EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2240

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 975/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd

OJ L 390, 31.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2240/oj

31.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/3


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2240/2004

z 15. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 975/1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 179 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Činnosť Spoločenstva zameraná na podporu ľudských práv a demokratických princípov tak, ako je vymedzená v oznámení Komisie z 8. mája 2001 pre Radu a Európsky parlament s názvom „Úloha Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách“, bude pokračovať aj po roku 2004. Nariadenie (ES) č. 975/1999 (2) sa osvedčilo ako vhodný právny nástroj na uskutočňovanie technickej a finančnej podpory Spoločenstva, ktorú poskytuje na činnosti v oblasti ľudských práv a demokratizácie v rozvojových a iných tretích krajinách s cieľom plniť všeobecné ciele v tejto oblasti. Doba platnosti uvedeného nariadenia však uplynie 31. decembra 2004. Z tohto dôvodu je potrebné túto dobu predĺžiť.

(2)

Na základe pomeru finančného rámca uvedeného v nariadení (ES) č. 975/1999 a predbežných rozpočtových prostriedkov na ľudské práva a demokratizáciu do roku 2006 ustanovuje toto nariadenie na predĺženú dobu trvania programu finančný rámec pre rozpočtový orgán počas ročného rozpočtového postupu, ktorý predstavuje základné východisko v zmysle bodu 33 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (3).

(3)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 975/1999 o postupoch pre vykonávanie pomoci by sa pre vykonávanie volebných pozorovateľských misií EÚ mali zosúladiť s právnymi požiadavkami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4).

(4)

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom a iným nezrovnalostiam tvoria neoddeliteľnú súčasť nariadenia (ES) č. 975/1999. Najmä dohody a zmluvy uzavreté podľa uvedeného nariadenia by mali splnomocniť Komisiu na vykonávanie opatrení ustanovených v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred podvodom a inými nezrovnalosťami (5).

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 975/1999 by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(6)

Nariadenie (ES) č. 975/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 975/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 bode 2 sa dopĺňa nové písmeno, ktoré znie:

„h)

podpora úsilia zameraného na vytváranie zoskupení demokratických krajín v rámci orgánov Organizácie Spojených národov, špecializovaných agentúr a regionálnych organizácií.“

2.

Na konci článku 4 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„V prípade volebných pozorovateľských misií EÚ a konaní ako “amicus curiae„ sú fyzické osoby podľa tohto nariadenia oprávnené na financovanie.“

3.

Prvá veta článku 5 sa nahrádza takto:

„Partneri oprávnení na pomoc Spoločenstva, ktorí sú uvedení v článku 4 ods. 1 prvej vete, musia mať svoje ústredie v tretej krajine, ktorá je oprávnená na pomoc Spoločenstva na základe tohto nariadenia, alebo v členskom štáte Spoločenstva.“

4.

Článok 7 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Financovanie Spoločenstva poskytované na základe tohto nariadenia má formu grantov alebo zmlúv. V rámci opatrení uvedených v článku 2 sa nábor členov volebných pozorovateľských misií EÚ, odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov pre ľudské práva a demokratizáciu, uskutočňuje v súlade s postupom ustanoveným Komisiou.“

5.

Článok 10 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Finančný rámec na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006 sa týmto stanovuje na 134 miliónov EUR.“

6.

Článok 11 a článok 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 11

1.   Komisia prijíma rámec pre plánovanie a vymedzenie činností Spoločenstva.

Tento rámec pozostáva najmä z:

a)

viacročných predbežných programov a ich každoročnej aktualizácie,

b)

ročných pracovných programov.

Za mimoriadnych okolností môžu byť schválené špecifické opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v ročnom pracovnom programe.

2.   Komisia vypracuje výročnú správu, v ktorej sú uvedené programy na nadchádzajúci rok podľa regiónu a podľa odvetvia, a podáva Európskemu parlamentu správu o ich vykonávaní.

Komisia je zodpovedná za riadenie a úpravu ročných pracovných programov vymedzených v celkovom rámci viacročnej štruktúry v súlade s týmto nariadením a podľa požiadaviek flexibility. Prijaté rozhodnutia odrážajú priority a hlavné záujmy Európskej únie pri upevňovaní demokracie, právneho štátu a rešpektovaní ľudských práv a sú podmienené jedinečnou povahou programov. Komisia informuje Európsky parlament v plnom rozsahu o postupe.

3.   Komisia vykonáva opatrenia Spoločenstva podľa tohto nariadenia v súlade s rozpočtovými a inými platnými postupmi, najmä s tými, ktoré sú ustanovené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7).

Článok 12

1.   Nástroje uvedené v článku 11 ods. 1 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

V prípadoch, v ktorých zmeny a doplnenia ročných pracovných programov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) nepresahujú 20 % z celkovej sumy, ktorá je im pridelená alebo nemenia podstatne povahu projektov alebo programov, ktoré obsahujú, prijme takéto zmeny a doplnenia Komisia. Informuje o tom výbor uvedený v článku 13 ods. 1.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, rozhodnutia o financovaní projektov a programov, ktoré nie sú zahrnuté v ročných pracovných programoch a ktoré presahujú 1 milión EUR, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.“

7.

Článok 13 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (1) so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je 30 dní.“

8.

Druhá veta článku 15 sa vypúšťa.

9.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Všetky dohody alebo zmluvy uzatvorené podľa tohto nariadenia výslovne ustanovia, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoje kontrolné právomoci nad všetkými dodávateľmi a subdodávateľmi, ktorí získali prostriedky Spoločenstva, a to pri kontrole dokumentov, ako aj priestorov. Uplatňuje sa nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (8).“

10.

V článku 20 druhom pododseku sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. decembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAÏ


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2004.

(2)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.


Top