EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2187

Nariadenie Komisie (ES) č. 2187/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky, používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

OJ L 373, 21.12.2004, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 150 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2187/oj

21.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2187/2004

z 20. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky, používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (2), najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2501/2001 z 10. decembra 2001 uplatňujúcom systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 (3), udelilo Spoločenstvo Kambodži všeobecné colné preferencie.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 je definovaný pojem výrobky s pôvodom na účel jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií (SVP). Nariadenie (EHS) č. 2454/93 však ustanovuje výnimky v prospech najmenej rozvinutých účastníckych krajín SVP, ktoré na tento účel predkladajú Spoločenstvu príslušné žiadosti.

(3)

Kambodža využíva takúto výnimku na určité textilné výrobky od roku 1997 naposledy na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2000 z 24. júla 2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky používanú na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva (4), v znení nariadenia č. 292/2002 (5), ktorým bola predĺžená jeho platnosť do 31. decembra 2004. V liste z 10. júna 2004 podala Kambodža žiadosť o obnovenie tejto výnimky.

(4)

Komisia prešetrila žiadosť Kambodže a uznala, že je opodstatnená.

(5)

Po predĺžení platnosti nariadenia (ES) č. 1614/2000 sa usúdilo, že platnosť by sa mala skončiť v rovnakom čase ako súčasná schéma SVP, ktorá mala trvať do uvedeného dňa. Nariadením Rady (ES) č. 2211/2003 (6) bola predĺžená platnosť SVP na ďalší rok do 31. decembra 2005.

(6)

Komisia 18. decembra 2003 uverejnila zelenú knihu o budúcich pravidlách pôvodu v preferenčných obchodných opatreniach (7), a tým otvorila širokosiahlu diskusiu na danú tému. Dňa 7. júla 2004 uverejnila oznámenie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a sociálnemu výboru pod názvom „Rozvojové krajiny, medzinárodný obchod a udržateľný rozvoj: úloha systému všeobecných preferencií (SVP) v desaťročnom období od roku 2006 do roku 2015“ (8), v ktorom tiež uznala potrebu zmeniť pravidlá pôvodu. Zatiaľ však neboli prijaté žiadne rozhodnutia a do 31. decembra nebudú stanovené žiadne pravidlá.

(7)

Predĺženie výnimky by nemalo prejudikovať ani ovplyvňovať výsledok diskusie o možnostiach nových pravidiel pôvodu v SVP. V záujme zmluvných obchodníkov v Kambodži a v Spoločenstve, ako aj stability a udržateľného rozvoja kambodžského priemyslu v oblasti súčasných investícií a zamestnanosti, je žiaduce predĺžiť výnimku na dostatočne dlhé obdobie, potrebné na predĺženie alebo uzatvorenie dlhodobejších zmlúv, a zjednodušiť prechod na prípadné nové pravidlá pôvodu v SVP.

(8)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1614/2000, najmä pokiaľ ide o množstvové obmedzenia uplatňované na ročnom základe, ktoré odrážajú potenciál trhu Spoločenstva absorbovať kambodžské výrobky, vývozný potenciál Kambodže a skutočné zaznamenané obchodné toky, sú určené na ochranu príslušných priemyselných odvetví Spoločenstva pred ujmou.

(9)

Výnimka by sa preto mala obnoviť do 31. decembra 2006. Ak má byť pre Kambodžu aj ostatné menej rozvinuté krajiny zabezpečená rovnosť zaobchádzania, je po každom prijatí nových pravidiel pôvodu v kontexte systému všeobecných preferencií potrebné preskúmať, či je naďalej potrebná výnimka.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1614/2000 by sa preto malo primerane zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1614/2000 sa mení a dopĺňa takto:

v článku 2 sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“,

dopĺňa sa tento odsek:

„Do 31. decembra 2005 sa v súlade s novými ustanoveniami, ktoré majú byť prijaté v kontexte systému všeobecných preferencií a s ním súvisiacich pravidiel pôvodu, musí preskúmať, či je naďalej potrebná výnimka.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 346, 31.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1828/2004 (Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 23).

(4)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 46.

(5)  Ú. v. ES L 46, 16.2.2002, s. 14.

(6)  Ú. v. EÚ L 332, 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 v konečnom znení.

(8)  KOM(2004) 461 v konečnom znení.


Top