EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2242

Nariadenie Rady (ES) č. 2242/2004 z 22. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania iných opatrení Spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky spolupráce Spoločenstva prispievajú ku všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách

OJ L 390, 31.12.2004, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2242/oj

31.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/21


NARIADENIE RADY (ES) č. 2242/2004

z 22. decembra 2004

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania iných opatrení Spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky spolupráce Spoločenstva prispievajú ku všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 181a ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu, (1)

keďže:

(1)

Činnosť Spoločenstva zameraná na podporu ľudských práv a demokratických zásad tak, ako je vymedzená v oznámení Komisie z 8. mája 2001 pre Radu a Európsky parlament s názvom „Úloha Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách“,bude pokračovať aj po roku 2004. Nariadenie Rady (ES) č. 975/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd (2), a nariadenie (ES) č. 976/1999 (3) sa osvedčili ako vhodné právne nástroje na uskutočňovanie technickej a finančnej podpory Spoločenstva pre činnosti v oblasti ľudských práv a demokratizácie v rozvojových a iných tretích krajinách s cieľom plniť všeobecné ciele v tejto oblasti. Doba platnosti týchto nariadení však uplynie 31. decembra 2004. Preto je potrebné túto dobu predĺžiť.

(2)

Na základe pomeru finančnej referenčnej sumy uvedenej v nariadení (ES) č. 976/1999 a prostriedkov predbežne vyhradených na činnosti v oblasti ľudských práv a demokratizácie do roku 2006 je do tohto nariadenia zahrnutá rozšírená finančná referenčná suma v zmysle bodu 34 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu, (4) na predĺženú dĺžku trvania programu bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, ako sú vymedzené v zmluve.

(3)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 976/1999 o postupoch pre vykonávanie pomoci by sa mali zosúladiť s právnymi požiadavkami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), týkajúcimi sa vykonávania volebných pozorovateľských misií EÚ.

(4)

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom a iným nezrovnalostiam tvoria neoddeliteľnú súčasť nariadenia (ES) č. 976/1999. Najmä dohody a zmluvy uzavreté podľa uvedeného nariadenia by mali splnomocniť Komisiu na vykonávanie opatrení uvedených v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (6).

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 976/1999 by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(6)

Nariadenie (ES) č. 976/1999 by preto malo byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 976/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 3 ods. 2 sa vkladá tento bod:

„h)

podpory úsilia zameraného na vytváranie zoskupení demokratických krajín v rámci orgánov Organizácie spojených národov, špecializovaných agentúr a regionálnych organizácií.“

2)

V článku 5 ods. 1 sa na konci dopĺňa táto veta:

„V prípade volebných pozorovateľských misií EÚ a konaní ‚amicus curiae’ sú fyzické osoby oprávnené na financovanie v zmysle tohto nariadenia.“

3)

V článku 6 sa prvá veta nahrádza takto:

„Partneri oprávnení na pomoc Spoločenstva uvedení v prvej vete článku 5 ods. 1 musia mať svoje sídlo v tretej krajine, ktorá je oprávnená na pomoc Spoločenstva na základe tohto nariadenia, alebo v členskom štáte Spoločenstva.“

4)

Článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Financovanie Spoločenstva poskytované na základe tohto nariadenia má formu grantov alebo zmlúv. V rámci opatrení uvedených v článku 2 sa nábor členov volebných pozorovateľských misií EÚ, odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov pre ľudské práva a demokratizáciu, uskutočňuje v súlade postupmi ustanovenými Komisiou.“

5)

Prvý odsek článku 11 sa nahrádza takto:

„Finančná referenčná suma na vykonávanie tohto nariadenia počas obdobia rokov 2005 až 2006 sa týmto stanovuje na 78 miliónov EUR.“

6)

Články 12 a článok 13 sa nahrádzajú takto:

„Článok 12

1.   Komisia prijíma rámec pre plánovanie a vymedzenie činností Spoločenstva.

Tento rámec pozostáva najmä z:

a)

viacročných predbežných programov a ich každoročnej aktualizácie,

b)

ročných pracovných programov.

Za mimoriadnych okolností môžu byť schválené špecifické opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v ročnom pracovnom programe.

2.   Komisia vypracuje výročnú správu, v ktorej sú uvedené programy na nadchádzajúci rok podľa regiónu a podľa odvetvia, a podá správu o ich vykonávaní Európskemu parlamentu.

Komisia je zodpovedná za riadenie a úpravu ročných pracovných programov vymedzených v celkovom rámci viacročnej štruktúry v súlade s týmto nariadením a podľa požiadaviek flexibility. Prijaté rozhodnutia odrážajú priority a hlavné záujmy Európskej únie pri upevňovaní demokracie, právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv a sú určené jedinečnou povahou programov. Komisia v plnom rozsahu informuje Európsky parlament o postupe.

3.   Komisia vykonáva opatrenia Spoločenstva podľa tohto nariadenia v súlade s rozpočtovými a inými platnými postupmi, najmä s tými, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článok 13

1.   Nástroje uvedené v článku 12 ods. 1 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

V prípadoch, v ktorých zmeny a doplnenia ročných pracovných programov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b) nepresahujú 20 % z celkovej sumy, ktorá je im pridelená, alebo nemenia podstatne povahu projektov alebo programov, ktoré obsahujú, prijme tieto zmeny a doplnenia Komisia. Informuje o tom výbor uvedený v článku 14 ods. 1.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, rozhodnutia o financovaní projektov a programov, ktoré nie sú zahrnuté v ročných pracovných programoch a ktoré presahujú 1 milión EUR, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“

7)

Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 4 a článok 7 ods. 1, 2 a 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (8) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na 30 dní.“

8)

Druhá veta článku 16 sa vypúšťa.

9)

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Každá dohoda alebo zmluva uzatvorená na základe tohto nariadenia výslovne ustanoví, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoje kontrolné právomoci ohľadne dokumentov a priestorov nad všetkými dodávateľmi a subdodávateľmi, ktorí získali prostriedky Spoločenstva. Uplatňuje sa nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (9).“

10)

V druhom odseku článku 21 sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko zo 16. decembra 2004 (dosiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)

(2)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s 1. Medziinštitucionálna dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.


Top