EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0108

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS Text s významom pre EHP

OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 23 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Zrušil 32014L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/108/oj

31.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/24


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/ES

z 15. decembra 2004

o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

uznášajúc sa v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (3) bola podrobená revízii v rámci iniciatívy s názvom Jednoduchšia legislatíva pre vnútorný trh (SLIM). Proces SLIM, ako aj následná dôkladná diskusia odhalili potrebu dokončiť, posilniť a upresniť rámec, ktorý ustanovila smernica 89/336/EHS.

(2)

Členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie ochrany rádiokomunikácií vrátane príjmu rádiového vysielania a rádioamatérskych služieb prevádzkovaných v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), sietí na dodávku elektrickej energie a telekomunikačných sietí, ako aj na ne pripojených prístrojov pred elektromagnetickým rušením.

(3)

Vnútroštátne predpisy zabezpečujúce ochranu pred elektromagnetickým rušením by mali byť harmonizované, aby sa zaručil voľný pohyb elektrických a elektronických prístrojov bez toho, aby sa znížila opodstatnená úroveň ochrany v členských štátoch.

(4)

Ochrana pred elektromagnetickým rušením vyžaduje, aby sa uložili povinnosti rôznym hospodárskym subjektom. Tieto povinnosti by sa mali uplatňovať spravodlivo a efektívne s cieľom dosiahnuť túto ochranu.

(5)

Elektromagnetická kompatibilita zariadení by sa mala upraviť s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu, to znamená priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(6)

Táto smernica by sa mala vzťahovať na prístroje aj na pevné inštalácie. Pre oboje by sa však mala prijať samostatná úprava, pretože prístroj sa môže voľne pohybovať v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo pevné inštalácie sa inštalujú na stále používanie na vopred určenom mieste ako sústava rôznych typov prístrojov, prípadne iných zariadení. Zloženie a funkcia takýchto inštalácií vo väčšine prípadov zodpovedajú osobitným potrebám ich prevádzkovateľov.

(7)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, keďže tie už upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (4). Požiadavky elektromagnetickej kompatibility dosahujú v obidvoch smerniciach rovnakú úroveň ochrany.

(8)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na lietadlá alebo zariadenia určené na montáž do lietadiel, keďže tie podliehajú osobitným predpisom Spoločenstva alebo medzinárodným pravidlám o elektromagnetickej kompatibilite.

(9)

Predmetom úpravy tejto smernice by nemali byť zariadenia, ktoré sú svojou povahou neškodné z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

(10)

Predmetom úpravy tejto smernice by nemala byť bezpečnosť zariadení, pretože tá je predmetom úpravy osobitných právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

(11)

Pokiaľ táto smernica upravuje prístroje, mala by sa vzťahovať na dokončené prístroje, ktoré sú prvýkrát komerčne dostupné na trhu Spoločenstva. Niektoré súčiastky alebo podzostavy sa za určitých podmienok považujú za prístroje, ak sú dostupné koncovému užívateľovi.

(12)

Táto smernica je založená na zásadách ustanovených v uznesení Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám (5). V súlade s týmto prístupom podlieha projektovanie a výroba zariadení základným požiadavkám týkajúcim sa elektromagnetickej kompatibility. Tieto požiadavky sa technicky vyjadrujú harmonizovanými európskymi normami, ktoré prijmú rôzne európske organizácie pre normalizáciu, Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI). CEN, CENELEC a ETSI sa v oblasti pôsobnosti tejto smernice uznávajú ako inštitúcie príslušné na prijímanie harmonizovaných noriem, ktoré vypracúvajú v súlade so všeobecnými usmerneniami pre spoluprácu medzi nimi a Komisiou a v súlade s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby Informačnej spoločnosti (6).

(13)

Harmonizované normy odrážajú všeobecne uznávaný dosiahnutý stav techniky, pokiaľ ide o záležitosti elektromagnetickej kompatibility v Európskej únii. Je teda v záujme fungovania vnútorného trhu, aby pre elektromagnetickú kompatibilitu zariadení existovali normy, ktoré sú harmonizované na úrovni Spoločenstva. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by súlad s ňou mal zakladať domnienku zhody s príslušnými základnými požiadavkami, hoci by mali byť povolené aj iné spôsoby preukazovania takejto zhody. Súlad s harmonizovanou normou znamená zhodu s jej ustanoveniami a preukázanie tejto zhody pomocou metód, ktoré harmonizovaná norma opisuje alebo na ktoré odkazuje.

