EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2182

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

OJ L 373, 21.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 287–292 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 72 - 77

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2182/oj

21.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2182/2004

zo 6. decembra 2004

o medailách a žetónoch podobných eurominciam

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 123 ods. 4 tretia veta,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

keďže:

(1)

Dňa 1. januára 1999 sa euro stalo zákonnou menou účastníckych členských štátov v súlade s požiadavkami nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (2) a tých tretích krajín, ktoré uzavreli so Spoločenstvom dohodu o zavedení eura, konkrétne Monako, San Maríno a Vatikán.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (3) stanovilo základné vlastnosti euromincí. Euromince sú od svojho zavedenia v januári 2002 v celom europriestore jediným zákonným platidlom v kovovej podobe v obehu.

(3)

Odporúčanie Komisie 2002/664/ES z 19. augusta 2002 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (4) odporučilo, aby sa pri predaji a výrobe, skladovaní, dovoze a distribúcii na účely predaja alebo na iné obchodné účely zamedzilo istým vizuálnym vlastnostiam medailí a žetónov, ktorých veľkosť sa veľmi podobá veľkosti euromincí.

(4)

Oznámenie Komisie z 23. júla 1997 o používaní znaku eura zaviedlo znak (€) a vyzvalo všetkých používateľov meny, aby na popis peňažných čiastok v eurách používali tento znak.

(5)

Oznámenie Komisie z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí (5) vymedzilo opatrenia, ktoré je potrebné uplatňovať pri reprodukcii dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí.

(6)

Vizuálne vlastnosti euromincí Komisia zverejnila 28. decembra 2001 (6).

(7)

Občania sa môžu mylne domnievať, že medaily a žetóny, na ktorých je napísané „euro“ alebo „eurocent“, znak eura alebo dizajn podobný tomu, ktorý je na spoločnej lícnej strane alebo na niektorej národnej strane euromincí, majú štatút zákonného platidla v niektorom členskom štáte, ktorý prijal euro, alebo v účastníckej tretej krajine.

(8)

Stále sa zvyšuje riziko, že medaily a žetóny, ktorých veľkosť a vlastnosti kovu sú podobné eurominciam, môžu byť nezákonne použité namiesto euromincí.

(9)

Je preto vhodné, aby sa medaily a žetóny, ktorých vizuálne vlastnosti, veľkosť alebo vlastnosti kovu sú podobné eurominciam, nepredávali, nevyrábali, nedovážali alebo nedistribuovali na účel predaja alebo na iné obchodné účely.

(10)

Je na každom členskom štáte, aby zaviedol príslušné sankcie za porušenia s cieľom dosiahnuť rovnakú ochranu eura proti podobným medailám a žetónom v celom Spoločenstve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„euro“ je zákonná mena účastníckych členských štátov, ktoré sú vymenované v článku 1 nariadenia (ES) č. 974/98, a tých účastníckych tretích krajín, ktoré uzavreli so Spoločenstvom dohodu o zavedení eura (ďalej len „účastnícke tretie krajiny“);

b)

„znak eura“ je znak pre euro (€), ako je znázornený a popísaný v prílohe I;

c)

„medaily a žetóny“ sú také kovové predmety iné než predrobky určené na razenie mincí, ktoré vyzerajú ako minca a/alebo majú technické vlastnosti mince, ale nie sú vydané podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov účastníckej tretej krajiny alebo právnych predpisov iných štátov a ktoré preto nie sú ani zákonným platobnými prostriedkami, ani zákonným platidlom;

d)

„zlato“, „striebro“ a „platina“ sú zliatiny obsahujúce zlato, striebro a platinu s podielom drahého kovu najmenej 375,500 a prípadne 850 tisícin hmotnosti. Táto definícia sa netýka dohovorov o puncovníctve uplatniteľných v členských štátoch;

e)

„Európske centrum vedy a techniky“ (ďalej ako „ECVT“) je subjekt zriadený rozhodnutím Komisie z 29. októbra 2004;

f)

„referenčné pásmo“ má význam uvedený v bode 1 prílohy II.

Článok 2

Ochranné ustanovenia

Pokiaľ články 3 a 4 neustanovujú inak, výroba a predaj medailí a žetónov a ich dovoz a distribúcia na účel predaja alebo na iné obchodné účely je zakázaná, ak:

a)

sú na ich povrchu nápisy „euro“ alebo „eurocent“; alebo znak eura, alebo

b)

je ich veľkosť v referenčnom pásme; alebo

c)

je dizajn medailí alebo žetónov podobný niektorému národnému dizajnu lícnej strany alebo dizajnu spoločnej rubovej strany euromincí, alebo ak je rovnaký alebo podobný dizajnu hrany 2-eurovej mince.

