené v bode 14 časti A prílohy III uvedenej smernice a z článku 5 ods. 1 smernice 2000/29/ES, vzhľadom na osobitné požiadavky uvedené v bode 34 oddielu I časti A prílohy IV uvedenej smernice pre pôdu s pôvodom v určitých tretích krajinách.

Povolenie na poskytnutie výnimiek uvedené v odseku 1 podlieha osobitným podmienkam ustanoveným v prílohe a uplatňuje sa len na pôdu, ktorá sa zavlečie do Spoločenstva od 1. marca 2005 do 28. februára 2007 a je určená na spracovanie vo vyhradených spaľovniach nebezpečného odpadu.

Povolenie sa netýka žiadnych ďalších povolení alebo postupov, ktoré sa môžu vyžadovať podľa iných právnych predpisov.

Článok 2

Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom do 31. decembra každého roku, v ktorom sa uskutoční dovoz, informácie požadované v bode 7 prílohy pre každú zásielku pôdy dovezenú pred uvedeným dátumom v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 3

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii a ostatným členským štátom informácie o všetkých zásielkach zavlečených na ich územie podľa tohto rozhodnutia, v prípade ktorých sa následne zistilo, že nie sú v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa môže zrušiť, ak sa preukáže, že podmienky ustanovené v prílohe sú nepostačujúce na zabránenie zavlečenia organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/102/ES (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.


PRÍLOHA

Osobitné podmienky, ktoré sa uplatňujú na pôdu s pôvodom v tretích krajinách využívajúcich výhody z výnimky ustanovenej v článku 1 tohto rozhodnutia

1.

Pôda je:

a)

pôda kontaminovaná pesticídmi, na ktoré sa vzťahuje program FAO týkajúci sa prevencie a likvidácie zastaralých a nepotrebných pesticídov alebo podobné mnohostranné programy, alebo pôda kontaminovaná perzistentnými organickými látkami, ktoré sú uvedené v zozname Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach alebo v protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov týkajúcom sa perzistentných látok z roku 1979;

b)

balená v zapečatených sudoch alebo vreciach v súlade s kódom IMDG, prepravovaná v zapečatených prepravných kontajneroch z miesta balenia v krajine pôvodu do spracovateľského zariadenia nachádzajúceho sa v Spoločenstve v súlade s nariadením Rady č. 259/93;

c)

určená na spracovanie v Spoločenstve vo vyhradených spaľovniach nebezpečného odpadu, ktoré sú v súlade so smernicou 2000/76/ES.

2.

K pôde je priložené rastlinnolekárske osvedčenie vydané v krajine pôvodu v súlade s článkom 13.1 bodom ii) smernice 2000/29/ES. Osvedčenie uvádza v rubrike „dodatkové vyhlásenie“ údaj „Táto zásielka spĺňa podmienky ustanovené v rozhodnutí 2005/51/ES“.

3.

Pred zavedením do Spoločenstva sa dovozca úradne informuje o podmienkach ustanovených v bodoch 1 až 7 tejto prílohy. Uvedený dovozca oznámi údaje o každom zavedení v dostatočnom predstihu zodpovedným úradným orgánom v členskom štáte zavedenia a uvedie:

a)

množstvo a pôvod pôdy;

b)

deklarovaný dátum zavedenia a potvrdenie miesta vstupu do Spoločenstva;

c)

mená, adresy a miesta, kde sa nachádzajú priestory uvedené v bode 5, kde sa bude pôda spracovávať.

Dovozca informuje príslušné úradné orgány o všetkých zmenách uvedených údajov, ihneď po tom, ako sa o nich dozvie.

4.

Pôda sa zavlečie cez miesta vstupu nachádzajúce sa na území členského štátu a určené na účel tejto výnimky uvedeným členským štátom; tieto miesta vstupu a názov a adresu zodpovedného úradného orgánu uvedeného v smernici 2000/29/ES zodpovedajúceho za každé miesto oznámia členské štáty v dostatočnom predstihu Komisii a uchovávajú sa, aby boli na žiadosť ostatných členských štátov k dispozícii. Medzi bodom vstupu a miestom spracovania musí byť zabezpečená priama preprava. V tých prípadoch, keď sa zavlečenie do Spoločenstva uskutoční v inom členskom štáte ako členskom štáte využívajúcom výhody z tejto výnimky, uvedené zodpovedné úradné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutoční zavlečenie, informujú a spolupracujú s uvedenými zodpovednými úradnými orgánmi členských štátov využívajúcimi výhody z tejto výnimky, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení tohto rozhodnutia.

5.

Pôda sa spracuje iba v priestoroch:

a)

pre ktoré sa príslušným zodpovedným úradným orgánom oznámili názvy, adresy a miesta v súlade s bodom 3; a

b)

úradne registrovaných a schválených na účely tejto výnimky príslušnými zodpovednými úradnými orgánmi.

V tých prípadoch, keď sa priestory nachádzajú v inom členskom štáte ako členskom štáte využívajúcom výhody z tejto výnimky, uvedené príslušné zodpovedné úradné orgány členského štátu, využívajúceho výhody z tejto výnimky, v momente prijatia uvedeného oznámenia od dovozcu informujú uvedené príslušné zodpovedné úradné orgány členského štátu, v ktorom sa pôda bude spracovávať, a uvedú názvy, adresy a miesta, kde sa nachádzajú priestory, kde sa budú rastliny spracovávať.

6.

V priestoroch uvedených v bode 5 sa:

a)

s pôdou zaobchádza ako s nebezpečným odpadom a uplatňujú sa všetky príslušné bezpečnostné opatrenia; a

b)

pôda spracuje vo vyhradených spaľovniach nebezpečného odpadu, ktoré sú v súlade so smernicou 2000/76/ES.

7.

Členský štát využívajúci výhody z tejto výnimky doručí raz do roka Komisii a ostatným členským štátom pre každé zavlečenie údaje uvedené v bode 3.


Top