(14)

Výrobcovia zariadení určených na pripojenie k sieťam by mali tieto zariadenia konštruovať tak, aby pri používaní za normálnych prevádzkových podmienok nedošlo k neprijateľnému zhoršeniu služieb. Prevádzkovatelia sietí by mali konštruovať svoje siete tak, aby predchádzanie neprijateľnému zhoršeniu služieb nepredstavovalo neprimeranú záťaž pre výrobcov zariadení, ktoré sa k sieťam pripájajú. Európske normalizačné organizácie by mali pri vývoji harmonizovaných noriem náležite zohľadniť tento cieľ (vrátane kumulatívnych účinkov príslušných typov elektromagnetických javov).

(15)

Uviesť prístroje na trh alebo uviesť ich do prevádzky by malo byť možné, iba ak dotknutí výrobcovia preukážu, že tieto prístroje boli projektované a vyrobené v zhode s požiadavkami tejto smernice. Prístroje uvedené na trh by mali mať označenie „CE“, ktorým sa potvrdzuje súlad s touto smernicou. Hoci za posudzovanie zhody zodpovedá výrobca a nemusí sa do neho zapojiť žiadny nezávislý orgán pre posudzovanie zhody, výrobcovia by mali mať možnosť využiť služby takéhoto orgánu.

(16)

Povinnosť posúdenia zhody vyžaduje od výrobcu, aby vykonal posúdenie elektromagnetickej kompatibility prístroja, ktoré je založené na príslušných javoch, s cieľom zistiť, či spĺňa požiadavky na ochranu podľa tejto smernice.

(17)

Ak je prístroj schopný vytvárať rôzne zostavy, posúdenie elektromagnetickej kompatibility by malo potvrdiť, či prístroj spĺňa požiadavky na ochranu v zostavách, ktoré výrobca považuje za reprezentatívne pre bežné použitie v zamýšľaných aplikáciách; v takýchto prípadoch by malo stačiť vykonať posúdenie na základe zostavy, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobovať najväčšie rušenie, a zostavy, ktorá je na rušenie najcitlivejšia.

(18)

Pevné inštalácie vrátane veľkých strojov a sietí môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ním môžu byť ovplyvňované. Medzi pevnými inštaláciami a prístrojom môže byť rozhranie a elektromagnetické rušenie vytvárané pevnými inštaláciami môže ovplyvňovať prístroj a naopak. Z hľadiska elektromagnetickej kompatibility je nepodstatné, či elektromagnetické rušenie vytvára prístroj alebo pevná inštalácia. S ohľadom na to by mali pevné inštalácie a prístroj podliehať dôslednej a komplexnej úprave základných požiadaviek. Malo by byť možné použiť harmonizované normy na pevné inštalácie s cieľom preukázať zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v týchto normách.

(19)

V dôsledku špecifických vlastností nemusia mať pevné inštalácie označenie „CE“ alebo vyhlásenie o zhode.

(20)

Posudzovanie zhody prístroja uvedeného na trh, ktorý má byť súčasťou danej pevnej inštalácie nie je účelné, ak nie je komerčne dostupný samostatne od pevnej inštalácie, ktorej má byť súčasťou. Takýto prístroj by preto mal byť vyňatý z postupov posudzovania zhody, ktoré sa za bežných okolností pri tomto prístroji uplatňujú. Takýto prístroj by však nemal narušiť zhodu pevnej inštalácie, ktorej je súčasťou. Ak sa má prístroj začleniť do viacero rovnakých pevných inštalácií, na zabezpečenie výnimky z postupu posudzovania zhody by mala postačovať identifikácia charakteristík elektromagnetickej kompatibility týchto inštalácií.

(21)

Na to, aby sa výrobcovia a ostatné dotknuté strany mohli prispôsobiť novému regulačnému režimu, je nevyhnutné prechodné obdobie.

