EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2186

Nariadenie Komisie (ES) č. 2186/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1613/2000 ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu výrobkov s pôvodom, používaného na účely schémy všeobecného systému preferencií, zohľadňujúc tak osobitnú situáciu Laosu vzhľadom na vývoz textílií do Spoločenstva

OJ L 373, 21.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 224–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 148 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 148 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2186/oj

21.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2186/2004

z 20. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1613/2000 ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu výrobkov s pôvodom, používaného na účely schémy všeobecného systému preferencií, zohľadňujúc tak osobitnú situáciu Laosu vzhľadom na vývoz textílií do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2501/2001 z 10. decembra 2001, uplatňujúcom systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 (3), udelilo Spoločenstvo Laosu všeobecné colné preferencie.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 je definovaný pojem výrobky s pôvodom na účel jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií (SVP). Nariadenie (EHS) č. 2454/93 však ustanovuje výnimky v prospech najmenej rozvinutých účastníckych krajín SVP, ktoré na tento účel predkladajú Spoločenstvu príslušné žiadosti.

(3)

Laos využíva takúto výnimku pre určité textilné výrobky od roku 1997, naposledy na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1613/2000 z 24. júla 2000, ustanovujúceho výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu výrobkov s pôvodom, používaného na účely schémy všeobecného systému preferencií, zohľadňujúc tak osobitnú situáciu Laosu vzhľadom na vývoz textílií do Spoločenstva (4), zmeneného a doplneného nariadením č. 291/2002 (5), ktorým bola predĺžená jeho platnosť do 31. decembra 2004. V listoch zo 4. mája 2004 a 4. augusta 2004 podal Laos žiadosť o obnovenie tejto výnimky.

(4)

Komisia prešetrila žiadosť Laosu a uznala, že je opodstatnená.

(5)

Po predĺžení platnosti nariadenia č. 1613/2000 sa usúdilo, že platnosť by sa mala skončiť v rovnakom čase ako súčasná schéma SVP, ktorá mala trvať do uvedeného dňa. Nariadením č. 2211/2003 (6) bola predĺžená platnosť SVP na ďalší rok do 31. decembra 2005.

(6)

Dňa 18. decembra 2003 uverejnila Komisia Zelenú knihu o budúcich pravidlách pôvodu v preferenčných obchodných opatreniach (7), a tým otvorila širokosiahlu diskusiu na danú tému. Dňa 7. júla 2004 uverejnila oznámenie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a sociálnemu výboru pod názvom Rozvojové krajiny, medzinárodný obchod a udržateľný rozvoj: úloha systému všeobecných preferencií (SVP) v desaťročnom období od roku 2006 do roku 2015 (8), v ktorom tiež uznala potrebu zmeniť pravidlá pôvodu. Zatiaľ však neboli prijaté žiadne rozhodnutia a do 31. decembra 2004 nebudú stanovené žiadne pravidlá.

(7)

Predĺženie výnimky by nemalo prejudikovať ani ovplyvňovať výsledok diskusie o možnostiach nových pravidiel pôvodu v SVP. V záujme zmluvných obchodníkov v Laose a v Spoločenstve, ako aj stability a udržateľného rozvoja laoského priemyslu v oblasti súčasných investícií a zamestnanosti je žiaduce predĺžiť výnimku na dostatočne dlhé obdobie, potrebné na predĺženie alebo uzatvorenie dlhodobejších zmlúv, a zjednodušiť prechod na prípadné nové pravidlá pôvodu v SVP.

(8)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1613/2000, najmä pokiaľ ide o množstvové obmedzenia uplatňované na ročnom základe, ktoré odrážajú potenciál trhu Spoločenstva absorbovať laoské výrobky, vývozný potenciál Laosu a skutočne zaznamenané obchodné toky sú určené na ochranu príslušných priemyselných odvetví Spoločenstva pred ujmou.

(9)

Výnimka by sa preto mala obnoviť do 31. decembra 2006. Ak má byť pre Laos aj ostatné menej rozvinuté krajiny zabezpečená rovnosť zaobchádzania, je po každom prijatí nových pravidiel pôvodu v kontexte SVP potrebné preskúmať, či je naďalej potrebná výnimka.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1613/2000 by sa preto malo primerane zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1613/2000 sa mení a dopĺňa takto:

v článku 2 sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“,

dopĺňa sa tento odsek:

„Do 31. decembra 2005 sa v súlade s novými ustanoveniami, ktoré majú byť prijaté v kontexte systému všeobecných preferencií a s ním súvisiacich pravidiel pôvodu, musí preskúmať, či je naďalej potrebná výnimka.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 346, 31.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1828/2004 (Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 23).

(4)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 38.

(5)  Ú. v. ES L 46, 16.2.2002, s. 12.

(6)  Ú. v. EÚ L 332, 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 v konečnom znení.

(8)  KOM(2004) 461 v konečnom znení.


Top