EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0863

2004/863/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva (oznámené pod čislom dokumentu K(2004) 4603)

OJ L 370, 17.12.2004, p. 82–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 101–109 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/863/oj

17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/82


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2004,

ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva

(oznámené pod čislom dokumentu K(2004) 4603)

(2004/863/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. 90/424/EHS ustanovuje možnosť finančného príspevku Spoločenstva k eradikácii a monitorovaniu určitých chorôb zvierat.

(2)

Väčšina členských štátov predložila Komisii programy eradikácie a monitorovania určitých foriem prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE).

(3)

Po preskúmaní sa zistilo, že programy predložené členskými štátmi na eradikáciu a monitorovanie TSE sú v súlade s rozhodnutím Rady č. 90/638/EHS z 27. novembra 1990, ktorým sa ustanovujú kritériá Spoločenstva pre eradikáciu a monitorovanie určitých chorôb zvierat (2).

(4)

Tieto programy sa vyskytujú v prioritnom zozname programov na eradikáciu a monitorovanie určitých foriem TSE spĺňajúcich podmienky pre finančný príspevok od Spoločenstva v roku 2005, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Komisie č. 2004/696/ES zo 14. októbra 2004 o zozname programov na eradikáciu a monitorovanie určitých foriem TSE spĺňajúcich podmienky pre finančný príspevok od Spoločenstva v roku 2005 (3).

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých foriem prenosnej spongiformnej encefalopatie (4), ustanovuje ročné programy na eradikáciu a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(6)

Z pohľadu dôležitosti eradikácie a monitorovania TSE pre dosiahnutie cieľov Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a ľudí je vhodné uhradiť 100 % nákladov, ktoré členské štáty uhradili v súvislosti s vykonanými rýchlymi testmi TSE, až do maximálnej výšky na jeden test a na jeden program monitorovania TSE.

(7)

Z toho istého dôvodu je vhodné uhradiť 100 % laboratórnych nákladov, ktoré členské štáty uhradili v súvislosti s vykonávaním genotypových testov, až do maximálnej výšky na jeden test a na jeden program eradikácie svrabu.

(8)

Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) ustanovuje, že programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat majú byť financované v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 8 a 9 tohto nariadenia.

(9)

Finančný príspevok Spoločenstva sa má poskytovať len za podmienky, že programy na eradikáciu a monitorovanie TSE sa vykonávajú efektívne a že členské štáty predkladajú všetky nevyhnutné informácie v rámci určených lehôt uvedených v tomto rozhodnutí.

(10)

Je potrebné ujasniť si sadzbu, ktorá sa má používať na prepočítavanie žiadostí o platby predkladané v národnej mene, ako je definovaná v článku 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 ustanovujúceho poľnohospodárske menové dojednania pre euro (6).

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

Schválenie programov monitorovania TSE a finančného príspevku na tieto programy

Článok 1

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 3 550 000 EUR.

Článok 2

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 700 000 EUR.

Článok 3

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 375 000 EUR.

Článok 4

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 15 020 000 EUR.

Článok 5

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 290 000 EUR.

Článok 6

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 585 000 EUR.

Článok 7

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 780 000 EUR.

Článok 8

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 24 045 000 EUR.

Článok 9

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 6 170 000 EUR.

Článok 10

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 6 660 000 EUR.

Článok 11

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 85 000 EUR.

Článok 12

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Litva, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 835 000 EUR.

Článok 13

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 145 000 EUR.

Článok 14

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Maďarsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 085 000 EUR.

Článok 15

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Malta, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 35 000 EUR.

Článok 16

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 270 000 EUR.

Článok 17

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 920 000 EUR.

Článok 18

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 135 000 EUR.

Článok 19

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 435 000 EUR.

Článok 20

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 160 000 EUR.

Článok 21

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Švédsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 305 000 EUR.

Článok 22

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 570 000 EUR.

Článok 23

Finančný príspevok Spoločenstva na programy monitorovania TSE uvedené v článkoch 1 až 22 sa poskytuje so sadzbou 100 % nákladov, bez dane z pridanej hodnoty, ktoré príslušné členské štáty uhradili za vykonané testy, pričom maximálna suma je 8 EUR na jeden test pre testy vykonané v čase od 1. januára do 31. decembra 2005 na hovädzom dobytku, ovciach a kozách uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

KAPITOLA II

Schválenie programov eradikácie BSE a finančného príspevku na tieto programy

Článok 24

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 250 000 EUR.

Článok 25

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 500 000 EUR.

Článok 26

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 200 000 EUR.

Článok 27

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 875 000 EUR.

Článok 28

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 29

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 150 000 EUR.

Článok 30

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 320 000 EUR.