(22)

Keďže členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie súladu s primeraným stupňom elektromagnetickej kompatibility, a tým aj fungovanie vnútorného trhu, a preto ho možno, z dôvodov rozsahu alebo účinkov, lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(23)

Smernica 89/336/EHS by preto mala by zrušená,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica upravuje elektromagnetickú kompatibilitu zariadení. Jej cieľom je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu tým, že vyžaduje, aby zariadenia boli v súlade s primeraným stupňom elektromagnetickej kompatibility. Táto smernica sa vzťahuje na zariadenia v zmysle článku 2.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 1999/5/ES,

b)

výrobky leteckej techniky, časti a zariadenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (7),

c)

rádiové zariadenia, ktoré používajú rádioamatéri, v zmysle Rádiokomunikačného poriadku prijatého v rámci Ústavy a Dohovoru ITU (8), pokiaľ dané zariadenia nie sú komerčne dostupné. Stavebnice súčiastok určené na montáž pre rádioamatérov a komerčné zariadenia, ktoré modifikovali rádioamatéri pre použitie rádioamatérmi, sa nepovažujú za komerčne dostupné zariadenia.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré majú svojou podstatou také fyzikálne vlastnosti, že:

a)

nie sú schopné vytvárať elektromagnetické emisie alebo prispievať k elektromagnetickým emisiám, ktoré presahuje úroveň umožňujúcu rádiovým, telekomunikačným a iným zariadeniam pracovať v súlade so zamýšľaným účelom, a

b)

fungujú bez neprijateľného zhoršenia za prítomnosti elektromagnetického rušenia, ktoré je bežné s ohľadom na ich zamýšľané použitie.

4.   Ak sú požiadavky uvedené v prílohe I pre zariadenia uvedené v odseku 1 celkom alebo čiastočne podrobnejšie ustanovené inými smernicami Spoločenstva, táto smernica sa neuplatňuje alebo sa prestane uplatňovať pre dané zariadenia, pokiaľ ide o takéto požiadavky, odo dňa vykonávania takýchto smerníc.

5.   Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť zariadení.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zariadenie“ znamená každý prístroj alebo pevnú inštaláciu,

b)

„prístroj“ znamená každý dokončený prístroj alebo kombináciu prístrojov, ktorá bola komerčne sprístupnená ako jeden funkčný celok, ktoré sú určené pre koncového užívateľa a ktoré môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže takéto rušenie ovplyvniť,

c)

„pevná inštalácia“ znamená špecifickú kombináciu niekoľkých typov prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktoré sú zostavené, nainštalované a určené na stále používanie na vopred určenom mieste,

d)

„elektromagnetická kompatibilita“ znamená schopnosť zariadenia uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí,

e)

„elektromagnetické rušenie“ znamená akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť fungovanie zariadenia. Elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický šum, nežiadúci signál alebo zmena v samotnom prenosovom prostredí,

f)

„odolnosť“ znamená schopnosť zariadenia fungovať v súlade so zamýšľaným účelom bez zhoršenia fungovania v prítomnosti elektromagnetického rušenia,

g)

„bezpečnostné účely“ sú účely ochrany ľudského života alebo majetku,

h)

„elektromagnetické prostredie“ znamená všetky elektromagnetické javy pozorovateľné v danom mieste.

2.   Na účely tejto smernice sa považujú za prístroje v zmysle článku 1 písm. b):

a)

„súčiastky“ alebo „podzostavy“ určené na začlenenie do prístroja koncovým užívateľom, ktoré môžu zapríčiniť elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže byť týmto rušením ovplyvnené,

b)

„prenosné inštalácie“ vymedzené ako kombinácia prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktorá je určená na prenášanie a na prevádzkovanie na rôznych miestach.

Článok 3

Uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že zariadenia sa uvedú na trh a/alebo do prevádzky iba v prípade, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určené účely, zodpovedajú požiadavkám stanoveným v tejto smernici.

Článok 4

Voľný pohyb zariadení

1.   Členské štáty na svojom území nebránia z dôvodov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou uvedeniu tých zariadení, ktoré sú v súlade s touto smernicou, na trh a/alebo ich uvedeniu do prevádzky.

