EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0049

2005/49/ES, Euratom: Rozhodnutie Rady z 18. januára 2005 o pravidlách upravujúcich činnosť výboru uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora

OJ L 21, 25.1.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 70–71 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 181 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 181 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/49(1)/oj

25.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/13


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2005

o pravidlách upravujúcich činnosť výboru uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora

(2005/49/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na protokol o Štatúte Súdneho dvora, zmenený a doplnený rozhodnutím Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (1), a najmä na jeho prílohu I článok 3 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie predsedu Súdneho dvora z 2. decembra 2004,

keďže:

(1)

Článok 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora ustanovuje vytvorenie výboru pozostávajúceho zo siedmich osôb vybratých spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa a právnikov, ktorí sú uznávanými odborníkmi v oblasti práva.

(2)

Na základe vyššie uvedeného odseku 3 o pravidlách činnosti tohoto výboru rozhodne Rada kvalifikovanou väčšinou na základe odporúčania predsedu Súdneho dvora. Toto ustanovenie by sa malo uplatňovať,

ROZHODLA:

Článok 1

Pravidlá upravujúce činnosť výboru uvedené v článku 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 7.


PRÍLOHA

Pravidlá upravujúce činnosť výboru uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora

1.

Výbor pozostáva zo siedmich osôb vybratých spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa a právnikov, ktorí sú uznávanými odborníkmi.

2.

Tieto osoby sa vymenúvajú na obdobie štyroch rokov. Po ukončení tohoto obdobia ich možno opätovne vymenovať.

3.

Predsedu výboru vymenúva Rada spomedzi členov tohto výboru.

4.

Generálny sekretariát Rady plní úlohy sekretariátu výboru. Poskytuje nevyhnutnú administratívnu podporu výboru pri plnení jeho funkcie vrátane prekladu dokumentov.

5.

Zasadnutie výboru je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej päť jeho členov.

Výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.

6.

Členovia výboru, ktorí sa v súvislosti s výkonom svojich úloh musia dostaviť na miesto, ktoré je mimo ich bydliska, majú nárok na náhradu výdavkov a na príspevok za podmienok uvedených v článku 6 nariadenia Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie a predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa (1).

Výdavky s tým súvisiace znáša Rada.


(1)  Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1292/2004 (Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 23).


Top