EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0109

Nariadenie Komisie (ES) č. 109/2005 z 24. januára 2005 o definícii ekonomického územia členských štátov na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

OJ L 21, 25.1.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 274–277 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 175 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 175 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2021; Zrušil 32021R1947

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/109/oj

25.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 109/2005

z 24. januára 2005

o definícii ekonomického územia členských štátov na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (1) a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 7 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2) stanovuje, aby sa hrubý národný produkt v trhových cenách (HNP) považoval za rovnajúci sa hrubému národnému dôchodku v trhových cenách (HND), ako stanovuje Komisia pri uplatňovaní Európskeho systému účtov (ESA). ESA z roku 1995 (ESA 95), ktorý nahrádza dva predchádzajúce systémy z rokov 1970 a 1979, bol ustanovený nariadením Rady (ES) č 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (3), a bol uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu HND, ako sa používa v ESA 95, nahradil HNP ako kritérium na účely vlastných zdrojov, s účinnosťou od rozpočtového roku 2002.

(2)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č 1287/2003 stanovuje postupy na predkladanie údajov HND členskými štátmi a postupy a kontroly výpočtu stanovuje Výbor pre HND.

(3)

Na účely definície hrubého domáceho dôchodku v trhových cenách (HND) podľa článku 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 je potrebné vysvetliť definíciu ESA 95 pre ekonomické územie.

(4)

Na účely uplatňovania článku 1 smernice Rady 89/130/EHS, Euratom o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách (4), sa ekonomické územie členských štátov definuje v rozhodnutí Komisie 91/450/EHS, Euratom (5). Ekvivalentná definícia by sa teraz mala uviesť vzhľadom na HND.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre HND,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 má termín „ekonomické územie“ význam, ktorý sa mu pripisuje v odsekoch 2.05 a 2.06 prílohy A nariadenia (ES) č 2223/96, termín „geografické územie“, ako sa používa v uvedených odsekoch sa rozumie tak, že sa vzťahuje na všetky územia členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 240, 29.8.1991, s. 36. Rozhodnutie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Územie členských štátov:

územie Belgického kráľovstva,

územie Českej republiky,

územie Dánskeho kráľovstva okrem Faerských ostrovov a Grónska,

územie Spolkovej republiky Nemecko,

územie Estónskej republiky,

územie Gréckej republiky,

územie Španielskeho kráľovstva,

územie Francúzskej republiky okrem zámorských krajín a území, nad ktorými uplatňuje suverenitu, ako sa definuje v prílohe II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

územie Írska,

územie Talianskej republiky,

územie Cyperskej republiky,

územie Lotyšskej republiky,

územie Litovskej republiky,

územie Luxemburského veľkovojvodstva,

územie Maďarskej republiky,

územie Maltskej republiky,

územie Holandského kráľovstva okrem zámorských krajín a teritórií, nad ktorými uplatňuje suverenitu, ako sa definuje v prílohe II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

územie Rakúskej republiky,

územie Poľskej republiky,

územie Portugalskej republiky,

územie Slovinskej republiky,

územie Slovenskej republiky,

územie Fínskej republiky,

územie Švédskeho kráľovstva,

územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.


Top