2.   Bez ohľadu na požiadavky tejto smernice môžu jednotlivé členské štáty uplatňovať tieto osobitné opatrenia týkajúce sa uvedenia zariadení do prevádzky alebo ich používania:

a)

opatrenia na vyriešenie existujúceho alebo predpokladaného problému v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou na konkrétnom mieste,

b)

opatrenia prijaté z bezpečnostných dôvodov na ochranu verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích alebo vysielacích staníc, ak sa používajú na bezpečnostné účely pri presne vymedzených pomeroch v spektre.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 98/34/ES, členské štáty oznámia tieto osobitné opatrenia Komisii a ostatným členským štátom.

Osobitné opatrenia, ktoré boli akceptované, uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Členské štáty nesmú brániť vystavovaniu a/alebo predvádzaniu zariadení, ktoré nevyhovujú požiadavkám tejto smernice, na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo podobných podujatiach, ak viditeľné označenie zreteľne udáva, že takéto zaradenie nesmie byť uvedené na trh a/alebo do prevádzky, pokiaľ nebude uvedené do súladu s touto smernicou.. Predvádzanie sa môže uskutočniť, iba ak sa prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo elektromagnetickému rušeniu.

Článok 5

Základné požiadavky

Zariadenia uvedené v článku 1 musia spĺňať základné požiadavky ustanovené v prílohe I.

Článok 6

Harmonizované normy

1.   „Harmonizovaná norma“ znamená technickú špecifikáciu prijatú uznanou európskou normalizačnou inštitúciou na základe poverenia Komisie v súlade s postupmi ustanovenými v smernici 98/34/ES na účely zakotvenia európskej požiadavky. Súlad s „harmonizovanou normou“ nie je povinný.

2.   Súlad zariadení s príslušnými harmonizovanými normami, odkazy na ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, zakladá na strane členských štátov domnienku zhody so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy vzťahujú. Táto domnienka zhody je obmedzená rozsahom pôsobnosti uplatňovanej harmonizovanej normy, resp. harmonizovaných noriem a príslušných základných požiadaviek, na ktoré sa takáto harmonizovaná norma, resp. harmonizované normy vzťahujú.

3.   Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizovaná norma úplne nevyhovuje základným požiadavkám uvedeným v prílohe I, predloží vec stálemu výboru zriadenému smernicou 98/34/ES (ďalej len „výbor“), pričom uvedie svoje dôvody. Výbor k tomu bezodkladne zaujme stanovisko.

4.   Po obdržaní stanoviska výboru Komisia prijme jedno z týchto rozhodnutí so zreteľom na odkazy na príslušnú harmonizovanú normu:

a)

neuverejniť,

b)

uverejniť s obmedzeniami,

c)

zachovať odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie,

d)

vypustiť odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia bezodkladne oboznámi členské štáty so svojím rozhodnutím.

KAPITOLA II

PRÍSTROJ

Článok 7

Postup posudzovania zhody pre prístroje

Súlad prístroja so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe I sa preukáže postupom opísaným v prílohe II (vnútorná kontrola výroby). Podľa uváženia výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu v Spoločenstve sa však môže použiť aj postup opísaný v prílohe III.

Článok 8

Označenie „CE“

1.   Prístroj, ktorého súlad s touto smernicou bol preukázaná postupom ustanoveným v článku 7, má označenie CE, ktoré osvedčuje túto skutočnosť. Za umiestnenie označenia „CE“ zodpovedá výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve. Označenie „CE“ sa umiestňuje v súlade s prílohou V.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zakázalo umiestňovanie takých označení na prístroji, jeho obale alebo v návode na použitie, ktorý by mohol pre tretie strany pôsobiť zavádzajúco v súvislosti s významom a/alebo grafickým zobrazením označenia „CE“.

3.   Na prístroji, jeho obale alebo návode na použitie možno umiestniť akékoľvek iné označenie, pokiaľ nezhoršuje viditeľnosť ani čitateľnosť označenia „CE“.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, ak príslušný orgán zistí, že označenie „CE“ bolo umiestnené nenáležite, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve upraví prístroj tak, aby bol v súlade s ustanoveniami o označení „CE“ podľa podmienok, ktoré uložili príslušné členské štáty.