Článok 3

Výnimky

1.   Medaily a žetóny s nápismi „euro“ alebo „eurocent“, alebo so znakom eura bez zobrazenej nominálnej hodnoty nie sú zakázané, ak je ich veľkosť mimo referenčného pásma.

2.   Medaily a žetóny, ktorých veľkosť je v rámci referenčného pásma, nie sú zakázané, ak:

a)

majú uprostred prerazený otvor s veľkosťou viac ako 6 milimetrov alebo ak je ich tvar mnohouholný s najviac šiestimi hranami za predpokladu dodržania podmienky uvedenej v písmene c) bod ii); alebo

b)

sú vyrobené zo zlata alebo striebra alebo platiny; alebo

c)

spĺňajú tieto podmienky:

i)

kombinácie priemeru a výšky hrany medailí a žetónov sú vždy mimo rozsahov vymedzených v každom z prípadov uvedených v bode 2 prílohy II a

ii)

kombinácie priemeru a kovových vlastností medailí a žetónov sú vždy mimo rozsahov vymedzených v každom z prípadov uvedených v bode 3 prílohy II.

Článok 4

Povolené odchýlky

1.   Komisia môže udeliť osobitné povolenia na použitie nápisov „euro“ alebo „eurocent“, alebo znaku eura v súlade s podmienkami použitia podliehajúcimi kontrole v prípadoch, ak neexistuje riziko zámeny. V takých prípadoch musí byť na povrchu medaily alebo žetónu jasne identifikovateľný príslušný hospodársky subjekt členského štátu a na lícnej alebo rubovej strane medaily alebo žetónu musí byť vyrazené označenie „nie je zákonným platidlom“.

2.   Komisia je oprávnená vyhlásiť, či je dizajn „podobný“ v zmysle článku 2 písm. c).

Článok 5

Existujúce medaily a žetóny

Medaily a žetóny vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článkoch 2, 3 a 4, sa môžu naďalej používať najneskôr do konca roka 2009, pokiaľ ich nemožno použiť namiesto euromincí. Tieto medaily a žetóny sa evidujú, ak je to vhodné, podľa postupov uplatňovaných v členských štátoch a oznamujú sa ECVT.

Článok 6

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na uplatňovanie tohto článku do 1. júla 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 7

Uplatniteľnosť

Toto nariadenie sa uplatňuje v účastníckych členských štátoch, ktoré sú vymenované v nariadení (ES) č. 974/98.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 6. decembra 2004

Za Radu

predseda

H. HOOGERVORST


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 12.5.2004, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2596/2000 (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 2).

(3)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 423/1999 (Ú. v. ES L 52, 27.2.1999, s. 2).

(4)  Ú. v. ES L 225, 22.8.2002, s. 34.

(5)  Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3.

(6)  Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

PODOBA ZNAKU EURA PODĽA ČLÁNKU 1

Image


PRÍLOHA II

1.   Definícia referenčného pásma podľa článku 1

a)

Referenčné pásmo pre veľkosť medailí a žetónov je súbor kombinácií medzi hodnotami priemeru a hodnotami výšky hrany, ktoré spadajú do príslušného referenčného rozsahu pre priemer a referenčného rozsahu pre výšku hrany.

b)

Referenčný rozsah pre priemer je 19,00 milimetrov až 28,00 milimetrov.

c)

Referenčný rozsah pre výšku hrany je 7,00 % až 12,00 % každej hodnoty v rámci referenčného rozsahu pre priemer.

2.   Rozsahy uvedené v článku 3 ods. 2) písm. c) bod i)

Definované rozsahy

 

Priemer

(mm)

Výška hrany

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Rozsahy uvedené v článku 3 ods. 2) písm. c) bod ii)

 

Priemer (mm)

Vlastnosti kovu

1.

19,00–21,94

Elektrická vodivosť medzi 14,00 a 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektrická vodivosť medzi:

14,00 a 18,00 % IACS alebo

4,50 a 6,50 % IACS, pokiaľ medaila alebo žetón nie je z jednej zliatiny a jej magnetický moment nie je v rozsahu od 1,0 do 7,0 μVs.cm

3.

24,56–26,05

Elektrická vodivosť medzi:

15,00 a 18,00 % IACS alebo

13,00 a 15,00 % IACS, pokiaľ medaila alebo žetón nie je z jednej zliatiny a jej magnetický moment nie je v rozsahu od 1,0 do 7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Elektrická vodivosť medzi 13,00 a 15,00 % IACS, pokiaľ medaila alebo žetón nie je z jednej zliatiny a jej magnetický moment nie je v rozsahu od 1,0 do 7,0 μVs.cm

4.   Grafické znázornenie

Tento graf znázorňuje definície obsiahnuté v tejto prílohe:

Image


Top