Článok 31

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 500 000 EUR.

Článok 32

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 000 000 EUR.

Článok 33

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 205 000 EUR.

Článok 34

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 35

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 150 000 EUR.

Článok 36

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 450 000 EUR.

Článok 37

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 38

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 975 000 EUR.

Článok 39

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 40

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložila Slovenská republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 41

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 42

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 235 000 EUR.

Článok 43

Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie BSE uvedené v článkoch 24 až 42 sa poskytuje so sadzbou 50 % nákladov, ktoré príslušné členské štáty uhradili ako kompenzáciu pre majiteľov za hodnotu ich zvierat vyradených a utratených v súlade s ich programom eradikácie maximálne do výšky 500 EUR na jedno zviera.

KAPITOLA III

Schválenie programov eradikácie svrabu a finančného príspevku na tieto programy

Článok 44

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 105 000 EUR.

Článok 45

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 20 000 EUR.

Článok 46

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 47

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 275 000 EUR.

Článok 48

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 49

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 555 000 EUR.

Článok 50

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 9 525 000 EUR.

Článok 51

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 300 000 EUR.

Článok 52

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 800 000 EUR.

Článok 53

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 485 000 EUR.

Článok 54

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 565 000 EUR.

Článok 55

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Lotyšsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 56

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Litva, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 57

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 35 000 EUR.

Článok 58

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Maďarsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 59

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 575 000 EUR.

Článok 60

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 61

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 695 000 EUR.

Článok 62

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 65 000 EUR.

Článok 63

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Slovenská republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 340 000 EUR.

Článok 64

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 65

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Švédsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 66

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 7 380 000 EUR.

Článok 67

Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie svrabu uvedené v článkoch 44 až 66 sa poskytuje so sadzbou 50 % nákladov, ktoré príslušné členské štáty uhradili ako kompenzáciu pre majiteľov za hodnotu ich zvierat vyradených a utratených v súlade s ich programom eradikácie maximálne do výšky 50 EUR na jedno zviera, a so sadzbou 100 % nákladov, bez dane z pridanej hodnoty, na analýzu vzoriek na určovanie genotypov maximálne do výšky 10 EUR na jeden genotypový test.

KAPITOLA IV

Podmienky pre finančný príspevok Spoločenstva

Článok 68

Prepočítavací kurz pre žiadosti predložené v národnej mene v mesiaci „n“ je kurz z desiateho dňa mesiaca „n+1“ alebo z prvého predchádzajúceho dňa, pre ktorý je kurz uvedený.

Článok 69

1.   Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie a monitorovania TSE uvedené v článkoch 1 až 66 sa poskytuje za predpokladu, že implementácia týchto programov je v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, vrátane pravidiel hospodárskej súťaže a prideľovania vládnych zákaziek a pod podmienkou, že príslušné členské štáty spĺňajú tieto podmienky:

a)

uvedenie do účinnosti zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení na realizáciu programu eradikácie a monitorovania TSE do 1. januára 2005;

b)

predloženie predbežného technického a finančného hodnotenia programu najneskôr do 1. júna 2005 v súlade s článkom 24 ods. 7 rozhodnutia č. 90/424/EHS;

c)

predloženie správy o pokroku programu monitorovania TSE a o uhradených nákladoch každý mesiac Komisii; správa sa predkladá najneskôr štyri týždne po konci každého mesiaca. Uhradené náklady sa predkladajú vo forme spracovanej na počítači v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

d)

predloženie záverečnej správy o technickej realizácii programu monitorovania a eradikácie TSE najneskôr do 1. júna 2006 sprevádzanej dokladom o uhradených nákladoch a výsledkoch dosiahnutých počas obdobia od 1. januára do 31. decembra 2005;

e)

efektívna implementácia programu;

f)

na tieto opatrenia sa nepožadoval a nebude požadovať žiadny ďalší príspevok Spoločenstva.

2.   V prípade, že členský štát nedodržiava tieto pravidlá, Komisia obmedzuje príspevok Spoločenstva s prihliadnutím na charakter a závažnosť porušenia, ako aj na všetky finančné straty spôsobené Spoločenstvu.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 70

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2005.

Článok 71

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené smernicou č. 92/65/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 91.

(4)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1492/2004 (Ú. v. EÚ L 274, 24.8.2004, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

BSE

SVRAB

 

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti I, bodoch 2.1, 3 a 4.1 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti I, bodoch 2.2, 4.2 a 4.3 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 2 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 3 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 4 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Región (1)

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednot-kové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednot-kové náklady

Celkové náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Údaje za každý región sa vyžadujú len v záverečnej správe.


Top