Článok 9

Iné označenia a informácie

1.   Každý prístroj je identifikovaný pomocou typu, šarže, sériového čísla alebo iných informácií, ktoré umožňujú identifikáciu prístroja.

2.   Ku každému prístroju je priložený názov a adresa výrobcu, a ak nie je usadený v rámci Spoločenstva, názov a adresa jeho splnomocneného zástupcu alebo osoby v Spoločenstve, ktorá zodpovedá za uvedenie prístroja na trh Spoločenstva.

3.   Výrobca poskytne informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré sa musia vykonať pri montáži, inštalácii, údržbe alebo používaní prístroja, aby sa zabezpečilo, že bude po uvedení do prevádzky spĺňať požiadavky na ochranu ustanovené v prílohe I bode 1.

4.   Prístroj, ktorého súlad s požiadavkami na ochranu nie je zabezpečený v obytných zónach, musí byť sprevádzaný jasným vyznačením tohto obmedzenia, prípadne aj na obale.

5.   Údaje potrebné na používanie prístroja v súlade s účelom, na ktorý je určený, sú obsiahnuté v návode na obsluhu priloženému k prístroju.

Článok 10

Ochranné opatrenia

1.   Ak členský štát zistí, že prístroj, ktorý má označenie „CE“, nevyhovuje požiadavkám tejto smernice, prijme na svojom území všetky vhodné opatrenia na účely stiahnutia prístroja z trhu, zakázania jeho uvedenia na trh alebo jeho uvedenia do prevádzky alebo obmedzenia jeho voľného pohybu.

2.   Dotknutý členský štát bezodkladne upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty o každom takomto opatrení a uvedie dôvody a najmä špecifikuje, či je daný nesúlad dôsledkom:

a)

nesplnenia základných požiadaviek uvedených v prílohe I, ak prístroj nevyhovuje harmonizovaným normám uvedeným v článku 6,

b)

nesprávneho uplatňovania harmonizovaných noriem uvedených v článku 6,

c)

nedostatkov v harmonizovaných normách uvedených v článku 6.

3.   Komisia sa čo najskôr poradí s dotknutými stranami a následne oboznámi členské štáty s tým, či považuje toto opatrenie za opodstatnené.

4.   Ak je opatrenie uvedené v odseku 1 spôsobené nedostatkom v harmonizovaných normách, Komisia predloží po porade so zúčastnenými stranami vec výboru a začne postup ustanovený v článku 6 ods. 3 a 4, ak má dotknutý členský štát v úmysle ponechať toto opatrenie.

5.   Ak sa prístroj, ktorý nezodpovedá požiadavkám, podrobil postupu posudzovania zhody podľa prílohy III, dotknutý členský štát prijme príslušné opatrenie voči osobe, ktorá vypracovala stanovisko podľa prílohy III bodu 3 a upovedomí o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 11

Rozhodnutia o stiahnutí, zákaze alebo obmedzení voľného pohybu prístroja

1.   V každom rozhodnutí o stiahnutí prístroja z trhu, zákaze alebo obmedzení jeho uvedenia na trh alebo jeho uvedenia do prevádzky alebo obmedzení jeho voľného pohybu prijatom podľa tejto smernice sa uvedú presné dôvody, na ktorých sa zakladá. Takéto rozhodnutia sa bezodkladne oznámia dotknutej strane, ktorá je zároveň oboznámená aj s opravnými prostriedkami, ktoré má podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v príslušnom členskom štáte k dispozícii, a o lehotách, ktorým tieto opravné prostriedky podliehajú.

2.   V prípade rozhodnutia uvedeného v odseku 1 sú výrobca, jeho splnomocnený zástupca alebo iná zainteresovaná strana oprávnení sa predtým vyjadriť, okrem prípadov, ak takáto porada nie je možná pre naliehavosť opatrenia, ktoré sa má prijať ako opodstatnené, najmä so zreteľom na požiadavky verejného záujmu.

Článok 12

Notifikované orgány

1.   Členské štáty oznámia Komisii orgány, ktoré poverili vykonávaním úloh uvedených v prílohe III. Pri rozhodovaní o tom, ktoré orgány majú byť poverené, uplatňujú členské štáty kritériá ustanovené v prílohe IV.

V takomto oznámení sa uvedie, či sú orgány poverené, aby vykonávali úlohy uvedené v prílohe III pre všetky prístroje uvedené v tejto smernici a/alebo základné požiadavky uvedené v prílohe I, alebo či sa rozsah pôsobnosti ich poverenia obmedzuje na určité osobitné aspekty a/alebo kategórie prístrojov.

2.   Predpokladá sa, že orgány, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá ustanovené príslušnými harmonizovanými normami, spĺňajú aj kritériá ustanovené v prílohe VI, na ktoré sa také harmonizované normy vzťahujú. Komisia uverejní odkazy na uvedené normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Komisia uverejní zoznam notifikovaných orgánov v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečí aktualizáciu zoznamu.

4.   Ak členský štát zistí, že notifikovaný orgán prestal spĺňať kritériá uvedené v prílohe VI, oboznámi s tým Komisiu a ostatné členské štáty. Komisia odstráni odkaz na tento orgán zo zoznamu uvedeného v odseku 3.

KAPITOLA III

PEVNÉ INŠTALÁCIE

Článok 13

Pevné inštalácie

1.   Prístroj, ktorý bol uvedený na trh a ktorý možno začleniť do pevnej inštalácie, podlieha všetkým príslušným ustanoveniam týkajúcim sa prístrojov, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

Ustanovenia článkov 5, 7, 8 a 9 však nie sú záväzné v prípade prístrojov, ktoré sú určené na začlenenie do určitej pevnej inštalácie a nie sú inak komerčne dostupné. V takýchto prípadoch sprievodná dokumentácia slúži na identifikáciu pevnej inštalácie a charakteristík elektromagnetickej kompatibility tejto inštalácie a uvádza opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri začlenení prístroja do pevnej inštalácie, aby nebola dotknutá zhoda uvedenej inštalácie. Navyše obsahuje informácie uvedené v článku 9 ods. 1 a 2.

2.   Ak sa vyskytnú pochybnosti o súlade pevnej inštalácie s požiadavkami tejto smernice, najmä ak sú sťažnosti na rušenie spôsobované inštaláciou, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu žiadať preukázanie súladu pevnej inštalácie s požiadavkami smernice a podľa potreby dať podnet na posúdenie.

Ak sa zistí nesúlad inštalácie s požiadavkami smernice, príslušné orgány môžu stanoviť vhodné opatrenia nato, aby sa pevná inštalácia uviedla do súladu s požiadavkami na ochranu stanovenými v prílohe I bode 1.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na identifikáciu osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie s príslušnými základnými požiadavkami.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Zrušujúce ustanovenie

Smernica 89/336/EHS sa týmto zrušuje od 20. júla 2007.

Odkazy na smernicu 89/336/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VII.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebránia uvedeniu zariadení na trh alebo do prevádzky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami smernice 89/336/EHS a ktoré boli uvedené na trh pred 20. júlom 2009.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 20. januára 2007 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 20. júla 2007. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15 decembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAÏ


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 13.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(8)  Ústava a Dohovor Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté Mimoriadnou konferenciou vládnych splnomocnencov (Ženeva, 1992), zmenené a doplnené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kjóto, 1994).


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PODĽA ČLÁNKU 5

1.   Požiadavky na ochranu

Zariadenia sa navrhujú a vyrábajú so zreteľom na dosiahnutý stav techniky tak, aby sa zabezpečilo, že:

a)

vytvárané elektromagnetické rušenie nepresahuje hladinu, pri presiahnutí ktorej nemôžu rádiové a telekomunikačné zariadenia alebo ostatné zariadenia pracovať v súlade so zamýšľaným účelom,

b)

dosahujú úroveň odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu, ktorá sa pri zamýšľanom použití očakáva a ktorá im umožňuje pracovať bez neprijateľného zhoršenia zamýšľaného používania.

2.   Osobitné požiadavky pre pevné inštalácie

Inštalácia a plánované použitie súčiastok

Pevná inštalácia sa inštaluje použitím osvedčených technických postupov a s ohľadom na informácie o zamýšľanom použití súčiastok, aby sa splnili požiadavky na ochranu stanovené v bode 1. Tieto osvedčené technické postupy sa dokumentujú a dokumentácia sa uchováva zodpovednou osobou, resp. zodpovednými osobami počas celého obdobia prevádzkovania pevnej inštalácie pre potreby kontroly zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.


PRÍLOHA II

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 7

(vnútorná kontrola výroby)

1.

Výrobca vykoná posúdenie elektromagnetickej kompatibility prístroja na základe príslušných javov s cieľom splniť požiadavky na ochranu uvedené v prílohe I bode 1. Správne uplatňovanie všetkých príslušných harmonizovaných noriem, odkazy na ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je rovnocenné vykonaniu posúdenia elektromagnetickej kompatibility.

2.

Posudzovanie elektromagnetickej kompatibility zohľadní všetky bežné podmienky zamýšľanej prevádzky. Ak je prístroj schopný vytvárať rôzne zostavy, posudzovanie elektromagnetickej kompatibility potvrdí, či prístroj spĺňa požiadavky na ochranu stanovené v prílohe I bode 1 vo všetkých možných zostavách, ktoré výrobca označí za reprezentatívne pre zamýšľané použitie.

3.

V súlade s ustanoveniami prílohy IV výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá preukáže zhodu prístroja so základnými požiadavkami tejto smernice.

4.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve uchováva technickú dokumentáciu pre príslušné úrady najmenej desať rokov od dátumu poslednej výroby tohto prístroja.

5.

ES vyhlásenie o zhode vystavené výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom v Spoločenstve osvedčuje súlad prístroja s príslušnými základnými požiadavkami.

6.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve uchováva ES vyhlásenie o zhode pre príslušné úrady počas obdobia najmenej desiatich rokov od dátumu výroby posledného takého prístroja.

7.

Keď ani výrobca, ani jeho splnomocnený zástupca nie sú usadení v Spoločenstve, je povinnosťou osoby, ktorá uvádza prístroj na trh v Spoločenstve, aby mala k dispozícii ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre príslušné úrady.

8.

Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia aby zabezpečil, že výrobky sú vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 3 a s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

9.

Technická dokumentácia a ES vyhlásenie o zhode sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami prílohy IV.


PRÍLOHA III

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 7

1.

Tento postup pozostáva z uplatňovania prílohy II s týmto doplnením:

2.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve predloží technickú dokumentáciu notifikovanému orgánu uvedenému v článku 12 a požiada notifikovaný orgán o jej posúdenie. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve oznámi notifikovanému orgánu, ktoré aspekty základných požiadaviek musia byť posúdené notifikovaným orgánom.

3.

Notifikovaný orgán preskúma technickú dokumentáciu a posúdi, či technická dokumentácia dostatočne preukazuje, že sú splnené požiadavky smernice, ktoré má posúdiť. Ak sa preukáže súlad prístroja s požiadavkami, notifikovaný orgán vydá pre výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu v Spoločenstve stanovisko, ktorým sa osvedčuje súlad prístroja s požiadavkami. Uvedené stanovisko sa obmedzuje na tie aspekty základných požiadaviek, ktoré notifikovaný orgán posudzoval.

4.

Výrobca pripojí stanovisko notifikovaného orgánu k technickej dokumentácii.


PRÍLOHA IV

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A ES VYHLÁSENIE O ZHODE

1.   Technická dokumentácia

Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody prístroja so základnými požiadavkami. Musí obsahovať návrh a výrobu prístroja, najmä:

všeobecný opis prístroja,

osvedčenie o súlade s harmonizovanými normami, ktoré sa uplatňujú úplne alebo sčasti, pokiaľ nejaké sú,

ak výrobca neuplatnil harmonizované normy alebo ich uplatnil iba čiastočne, opis a vysvetlenie vykonaných krokov na splnenie základných požiadaviek smernice vrátane opisu posudzovania elektromagnetickej kompatibility stanoveného v prílohe II bode 1, výsledky projektových výpočtov, vykonané skúšky, protokoly o skúškach, atď.,

vyhlásenie notifikovaného orgánu, ak bol použitý postup uvedený v prílohe III.

2.   ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať aspoň:

odkaz na túto smernicu,

identifikáciu prístroja, na ktorý sa vzťahuje, spôsobom uvedeným v článku 9 ods. 1,

názov a adresu výrobcu a v prípade potreby názov a adresu jeho splnomocneného zástupcu v Spoločenstve,

odkaz na špecifikácie, na základe ktorých bol vyhlásená zhoda, s uvedením dátumu, v záujme zabezpečenia zhody prístroja s ustanoveniami tejto smernice,

dátum uvedeného vyhlásenia,

totožnosť a podpis osoby splnomocnenej zaväzovať výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.


PRÍLOHA V

OZNAČENIE „CE“ UVEDENÉ V ČLÁNKU 8

Označenie „CE“ pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Image

Označenie „CE“ má výšku najmenej 5 mm. Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, musia byť zachované proporcie hore uvedeného obrázku.

Označenie „CE“ musí byť umiestnené na prístroji alebo na jeho identifikačnej tabuľke s údajmi. Ak to nie je možné alebo povolené kvôli povahe prístroja, musí sa umiestniť na obal, ak ho prístroj má, a pripojiť k sprievodným dokumentom.

Ak prístroj podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie „CE“, znamená to, že prístroj je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z týchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie „CE“ označuje, že prístroj spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto prístroju priložené.


PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA ORGÁNOV, KTORÉ MAJÚ BYŤ NOTIFIKOVANÉ

1.

Orgány notifikované členskými štátmi spĺňajú tieto minimálne podmienky:

a)

vybavenosť zamestnancami, ako aj potrebnými prostriedkami a zariadeniami,

b)

odborná spôsobilosť a profesijná bezúhonnosť zamestnancov,

c)

nezávislosť pri vypracúvaní správ a vykonávaní overovacej činnosti stanovenej touto smernicou,

d)

nezávislosť zamestnancov a technického personálu vo vzťahu ku všetkým útvarom, skupinám alebo osobám priamo alebo nepriamo dotknutým v súvislosti s príslušnými zariadeniami,

e)

dodržiavanie služobného tajomstva zamestnancami,

f)

uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu, pokiaľ nie je takáto zodpovednosť zabezpečená členským štátom na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

2.

Plnenie podmienok ustanovených v bode 1 pravidelne overujú príslušné orgány členského štátu.


PRÍLOHA VII

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 89/336/EHS

Táto smernica

Článok 1 ods. 1

Článok 2 ods. 1 písm. a), b), a c)

Článok 1 ods. 2

Článok 2 ods. 1 písm. e)

Článok 1 ods. 3

Článok 2 ods. 1 písm. f)

Článok 1 ods. 4

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 1 ods. 5 a 6

Článok 2 ods. 1

Článok 1 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 1 ods. 4

Článok 2 ods. 3

Článok 1 ods. 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 5 a príloha I

Článok 5

Článok 4 ods. 1

Článok 6

Článok 4 ods. 2

Článok 7 ods. 1 písm. a)

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 7 ods. 1 písm. b)

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 8 ods. 1

Článok 6 ods. 3 a 4

Článok 8 ods. 2

Článok 9 ods. 1

Článok 10 ods. 1 a 2

Článok 9 ods. 2

Článok 10 ods. 3 a 4

Článok 9 ods. 3

Článok 10 ods. 5

Článok 9 ods. 4

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 1 prvý pododsek

Článok 7, prílohy II a III

Článok 10 ods. 1 druhý pododsek

Článok 8

Článok 10 ods. 2

Článok 7, prílohy II a III

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 4

Článok 10 ods. 5

Článok 7, prílohy II a III

Článok 10 ods. 6

Článok 12

Článok 11

Článok 14

Článok 12

Článok 16

Článok 13

Článok 18

Príloha I bod 1

Príloha IV bod 2

Príloha I bod 2

Príloha V

Príloha II

Príloha VI

Príloha III posledný odsek

Článok 9 ods. 5


Top